Astudiaeth Achos: Ffotograffydd y wasg - Will

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n gweithio fel ffotograffydd y wasg gyda'r Leicester Mercury lle rwy'n tynnu lluniau o ychydig bach o bopeth. Mae modd gweld fy ngwaith ar www.willjohnstonphotography.com.

Beth yw'ch cefndir?

Ar ôl graddio mewn llenyddiaeth Saesneg, bues i'n gweithio mewn banc - dyna dri mis gwaethaf fy mywyd! Ond fe wnes i barhau i ddilyn fy mreuddwyd o fod yn ffotograffydd drwy fynychu dosbarthiadau nos a chael amrywiaeth o brofiad gwaith.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae angen dawn tynnu llun arnoch. Mae'n iawn cael cymwysterau, ond os nad ydych chi'n gwybod beth sy'n gwneud llun da, ni fydd modd i chi lwyddo yn y diwydiant hwn.

Mae delio â phobl yn rhan enfawr o fy ngwaith, felly mae'n bwysig eich bod yn gallu cyd-dynnu'n dda â phob math o bobl.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gallech chi symud ymlaen i faes arall sy'n ymwneud â ffotograffiaeth.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Pwy a wyr? Mae papurau newydd lleol yn ei chael hi'n anodd, sy'n destun gofid, ond bydd angen ffotograffwyr ar bobl bob amser.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Yr her fwyaf yw tynnu llun gwerth chweil ar ôl cael datganiad diflas i'r wasg.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae'n anodd dechrau arni fel ffotograffydd y wasg, ond mae mwy o gyfleoedd ar gael ym maes ffotograffiaeth yn gyffredinol.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Popeth! Rwy'n dwlu ar fy ngwaith!

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Un o fy nghas bethau am y swydd yw ceisio cael llun o bobl y tu allan i'r llys. Yn aml, dyw'r bobl rydych yn ceisio tynnu llun ohonynt ddim am i chi wneud hynny, sy'n gallu creu awyrgylch diddorol, a dweud y lleiaf.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Fy nod yw parhau i fyw'r freuddwyd o fod yn ffotograffydd. Rhyw ddydd, hoffwn i arddangos fy ngwaith. Buaswn i hefyd wrth fy modd yn gweithio yn ystod rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr!

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Os ydych chi'n awyddus i fod yn ffotograffydd, gwnewch bopeth o fewn eich gallu i sicrhau bod hynny'n digwydd - ffonio pobl, anfon negeseuon ebost, anfon llythyrau ac ati.

Mae profiad gwaith bob amser yn ddefnyddiol, hyd yn oed os nad yw'n golygu dim byd mwy na gwneud te i ffotograffydd. Gallai hynny arwain at rywbeth.

Peidiwch â digalonni os na fydd rhai pobl yn hoffi eich gwaith. Mae'n fater o farn bersonol, felly parhewch i ymroi a byddwch yn barod i weithio'n galed er mwyn cyrraedd eich nod.

Diwrnod ym mywyd

Mae hon yn dasg anodd i mi oherwydd mae pob diwrnod yn wahanol. Gallwn i fod yn gweithio o 9 i 5, o 10 i 6 neu hyd yn oed o 2 i 10 y nos os ydw i'n gweithio mewn gêm bêl-droed oddi cartref.

Yn ystod diwrnod gwaith arferol byddaf, er enghraifft, yn darllen negeseuon e-bost, yn edrych ar y dyddiadur sydd yn fy ffôn ac yn edrych ar y lluniau a dynnais y diwrnod cynt.

Ond yn y swydd hon, mae angen i chi fod wrth law a bod yn barod i gael eich anfon i ymdrin â stori ar fyr rybudd.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English