Astudiaeth Achos: Ymchwilydd Cymdeithasol - Joe

Beth ydych chi'n ei wneud?

Mae fy ngwaith yn golygu edrych ar gymunedau o bobl sy'n defnyddio garddio a garddwriaeth fel cyfrwng therapiwtig. Dwi'n ceisio edrych ar sut mae gweithio yn y cymunedau hyn, a bod yn rhan o'r gweithgareddau garddio a natur, yn gwella iechyd a lles pobl. Dwi'n gweithio allan ffyrdd o fesur hyn, drwy edrych ar fesurau gwahanol o iechyd meddwl a lles, a gweld sut mae gweithio mewn gerddi yn gallu helpu hyn.

Roedden ni wedi dechrau drwy wneud astudiaeth fawr, ar sail cyfweliadau gyda phobl sy'n gweithio ar y prosiectau hyn. Nawr rydyn ni'n canolbwyntio'n benodol ar bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, a cheisio gweld a allwn ni ddefnyddio'r dulliau sy'n cael eu defnyddio yn yr hyn byddech chi'n ei alw yn feddygaeth brif ffrwd i'w defnyddio yn y maes penodol hwn. Mae hyn yn cael ei alw'n fras yn 'arddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig'.

Beth yw'ch cefndir?

Fe wnes i radd mewn Ffarmacoleg ar ddechrau'r 1970au, wedi'i ddilyn gan PhD mewn Ffarmacoleg a Ffisioleg. Ar ôl hynny, cefais swydd yn y diwydiant fferyllol fel ffarmacolegydd ymchwil, yn edrych ar gyffuriau i drin asthma a chlefyd cardiofasgwlaidd. Fe wnes i hynny am oddeutu 15 mlynedd, nes i mi gael llond bol.

Ar yr un pryd roedd ffrind yn sefydlu ysgol fordwyo. Roeddwn i'n arfer gwneud eithaf dipyn o hwylio, fel diddordeb, ac roeddwn i wedi hwylio gyda'r dyn hwn ers oesoedd. Fe ddaethom at ein gilydd a gweithio gyda'n gilydd am ryw wyth mlynedd, yn dysgu mordwyo, hwylio a radar i gapteiniaid cychod tynnu a chychod camlas.

Ar ôl cyfnod, fe wnes i ddechrau ymddiddori mewn materion amgylcheddol, gan feddwl y byddai'n braf gwneud rhywbeth yn y maes hwnnw. Penderfynais fynd yn ôl i'r brifysgol a gwneud MSc am flwyddyn mewn Rheolaeth Amgylcheddol; roedd hyn yn 1998.

Cefais fy nhynnu at arddio cymunedol a therapi sy'n ymwneud â natur yn yr awyr agored drwy'r cysylltiadau roeddwn wedi'u gwneud ar y cwrs MSc. O fan honno, daeth grwp ohonom at ein gilydd a phenderfynu gwneud cais i astudio garddwriaeth therapiwtig. Roedd ein cais yn llwyddiannus, felly fe ddes i Brifysgol Loughborough i weithio ar y prosiect. Rydyn ni'n dal i wneud ceisiadau am grantiau ymchwil, er mwyn i ni allu bwrw ymlaen â'r gwaith.

Fel gwyddonydd ymchwil, roeddwn i'n defnyddio pob math o ddulliau ymchwil. Pan ddechreuais i hwylio am y tro cyntaf, roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhoi'r pethau hynny i gyd y tu cefn i mi. Ond wrth symud i wyddorau cymdeithasol, mae gan i lawer o ddulliau o fy ymchwil gwyddonol o'r gorffennol sydd wedi bod yn werthfawr dros ben.

Felly, mae'n llwybr gyrfa od iawn, ond mae'n dangos nid oes rhaid i chi fod yn gwneud beth bynnag oedd yn eich gradd; gallwch chi newid.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Rydych chi angen cefndir mewn rhyw fath o ddull gwyddonol, er mwyn gwneud hyn. Mae'n debyg na fyddai gwahaniaeth os oeddech chi'n wyddonydd cymdeithasol, yn wyddonydd ffisegol neu'n dod o gefndir ffarmacolegol, fel sydd gen i; rydych chi angen gwyddoniaeth.

