Astudiaeth Achos: Peiriannydd dylunio - Andy

Beth ydych chi'n ei wneud?

Yn fy swydd i, rwy'n dylunio peiriannau at ddiben arbennig, yn ychwanegu manylion at y dyluniadau er mwyn creu cydrannau ar wahân, ac yn rhoi'r cydrannau i'r llawr lle mae'r gwaith cynhyrchu'n digwydd.

Gallwn i fod yn dylunio cyfres gyfan o nwyddau i gwmni sy'n gwerthu celfi gardd neu'n dylunio rhywbeth mor fach â belt cludo ar gyfer y diwydiant bwyd.

Beth yw'ch cefndir?

Roeddwn i'n eithaf bodlon wrth astudio ar gyfer fy arholiadau TGAU, ond wrth astudio ar gyfer fy arholiadau Safon Uwch doeddwn i ddim yn rhy siwr pa gyfeiriad roeddwn am fynd iddo yn fy mywyd.

Treuliais flwyddyn yn astudio ar gyfer fy arholiadau Safon Uwch, ond doeddwn i ddim yn credu bod mynd i'r coleg yn addas i mi. Felly, cyflwynais gais i grwp hyfforddi lleol a ofynnodd i mi pa fath o yrfaoedd a oedd gen i mewn golwg.

Roeddwn i'n bendant am wneud rhywbeth gyda chyfrifiaduron. Bu'r grwp hyfforddi yn pori drwy ei gronfa ddata a daeth o hyd i rai opsiynau ar fy nghyfer; des i ar draws y swydd hon ar hap mewn gwirionedd, a nid oeddwn yn gwybod unrhyw beth am beirianneg dylunio cyn i mi ddechrau yn y swydd.

Des i i'r cyfweliad, roeddwn yn hoffi'r hyn a welais, a chefais gynnig y swydd y diwrnod wedyn.

Astudiais ar gyfer Prentisiaeth Uwch gyda'r cwmni, a arweiniodd at ennill Dyfarniad Cenedlaethol BTEC Edexcel mewn Peirianneg Fecanyddol a chymhwyster NVQ lefel 3 mewn Peirianneg Dylunio. Bellach, mae'r cwmni rwy'n gweithio iddo'n fy noddi i gwblhau Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg Dylunio drwy fy rhyddhau i astudio am ddiwrnod.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae'n rhaid bodloni llawer o derfynau amser yn y swydd hon; yn y pen draw mae pobl am i waith gael ei wneud erbyn amser penodol ac mae'n rhaid i chi wneud y gwaith erbyn yr amser hwnnw.

Mae cwblhau'r gwaith yn gallu achosi cryn dipyn o straen; mae'n rhaid eich bod yn bwyllog a'ch bod yn gallu meddwl yn glir am yr hyn rydych yn ei wneud - dylech osgoi bod yn fyrbwyll a dylech wirio ac ailwirio pethau bob amser, oherwydd chi fydd ar fai os byddwch yn rhoi rhywbeth anghywir i'w gynhyrchu.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Mae dwy neu dair o swyddi eraill yn bosibl ym maes peirianneg dylunio. Un o'r swyddi hynny fyddai bod yn awdur technegol; pan gaiff peiriant ei gwblhau bydd angen dogfennau a gweithdrefnau cynnal a chadw ac ati arno bob amser, ac mae'r gwaith hwnnw'n gysylltiedig â'r gwaith dylunio.

Gellwch fod yn beiriannydd prosiect hefyd, sef y person sy'n goruchwylio'r dasg. Gellwch chi fynd i faes gwerthu technegol yn ogystal.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Bydd technoleg gyfrifiadurol yn parhau i ddatblygu. Bydd rhaglenni cyfrifiadurol newydd a rhaglenni cynllunio trwy gymorth cyfrifiadur yn ymddangos drwy'r amser, felly os caiff rhaglen newydd ei chyflwyno mae'n rhaid i ni ymgyfarwyddo â hi.

Bydd angen cael hyfforddiant parhaus ym maes cynllunio trwy gymorth cyfrifiadur.

Yn ogystal, bydd cwmnïau bob amser am gael peiriannau sy'n fwy o faint, yn well ac yn gyflymach. Wrth i mi ennill profiad yn fy swydd, rwy'n dod i ddeall mwy am beiriannau a rhai cwmnïau.

