Astudiaeth Achos: Clerc clinig orthopaedig mewn cofnodion meddygol - Cherry

Beth ydych chi'n ei wneud?

Dwi'n mynd lawr i'r llyfrgell cofnodion meddygol ac yn nôl yr holl ffeiliau nodiadau achos sydd eu hangen ar gyfer y clinig cleifion allanol. Dwi'n eu paratoi i gyd, gan sicrhau bod y dogfennau cywir gyda'r nodiadau, fel llythyrau cyfeirio meddygon teulu, pelydr-x a chanlyniadau profion, er mwyn iddyn nhw i gyd fod yn barod ar gyfer y clinig ar y diwrnod penodol. Dwi hefyd yn dod o hyd i unrhyw nodiadau achos sydd ar goll.

Yn ogystal â hynny, dwi'n gweithio fel derbynnydd yn y clinig, gan ddefnyddio system gyfrifiadurol i gofrestru'r cleifion wrth iddyn nhw gyrraedd, newid manylion a gwneud apwyntiadau dilynol, er enghraifft.

Ac ar ddiwedd y clinig, rwy'n nodi lleoliad newydd y nodiadau achos. Er enghraifft, efallai byddent gan ysgrifennydd meddygol ar gyfer eu teipio.

Beth yw'ch cefndir?

Wel, dwi wedi gwneud pob math o swyddi gwahanol, ond ar yr adeg benodol hon, ychydig dros ddeng mlynedd yn ôl, roeddwn i'n ddi-waith a threfnodd gymydog i mi a oedd yn arfer gweithio yma i mi gael sgwrs gyda'r fenyw a oedd yn cyflogi pobl ac fe wnes i gerdded allan o'r ysbyty gyda swydd.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Rhaid i chi fod yn eithaf cryf yn gorfforol er mwyn gallu cario'r holl nodiadau o gwmpas. Rhaid i chi fod yn amyneddgar i ddelio â'r cleifion pan fyddwch chi mewn clinig, ac maen nhw'n gallu bod yn flin os ydyn nhw wedi bod yn aros yn hir. Rhaid i chi aros yn bwyllog a cheisio eu tawelu.

Rhaid i chi fod yn drefnus oherwydd rhaid i chi wneud yn siwr bod popeth yn barod gennych chi pan fydd ei angen a rhaid i chi fod yn hunan-ddisgybledig oherwydd does neb yn edrych dros eich ysgwydd drwy'r amser. Rhaid i chi wneud y gwaith a chael popeth yn barod.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Mae'n bosibl byddech chi'n gallu mynd i weithio mewn meddygfa, ond y peth mwyaf byddech chi'n gallu mynd gyda chi fyddai'r sgiliau cyfrifiadurol.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Fel mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei wybod mae'n debyg, mae system gyfrifiadurol newydd sbon yn yr arfaeth ar gyfer gwneud apwyntiadau i bobl yn y system 'dewis a bwcio' newydd, lle bydd pobl yn gallu bwcio eu hapwyntiad cyntaf gydag ymgynghorydd cyn iddyn nhw hyd yn oed adael eu meddygfa.

Ac o ran ein systemau cyfrifiadurol mewnol, maen nhw i gyd yn esblygu drwy'r amser, felly rydym yn dal i fyny â'r rheini wrth i'r newidiadau ddigwydd.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Mae'n debyg mai'r peth anoddaf yw cael gafael ar yr holl ffeiliau rydych chi eu hangen ar gyfer y clinig, yn ogystal â mynd i lawr i'r llyfrgell i'w casglu, gallen nhw fod mewn adran wahanol yn yr ysbyty neu hyd yn oed yn Ysbyty Hastings, neu Ysbyty Uckfield neu Ysbyty Crowborough, neu rywle felly. Felly rhaid i chi wneud yn siwr eich bod yn dechrau mynd ar eu hôl nhw'n ddigon buan i'w cael o lle bynnag y maent.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Yn y gorffennol, yn sicr oherwydd mae'r GIG yn gyflogwr mor fawr, mae trosiant y staff yn uchel, ond yn yr hinsawdd economaidd bresennol mae nifer o'r Ymddiriedolaethau GIG ar hyd a lled y wlad yn ei chael hi'n anodd ymdopi'n ariannol, felly mae hi ychydig yn anoddach nawr.

