Astudiaeth Achos: Athro dylunio a thechnoleg - Paul

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n addysgu dylunio i'r ysgol iau a'r ysgol hyn, sy'n cynnwys addysgu graffeg, dylunio 3D a chynllunio trwy gymorth cyfrifiadur.

Mae fy ngwaith yn wahanol i'r hyn mae pobl eraill yn ei wneud yn y swydd hon, oherwydd rwyf hefyd yn athro TGCh. Felly, rwy'n ymwneud mwy â gwaith cynllunio trwy gymorth cyfrifiadur na'r graffeg bur y gallai athrawon eraill fod yn ymwneud â hi.

Beth yw'ch cefndir?

Mae fy nghefndir ym maes mwyngloddio! Bues i'n gweithio yn y diwydiant mwyngloddio am 13 blynedd. Wrth i'r diwydiant mwyngloddio ddod i ben, dechreuais i chwilio am yrfaoedd eraill.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi dechrau ymddiddori'n fawr mewn hyfforddi. Roeddwn i yn y Fyddin Diriogaethol, ac roedd yn ymddangos yn gyfle da iawn i ddefnyddio'r diddordeb hwnnw er mwyn mynd i faes addysg, a defnyddio fy nghefndir ym maes peirianneg er mwyn mynd i faes technoleg.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

O ran y dechnoleg, rydych yn datrys problemau mewn gwirionedd. Does dim ateb cywir nac anghywir i'w gael ym maes dylunio. Felly, mae angen eich bod yn gallu meddwl, heb gael eich clymu gan y syniad bod ateb cywir neu anghywir i'w gael.

Yn ogystal, mae angen eich bod yn gallu mentro allan o'r norm ac ystyried ffyrdd eraill o wneud pethau.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gallech chi symud ymlaen i lawer o swyddi sy'n gofyn am sgiliau megis datrys problemau, dylunio, ymchwilio a gwerthuso. Gallech chi fynd i feysydd rheoli a chael swyddi ymarferol.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n credu y bydd y newid mwyaf yn ymwneud â'r defnydd a wneir o dechnoleg. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi sylwi ar lawer o ddatblygiadau ym maes cynllunio trwy gymorth cyfrifiadur, peiriannu a gweithgynhyrchu.

Yn ogystal, mae ysgolion yn dod i ddeall diwydiannau'n fwyfwy - ceir cysylltiad agosach rhwng diwydiannau a'r pwnc. Nid yw bellach yn golygu dysgu gwaith coed, gwaith metel a gwaith plastig yn unig. Mae'n rhaid i chi ddilyn y modd y mae diwydiannau'n gweithredu er mwyn i chi addysgu ynghylch sefyllfaoedd go iawn.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Rwy'n credu mai'r her fwyaf yw ymdrin â phrosiectau mawr. Oherwydd natur y pwnc, bydd gan bob myfyriwr brosiect hollol wahanol i'w gilydd yn y pen draw, ac mae angen i chi gydlynu'r cyfan. Mae angen i chi ddefnyddio sgiliau rheoli amser a rheoli adnoddau (gwneud yn siwr bod yr holl ddeunyddiau gennych).

Mae'r ffaith ein bod yn ceisio cael myfyrwyr i fentro a rhoi cynnig ar rywbeth newydd yn golygu bod gennych gyfle da mewn dosbarth o 24 o bobl i gael 24 o ganlyniadau gwahanol. Yr hyn sy'n gadarnhaol am gael 24 o ganlyniadau gwahanol yw'r ffaith bod pawb yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd a bod pawb yn datblygu. Rydych yn gallu gweld myfyrwyr yn tyfu ac yn mentro drwy wneud pethau anghyfarwydd.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Rwy'n credu bod llawer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r swydd hon, ond mae angen i chi gael y cefndir iawn a bod yn berson addas. Mae'n rhaid eich bod yn berson sy'n meddwl yn ymarferol, ac nad ydych yn eich cyfyngu eich hun.

