Astudiaeth Achos: Meddyg Teulu - Debbie

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwyf wedi cymhwyso fel meddyg am ychydig dros ddeng mlynedd, ac rwyf wedi bod mewn meddygaeth teulu fel meddyg teulu cymwysedig am ddwy flynedd a hanner.

Rwyf yn cael cyflog yma; mae tri meddyg teulu arall sy'n bartneriaid, felly mewn ffordd, eu busnes nhw yw hwn. Rydym yn gwneud yr un gwaith, rydym yn gofalu am gleifion yn yr un ffordd, ond mae ganddynt yr ochr fusnes i ddelio ag ef hefyd.

Beth yw'ch cefndir?

Pan wnes i adael yr ysgol gyfun yn yr 1980au, roedd Cynlluniau Hyfforddi Ieuenctid yn boblogaidd iawn. Felly, yn gyntaf ymunais â'r Cynllun pan oeddwn yn 16 oed. Fe orffennais y Cynllun, ond yna fe es yn ôl i addysg i astudio ar gyfer Safon Uwch.

Pan oeddwn yn iau, roeddwn eisiau bod yn filfeddyg, ond gan nad oeddwn yn dod o gefndir academaidd, doeddwn i ddim yn credu fy mod yn ddigon galluog.

Ond roedd yn brofiad da i mi adael yr ysgol, cymryd blwyddyn i ffwrdd, ac wedyn mynd i'r coleg i astudio ar gyfer Safon Uwch, oherwydd fe wnes i gyfarfod â phobl eraill oedd ag uchelgeisiau gwahanol. Felly dechreuais feddwl "Fe alla i wneud hyn". Cefais hwb gan y coleg hefyd.

Yn nes ymlaen, ymgeisiais i wneud meddygaeth, a chefais le yn yr ysgol feddygol. Dydw i ddim yn meddwl fy mod eisiau bod yn feddyg ar y pryd; efallai nad oeddwn i'n meddwl fy mod yn ddigon galluog i fod yn feddyg. Mi oeddwn i eisiau dysgu am y corff, a meddyliais mai hwn oedd yr unig bwnc lle gallwn ddysgu popeth.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

I fod yn unrhyw fath o feddyg, ac yn enwedig yn feddyg teulu, y sgil allweddol, i mi, yw cyfathrebu. Yn amlwg, mae gennych yr ochr academaidd, ond ddim ond gwaith caled a chof da sydd eu hangen ar gyfer yr ochr honno. Ond rwyf yn meddwl ei fod yn ymwneud yn bennaf â chyfathrebu, empathi, sgiliau gwrando a chael greddfau da.

Hefyd, mae arnoch angen bod yn benderfynol ac yn ymroddedig i wneud y swydd. Mae'n alwedigaeth; nid dim ond yn ystod oriau swyddfa rydych yn feddyg, ond drwy'r amser. Mae'n anrhydedd, yn fy marn i, ac yn fraint, bod yn y fath sefyllfa. Felly, rwyf yn credu bod rhaid i chi barchu hynny bob amser, a pheidio â chymryd mantais o'ch sefyllfa.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Mewn meddygaeth, gallaf arbenigo mewn maes penodol. Mae astudio meddygaeth yn ffordd dda o ddechrau, ac wedyn mae digonedd o feysydd gallwch chi fynd mewn iddyn nhw.

Rai blynyddoedd yn ôl, mi es i weithio i Dde Affrica fel cyffredinolwr. Yna mi ddychwelais i wneud ymarfer meddyg teulu, yn gwybod gyda chymhwyster meddyg teulu, fe allwch chi weithio mewn sawl gwlad wahanol.

Fe allwn fynd i weithio mewn ysbyty a chynnal sesiynau fel arbenigwr ar raddfa staff neu fel cynorthwyydd.