Rhaid i chi gael diddordeb mewn pobl eraill. A rhaid i chi fod â diddordeb mewn canfod sut mae pethau'n gweithio. Rydych chi angen chwilfrydedd, er mwyn eich gwthio ymlaen, a diddordeb yn y pwnc. Mae'n debyg i rywun sy'n gwneud y swydd hon, bydden nhw'n gallu dod o amrywiaeth o gefndiroedd gwahanol.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Dwi'n gweithio'n weddol agos gydag elusen sy'n ymwneud â chefnogi pobl sy'n gweithio ar brosiectau garddio. Felly os byddai'n rhaid i mi symud, mae'n debyg y byddwn i'n gallu gweithio yn y maes penodol hwnnw, ac mae'n debyg bod nifer o swyddi gwahanol byddwn i'n gallu eu gwneud yn hynny.

Mae'n debyg, gyda fy ngwybodaeth wyddonol, byddwn i'n gallu symud o ymchwil gwyddor gymdeithasol i ymchwil sy'n ymwneud mwy ag iechyd. Mae dolen rhwng polisi cymdeithasol, polisi cymdeithasol iechyd, cymdeithaseg iechyd, ayb, felly byddwn i'n gallu symud ar draws. Mae ystod eithaf eang o ymchwil y byddwn i'n gallu symud iddi.

Yn gyfan gwbl tu allan i'r amgylchedd academaidd, gallech chi symud i farchnata, rheoli adnoddau dynol ac yn y blaen; mae'n dibynnu ar le ydych chi. Y dyddiau hyn, dwi'n meddwl ei bod hi'n haws trosglwyddo sgiliau a dulliau.

Hefyd, byddwn i'n gallu gweld fy hun yn gweithio mewn prosiect garddio, yn helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Er nad ydw i'r gorau yn y byd am arddio!

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Mae'n debyg mai'r hyn sy'n debyg o ddigwydd yw y gallai fod yn anoddach dod o hyd i grantiau i fwrw ymlaen â'r ymchwil. Y dewis arall yw y bydd safle ymchwilwyr mewn prifysgolion yn newid. Yn y bôn dwi'n ymchwilydd contract yma; dwi'n cael fy nhalu gydag arian sy'n dod i mewn. Felly mae rhywfaint o ansicrwydd.

Dwi ddim o reidrwydd yn meddwl bydd pethau'n gwella. Os na fyddwn i'n gallu dod o hyd i ragor o arian drwy grantiau yna mewn theori byddwn i allan. Dydy fan hyn ddim o reidrwydd yn lle diogel.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Y peth mwyaf heriol i mi yw cael cydweithrediad y bobl rydych chi am iddynt gymryd rhan yn yr ymchwil. Yn aml iawn nid ydynt yn cael mantais fawr drwy gymryd rhan. A dweud y gwir, mae hyn yn sialens ym mhob maes ymchwil gymdeithasol.

Felly y rhan anoddaf yw cael pobl i gymryd rhan. Yr hyn mae'n rhaid i chi ei wneud yw eu perswadio i gymryd rhan. Ac yn aml iawn does ganddyn nhw fawr iawn o ddiddordeb; efallai fod ganddyn nhw ddiddordeb yng nghanlyniadau'r ymchwil, er enghraifft. Rydych chi'n treulio llawer o amser yn trefnu ac yn ffonio pobl. Yn y pen draw, os ydych chi'n dyfalbarhau, byddwch chi'n dod o hyd i bobl sy'n cytuno i gymryd rhan.

Rydyn ni'n cynnal nifer o gyfweliadau gyda phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, a byddech chi o bosibl yn meddwl bod hynny'n sialens. Ond fel rheol nid yw hynny'n sialens; mae'n werth chweil. Fel rheol mae'r bobl rydych chi'n cyfweld â nhw yn fwy na bodlon siarad.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Oes mae'n debyg bod. Rydyn ni'n defnyddio nifer o ymchwilwyr cysylltiol i wneud prosiectau ymchwil gwahanol. Weithiau maen nhw'n gontractau byr; ar adegau eraill, bydd pobl yn aros am gyfnod. Byddwn i'n meddwl bod cyfleoedd rhesymol ar gael.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Dwi'n hoffi'r holl syniad o holi, chwilfrydedd; gallu dysgu am bethau newydd, dysgu beth sy'n digwydd mewn gwirionedd, gweithio pethau allan a'u rhoi mewn rhyw fath o gyd-destun damcaniaethol.

