Astudiaeth Achos: Golygydd Grwp - Melissa

Beth ydych chi'n ei wneud?

Fi yw'r golygydd grwp ar gyfer Guild Press Ltd, sef cwmni cyhoeddi a threfnu arddangosfeydd o fewn y diwydiant harddwch proffesiynol.

Dw i'n goruchwylio'r gwaith o gynhyrchu pedwar cylchgrawn yn y DU ac Iwerddon. Dw i hefyd yn goruchwylio'r gwaith marchnata ar gyfer pedair arddangosfa ar therapïau harddwch a therapïau cyfannol. Mae gwefan y cwmni hefyd.

Dw i'n rheoli tîm o saith aelod o staff, sy'n cynnwys tîm o ysgrifenwyr, is-olygydd, rheolwr ystafell gelf a dau ddylunydd. Rydyn ni'n ysgrifennu, ymchwilio ac yn dylunio'r cynnwys golygyddol ar gyfer y pedwar cylchgrawn. Caiff rhai erthyglau ychwanegol eu cyfrannu gan arbenigwyr yn y diwydiant.

Caiff ein teitl blaenllaw - sydd â'r cylchrediad uchaf yn ein sector - ei gyhoeddi bob mis ac mae'n cael ei anfon at therapyddion harddwch, technegwyr ewinedd, perchnogion salonau a rheolwyr sbâu.

Beth yw'ch cefndir?

Dw i wedi bod eisiau gweithio yn y cyfryngau erioed. Ar ôl fy Safon Uwch, dechreuais wneud gradd mewn astudiaethau cyfryngau, ond gan ei fod wedi ei seilio ar theori yn hytrach na'i fod yn ymarferol, gadawais yn fuan ar ôl cychwyn.

Cofrestrais i wneud Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Cynhyrchu Cyfryngol, a oedd yn gwrs dwy flynedd. Yna, es yn ôl i'r brifysgol i wneud HND mewn Cynhyrchu Cyfryngol. Yn fy ail flwyddyn yn astudio'r HND, arbenigais mewn newyddiaduraeth.

Cefais swydd gyda phapur am ddim, ac roedd ganddo tua 500 o deitlau; gweithiais ar saith ohonyn nhw, yn gwneud newyddion lleol a phroffiliau busnes. Roedd hynny'n sail gadarn, gan fy mod wedi cael gwneud dipyn o bopeth. Roeddwn yno am tua 18 mis.

Yna, es ymlaen i fod yn olygydd gwefan ar gyfer cwmni meddalwedd. Ond doedd o ddim yn gweddu i mi - doedd y cynnwys ddim yn fy nghyffroi rhyw lawer.

Yna gwelais hysbyseb am swydd golygydd cynorthwyol yn y cwmni sy'n fy nghyflogi nawr. Ar ôl tua chwe mis cefais fy nyrchafu i fod yn olygydd. Un cylchgrawn oedd gennyn ni ar y pryd.

Dw i wedi bod yma ers saith mlynedd bellach. Mae'r cwmni wedi tyfu a dw i wedi cael mwy o gyfrifoldebau. Cefais ddyrchafiad i swydd golygydd grwp tua blwyddyn yn ôl.

Wnes i fyth feddwl y byddwn i'n gweithio yn y diwydiant harddwch; doeddwn i ddim yn gwybod unrhyw beth amdano pan gychwynnais yma. Yn wreiddiol roeddwn eisiau bod yn ohebydd chwaraeon neu'n ohebydd rhyfel.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae gofyn ichi fod yn drefnus iawn. Os nad ydych chi'n unigolyn trefnus, fyddwch chi ddim yn gallu rheoli eich amser a chadw at derfynau amser. Ac mae angen i chi reoli amser pobl eraill yn ogystal â'ch amser eich hun.

Er eich bod yn cymryd syniadau pobl eraill i ystyriaeth, mae'n rhaid ichi allu arwain ac ysgogi. Mae angen ichi hefyd allu dwyn perswâd ar bobl.

Fel golygydd, chi sy'n delio gydag unrhyw gwynion, felly mae'n rhaid i chi fod yn eithaf croendew. Pan ydych chi'n delio â'r cwynion hynny, a phan ydych chi'n rheoli eich tîm, mae'n rhaid i chi fod yn ddiplomyddol.

