Astudiaeth Achos: Athro Celf a Dylunio - Mary

Beth ydych chi'n ei wneud?

Fel pennaeth y gyfadran technoleg celf a dylunio, rwyf i'n gyfrifol am wyth aelod arall o staff sy'n dysgu celf a dylunio, cerameg, tecstilau, graffeg, deunyddiau gwrthiannol, electroneg a rheolaeth systemau.

Rwyf hefyd yn bennaeth celf, felly rwyf yn trefnu'r cwricwlwm celf, ac rwyf yn athro dosbarth.

Beth yw'ch cefndir?

Roeddwn eisiau'r swydd hon oherwydd rwyf wastad wedi eisiau bod yn athro, ac efallai fod hynny'n beth rhyfedd i'w ddweud ond mae'n wir.

Fe gefais y swydd hon ar ôl cwblhau fy lefelau O [sydd erbyn hyn yn TGAU], Safonau Uwch, cwrs coleg ac yna gradd. Yna roedd yn rhaid i mi wneud Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) mewn addysg celf. Roedd rhaid i mi wneud hyn, oherwydd fel gweithiwr llawrydd, nid oeddwn yn gwneud digon o arian ar ôl gorffen fy ngradd.

Yn fuan ar ôl cwblhau fy nghwrs TAR sylweddolais mai addysgu oedd yn bendant beth oeddwn eisiau ei wneud, a cheisiais am swydd yn yr ysgol hon fel athro celf cyffredinol.

Mae gennyf radd mewn tecstilau a ffasiwn. Nid oedd gen i radd gelf, ond mae gennyf TAR mewn addysg celf. Cefndir dylunydd tecstilau a brodiwr sydd gennyf, sef brodwaith diwydiannol - dyluniad brodwaith cyfrifiadurol. Mae nifer o'm dyluniadau a fy logos ar werth ar hyn o bryd ac wedi bod yn Mamas and Papas, ac yn Marks and Spencer.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Fe fyddwn i'n dweud mai'r prif rinwedd rydych ei hangen ydy bod yn drefnus. Mae hefyd angen i chi allu gweithio gyda phob math o bobl, os ydych chi'n eu hoffi ai peidio - gan gynnwys athrawon a disgyblion.

Mae angen i chi dderbyn personoliaethau a rhinweddau pobl eraill. Yn amlwg, bydd rhai cydweithwyr neu gymeriadau yn eich dosbarth a fydd yn gyndyn o wneud beth maen nhw angen ei wneud. Bydd gofyn i chi ddod o hyd i ffyrdd o berswadio, annog a chymell y bobl hyn i wneud beth rydych chi eisiau iddyn nhw ei wneud, a'i fwynhau yn y pen draw.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Wel, fel athro, mae'n rhaid i chi gael sgiliau cyfathrebu da. Rwyf i'n meddwl bod pob sgìl rydych chi'n meddu arni fel athro yn gallu trosglwyddo i unrhyw swydd rydych chi eisiau ei gwneud, ac mae'n debyg os nad ydych yn mwynhau dysgu gallwch roi'r gorau iddi.

Yn fy marn i mae'n bosibl defnyddio sgiliau cyfathrebu da ymhob swydd, pe byddech eisiau bod yn swyddog heddlu, yn nyrs, yn feddyg, yn gyfreithiwr, yn unrhyw beth. Ond i ddweud y gwir, os na allwch gyfathrebu, ac nad ydych yn drefnus ac yn barod i weithio'n galed, efallai nad yw yn addas i chi.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Fel athro, mae'n rhaid i chi ysgrifennu eich cynlluniau gwaith, a gyda newidiadau parhaol, mae gofyn i chi ailysgrifennu pethau'n aml i sicrhau eich bod yn ateb holl ofynion y llywodraeth.

Beth yw'r gwelliannau technolegol yn y swydd hon? Yn syml, cyfrifiaduron. Pan ddechreuais ddysgu, nid oeddwn yn gallu defnyddio cyfrifiadur, na gliniadur, na bysellfwrdd, na dogfen syml Microsoft Office.

Yr unig beth oeddwn i'n dda ynddo oedd brodwaith, ond dros amser a gyda gwelliannau technolegol, rwyf wedi symud ymlaen, gan ddysgu gyda'r disgyblion yr un pryd.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Yn fy marn i'r her fwyaf bob dydd ydy bod pob dim fel petai'n eich taro ar unwaith - wrth addysgu, wrth ddelio â phroblem, ac wrth lenwi gwers ar gyfer cydweithiwr.

