Astudiaeth Achos: Entrepreneur - Katie

Beth ydych chi'n ei wneud?

Mae gen i ddwy siop yn Melton Mowbray; mae un yn gwerthu offer coginio (Kate's Cookshop) ac mae'r llall yn siop bapurau (The Chocolate Shop). Rwyf hefyd yn rhedeg rhaglenni coginio ar gyfer teuluoedd ar incwm isel.

Beth yw'ch cefndir?

Bedair blynedd nôl cododd cyfle i ymuno â'r busnes teuluol yn rhedeg The Chocolate Shop yn Melton Mowbray. I ddechrau rhedais y busnes gyda'm tad; nid oeddem yn medru ehangu'r busnes yn bellach, a gyda dyfodol siopau papurau annibynnol yn edrych yn ansicr, mi edrychais ar feysydd eraill posibl i fasnachu ynddynt.

Mae Melton Mowbray yn prysur ddod i gael ei adnabod a'i farchnata fel Prifddinas Wledig Bwyd ac yn meddu ar rai o'r cynhyrchwyr bwyd gorau yn y wlad. Er, nid oedd siop goginio yno, dim ond siopau fel Argos a Wilkinson's.

Fe wnes i ddilyn amrywiaeth o raglenni ffocws busnes gyda Welland Enterprise a chreu cynllun busnes, a oedd yn cynnwys y costau i gyd. Treuliais fisoedd yn ymchwilio i gynnyrch o ran prisiau, lle yn y farchnad a sicrhau bod modd eu gwerthu yn yr ardal hon.

Unwaith roedd yr ystod o gynnyrch yn glir dechreuais ddod o hyd i uned, archebu'r stoc, gosodiadau'r siop, mesurau diogelwch, ayb. Cefais logo wedi'i ddylunio a oedd yn syml ond yn glasurol, lliwiau a fyddai'n gallu cael eu hailgynhyrchu ar arwyddion, bagiau plastig, taflenni a thalebau rhodd, ac yn bwysicach byth, un na fyddai'n dyddio neu y byddai angen ei newid yn y dyfodol.

Cymerodd wyth mis i agor y siop gan fy mod yn gweithio'n amser llawn yn y siop bapurau, felly roedd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud min nos ac ar benwythnosau.

Wnes i ddim mynd drwy'r system addysg gonfensiynol ac fe wnes i fynd i weithio ar ôl gwneud TGAU. Rwyf wedi cael amrywiaeth o brofiadau gwaith gwahanol sydd oll wedi rhoi'r sgiliau a'r hyder i mi wneud beth rwyf yn ei wneud nawr.

Roeddwn yn rheolwr cyfrifon ar gyfer Banc NatWest, yn rheolwr eiddo ac ystadau ar gyfer y Defence Animal Centre ac roedd fy swydd olaf yn swyddog gwasanaeth prawf. Ym mhob un o'r swyddi hyn roedd yn rhaid i mi weithio fel rhan o dîm neu fel unigolyn, bod â chymhelliant uchel a meddu ar sgiliau trefnu ardderchog.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Rwy'n meddwl bod hyder yn rhinwedd hynod bwysig gan fod nifer o bobl ddim yn dechrau eu busnes oherwydd diffyg hyder. Mae ysfa, bod yn benderfynol ac angerdd yn hanfodol gan ei fod yn adlewyrchu yn eich busnes, nid yn unig pan mae ar ddechrau ond mewn bywyd dydd i ddydd.

Mae'n rhaid i chi gael cymhelliad gan eich bod yn llywio'r busnes ac nid yw'n talu i gael diwrnod sâl. Mae sgiliau trefnu yn hanfodol, eto nid yn unig yn y cyfnod dechreuol, ac mae gallu cymryd pethau'n ysgafn wastad yn helpu!

Mae sgiliau bywyd cyffredinol yn allweddol. Ni fyddwn yn gallu gwneud y dewisiadau a'r penderfyniadau yr ydwyf, os na fyddwn wedi cael profiad yn gweithio i gwmnïau eraill.

Mae eich personoliaeth hefyd yn hanfodol oherwydd mae'n adlewyrchu yn eich gwaith ac yn y bôn eich busnes.

Yn bersonol rwyf yn dysgu o brofiad ymarferol yn hytrach na mewn amgylchedd ystafell ddosbarth. Mae'r holl sgiliau yr oeddwn eu hangen i ddatblygu neu agweddau yr oeddwn angen cymorth arnyn nhw, enillais yn Welland Enterprise ac yn dal i wneud hyd heddiw. Medrais ddefnyddio fy nysg yn fy musnes.

