Astudiaeth Achos: Peiriannydd Morol/Ar y Môr - Caroline

Beth ydych chi'n ei wneud?

Fy enw i yw Caroline a dw i'n beiriannydd morol/ar y môr ac yn syrfëwr gwarant morol.

Dw i'n adolygu a chymeradwyo dogfennau prosiect gan gynnwys cyfrifiadau a gweithdrefnau ar gyfer gweithrediadau morol. Mae fy adolygiadau wedi eu seilio ar ganllawiau'r diwydiant. Yn y bôn, dw i'n gweithio ar symud a gosod gwrthrychau ar y môr, fel llwyfannau olew, piblinellau, ffermydd gwynt, ayb.

Yna, dw i'n mynd ar y safle i roi tystysgrifau cymeradwyo, cyn cychwyn gweithrediadau i sicrhau yswiriant i gwmnïau ar y môr.

Beth yw'ch cefndir?

Roedd ffrind i mi'n gwneud y swydd, a chefais fy nenu ati gan ei bod yn wahanol i'r hyn roeddwn i fod i'w wneud gyda fy ngradd.

Gwnes fy interniaeth ddiwethaf yn yr ysgol beirianneg gyda chwmni a oedd yn cynnig gwasanaeth technegol i'r diwydiant olew a nwy, a chefais fy nghyflogi ganddyn nhw ar ddiwedd y cyfnod.

Es i ysgol beirianneg yn ne Ffrainc ac ym mis Medi 2009 cefais radd meistr mewn peirianneg forol, yn arbenigo mewn gweithgareddau ar y môr.

Dw i wedi bod yn beiriannydd morol/ar y môr ac yn syrfëwr gwarant morol ers Medi 2009. Dyma fy swydd gyntaf yn y diwydiant.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Yn gyntaf, mae'n rhaid bod gennych chi ffydd ynoch chi eich hun gan ei bod yn swydd ar gyfer uwch-beirianwyr fel arfer. Mae'n rhaid i chi wynebu pobl sydd ag ugain mlynedd o brofiad yn y maes yn aml.

Mae angen sgiliau dadansoddol gwych a gallu amryddawn arnoch, gan eich bod yn gweithio ar sawl prosiect ar yr un pryd; prosiectau nad ydyn nhw'n defnyddio'r un math o ddadansoddi ar eu dogfennau fel y cyfryw.

Mae angen i chi fod yn gymdeithasol hefyd; byddwch yn cwrdd â phobl ac yn gweithio gyda phobl newydd o hyd.

Mae hefyd angen i chi allu gweithio dan bwysau gan fod rhai dogfennau weithiau'n cael eu hanfon funud olaf, ac mae'r cleient yn disgwyl am eich cymeradwyaeth chi er mwyn dechrau ar y gwaith.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gallwn weithio ar amrywiaeth o feddalwedd dylunio i gynhyrchu dogfennau cyfrifo a dylunio.

Gyda mwy o brofiad, gallwn fod yn rheolwr prosiect hefyd.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Bydd gwasanaethau gwarant yn cael eu cynnwys yn fwy mewn prosiectau ar y môr, gan fod prosiectau yn chwilio am fwy a mwy o ddiogelwch yn y gwaith.

Alla i ddim gweld gormod o ddatblygiadau technolegol yn cael effaith ar y math o waith dw i'n ei wneud, fel gwarantwyr bydd angen i ni gael yswiriant gan bobl gwarant o hyd.

Fodd bynnag, bydd angen i ni gadw ein sgiliau'n gyfredol er mwyn gallu adolygu dogfennau'n dechnegol.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Agwedd heriol ar fy swydd yw gweithio mewn maes sy'n cael ei ddominyddu gan ddynion. Dwi'n ifanc ac yn ddynes.

Agwedd heriol arall yw ceisio bod yn ymwybodol o'r holl agweddau gwahanol sy'n rhan o fy swydd a fy nulliau gweithio. Mae'n rhaid i chi fod yn unigolyn amryddawn iawn.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Dw i'n credu bod cyfleoedd yn y maes hwn yn cynyddu.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae'r swydd hon yn caniatáu i mi deithio i lefydd braf. Gallaf gael fy anfon i Affrica, Ewrop neu Awstralia, hyd yn oed.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Gallwch gael eich anfon i weithrediad morol/ar y môr gyda dim ond 2 neu 3 diwrnod o rybudd. Gallwch hefyd gael eich galw i weithio ar benwythnosau. Weithiau, gall fod gofyn i chi weithio'n gyflym a dan bwysau, ar gyfer adolygiadau brys.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Fy uchelgais yw bod yn rheolwr prosiect ar brosiect fel syrfëwr gwarant, ac i gael mwy o ran yng ngwaith rheoli yn hytrach nag adolygiadau peirianneg.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Gallai mynd ar gyrsiau tanfor ac ar y môr yn y brifysgol fod o gymorth mawr er mwyn cael gwaith yn yr alwedigaeth hon.

Mae'n swydd gyntaf ddiddorol iawn. Mae'n anodd, ond mae'n eich galluogi chi i ddysgu llawer bob dydd.

Diwrnod ym mywyd

Yn syml, mae tri math o ddiwrnod gwaith:

  • Yn y swyddfa: 8 awr o adolygu dogfennau - gall hyn fod yn gyfrifo, gwirio dylunio neu weithdrefnau, ysgrifennu nodiadau adolygiadau technegol yn llawn sylwadau sydd wedi eu seilio ar yr adolygiadau i'w hanfon i'r cleient. Yna, ysgrifennu adolygiadau ar ôl dychwelyd o'r safle er mwyn eu hanfon i'r cleient.
  • Ar safle, ar y tir: Mae rhai dyddiau yn cael eu clustnodi ar gyfer teithio, cwrdd â'r cleient, mynd i borthladdoedd i weld a yw gweithdrefnau'n cael eu parchu ar y safle, cynnal ambell arolygiad ar y bwrdd, mynd i gyfarfodydd cychwynnol, llofnodi tystysgrif cymeradwyo os yw'r syrfëwr yn hapus â phopeth cyn cychwyn y gwaith, treulio'r diwrnod ar y llong, yn ôl i'r gwesty erbyn gyda'r nos. Byddaf fel arfer yn gweithio oddi cartref am 2 neu 3 diwrnod.
  • Ar safle, ar y môr: O leiaf wythnos yn gweithio i ffwrdd, ond gall fod hyd at 3 wythnos. Mynd i weithrediadau, felly gallaf fod yn gweithio am 15 awr yn olynol, neu'n gweithio gyda'r nos.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English