Astudiaeth Achos: Cynorthwyydd Iard Adeiladwyr - Paul

Beth ydych chi'n ei wneud?

Dwi'n gynorthwyydd iard mewn cangen o gyflenwr adeiladwyr. Dwi'n gweithio yn yr awyr agored am y rhan fwyaf o fy shifft wyth awr. Dwi'n gyrru wageni fforch godi, yn delio â chwsmeriaid, yn torri pren, yn cadw'r iard yn daclus ac yn lân, yn llwytho'r lorïau ac yn dadlwytho'r nwyddau sy'n cael eu danfon i'r iard. Dydy hi byth yn ddiflas yma, mae digon i'w wneud bob amser.

Rydym ni'n gwisgo dillad diogelwch ar yr iard, ac mae hwnnw'n cael ei ddarparu gan y cwmni. Maen nhw'n rhoi esgidiau diogelwch i ni, gyda dur dros fodiau ein traed, sy'n safonol mewn unrhyw gyflenwr adeiladwyr. Mae'r wisg yn cynnwys siaced fflîs, siaced aeaf fawr, menig, trowsus a chrysau-t. Mae'n golygu nad ydych chi'n gorfod gwisgo eich dillad eich hun ac mae'n cadw pawb yn edrych yn smart.

Beth yw'ch cefndir?

Dwi wedi gweithio i un o'r prif gyflenwyr adeiladu o'r blaen. Fe wnes i ddechrau yn yr iard, gweithio fy ffordd i fyny i werthu ac wedyn i reolwr cynorthwyol ac wedyn fe wnes i adael i weithio mewn banc.

Fe wnes i benderfynu dod yn ôl i'r fasnach adeiladu oherwydd dyna'r hyn oeddwn i fwyaf cyfarwydd ag ef. Gwelais y swydd wag hon a dwi wedi bod yma ers pum mis nawr.

Dwi wedi cael hyfforddiant iechyd a diogelwch a hyfforddiant wagen fforch godi. Mae llawer ohono'n synnwyr cyffredin i mi.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Rhaid i chi gael sgiliau cyfathrebu da iawn oherwydd rydych chi'n delio â chwsmeriaid. Rydych chi'n dod i adnabod y cwsmeriaid masnach rheolaidd, ond rydyn ni'n delio â'r cyhoedd hefyd a dydyn nhw ddim bob tro'n siwr beth maen nhw'n chwilio amdano. Rhaid i chi ystyried hynny.

Rhaid i chi hefyd gael lot o synnwyr cyffredin ar yr iard. Rhaid i chi ddefnyddio eich ymennydd cyn i chi wneud rhywbeth i sicrhau ei fod yn ddiogel.

Dylech chi fod yn ffit ac yn iach er ein bod yn defnyddio wagen fforch godi i symud y rhan fwyaf o ddeunyddiau, rhaid i chi godi pethau trwm yn ystod y dydd. Ac rydych chi yn yr awyr agored ym mhob tywydd, ond maen nhw'n rhoi dillad cynnes i chi. Rydych chi'n dod i arfer, a'r ochr gadarnhaol yw ei fod yn waith eithaf iach - roeddwn i am ymuno â champfa, ond does dim angen i mi wneud hynny nawr.

Bydd angen i chi ddysgu sut mae defnyddio peiriannau fel llif pren, oherwydd rydym yn torri'r pren i'r maint iawn i gwsmeriaid hefyd. Byddwch chi'n cael eich hyfforddi yn hyn.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Unrhyw swydd lle rydych chi'n siarad â phobl ac yn defnyddio sgiliau cyfathrebu.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Dwi ddim yn meddwl. Pan ddaeth wagenni fforch godi i mewn, roedd hynny'n golygu doedd dim rhaid codi popeth â llaw. Roedd hynny'n gwneud pethau'n haws i'r staff ac yn arbed amser.

Efallai bydd systemau cyfrifiadurol gwahanol yn cael eu defnyddio yn y dyfodol i archebu stoc ac i wneud gwaith gweinyddol, ond ar yr iard ei hun, dwi ddim yn meddwl bydd unrhyw newidiadau mawr.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Y peth mwyaf heriol yn fy marn i yw pan mae hi'n brysur iawn, hy, yn ystod yr haf. Mae pethau'n tawelu dros y gaeaf, nid ydych chi'n gweld cymaint o gwsmeriaid, ond yn yr haf mae'r gwaith yn mynd drwy'r to ac mae hynny'n gallu achosi straen. I chi fel aelod unigol o'r staff ac i'ch cydweithwyr hefyd.

Weithiau, dwi'n cyfaddef, dwi wedi colli fy nhymer ar adegau pan rydych chi'n ceisio gwneud pump peth yr un pryd. Rydych chi'n trio gwneud yn siwr bod popeth yn cael ei wneud i lefel uchel, safon dda, rhaid i chi fod yn barod i ddelio ag ochr anodd pethau.