Mae'n rhaid ichi fod yn ymroddedig ac yn barod i weithio oriau hir. Allwch chi ddim gadael am bump o'r gloch o hyd, oherwydd mae'n rhaid cyrraedd terfynau amser.

Mae'n rhaid i chi gael amryw o sgiliau a bod yn fodlon baeddu'ch dwylo. Ac mae angen ichi allu rhoi eich troed i lawr a chael yr hyder i ddisgyblu pan fo angen.

Mae pawb yn rhan o'r olwyn, ond chi yw'r un sy'n cadw'r olwyn i droi fel bod swyddi pawb arall yn disgyn i'w lle.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Oherwydd fy mod i wedi bod yn rhan o bob agwedd ar y busnes, dw i wedi magu sgiliau o bob math ar draws y cwmni.

Y datblygiad naturiol fyddai fy mod yn mynd ymlaen i fod yn gyhoeddwr. Gan aros ar yr un lefel, gallwn wneud gwaith marchnata neu gysylltiadau cyhoeddus. Dw i wedi ystyried cael cwmni cysylltiadau cyhoeddus fy hun. Neu gallwn symud i gylchgrawn masnach arall, neu gylchgrawn defnyddwyr.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Bydd mwy o gyhoeddi ar y we; dyna'r ffordd mae pethau'n mynd ar hyn o bryd. Dw i'n meddwl y byddan ni wastad yn cyhoeddi fersiwn print, ond mae'r cyfleoedd gyda'r we yn golygu ein bod yn gallu cynyddu ein cylchrediad. Mae angen inni ddod o hyd i ffordd i sicrhau bod ein cynulleidfa darged yn dal i ddarllen y cylchgrawn, ond ein bod yn cynyddu cylchrediad drwy ei gyflwyno ar y we.

Yn y maes hyrwyddo arddangosfeydd, mae popeth yn mynd yn electronig (pan ddechreuais yma roedd popeth yn cael ei wneud drwy'r post uniongyrchol). Dyna'r cyfeiriad mae pawb yn mynd iddo - mae'n llawer mwy cost effeithiol. Ond canlyniad hynny mae'n debyg ydy y bydd angen llai o staff arnom.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Fel newyddiadurwr, dydych chi ddim wedi cael hyfforddiant rheoli staff. Roeddwn i'n 26 pan gefais fy mhenodi fel golygydd, ac ar y dechrau roedd yn anodd rheoli pobl oedd llawer yn hyn, ac a oedd wedi bod yn y diwydiant am lawer mwy o amser na fi.

Mae recriwtio staff yn broses sy'n achosi straen. Nid sgiliau'r ymgeiswyr a thicio bocsys yn unig sy'n bwysig, mae angen dod o hyd i'r person iawn. Y tro diwethaf inni benodi ysgrifennwr, roedd tua 100 o geisiadau, felly mae dod o hyd i'r person iawn yn gallu bod yn dasg hir ac anodd.

Pan ydych chi'n dringo'r ysgol, rydych chi'n colli'r pethau roeddech chi'n eu mwynhau yn eich swydd i ddechrau. Anaml iawn fyddaf i'n cael cyfle i ysgrifennu unrhyw gynnwys. Chi yw'r person sydd ar y ffôn neu ar e-bost yn delio gyda phroblemau. Ond os ydych chi eisiau symud ymlaen a chael y cyfrifoldebau, mae'n rhaid ichi ddelio gyda hynny.

Mae newidiadau allanol hefyd - gweithio gydag argraffwyr, cwmnïau postio a mathau eraill o gyflenwyr. Mae'n rhaid ichi deilwra eich amserlen a bod yn llym gyda therfynau amser. Os ydych chi'n methu un terfyn, mae'n effeithio ar weddill y gwaith a dydy pethau ddim yn digwydd fel y dylen nhw.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae llai o gyfleoedd oherwydd y newid i gyhoeddi ar y we - ond bydd gofyn am olygyddion yn dal i fod. Mae angen golygydd ar unrhyw gwmni sy'n cyhoeddi cylchlythyr, er enghraifft.

Oherwydd bod mwy o gyrsiau gradd yn y cyfryngau, mae mwy o gystadleuaeth am y swyddi. Os ydych chi'n barod i symud i Lundain, mae mwy o gyfleoedd, ond eto mae mwy o gystadleuaeth.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Un o'r pethau gwych am fy swydd yw fy mod yn cael teithio, gan fod arddangosfeydd a sioeau masnach mae'n rhaid i mi ymweld â nhw dramor. Mae sioeau yn y DU hefyd, a seremonïau gwobrwyo ble maen nhw'n gofyn i mi gyflwyno gwobrau mewn ffrogiau crand.