Dwi'n hoffi gallu darllen yr hyn mae pobl wedi'i ysgrifennu am y maes; dwi'n hoffi darllen y llenyddiaeth. Dwi'n hoffi mynd allan a chyfweld â phobl, ac ymweld â'r prosiectau. Dwi'n hoffi'r cydweithwyr, y syniad eich bod yn gallu trafod eich ymchwil â phobl eraill; y syniad eich bod yn gallu trin a thrafod syniadau, a gwneud iddynt weithio.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae adegau pan rydych chi'n teimlo'n unig, oherwydd does neb arall yn gweithio ar yr un maes ymchwil.

Weithiau rydych chi'n teimlo'n rhwystredig pan dydych chi ddim yn gallu darbwyllo pobl i gymryd rhan yn yr ymchwil. Rydych chi'n gallu treulio oriau'n e-bostio, yn ffonio ac yn ysgrifennu llythyrau a does dim byd yn dod yn ôl. Dyma'r unig bethau am y swydd dydw i ddim yn eu hoffi.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Mae'n debyg mai fy uchelgais ar y cam hwn yw dylanwadu ar y maes hwn o ymchwil yn rhyngwladol; gwneud cyfraniad a chael effaith. Hefyd, byddwn i'n hoffi annog ymchwilwyr eraill sy'n dechrau yn y maes hwn; nid oes llawer o bobl yn gweithio yn y maes ymchwil hwn.

Os byddai'n rhaid i mi gael uchelgais bersonol, byddai hynny'n golygu gwneud mwy neu lai yr un peth ag ydw i'n ei wneud nawr, ond mewn swydd sefydlog a pharhaol, yn hytrach na fel ymchwilydd contract.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Os ydych chi eisiau gwneud gwaith ymchwil, mae'n debyg y byddai'n werth dod i mewn gyda gradd meistr, mewn rhywbeth fel dulliau ymchwil neu bolisi cymdeithasol. Yn aml wrth chwilio am ymchwilwyr cyswllt, rydych chi'n tueddu i edrych ar beth oedd eu gradd a beth yw eu cefndir.

Os ydych chi wedi gwneud rhywfaint o waith gwirfoddol, mae hynny'n cyfri'n dda. Gallwch chi ddysgu llawer am y maes rydych chi am ymchwilio iddo drwy wneud rhywfaint o waith gwirfoddol yn gyntaf.

Dylai pobl feddwl, yn eithaf gofalus, am yr hyn maen nhw eisiau ei wneud yn y tymor hir, cyn mynd i swydd ymchwil. Dydy ymchwil ddim yn faes gwaith sicr.

Diwrnod ym mywyd

Mae fy niwrnod arferol yn dibynnu ar ydw i allan yn casglu data neu'n gweithio yn y swyddfa. Wrth wneud 'gwaith maes' does dim trefn arferol - byddaf yn ymweld â safle drwy drefniant ac yn cynnal cyfweliadau ac yn tynnu lluniau, yn y swyddfa mae fy niwrnod arferol rhywbeth fel hyn:

8:45 - 10:00 yb

Cyrraedd a darllen ac ateb fy negeseuon e-bost - mae cadw cysylltiad ag ymchwilwyr eraill ac ymarferwyr yn rhan bwysig iawn o'r swydd.

10:00 yb - 12:00 yh

Dechrau ar dasg y dydd - mae hyn yn gallu golygu dadansoddi data, er enghraifft, dadansoddi ystadegol (gyda chyfrifiadur) data meintiol o arolygon, neu ddadansoddi data ansoddol - drwy ddarllen drwy drawsgrifau o gyfweliadau ac adnabod a choladu'r themâu.

Yn aml iawn fy nhasg ddyddiol yw cwblhau adroddiad neu erthygl ar yr ymchwil rydyn ni wedi'i wneud.

12:00 - 1:00 yh

Dwi'n gadael y ddesg i gael cinio gyda chydweithwyr.

1:00 - 5:30/6:00 yh

Ar ôl cinio, mae'r amser yn cael ei dreulio yn yr un ffordd tan ddiwedd y prynhawn - wedyn byddaf yn tueddu i gynllunio fy ngwaith ar gyfer y diwrnodau nesaf, a strwythuro fy syniadau. Weithiau mae nifer o brosiectau ar waith ac mae angen cynllun arnoch chi er mwyn eu trefnu i gyd!

(Unwaith yr wythnos bydd seminar adrannol a dwi'n cael clywed am waith pobl wahanol - mae'n aml yn syndod clywed am yr hyn mae pobl eraill yn ei wneud yn yr adran!)

Ac weithiau mae'r diwrnod yn llawn cyfarfodydd, ymweliadau a galwadau ffôn.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English