Pan fydd hi'n brysur, rhaid i chi gadw eich pen. Fy nghyngor i yw daliwch i wenu! Daliwch i wenu, mae'n gwneud pethau'n haws ac mae'n cadw'r straen i lawr. Os oes gennych chi dîm da, mae'n gwneud pethau'n haws. Pan fydd pethau'n prysuro, rydym i gyd yn tynnu ein pwysau. Does dim byd anodd am y gwaith a dweud y gwir, ar wahân i'r adegau prysur.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae'n dîm bach yma ond mae nifer o ganghennau eraill ac yn aml mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yn y papur newydd lleol.

Rydyn ni'n cymryd pobl ar brofiad gwaith yma ac mae hynny'n syniad da - mae'n gallu codi ofn i ddechrau ond mae'n rhoi syniad i chi ynghylch a fyddech chi'n mwynhau'r gwaith.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Dwi'n meddwl y bobl dwi'n gweithio gyda nhw a'r bobl dwi'n cwrdd â nhw bob dydd. Rydyn ni i gyd yn cwrdd â phobl o bob math yn ein bywyd bob dydd, nid dim ond yn y gwaith, ac mae yna bobl rydyn ni'n eu hoffi a phobl dydyn ni ddim yn eu hoffi.

Yn fy marn i, dwi'n mwynhau'r swydd. Dwi'n mwynhau cyrraedd yma bob dydd, agor yr iard, cwrdd â'r cwsmeriaid drwy gydol y dydd. Mae'n waith syml iawn, gweithio ar yr iard.

Dwi'n hoffi iard daclus lle mae popeth yn ei le. Mae'r cyfan yn ymwneud â'r argraff gyntaf. Fel cwsmer, petawn i'n cerdded i iard cyflenwr a'i fod yn llanast llwyr, fyddai hynny ddim yn creu argraff dda arna i.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Pan fydd hi'n brysur iawn mae hynny'n gallu achosi straen. Mae gennych chi gwsmeriaid o'ch cwmpas chi ym mhob man i gyd eisiau help ac mae gennych chi dasgau eraill i'w gwneud hefyd. Rhaid i chi flaenoriaethu. Rhaid i chi wneud y gorau gallwch chi.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Dwi wedi cael profiad gyda chyflenwr arall. Fe wnes i ddechrau ar yr iard, symud i waith gweinyddol ac i werthu ond wedyn fe wnes i ddewis gyrfa arall.

Dwi yma yn Buildbase nawr; dwi wedi bod yma ers pum mis. Dwi'n cadw fy llygaid ar agor am gyfleoedd, rhaid i mi gael mwy o amser, cael fy nhraed o dan y bwrdd fel petai ac wedyn byddaf yn chwilio am gyfleoedd eraill yn Buildbase. A fydd hynny'n golygu symud ymlaen i werthu neu efallai'n uwch, mae'n dibynnu ar beth fydd ar gael ar y pryd.

Mae rhai pobl yn ddigon bodlon yn cael swydd ac yn gwneud hynny am flynyddoedd, mae hynny'n iawn. Ond byddaf i'n chwilio am rywbeth arall ac yn ceisio defnyddio'r profiad sydd gen i o swyddi eraill i symud ymlaen.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Meddyliwch yn ofalus am y peth - efallai fy mod i'n anghywir ond, yn fy marn i, fyddai hwn ddim y peth cyntaf byddwn i'n ei feddwl amdano fel gyrfa. Ond rydych chi'n dechrau yn rhywle ac mae'n beth da dechrau ar y gwaelod. Os byddech chi'n mynd am swydd gyda chyflenwr adeiladwyr, yn enwedig ar yr iard, meddyliwch yn ofalus am y peth. Meddyliwch am y sgiliau sydd gennych chi a sut gallwch chi eu defnyddio.

Mae gennym ni reolwr da iawn yma. Os oes gennych chi'r sgiliau a'ch bod yn dangos hynny iddo, bydd yn gwneud ei orau glas i sicrhau eich bod yn eu defnyddio gorau gallwch chi. Gwnewch ychydig o waith cartref, ac ewch amdani.

Diwrnod ym mywyd

7:30 yb - 8:00 yb

Agor y giatiau a delio â phrysurdeb bore cyntaf cwsmeriaid.

8:00 yb - 8:30 yb

Llwytho'r ddwy lori sy'n danfon nwyddau i gwsmeriaid.

8:30 yb - 12:30 yh

Delio â chwsmeriaid.

12:30 yh - 1:00 yh

Cinio.

1:00 yh - 1:30 yh

Y lorïau'n dychwelyd ar ôl danfon nwyddau. Llwytho'r lorïau gyda'u hail lwyth ar gyfer y diwrnod.

1:30 yh - 4:30 yh

Dadlwytho'r nwyddau sydd wedi cyrraedd gan gyflenwyr. Eu symud a'u storio yn yr iard. Parhau i helpu'r cwsmeriaid.

4:30 yh - 5:00 yh

Tacluso a sgubo'r iard.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English