Astudiaeth Achos: Rheolwr Llwyfan (Neuadd Cyngherddau) - Richard

Beth ydych chi'n ei wneud?

Dwi'n gweithio yn Neuadd De Montfort yng Nghaerlyr. Mae yna dîm o bedwar ohonom ni, ac rydyn ni gyd yn gweithio yn yr adrannau gwahanol: sain, goleuo a llwyfan, ac rydym ni'n cyfnewid rhwng y rheini i gyd. Ond yn y bôn, fi yw'r rheolwr llwyfan sy'n golygu os bydd sioe yn dod i mewn sydd â gofynion llwyfan, yna fi sy'n gyfrifol am hynny.

Dwi hefyd yn rigio trawstiau, goleuadau, systemau sain; os bydd unrhyw beth yn mynd dros y gynulleidfa neu'r llwyfan, dwi'n sicrhau ei fod yn cael ei rigio'n ddiogel ac yn gywir, er mwyn i ni sicrhau fydd dim byd yn disgyn ar bobl.

Beth yw'ch cefndir?

Roeddwn i'n arfer bod mewn band erchyll, gofynnodd ffrind i mi a oedd yn cludo pethau i fand a oeddwn i awydd gwneud rhywfaint o waith felly. Felly, bues i'n gweithio ar daith Michael Jackson, a oedd yn dda iawn mewn ffordd.

O fan honno bues i'n gwneud gwaith llwytho a dadlwytho lorïau, i ddechrau. Wedyn fe wnes i ddelio â'r gitars a'r gitars bas, y seinyddion: eu gosod ar y llwyfan, a sicrhau bod yr artistiaid yn hapus.

Wedyn, ar ôl gwneud rhywfaint o waith llawrydd yn Neuadd De Montfort, cefais swydd barhaol yma.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Er mwyn dechrau yn y diwydiant, rhaid i chi fod yn weddol ffit er mwyn i chi allu dadlwytho a llwytho'r loris. Mae'n dechneg yn fwy na dim arall; gallwch ddysgu sut mae codi'n gywir.

Mae angen i chi allu gweithio'n hwyr ac oriau hir. Mae'r rhan fwyaf o'n gwaith min nos ac ar benwythnos, felly mae angen i chi ffarwelio â'ch bywyd cymdeithasol, i ryw raddau; er bod rhywfaint o waith cymdeithasol ynghlwm wrth weithio yma.

Hefyd, rydych chi'n delio â'r cyhoedd ac, weithiau, cwmnïau sy'n ymweld sy'n gallu bod yn anodd iawn, felly rydych chi angen sgiliau personol hefyd.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Rydych chi'n tueddu i fod yn Siôn bob swydd, sydd o safbwynt cymwysterau ddim yn mynd â chi'n rhy bell, ond mae'n rhoi gwybodaeth waith dda i chi am nifer o feysydd gwahanol.

Maen nhw wedi fy anfon ar ychydig o gyrsiau hyfforddi. Dwi wedi gwneud cwrs diogelwch tân. Hefyd, mae'r sgiliau saer: dwi'n gwneud darnau o'r golygfeydd; gan adeiladu grisiau, y math hynny o beth.

Dwi hefyd wedi gwneud cwrs wagen fforch godi; mae hynny'n sgil byddwn i'n gallu ei ddefnyddio mewn diwydiant arall. Felly mae nifer o sgiliau byddwn i'n gallu eu trosglwyddo i swyddi eraill.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Dwi'n meddwl y bydd pethau'n cael eu rheoleiddio'n fwy; mae'r hyfforddiant ar iechyd a diogelwch wedi bod yn ffwrdd â hi braidd yn y gorffennol.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Mae delio â phobl yn gallu bod yn anodd. Weithiau mae cwrdd â rheolwyr teithiau sydd efallai'n cael problemau gyda'u taith yn broblem.

Mae cymell y criw yn gallu bod yn anodd; rhaid i chi gael y gorau o bobl heb eu gwthio dros y dibyn.

Hefyd, mae cael sioe yn barod mewn da bryd yn gallu bod yn anodd. Weithiau bydd y lori'n cyrraedd yn hwyr, ac mae'n rhaid i chi baratoi gan fod y sioe yn dechrau mewn ychydig o oriau.

Weithiau rydych chi'n cael ceisiadau i'r pethau rhyfeddaf gael eu clymu o'r nenfwd ar gyfer sioe. Mae dod o hyd i ffyrdd o glymu pethau'n gallu bod yn anodd.

O ddechrau'r diwrnod tan y diwedd, mae'n sialens. Mae pob agwedd ar y swydd yn sialens a dweud y gwir.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae'n un o'r swyddi hynny rydych chi'n tueddu i ddisgyn iddynt. Rydyn ni'n hysbysebu yn y papur lleol, fel mae'r rhan fwyaf o theatrau'n ei wneud dwi'n meddwl. Ond yr hyn sy'n tueddu i ddigwydd yw ein bod yn codi pobl drwy'r criw sydd gennym ni'n barod.