O ddydd i ddydd, yr elfen o dîm dw i'n ei fwynhau fwyaf am fy swydd. Os oes gennych chi bobl o'ch cwmpas rydych chi'n cyd-dynnu â nhw ac sy'n gefnogol, yna gallwch gael llwyth o broblemau ond byddwch yn dod drwyddi yn meddwl nad oedd hi mor ddrwg â hynny arnoch. Rydych chi'n delio gyda phethau'n well os oes gennych chi bobl dda o'ch cwmpas.

Dw i wrth fy modd yn meithrin staff. Mae gweld rhywun sydd wedi cael ei hyfforddi i fod yn newyddiadurwr - ond heb gael ei hyfforddi i wneud swydd - yn tyfu ac yn datblygu yn rhoi boddhad mawr i mi.

Dw i'n cael boddhad mawr os ydw i'n mynd i salon ac mae rhywun yn darllen un o'n cylchgronau. Neu os ydw i'n siarad â rhywun yn y diwydiant harddwch - nad ydyn nhw'n gwybod pwy ydw i - ac maen nhw'n dweud pa rannau o'n cylchgrawn maen nhw'n eu hoffi.

Rydyn ni wedi lansio dau deitl ers i mi fod yma, ac wedi cymryd teitl arall drosodd. Dw i'n mwynhau gweld cynnyrch yn datblygu o'r cyfnodau cynnar. Mae'n braf gweld syniad oedd gennych chi yn dod yn realiti.

Mae'r cwmni dw i'n gweithio iddo'n cael ei barchu yn y sector rydyn ni ynddo. Mae'n braf gweithio i gwmni fel yna, sy'n gofalu am ei staff.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae'n cyfyngu dipyn ar eich bywyd. Mae'n eithaf anodd gwneud trefniadau yn eich bywyd personol, oherwydd os oes problemau mawr, y golygydd sy'n gorfod eu datrys.

Rydych chi'n dechrau cynllunio eich bywyd o amgylch yr amserlen gynhyrchu. Efallai mai dyma pam dw i wedi llwyddo, wn i ddim. Ond pe na bawn i wedi ffitio popeth arall o gwmpas fy ngwaith, wn i ddim a fyddwn i wedi bod mor llwyddiannus ag ydw i wedi bod. Mae'n rhaid i chi aberthu rhai pethau.

Mae'r cyflog yn iawn, ond dydy o ddim yn wych. Dw i'n meddwl petawn i wedi gweithio mewn sector wahanol, dim newyddiaduraeth, ac â'r lefel hon o gyfrifoldeb, gallwn fod yn ennill llawer mwy o arian. Ond doeddwn i erioed eisiau gwneud unrhyw beth heblaw am weithio yn y cyfryngau. Rydych chi'n gwybod pan ydych chi'n mynd i'r maes hwnnw nad ydych chi am gael cyflog enfawr.

Gall y gwaith eich rhoi dan bwysau, ac mae adegau pan ydych chi'n mynd yn sâl oherwydd y pwysau gwaith. Allwch chi wneud dim am hynny. Gan fy mod i'n hoffi rheoli popeth, dw i'n tueddu i roi gormod o waith i mi fy hun. Dim ond yn ddiweddar dw i wedi dysgu sut i ddirprwyo gwaith. Mae angen cael cydbwysedd. Os ydych chi wrth eich bodd â'ch swydd, does dim ots gennych chi fod dan bwysau a gweithio oriau hir, oherwydd eich gwobr yw gwneud y swydd.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Pan gychwynnais yn y maes cyhoeddi, roedd gen i uchelgais i fod yn olygydd cyn i mi droi'n 30, a llwyddais i wneud hynny.

Flwyddyn yn ôl, efallai y byddwn wedi dweud fy mod wedi cyflawni popeth roeddwn eisiau ei gyflawni yn fy ngyrfa a fy mod yn barod i gael teulu. Dw i'n teimlo'n wahanol am hynny'n awr, rywsut. Alla i ddim dychmygu gadael fy swydd i gael plant. Dydw i ddim yn siwr beth yw fy uchelgeisiau bellach.