Cymerwch bopeth i mewn, cymerwch anadl ddofn a cheisiwch ddod drwyddi. Allwch chi ddim gwneud pob dim ar unwaith; cofiwch hynny. Os yw'n cymryd wythnos, mae'n cymryd wythnos. Os yw'n cymryd awr, mae'n cymryd awr. Ond peidiwch â rhoi'r gorau iddi, daliwch ati.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae yna golegau celf anhygoel i'w cael ac mae yna athrawon celf o safon uchel iawn yn dod i'r amlwg o hyd oherwydd nid yw'r swyddi ar gael mewn meysydd gwaith eraill.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Fe fyddwn i'n dweud mai'r rhan gorau o'm swydd ydy gwylio rhywun yn cyrraedd yn 11 oed, eu gwylio drwy gydol eu haddysg, a hyd yn oed bod yn rhan o'r addysg honno, ac yna eu gweld nhw'n gadael yn 16 gyda'u TGAU, mynd i'r coleg, mynd i goleg celf, ac yna ennill lle ar gwrs gradd.

Ym mhlith rhai o'm cyn-ddisgyblion mae un sydd erbyn hyn yn ddylunydd ffasiwn yn Efrog Newydd, un arall oedd yn ddylunydd gwydr lliw yn Eglwys Gadeiriol Chichester, a rhywun sydd erbyn hyn yn deipograffydd i BMW, yn amlwg yn ennill llawer mwy o arian nag athro!

Mae gwybod fy mod yn rhan o hynny, a chan obeithio fy mod wedi eu helpu nhw ar eu taith, yn rhoi cryn foddhad.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

I ddweud y gwir, y peth gwaethaf yw'r gwaith gweinyddol. Mae'n teimlo bod cymaint yn fwy o waith gweinyddol yn y swydd hon erbyn hyn.

Mae'n rhaid i bopeth gael ei gofnodi, ei ddefnyddio a'i gadw. Mae'n ymddangos fel bod mwy o waith papur na gwir agweddau addysgu'r swydd.

Rwyf yn sicr y bydd newid yn y pen draw, ond ar y funud mae'n teimlo fel bod mwy o waith papur na mwynhad.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Fy uchelgais - dim ond newydd ddod yn bennaeth y gyfadran technoleg celf a dylunio ydw i. Dydw i ddim eisiau gwneud hyn am fwy na 2 flynedd arall.

Yna, gobeithio, rwyf am ymgeisio am swydd dirprwy bennaeth mewn ysgol, ac yna, gobeithio, erbyn byddaf yn 40, dechrau ymgeisio am [swydd] pennaeth.

Rwyf wastad wedi eisiau bod yn bennaeth ac rwyf eisiau ymddeol yn bennaeth cyfoethog.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Os oes gennych chi wir ddiddordeb yn hyn, rhaid i chi beidio â bod ofn gwaith caled. Mae angen i chi ymroi llawer o egni iddo.

Nid yw dysgu ddim yn rhywbeth gallwch chi ei wneud un diwrnod ac yna ei adael ac anghofio amdano. Mae'n ddi-dor, mae angen i chi fod wrthi bob dydd o'ch bywyd, ac i ddweud y gwir, gwyliau'r Nadolig a gwyliau'r Pasg, nid gwyliau ydynt, dyna pryd rydych chi'n cael dal i fyny. Mae angen i chi fod yn barod am waith caled os ydych chi am fod yn athro.

Os ydych chi'n meddwl eich bod yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon, ac yn awyddus i gael profiad i gael blas, pam ddim cysylltu ag ysgol gyfagos a gofyn a gewch chi fynd i weld beth sy'n digwydd mewn ystafell ddosbarth, gydag athro mewn maes mae gennych chi ddiddordeb ynddo, a gweld os gallwch chi ymdopi? Ac rwyf yn golygu 'ymdopi', oherwydd weithiau mae'n anodd.

Diwrnod ym mywyd

7:45 yb - 8:30 yb

Cyrraedd yr ysgol, casglu gwaith papur. Mynd i'm dosbarth ac edrych ar fy negeseuon e-bost. Ychwanegu pethau at fy rhestr o bethau sydd angen eu gwneud heddiw, wythnos yma ayb. Ateb negeseuon e-bost a dal i fyny ar waith gweinyddol, a gwneud galwadau ffôn.

8:30 yb - 8:40 yb

Mae fy nosbarth yn dechrau dod i mewn i'r ystafell ddosbarth. Cael sgwrs gyda nhw a datrys unrhyw broblemau.