Mae yna gylchgrawn masnach, The Stage, sydd ar gael mewn rhai siopau papurau newydd. Er bod y swyddi sy'n cael eu hysbysebu yn tueddu i fod ar gyfer pobl sydd â phrofiad, mae'n lle da i ddod o hyd i gyfeiriadau.

Mae profiad gwaith ysgol yn gallu bod yn ffordd i mewn: rydyn ni wedi cael criw o bobl sydd wedi dod i mewn o ysgolion.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth: dysgwch sut mae gitar a chwyddseinydd yn gweithio, dim ond ar lefel sylfaenol; wedyn mae gennych chi sgil gallwch ei ddefnyddio mewn lleoliad theatr neu gerddoriaeth.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Dwi'n hoffi popeth am fy swydd, mae'n wir, mae'n drist. Dwi'n ddyn trist, dwi'n hoffi fy swydd; mae'n grêt. Dwi'n codi yn y bore ac efallai fy mod wedi blino ond fydda i ddim yn dweud "dydw i ddim eisiau mynd i mewn". Ble arall ydych chi'n mynd i gael eich talu am wylio bandiau a theatr?

Doedd gen i erioed ddiddordeb mewn cerddoriaeth glasurol, ond mae gen i nawr, oherwydd fy mod wedi gweld rhai o gerddorion clasurol gorau'r byd. Doedd gen i erioed ddiddordeb mewn bale, ond gallwch ei werthfawrogi. Mae'n eich gwneud yn berson fwy crwn.

Efallai byddwch chi'n gweld rhywun rydych chi bob amser wedi'i edmygu, ac rydych chi'n dweud "byddwn i wrth fy modd yn cael cwrdd â'r hwn a'r llall". Ond mewn sefyllfa waith, dydych chi ddim yn troi at rywun ac yn dweud "Helo, fy enw i ydy...", rydych chi'n gwneud eich gwaith. Ac os ydych chi'n gwneud eich gwaith yn dda, byddan nhw'n dod atoch chi ar ddiwedd y noson ac yn dweud diolch yn fawr, mae wedi bod yn grêt. Ac mae hynny'n ddigon, bod yn broffesiynol, a'u bod nhw'n diolch i chi.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mewn swydd arferol gallwch chi ddweud "iawn, ym mis Ebrill dwi'n meddwl fe wna i gymryd wythnos o wyliau, ac ym mis Rhagfyr byddwn i'n hoffi mynd i sgïo." Neu rywbeth felly. Nes i ni gael gwybod beth fydd y sioeau, dydyn ni ddim yn gwybod beth fydd ei angen i wneud y gwaith. Oherwydd efallai na fydd gan y cwmnïau sy'n dod mewn gynorthwyydd, neu reolwr llwyfan neu rigiwr, ac os felly, byddaf i'n gweithio arno. Ac mae hynny'n gallu newid yfory.

Dim ond ychydig o weithiau mae rhywun wedi dweud "Bydd yn rhaid i chi weithio wythnos pan roeddech chi'n meddwl y byddwch chi ffwrdd". Ond mae cynllunio ochr bywyd cymdeithasol pethau'n anodd.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Byddwn i'n hoffi cael fy lleoliad fy hun, petai'r cyfle'n codi Mae bwlch yn y farchnad ym mhob tref bron am leoliad bach, sy'n gweini bwyd da, sydd â bandiau a thrwydded hwyr. Does dim digon o leoliadau felly.

Yn y swydd hon, mae'n debyg mai rheolwr technegol fydd y cam nesaf. Maen nhw hefyd yn siarad am greu swydd prif dechnegydd. Ar hyn o bryd mae criw ohonom ni sy'n benaethiaid ar ein hadrannau ein hunain: llwyfan, goleuo, sain. Pan na fydd y rheolwr technegol yma, mae dipyn o fwlch, felly byddai prif dechnegydd yn helpu i lenwi'r bwlch hwnnw. Y swydd honno fyddai'r cam rhesymegol nesaf; wedyn rheolwr technegol efallai, ar ôl hynny.

Rwyf yn realistig: dwi'n sylweddoli na fyddaf yn codi bocsys pan fyddaf yn 50. Fydda i ddim yn gweithio tan dri yn y bore pan fyddaf yn 55. Rhaid i chi edrych ymlaen.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Ysgrifennwch at eich theatr neu leoliad cerddoriaeth lleol, fel rheol gewch chi lythyr yn ôl. Os dydyn nhw ddim yn cyflogi neb ar y funud, efallai byddent yn cadw eich gwybodaeth ar ffeil ac yn dod yn ôl atoch chi pan fydd ganddynt gyfleoedd. Mae'n werth rhoi cynnig arni; rydyn ni wedi gwneud hynny yma.