Weithiau, er enghraifft, bydd gennym beiriannydd dylunio sy'n gweithio gydag un cwmni'n unig oherwydd ei fod yn adnabod y cwmni hwnnw mor dda. Felly, un duedd yw cael un dylunydd sy'n arbenigo ar un cwmni.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Pan fyddwn ni'n creu dyluniad, dydyn ni ddim yn cael unrhyw beth o flaen llaw - byddwn yn mynd at y cwmni, bydd y cwmni'n dweud wrthym beth mae am ei gael, a bydd yn rhaid i ni ddechrau â dalen lân o bapur.

Yn syml iawn, mae'n rhaid i chi eistedd i lawr a meddwl yn gadarnhaol am yr hyn rydych yn bwriadu ei wneud a sut byddwch yn ei wneud, ac yna rhoi'r cyfan ar bapur gan obeithio y bydd yn gweithio yn y pen draw ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Rwyf wedi bod yn edrych yn rhai o'r papurau newydd a'r cylchgronau sy'n hysbysebu swyddi, ac mae'n ymddangos bod llawer o gyfleoedd ar gael ar hyn o bryd i beirianwyr dylunio. Maent yn amrywio o swyddi i fanylwyr i swyddi i reolwyr dylunio prosiectau.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Fy hoff beth yw'r boddhad rwy'n ei gael ar ddiwedd tasg, pan fyddwch wedi dylunio rhywbeth. Mae'r broses ddylunio'n bleserus, ac rydych yn gweld peiriant yn tyfu o ddim byd i'r cynnyrch gorffenedig ac yna'n gweld yr holl beth yn gweithio pan fydd y peiriant yn cael ei dreialu.

Pan fydd y cwmni yn dod atom i weld y gwaith a phan fydd yn hapus ag ef, bydd yn ei gymeradwyo, bydd y gwaith yn cael ei roi i'r cwmni lle bydd yn cael ei ddefnyddio, a byddwch yn cael llawer o ganmoliaeth.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Fy mhrif gas beth, ac mae hynny'n wir am bob agwedd ar beirianneg, yw'r oriau rydym yn eu gweithio. Rydym yn dechrau'n gynnar iawn am tua 7.30 y bore, ac mae rhai cwmnïau'n dechrau cyn hynny hyd yn oed.

Mae'r gwaith yn achosi tipyn o straen hefyd; mae gennym derfynau amser tynn iawn ar gyfer rhai o'r tasgau rydym yn eu cael, felly mae'n rhaid i ni dorchi llewys a gwneud popeth mewn pryd. Gall cymalau cosbi gael eu defnyddio os na fyddwn yn gwneud y gwaith mewn pryd, sy'n golygu mai ni sy'n atebol os na fydd peiriannau'n cael eu cwblhau.

Yn ogystal, os gwnewch chi gamgymeriad, bydd pobl yn siwr o sôn wrthych amdano a dweud wrthych yn y dyfodol am beidio â gwneud yr un camgymeriad eto.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Fy unig uchelgais yw gobeithio cael dyrchafiad yn y cwmni hwn. Rwy'n beiriannydd dylunio ar hyn o bryd. Gallaf ddringo dau ris; gallaf fod yn beiriannydd prosiect dylunio neu'n rheolwr prosiect, sy'n amlwg yn golygu y byddwn yn ennill mwy o arian ac yn cael gwell ffordd o fyw.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Yn syml iawn, byddwn i'n dweud wrth bobl am edrych i weld beth sydd ar gael a pheidio â rhuthro i mewn i swydd; dylent gael gafael ar ychydig o wybodaeth am y cwmni.

Roeddwn i'n ffodus i ddod o hyd i gwmni sy'n cynhyrchu peiriannau at ddiben arbennig, felly nid wyf yn dylunio'r un peth ddwywaith. Mae rhai cwmnïau'n dylunio'r un pethau drwy'r dydd, bob dydd, felly mae'r gwaith yn gallu mynd yn eithaf ailadroddus. Felly, byddwn i'n eich cynghori i edrych i weld beth sydd ar gael. Cofiwch fod yn rhaid cropian cyn cerdded.

Diwrnod ym mywyd

7:30 yb - 8:20 yb

Cyrraedd y gwaith; siarad â'r rheolwr gwerthu am unrhyw dasgau y mae angen eu cwblhau heddiw.

8:30 yb - 1:00 yh

Llunio dyluniadau cychwynnol a'u rhoi i'r rheolwr gwerthu er mwyn iddo gadarnhau eu bod yn iawn.

1:00 yh - 1:30 yh

Cinio.

1:30 yh - 4:00 yh

Ychwanegu manylion at y dyluniadau er mwyn llunio cydrannau llai o faint i'w cynhyrchu.

4:00 yh - 4:30 yh

Rhoi'r holl gydrannau i'r llawr lle mae'r gwaith cynhyrchu'n digwydd.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English