Hefyd, rwyf yn adnabod rhai meddygon teulu sydd wedi mynd mewn i'r gyfraith, i waith troseddol a meddygaeth chwaraeon.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Mae meddygon sydd ar gyflog yn rhywbeth eithaf newydd. Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r niferoedd wedi tyfu. Hefyd rydych chi'n gweld mwy a mwy o feddygon, fel fi, sydd ddim eisiau bod yn rhwym wrth un feddygfa, lle mae'n rhaid i chi fuddsoddi yn adeilad y feddygfa ayb.

Y gred erbyn hyn ydy ei bod hi'n saffach i fwy o feddygon weithio'r ffordd yma. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith rydym yn ei wneud nawr yn cael ei fonitro gan ymddiriedolaeth y gofal iechyd: mae ein presgripsiynu yn cael ei wylio, faint o gleifion rydym yn eu gweld bob dydd, am ba mor hir rydym yn eu gweld.

Mae'r cyfan yn ymwneud â safon y gofal, a sicrhau bod pob claf yn derbyn y driniaeth gywir. Hefyd, gwirio bod digon o adnoddau gennym ni i ddarparu'r gwasanaeth. Felly dyna sut mae meddygaeth teulu yn newid.

Hefyd, mae'r oriau yn ymestyn, oherwydd bod disgwyliadau yn uwch. Mae'n rhaid i ni fod yn fwy hygyrch, felly mae'n rhaid i ni agor yn gynt a gweithio'n hwyrach. Ac mae gennym ni fwy o dargedau i'w cyrraedd. Mae'n waith caled! Ond fyddwn i byth yn dweud wrth neb am beidio â rhoi cynnig arni.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Yr her i mi ydy, 'beth sydd yn bod ar y person o'm mlaen i?'. Mae rhywun yn dod atoch â symptomau, ac mae'n rhaid i chi ddarganfod beth sy'n bod. Mae'r ffaith nad oes gennych chi lawer o amser yn her.

Ond dyna'r rhan gyffrous: ceisio gwella rhywun, neu geisio gweithio allan pam maen nhw'n teimlo'n wael. Gall fod yn foddhaol iawn hefyd.

Mae amser yn heriol iawn, o ddydd i ddydd; ceisio cyflawni popeth a cheisio rheoli eich amser. Mae'n rhywbeth rydych yn ei ddysgu, rwy'n meddwl.

Hefyd, rwyf wedi gweithio mewn ysbytai yn rhai o wledydd Affrica lle nad yw'r cleifion yn siarad Saesneg, ac mae hynny'n her.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Ar ôl i chi gymhwyso fel meddyg teulu, mae'n hawdd cael gwaith, os ydych yn hyblyg. Fe allwn i gael gwaith yfory, yn gweithio ar sail ran amser.

Ar ôl i chi lwyddo yn eich arholiadau proffesiynol, rydych yn gwybod na fyddwch chi byth yn colli eich cymhwyster. Yr unig ffordd medrwch ei golli ydy os gwnewch chi rywbeth sy'n achosi i'ch enw gael ei dynnu oddi ar y rhestr.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Rwyf yn hoffi'r sicrwydd; mae hynny wedi bod yn rhywbeth pwysig iawn i mi. Rwyf yn gwybod byddaf bob amser yn gallu dod o hyd i swydd, yn unrhyw le.

Hefyd, y cyfleoedd mae wedi eu rhoi imi. Rwyf yn mynd nôl i Dde Affrica flwyddyn nesaf, i weithio. Mae bod yn feddyg wedi rhoi'r cyfle hwnnw i mi, fel y gwnaeth o'r blaen.

Y swydd ei hun, i ddweud y gwir; fel y dywedais, mae'n swydd freintiedig ac rwyf yn mwynhau'r berthynas rwyf yn ei datblygu gyda'r cleifion. Hefyd y ffaith gall y cleifion ddod ataf a dweud wrthyf am unrhyw ran o'u bywydau, a sut maen nhw'n teimlo.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Y prif beth nad wyf yn ei hoffi ydy faint o bwysau mae'n ei greu. I ddweud y gwir, heb ddim amheuaeth, mae yna ddyddiau sy'n llawn straen.