8:40 yb - 9:00 yb

Amser tiwtor. Cymryd y gofrestr, rhoi gwybodaeth iddyn nhw (gêm griced heddiw), llofnodi dyddiaduron gwaith cartref, ayb. Heddiw, mae'n rhaid i ddisgyblion wneud gweithgaredd chwarae rhan ynghylch sut i ymddwyn a sut i beidio ymddwyn mewn ystafell ddosbarth (polisi ymddygiad cadarnhaol)

9:00 yb - 10:00 yb

Gwers 1 (Celf i Flwyddyn 11 oedd i fod, ond maen nhw wedi gadael i wneud eu harholiadau TGAU). Goruchwylio yn y neuadd arholi ar gyfer arholiad TGAU. Rwyf i angen bod yn bresennol a nid oes modd i mi wneud unrhyw waith yn y cyfnod hwn.

10:00 yb - 11:00 yb

Gwers 2 (y rhan gyntaf o wers ddwbl Tecstilau Blwyddyn 9).

Y dwbl cyntaf mewn cyfres o saith o wersi dwbl. Rhoi cyflwyniad i beth yw ffabrig a sut mae'n cael ei wneud a'i addurno. Arddangos sut mae printio bloc. Mae'r disgyblion yn dechrau dylunio ac yna dechrau ar brintio bloc.

11:00 yb - 11:20 yb

Egwyl. Gwneud coffi (cael yfed ei hanner), gwneud galwadau ffôn i rieni ac anfon negeseuon e-bost at gydweithwyr.

11:20 yb - 12:20 yh

Gwers 3 (ail ran gwers ddwbl Tecstilau Blwyddyn 9).

Mae disgyblion yn parhau i wneud gwaith dylunio a phrintio bloc; mae rhai o'r disgyblion yn ychwanegu lliw at eu dyluniad. Gosod gwaith cartref erbyn wythnos nesaf.

12:20 yh - 1:00 yh

Cinio. Dal i fyny gyda gwaith papur, gwneud mwy o alwadau ffôn. Mae nifer o'm grwp tiwtor a disgyblion eraill eisiau cwblhau gwaith cartref neu waith cwrs ar gyfer celf a thecstilau, felly mae disgyblion yn torri ar draws yn gyson yn gofyn am gymorth wrth i mi geisio gorffen fy ngwaith a bwyta fy nghinio'r un pryd.

1:00 yh - 1:10 yh

Amser tiwtor. Dal i fyny gyda phopeth sydd wedi digwydd ers y bore. Dosbarthu llythyr ar gyfer y gweithdai sydd ar y gweill.

1:10 yh - 2:10 yh

Gwers 4 (Celf Blwyddyn 7)

Gwers gyntaf i ddylunio chwech o furluniau/mosaigau ar gyfer blaen yr ysgol i ddathlu statws Gwobr Aur Artsmark a Choleg Celfyddydau Perfformio'r ysgol, ac adnewyddu newydd blaen yr ysgol.

2:10 yh - 3:10 yh

Gwers 5 (Celf Blwyddyn 10)

Lluniadau arsylwadol. Mae disgyblion yn cwblhau eu hastudiaethau moch coed ac yn dechrau dalen A3 o chwe golygfa o gragen gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau. Atgoffa nhw am y gwaith cartref o gerflun 3D o ffurf naturiol sydd i fod mewn wythnos nesaf.

3:10 yh

Diwedd yr ysgol.

3:10 yh - 4:10 yh

Gweithdai celf yn agored ar gyfer cyflawni gwaith cartref a gwaith cwrs celf a thecstilau.

4:00 yh - 5:30 yh

Cyfarfod staff - grwp datblygu cwricwlwm (cyrraedd deg munud yn hwyr oherwydd fy ngweithdy)

5:30 yh - 6:00 yh

Dychwelyd i'm hystafell ddosbarth. Tacluso'r ystafell, sicrhau bod yr holl offer yn barod erbyn fory a gadael am adref.

6:25 yh

Cyrraedd adref. Y mwyafrif o nosweithiau ar ôl ysgol, rwyf yn gwneud awr neu ddwy o waith gweinyddol.

Nid wyf yn marcio gwaith dosbarth/gwaith cartref nac yn paratoi gwersi yn ystod amser yr ysgol; mae hyn i gyd yn cael ei wneud gartref dros y penwythnos (tua phedair i wyth awr) i sicrhau fy mod yn cadw ar ben fy ngwaith.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English