Mae gennyf i ddau fentor busnes yr wyf yn eu cyfarfod yn aml, gan fod gweithio'n annibynnol yn gallu bod yn unig iawn ac mae amryw o brosiectau a syniadau newydd gennyf i sy'n ddefnyddiol i'w trafod â rhywun sy'n annibynnol o'r busnes.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Unrhyw beth! Mae'r holl sgiliau sydd eu hangen i fod yn hunangyflogedig yn berthnasol i unrhyw weithle arall. Yn fy marn i mae angen mwy o sgiliau i fod yn hunangyflogedig nag yn gyflogedig.

Er enghraifft, mae teimlo dan bwysau yn broblem gyffredin yn y gweithle ond pan rydych yn hunangyflogedig mae'r holl gyfrifoldeb a'r pwysau ar eich ysgwyddau. Nid oes adrannau eraill i rannu'r gwaith, mae'r cyfan i fyny i chi.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Wrth i fwy o bobl golli eu swyddi, rwyf yn credu y bydd cynnydd mewn pobl yn dewis dechrau busnes eu hunain ac yn buddsoddi tâl colli swydd yn eu busnes. Mi fydd hyn yn cynyddu'r gystadleuaeth mewn rhai marchnadoedd.

Gan fod y sefyllfa ariannol bresennol yn dal mor gythryblus, rwyf yn meddwl oni bai fod pobl yn gallu talu am gostau cychwyn busnes eu hunain, bydd yna lai o entrepreneuriaid ifanc. Yn sicr ni fyddwn i wedi agor y siop goginio ar hyn o bryd.

I ddweud y gwir does gen i ddim syniad beth a ddaw o'r busnes yn y dyfodol; pwy a wyr? Fydda i ddim yn eistedd ac yn poeni amdano neu fyddwn i byth yn dod mewn i'r gwaith! Does dim byd yn sicr, beth bynnag rydych chi'n ei wneud, does dim byd yn saff am oes.

Rwyf yn gweithio ar amryw o brosiectau fel contractwr i'r cyngor yn gwneud rhaglenni coginio, gan ei fod yn gyfnod tawel o'r flwyddyn i'r siop goginio. (I roi syniad, mae 60% o'm trosiant yn dod mewn dros gyfnod y Nadolig.)

Mae gan dair asiantaeth diddordeb mewn gweithio gyda mi, felly fy nghynllun i'r dyfodol yw rhedeg yr ochr honno o'r busnes ar wahân a'i datblygu ymhellach. Rwyf hefyd yn sefydlu busnes arall ar hyn o bryd, un a fyddaf yn gyfranddaliwr ynddo ac yn gweithio am ddau ddiwrnod o'r mis yn unig.

I'r siop goginio, rwyf yn bwriadu cael gwefan farchnata wedi'i gwneud a pharhau i wneud arddangosiadau, ffeiriau masnach a chynnal y siop i'r safon uchel mae fy nghwsmeriaid wedi dod i'w ddisgwyl.

Ar ôl 40 mlynedd mae'r siop bapurau mewn "cyfnod o gynnal" lle byddwn yn gweld ychydig neu ddim twf, ac ni allwn ei datblygu ymhellach. Cyhyd â'i bod yn aros fel y mae, mi wnaf ei chadw. Byddaf yn ailasesu hyn pan mae fy nhad yn ymddeol. Os bydd fy ngweithgareddau busnes eraill yn mynd ymhellach na hyn, byddaf yn ailystyried ei chadw.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Yr agweddau mwyaf heriol oedd cyllido'r busnes, dechrau mewn maes nad oeddwn i erioed wedi ei brofi o'r blaen a'r maint o waith (hynny yw ymchwilio i'r syniad cychwynnol i osod popeth i fyny ac agor). Gweithiais saith niwrnod yr wythnos am fisoedd.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Dim ond ers ychydig flynyddoedd rwyf i wedi bod yn masnachu ac rwyf yn credu bod cyfleoedd yn cael eu creu gennyf i. Rwyf yn meddwl cyhyd â bod yr ymchwil a'r drefn mewn lle, nid oes unrhyw reswm pam na all unrhyw un geisio cychwyn busnes, hyd yn oed os yw'n profi i fod yn aflwyddiannus. Heb fynd i unrhyw anawsterau, yn bersonol mi fyddai'n well gen i roi syniad ar waith a'i fod yn methu na pheidio â rhoi cynnig arni o gwbl. Nid wyf eisiau edrych nôl a dweud "beth os?".

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Hoffais yr holl broses o gychwyn fy musnes, a'i drefnu i gyd. Roedd yn deimlad anhygoel gweld y siop yn agor am y tro cyntaf, gyda phobl yn ciwio i gael dod mewn, y wasg yma, a chogydd oddi ar y teledu! Roeddwn wir yn teimlo fy mod wedi cyflawni rhywbeth. Roedd yr holl fisoedd o waith caled wedi dwyn ffrwyth.

