Astudiaeth Achos: Ffotograffydd Ffasiwn - Kirsty

Beth ydych chi'n ei wneud?

Dwi'n ffotograffydd digidol cyffredinol, gan ganolbwyntio ar ffasiwn, glamor, gigs a gwaith pobl enwog.

Beth yw'ch cefndir?

Fe wnes i ddechrau tynnu lluniau mewn priodasau pan oeddwn i'n 15 oed ac wedyn bues i mewn coleg celf yn astudio ffotograffiaeth. Treuliais dair blynedd yn gwneud Diploma Cenedlaethol, Safon Uwch a TGAU i gyd mewn un.

Wedyn penderfynais y byddai'n syniad da ysgrifennu at 300 o bobl enwog a gofyn a fyddwn i'n cael mynd i dynnu eu llun ar gyfer fy mhortffolio. Roeddwn i'n ddigon ffodus i gael 150 o atebion, felly bues i allan a thynnu eu lluniau ac wedyn symudodd pethau ymlaen o fan honno.

Fe wnes i ddechrau gweithio i gwmni cenedlaethol a oedd yn tynnu lluniau penodol, ac wedyn bues i'n gweithio i ffotograffydd arall am flwyddyn. Pan oeddwn i'n gwneud hynny i gyd roeddwn yn dal i wneud fy ffotograffiaeth o bobl enwog a ffasiwn y tu ôl i'r llenni. Wedyn fe benderfynais ei bod yn hen bryd i mi agor cwmni fy hun.

Dechreuais roi cynnig ar lawer o gystadlaethau ac yn y flwyddyn a hanner diwethaf, dwi wedi ennill tua 30 o wobrau. Enillais wobr ffasiwn a glamor y flwyddyn y DU yn 2002.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Rhaid i chi fod yn eofn iawn. Rhaid i chi gael sgiliau pobl arbennig o dda. Rhaid i chi allu ymlacio pobl mewn eiliad a gwneud iddyn nhw deimlo'n gartrefol, fel na fyddan nhw'n stiff o flaen y camera.

Rhaid i chi allu gosod pethau'n dda hefyd, felly os gallwch chi weld rhywbeth na all unrhyw un arall ei weld, mae honno'n rhinwedd dda iawn.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

O fy sgiliau fel ffotograffydd, gallwn wneud unrhyw beth gyda phobl, neu rywbeth celfyddydol a chreadigol.

Gan fod ffotograffiaeth yn dod yn fwy digidol, gallwn i hefyd wneud llawer o waith sy'n ymwneud â chyfrifiaduron, fel dylunio gwefannau neu unrhyw beth felly.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Bydd pethau'n mynd yn fwy ac yn fwy digidol, dwi'n meddwl. Bydd hi'n cyrraedd cyfnod pan fydd ffilmiau'n diflannu'n llwyr a bydd popeth yn cael ei wneud yn ddigidol.

Felly, bydd popeth yn cael ei wneud drwy e-bost, fel anfon y lluniau at bamffledi a chatalogau.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Mae gweithio gyda phobl newydd bob dydd yn sialens fawr. Mae gwneud i bobl ymlacio hefyd yn anodd, yn enwedig os ydy rhywun yn arbennig o nerfus.

Mae gwneud yn siwr eich bod yn plesio eich cyfarwyddwr celf yn sialens, oherwydd mae rhai ohonyn nhw'n gallu bod yn anodd iawn iawn. Pan fyddwch chi'n gwneud sesiwn tynnu lluniau ffasiwn ar gyfer rhywun arall, ac mae ganddyn nhw gyfarwyddwr celf sydd eisiau rhywbeth penodol, rhaid i chi sicrhau eich bod yn gwneud pethau'n union fel maen nhw'n ei ddymuno.

Yn y bôn, mae'n sialens cadw ar ben pethau drwy'r amser a cheisio dal i fyny gyda ffyrdd newydd o wneud pethau. Hefyd, ceisio aros ar y blaen i bawb arall er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael eich defnyddio'n fwy nag unrhyw un arall.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae'n anodd iawn; dwi wedi bod yn ffodus iawn a dweud y gwir. Dwi wedi gweithio'n galed i gyrraedd lle ydw i nawr.

Pan fyddaf yn meddwl yn ôl am bawb a oedd yn y coleg yn astudio ffotograffiaeth, o fy mlwyddyn i roedd 30 ohonom ni a oedd wedi cymhwyso, ac mae pedwar ohonom ni'n gweithio yn y diwydiant ffotograffiaeth nawr. Doedd pawb arall heb lwyddo i fynd i mewn.