Ewch i wneud hyn am ddim, i gael rhywfaint o brofiad. Dewch o hyd i'ch grwp theatr lleol a dweud wrthynt eich bod eisiau dysgu. Mae'n ddechrau; magwch ddiddordeb a rhai sgiliau sylfaenol, wedyn ewch i siarad â chwmni.

Mae cyrsiau coleg ar gael hefyd: ar ochr dechnegol pethau, mae gennych chi hefyd gelfyddydau perfformio, dylunio llwyfannau.

Mae angen i chi ddeall ei bod yn swydd gorfforol; byddwn yn eich dysgu i'w gwneud yn iawn, ond mae'n swydd gorfforol, yn enwedig pan rydych chi'n cychwyn arni.

Diwrnod ym mywyd

Mae diwrnod arferol yn amrywio, gan ddibynnu ar yr hyn sydd gennym ymlaen. Oherwydd bod y shifftiau'n gallu bod mor hir, gallwch wneud eich wythnos waith gyfan o 37 awr mewn deuddydd a hanner. Mae hyn yn gig cerddoriaeth arferol. Mae'r amseroedd yn amrywio.

Pan fyddaf yn gwneud y gwaith, rhaid i mi gael y broses gyfan yn fy mhen am y diwrnod. Rhaid i mi wybod y drefn y bydd pethau'n mynd mewn. Mae llawer o bobl yn disgwyl i mi wybod beth sy'n digwydd. Ac os na fyddaf i'n gwybod sut bydd y diwrnod yn mynd, yna bydd pethau'n gallu mynd o chwith.

Byddaf bob tro'n trio bod yno hanner awr cyn rwyf i fod yno, er mwyn i mi allu mynd drwy'r gwaith papur ar gyfer y diwrnod. Gweld pa offer sy'n dod i mewn a beth sydd ei angen gennym ni. Rwyf hefyd yn edrych ar y trefniadau eistedd.

Fel rheol y pwynt cyswllt cyntaf gyda sioe sy'n ymweld yw'r gyrrwr lori. Bydd y criw yn dadlwytho'r offer. Byddaf yn siarad â'u rigiwr neu eu dyn goleuo, i gael gwybod beth yw eu hunion ofynion.

Yna fel rheol byddaf yn cwrdd â rheolwr y daith ac yn sicrhau bod ganddo bopeth sydd ei angen arno. Wedyn byddaf yn siarad â'r dyn sain, i gael gwybod lle maen nhw eisiau rhoi eu seinyddion.

Pan fydd pawb yn hapus, byddaf yn mynd yn ôl i ddadlwytho'r lori gyda'r criw. Wedyn byddwn yn rhoi'r goleuadau a'r seinyddion yn eu lle. Ar ôl hynny, bydd y desgiau goleuo a sain yn cael eu rhoi yn eu lle. Bydd unrhyw offer sain arall, fel seinchwyddwyr a'r offer effeithiau'n cael eu rhoi yn eu lle.

Wedyn bydd yr offerynnau'n cael eu gosod. Pan fydd popeth yn ei le, gallwch ddechrau canolbwyntio: pwyntio'r goleuadau at lle mae'r offerynnau, a rhaglennu'r gofynion goleuo i'r ddesg.

Pan fydd popeth yn barod, bydd y rhan fwyaf o'r criw wedi gweithio am 2-4 awr. Bydd y criw hwnnw'n mynd adref wedyn tan y sioe, yn nes ymlaen. Bydd un neu ddau ohonom yn aros wrth i'r band ymarfer, gan ateb unrhyw ymholiadau a helpu gyda'r offer.

Fel rheol mae'r sioe yn dechrau am 7.30, felly erbyn 6.30 byddaf yn sicrhau bod popeth ar y llwyfan yn barod ac yn ddiogel.

Tua 7 o'r gloch byddaf yn cael galwad gan y rheolwr blaen ty; wedyn byddaf yn sicrhau bod pawb wedi gorffen ac i ffwrdd oddi wrth y llwyfan, yn barod i'r gynulleidfa ddod mewn.

Pan fydd y band ymlaen, dwi ar gael wrth ddesg y rheolwr llwyfan wrth ochr y llwyfan, rhag ofn bydd unrhyw beth yn mynd o chwith.

Pan fydd y sioe wedi dod i ben, mae'r criw a oedd yma yn gynharach yn dod yn ôl ac mae'r cyfan yn digwydd eto, ond fel arall. Mae'r cyfan yn cael ei dynnu i lawr a'i lwytho yn ôl ar y lori.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English