Mae gen i amryw o syniadau; mae rhai yn gweithio ac mae rhai yn methu, ond mae gen i'r cyfle i'w rhoi ar brawf. Fe sylweddolais os ydych yn gyflogedig, fe allwch gael syniad a fyddai'n gallu gweithio a gwneud gwella pethau, ond efallai na chewch y cyfle i'w profi. Nawr rwyf yn rhoi cynnig ar bob un!

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Ar y dechrau, ysgrifennu fy nghynllun busnes oedd o! Roedd yn rhaid i mi wneud un ar gyfer siop mewn maes masnachu nad oeddwn yn gwybod dim amdano ac nid oeddwn wedi gwneud un o'r blaen. Roedd yn anodd iawn.

Ni fyddwn yn dweud fy mod yn cymryd yn erbyn unrhyw elfen o redeg y cwmni, ond weithiau mae'n flinedig iawn, yn enwedig ym mis Tachwedd ac ym mis Rhagfyr pan rwyf yn gweithio saith niwrnod yr wythnos.

Mae'r busnes yn cael blaenoriaeth dros bopeth felly mae unrhyw beth arall yn eilradd. Mae'n cymryd drosodd eich bywyd ond dyna'r dewis rwyf wedi ei wneud. Nid wyf yn meddwl bod pobl yn sylweddoli hyn ac maen nhw'n meddwl bod hunangyflogaeth yn ffordd berffaith o fyw.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Rwyf wedi cyflawni llawer fel gwraig fusnes mewn cyfnod byr. Flwyddyn ddiwethaf, enillais wobr Menyw y Flwyddyn Busnesau Gwledig Swydd Gaerlyr a Rutland a dwy wobr genedlaethol - Siop Goginio Orau Prydain a Busnes Adwerthu Newydd Gorau Prydain.

Mi fyddwn yn hoffi datblygu fy syniadau busnes newydd ac yn y pen draw symud y siop i eiddo mwy a fyddai'n gallu cynnwys ceginau gwaith, fel fy mod yn medru cynnal rhaglenni ac arddangosiadau ynghyd â gwerthu offer cegin.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

O ran cyrsiau addysgol, rwyf yn meddwl y byddai unrhyw raglenni sy'n canolbwyntio ar fusnes yn ddefnyddiol. Roedd Welland Enterprise yn hanfodol; rydych yn gweithio ar eich busnes chi a'i anghenion gyda phobl sy'n rhedeg, neu wedi rhedeg eu busnes eu hunain ac yn arbenigwyr yn eu maes.

Fy nghyngor i ar gyfer pobl sydd eisiau cychwyn busnes yw gadael digon o amser i ymchwilio a pheidio â'i frysio. Gwnewch yn siwr eich bod wedi meddwl am bopeth a throi pob carreg, oherwydd gall y canlyniad fod yn gostus.

Cymerwch bob help a chymorth sydd ar gael ac ymchwiliwch i gymorth gyda nawdd, oherwydd mae amryw o gynlluniau ar gael. Peidiwch â rhoi'r gorau i ddysgu a datblygu'ch hun. Hefyd, cynlluniwch lle rydych chi eisiau bod a beth rydych eisiau ei gyflawni. Heb hynny, nid oes posibl gwybod beth rydych wedi ei gyflawni.

Mae bod yn hunangyflogedig yn cynnwys yr un nifer o agweddau negyddol â rhai cadarnhaol. Nid yw mor hudolus ag y mae'n ymddangos, ond mae'n eich galluogi i fod yn greadigol ac yn rhoi cyfleoedd i chi sydd ddim ar gael mewn swydd arferol. Ni fyddwn yn ei newid am y byd!

Diwrnod ym mywyd

6:30 yb - 8:30 yb

Rwyf yn agor The Chocolate Shop. Er nad yw'n agor tan 8.30yb, mae angen trefnu'r papurau a'r cylchgronau.

9:00 yb - 5:00 yh

Rwyf yn agor y siop goginio erbyn 9yb. Mae diwrnod arferol yn cynnwys archebu stoc, derbyn nwyddau sy'n cael eu cyflenwi, gwasanaethu cwsmeriaid a chadw fy nghyfrifon yn gyfoes. Rwyf yn gwneud diploma felly rwyf yn ceisio gwneud tua awr o waith ar hwnnw, ynghyd â gweithio ar fy ngweithgareddau busnes newydd. Nid wyf yn cymryd toriad yn ystod y dydd ac rwyf yn gweithio tan 5yh.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English