Pan oeddwn i'n ieuengach, fy ngyrfa oedd popeth i mi. Felly efallai bod fy uchelgeisiau yn fwy personol nawr - prynu ty a theithio mwy.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Mae'n rhaid i chi gael meddwl agored ynghylch y cyfleoedd sydd ar gael. Efallai y bydd rhywun yn cynnig swydd i chi sy'n gwbl wahanol i'r hyn rydych chi'n gyfforddus ag o, ac sy'n rhywbeth nad ydych chi erioed wedi ystyried ei wneud o'r blaen. Ond efallai y bydd yn rhaid i chi ei chymryd a gweld ble'r aiff hi a chi.

Pe bai rhywun wedi dweud wrthyf y buaswn i'n olygydd grwp i gwmni sy'n cyhoeddi cylchgronau harddwch, yna byddwn i wedi dweud - mmm, dydw i ddim yn gwybod ai hynny dw i eisiau ei wneud; dw i eisiau bod yn newyddiadurwr o ddifrif.

Dw i'n meddwl bod gan lawer o fyfyrwyr y cyfryngau ddelwedd ddelfrydol o'r dyfodol, hynny ydy, eu bod am weithio i Sky News neu i'r BBC, neu ysgrifennu yn The Times. Mae'n beth da cael uchelgeisiau, ond yn y byd go iawn, mae'n rhaid i chi fod yn realistig. Dim ond hyn a hyn o swyddi sydd yn y BBC, Sky ac yn y wasg genedlaethol.

Dydw i ddim yn dweud na ddylai pobl ddyheu am bethau fel 'na, ond rhaid bod yn realistig. Y realiti os ydych chi eisiau gweithio yn y cyfryngau yw efallai y bydd angen i chi gymryd pa bynnag gyfle sy'n dod i'ch rhan, a gwneud y gorau o hynny.

Efallai y bydd rhai pobl yn credu eu bod wedi gwerthu eu hunain a cholli rhywfaint o'u safonau newyddiadurol. Ond os ydych chi'n lwcus, fel fi, byddwch wrth eich boddau, a fyddwch chi ddim eisiau gwneud dim byd arall.

Diwrnod ym mywyd

Naw tan bump yw fy oriau i fod, ond dw i'n cyrraedd y swyddfa unrhyw bryd ar ôl wyth.

Y peth cyntaf fyddaf i'n ei wneud yw gwirio fy e-byst a fy negeseuon. Does gen i ddim cynorthwywr personol na chynorthwywr golygyddol - a fyddai'n gwneud y math yma o beth fel arfer.

Dw i'n delio ag unrhyw beth brys neu unrhyw beth sy'n broblem yn gyntaf.

Os ydyn ni'n gweithio ar rifyn newydd, byddaf yn cynllunio tudalennau'r cylchgrawn. Rydyn ni'n haneru'r gwaith cynnwys golygyddol a'r gwaith hysbysebu. Felly byddaf yn trafod â'r rheolwr gwerthu, er mwyn gweld beth yw eu targedau nhw, a sawl tudalen o hysbysebion y maen nhw am ei werthu yn y rhifyn hwn er mwyn cyrraedd eu targed.

Yna byddaf yn cyfrifo sawl tudalen olygyddol rydyn ni angen eu hysgrifennu. Mewn cyfarfod golygyddol, rydyn ni'n rhannu pa erthyglau a fydd yn cael eu hysgrifennu gan bwy a gosod terfynau amser.

Efallai y byddaf yna'n treulio ychydig o amser â rheolwr yr ystafell gelf, yn edrych ar ba wahanol ddelweddau rydyn ni eisiau eu defnyddio ar gyfer pa erthyglau.

Os oes un o'r cylchgronau wedi cael ei anfon at yr argraffwyr, bydd copi prawf yn cael ei anfon ataf er mwyn i mi allu ei wirio cyn iddo gael ei argraffu. Gallai hynny gymryd rhai oriau.

Os oes gennyn ni arddangosfa ar y gweill, byddaf yn treulio ychydig o amser yn trafod â rheolwyr digwyddiadau, yn trafod eu syniadau ar gyfer y sioe a sut maen nhw eisiau ei marchnata.

Dw i i fod i gymryd hanner awr o ginio, ond dw i'n tueddu i weithio gydol fy nghinio. Os yw'n ddiwrnod da, byddaf yn gadael am hanner awr wedi pump neu chwech; os yw'n ddiwrnod gwael, gall fod gwpl o oriau yn hwyrach na hynny.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English