Er hynny, byddwn i'n dweud bod pobl sy'n symud o amgylch y wlad yn tueddu i'w chael hi'n haws cael swydd. Os ydych chi wedi dod o ysbyty arall yna rydych chi'n fwy tebygol o gael eich cyflogi na rhywun heb brofiad. Mae gennym ni lawer o bobl sydd wedi symud yma o ardal Llundain ac sydd wedi gweithio mewn ysbytai eraill ac maent wedi cael eu cyflogi yma.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Dwi'n hoffi'r amrywiaeth. Dwi'n mwynhau'r ffaith ar yr amod fy mod i wedi paratoi popeth ar gyfer y clinigau a fy mod i yno ar yr adeg iawn ar gyfer y clinigau ar fore dydd Llun, prynhawn dydd Mawrth a bore dydd Gwener, mae sut rydw i'n gwneud hynny i fyny i fi'n llwyr a does neb yn edrych dros fy ysgwydd. Ar yr amod fy mod i'n gwneud y gwaith, does neb yn poeni sut dwi'n mynd o'i chwmpas hi. Dwn i ddim a ydy pethau fel hyn ym mhob ysbyty, wrth gwrs, ond dyna sut mae pethau yn fan hyn.

Ac rydych chi'n cael cwrdd â phob math o bobl wahanol, mae rhai yn neis, a dydy rhai eraill ddim mor neis, ond ar y cyfan maen nhw'n eithaf neis.

Hefyd, mae llawer o gyfleoedd i gael ychydig o ymarfer corff yn crwydro o amgylch yr ysbyty. Mae'r cleifion yn ein gweld ar hyd y coridorau ac yn dweud, 'Mae'n rhaid eich bod yn cerdded milltiroedd o amgylch y lle', ac rydw i. Dwi ddim yn mynd i'r gampfa; dwi'n cadw'n heini drwy grwydro o amgylch yr ysbyty.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Nid wyf yn casáu unrhyw beth mewn gwirionedd. Mae rhai pethau sy'n eich gwylltio chi weithiau, ond mae rhywun yn dod drostynt yn eithaf cyflym fel rheol ac, ar y cyfan, mae'n gallu bod yn hwyl.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Nid oes gennyf uchelgais fawr o gwbl. Dwi'n dod yma i wneud fy ngwaith. Dwi'n gwneud fy ngorau glas yn yr amser dwi yma ac wedyn byddaf yn mynd yn ôl adref.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Nid ydych angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Yn amlwg, rydych chi angen addysg sylfaenol resymol ac mae'n helpu os oes gennych chi rai sgiliau bysellfwrdd, rhywfaint o wybodaeth flaenorol am weithio gyda chyfrifiaduron, oherwydd mae gennym ni sawl system gyfrifiadurol fewnol a byddai'n gwneud eich bywyd yn haws os oeddech chi'n gwybod beth oeddech chi'n ei wneud.

Byddai'n helpu hefyd os ydych chi wedi gweithio gyda phobl o'r blaen oherwydd rydych chi'n mynd i ddod ar draws nifer fawr o bobl o bob cefndir ac ym mhob iechyd.

Diwrnod ym mywyd

8:45 yb - 1:00 yh

Gweithio ar dderbynfa'r clinig orthopaedig. Cofrestru'r cleifion wrth iddynt gyrraedd ar gyfer eu hapwyntiadau neu ryddhau cleifion ar ôl iddyn nhw gael eu gweld.

1:00 yh - 2:00 yh

Cael cinio.

2:00 yh - 5:00 yh

Defnyddio'r cyfrifiadur i ddod o hyd i ffeiliau achos ar gyfer clinig yfory a chlinigau'r wythnos nesaf. Nôl y ffeiliau o'r llyfrgell cofnodion ac adrannau eraill yn yr ysbyty. Cysylltu ag ysbytai eraill yn yr ardal os oes angen anfon ffeiliau draw. Ateb y ffôn a delio ag ymholiadau cleifion yn ôl yr angen.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English