Ac er fy mod dal i bwysleisio fy mod yn hoffi beth rwyf yn ei wneud, mi ydw i'n teimlo dan bwysau. Dim y swydd ei hun sy'n ei achosi, ond y pwysau o ran amser, a'r oriau mae'n rhaid i mi eu gweithio. Mae blinder yn gwneud i mi deimlo dan bwysau.

Erbyn hyn, nid yw'n rhy ddrwg: fel meddyg teulu. Nid wyf yn effro drwy'r nos. Ond roeddwn yn arfer casáu nosweithiau ar alwad, yn cael dim cwsg. Y gofynion parhaol sydd arnoch drwy'r amser. Mae bron yn amhosibl cael toriad. Mae hynny'n broblem.

Hyd yn oed y dyddiau hyn, rwyf yn dod i'r gwaith, ac o'r amser rwyf yn dod mewn, tua chwarter i wyth, nes fy mod yn mynd adref tua hanner awr wedi saith, mae galw amdanoch, un ai gan gleifion, gan staff neu gan feddygon eraill, neu ffonau. Ni allwch fyth ymlacio. Ond rwyf yn meddwl bod rhaid i chi dderbyn hynny, oherwydd dyna'r swydd yr ydych ynddi.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Gweithiais yn Ne Affrica rhwng canol a diwedd yr 1990au, mewn amser pan oedd Feirws Imiwnoddiffygiant Dynol (HIV) o gwmpas, ac roeddem yn dechrau dod ar draws cleifion â Syndrom Diffyg Imiwnedd Caffaeledig (AIDS), ond nid ar y raddfa a welwn y dyddiau hyn.

Rwyf newydd gael cynnig swydd, nôl yn yr ysbyty gwledig lle'r oeddwn yn gweithio o'r blaen. Felly fy mwriad nesaf ydy dychwelyd i Affrica ac arbenigo mewn meddygaeth HIV. Rwyf hefyd wedi ymgeisio i wneud diploma mewn rheoli HIV ac AIDS tra dwi yno.

Efallai nad ydy o'n rhywbeth rwyf eisiau ei wneud am weddill fy mywyd, oherwydd er fy mod yn rhagweld y bydd y gwaith yn rhoi boddhad i mi, rwyf hefyd yn rhagweld y bydd yn heriol iawn ac yn achosi blinder emosiynol.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Fe fyddwn i'n annog unrhyw un i fynd mewn i feddygaeth; rwy'n meddwl ei bod yn wych. Rwyf wedi cael gyrfa amrywiol, a ni allaf feddwl am unrhyw ran ohoni nad ydw i wedi ei hoffi. Rwyf wedi mwynhau'r mwyafrif o swyddi.

Mae unrhyw un mewn unrhyw swydd yn diflasu ychydig, ond ar y cyfan, rwyf wedi mwynhau'r rhan fwyaf o'm gyrfa hyd yn hyn. Hefyd rwyf yn teimlo bod cyfleoedd yn codi drwy'r amser.

Diwrnod ym mywyd

8:30 yb - 12:00 neu 1:00 pyh

Yn y feddygfa yn ystod y bore, rwyf fel arfer yn gweld rhwng 15 a 18 o gleifion.

1:00 yh - 3:00 yh

Ymweliadau cartref. Mae'r nifer o ymweliadau yn dibynnu ar anhawster yr achos a'r pellter mae'n rhaid i mi deithio.

3:00 yh - 6:00 neu 7:00 yh

Apwyntiadau yn y feddygfa yn ystod y prynhawn.

Hefyd, bob dydd, mae angen imi gwblhau gwaith papur, fel ffurflenni ac ymgynghoriadau. Rwyf hefyd yn delio ag ymholiadau a cheisiadau am gyngor.

Bob dydd, mae un o feddygon y feddygfa ar alwad o 8:00yb hyd 6:00yh. Os mai fi sydd ar alwad, mae'n bosibl y bydd gen i ymweliadau ychwanegol cyn/rhwng/ar ôl apwyntiadau yn y feddygfa a phethau ychwanegol i'w gwneud fel y meddyg 'ar alwad'.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English