Yn ogystal, mae'n rhaid eich bod yn gallu gwneud y gweithgareddau arferol sy'n ymwneud ag addysgu - mae'n rhaid eich bod yn gallu gweithio gyda'r myfyrwyr, mae'n rhaid eich bod yn gallu gweithio ar eich pen eich hun ac mae'n rhaid i chi weithio fel tîm.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Rwy'n hoffi'r gwaith oherwydd mae'n ymwneud â phroblemau go iawn sydd ag atebion go iawn. Dyw'r pwnc ddim mor bendant â mathemateg, er enghraifft. Gyda mathemateg rydych yn gweithio tuag at yr ateb cywir, ond ym maes dylunio a thechnoleg dyw hynny ddim yn wir. Dydych chi ddim yn chwilio am yr ateb cywir oherwydd nad oes ateb cywir. Rydych yn chwilio am yr ateb gorau.

Wrth i bobl symud drwy'r blynyddoedd o Flwyddyn 7 i fyny, mae'n amlwg ein bod yn dechrau gyda phroblemau sylfaenol. Ond mae mwyafrif y gwersi'n sefyllfaoedd go iawn.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Fyddwn i ddim yn dweud fy mod yn casáu unrhyw ran o fy swydd. Ond y brif broblem yw ei bod yn dibynnu llawer ar adnoddau, felly mae angen llawer o adnoddau arnoch. Weithiau, mae nifer yr adnoddau a'r deunyddiau sydd gennych yn eich cyfyngu. Felly, mae hynny'n achosi rhwystredigaeth weithiau.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Rwy'n credu fy mod i wedi gwireddu fy uchelgeisiau yn fy swydd bresennol. Rwy'n eithaf hapus ar hyn o bryd. Rwyf wedi bod yn ystyried swyddi uwch yn yr adrannau, ac rwyf wedi cyrraedd swydd uwch erbyn hyn ac rwy'n hapus iawn ynghylch hynny.

Mae fy uchelgeisiau y tu hwnt i fy swydd bresennol yn ymwneud yn bennaf â mudiadau ieuenctid. Ac rwy'n credu bod cysylltiad rhwng y ddau faes. Gallaf ddefnyddio'r hyn rwy'n ei ddysgu y tu allan i'r ysgol yn yr ysgol. Gallaf ddefnyddio'r sgiliau rwy'n eu dysgu yma yn yr ysgol y tu allan i'r ysgol. Weithiau, allwch chi ddim gwahanu eich bywyd cymdeithasol oddi wrth eich bywyd o ran gwaith.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Rwy'n credu mai'r cyngor gorau y gallwn ei roi yw y dylech wneud yn siwr eich bod yn frwdfrydig am y pwnc. Os ydych yn frwdfrydig, rwy'n credu y bydd gennych y sgiliau.

Mae'n rhaid i chi gael cefndir academaidd hefyd. Does dim diben i chi fod yn awyddus i wneud y swydd hon a mynd i addysgu os nad ydych wedi astudio pwnc ymarferol yn gyntaf. Mae'n rhaid bod eich mathemateg a'ch Saesneg yn dda iawn hefyd.

Yn ogystal, mae angen i chi fod yn berson chwilfrydig ac mae angen sgiliau rheoli arnoch er mwyn gallu rheoli'r adnoddau a'r ystafell ddosbarth.

Diwrnod ym mywyd

8:45 yb - 9:15 yb

Cyfarch fy nosbarth cofrestru a llenwi'r gofrestr.

9:15 yb - 11:00 yb

Addysgu graffeg i ddosbarth Blwyddyn 7.

11:00 yb - 11:15 yb

Egwyl.

11:15 yb - 12:25 yh

Delio â gwaith gweinyddol.

12:25 yh - 1:30 yh

Cinio.

1:30 yh - 1:35 yh

Llenwi'r gofrestr.

1:35 yh - 2:40 yh

Addysgu dosbarth TGAU Blwyddyn 10.

2:40 yh - 2:50 yh

Egwyl.

2:50 yh - 3:55 yh

Addysgu dosbarth Blwyddyn 9.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English