Hefyd, fi yw'r unig un sy'n gwneud ffotograffiaeth ffasiwn a phobl enwog o'm blwyddyn i. Efallai fod rhai ohonyn nhw'n gwneud agweddau eraill ar ffotograffiaeth, fel plant neu ffotograffiaeth fasnachol, ond mae'n anodd iawn mynd i mewn i'r diwydiant ffasiwn.

Roeddwn i'n lwcus. Dwi wedi bod mewn nifer o gategorïau gwobrau a dwi wedi cael nawdd drwy hynny ac yn y blaen, felly mae hynny wedi codi fy mhroffil ychydig sydd wedi fy helpu i gael y gwaith.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Dwi'n hoffi bod yn yr awyr agored ac os byddai rhywun yn fy rhoi mewn swyddfa gyda dim ond pedair wal a bod yn rhaid i mi aros yno drwy'r dydd, fyddwn i ddim yn gallu gwneud hynny.

Mae pob diwrnod yn hollol wahanol. Gallwn i fod yn mynd allan i dynnu lluniau mewn gig Iron Maiden un diwrnod, a rhywun enwog y diwrnod wedyn neu sesiwn tynnu lluniau ar gyfer catalog y diwrnod ar ôl hynny. Mae popeth yn hollol wahanol, felly dydych chi byth yn diflasu!

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Y ffaith fy mod i'n gweithio i fi fy hun, dwi'n gweithio llawer iawn o oriau. Dydy'r gwaith ddim yn stopio oherwydd ei bod hi'n 5 o'r gloch. Mewn ffordd dwi'n hoffi hynny, oherwydd mae galw amdanaf fi ac mae hynny'n golygu bod pobl fy angen i, sydd yn eithaf neis!

Ond ar y llaw arall, mae gweithio oriau hir yn gallu bod yn flinedig. Weithiau, dydych chi ddim eisiau mynd i'r gwaith a byddech chi'n hoffi diwrnod o wyliau yn lle, ond allwch chi ddim gwneud hynny. Ond mae'n debyg bod hynny'n wir mewn unrhyw swydd!

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Byddwn i wrth fy modd yn cael Porsche erbyn i mi droi'n 25!

Na, o ddifri, dwi eisiau agor stiwdio ffotograffiaeth arall i lawr yn Llundain. Dwi'n 22 nawr, pan fyddaf yn 30, dwi eisiau ceisio cael o leiaf tair stiwdio ar draws y DU, dyna fy mhrif uchelgais, dwi'n meddwl.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Gweithiwch yn galed. Peidiwch â gadael i neb eich digalonni. Roedd gen i ddarlithwyr a oedd yn dweud wrtha i na fyddwn i'n gallu mynd i mewn i'r diwydiant, roedden nhw'n fy rhoi i lawr drwy'r amser, bob amser yn dweud nad oedd fy ngwaith i'n ddigon da.

Mae nifer o bobl wedi ceisio fy stopio rhag cyrraedd lle ydw i nawr, yn bobl roeddwn i'n arfer gweithio gyda nhw, neu'n bobl sy'n cystadlu yn fy erbyn i ac sy'n ceisio rhoi sbocsen ynddi.

Yn y bôn, daliwch ati. Os ydych chi'n dda, byddwch chi'n dod drwyddi. Gwnewch gymaint o waith â gallwch chi, am dâl neu am ddim, ewch allan yna a gadael i bobl ddod i adnabod eich enw.

Diwrnod ym mywyd

8:00 am

Cyrraedd y stiwdio, rhoi'r cyfrifiadur ymlaen ac edrych ar unrhyw negeseuon e-bost. Edrych ar y dyddiadur i weld beth sydd ar y gweill ar gyfer y diwrnod.

9:30 am - 10:30 am

Mae'r person colur a'r person trin gwallt yn cyrraedd y stiwdio. Cael cyfarfod staff cyflym i sicrhau ein bod yn gwybod beth sydd angen ei wneud ar gyfer tynnu'r lluniau'r diwrnod hwnnw.

10:30 am - 12:30 pm

Sesiynau tynnu lluniau.

12:30 pm - 1:00 pm

Cinio.

1:00 pm - 5:30 pm

Parhau â'r sesiynau tynnu lluniau. Fel rheol bydd y person colur a'r person trin gwallt yn gorffen am 5:30 pm.

5:30 pm - 7:00 pm

Llwytho'r ffotograffau i lawr ar y cyfrifiadur, wedyn eu rhoi mewn trefn a'u cadw ar ddisg. Edrych ar ragolwg o'r pecyn o ddelweddau.

7:00 pm - 7:30 pm

Cau'r stiwdio a mynd adref.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English