Astudiaeth Achos: Cynllunydd arwyddion - Moni

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n gweithio fel cynllunydd arwyddion. Mae'r cwmni arwyddion rwy'n gweithio iddo'n arbenigo mewn cynhyrchu byrddau bwydlenni, tebyg i'r rhai a ddefnyddir gan gadwyni o fwytai bwyd cyflym. Fel rheolwr yr adran graffeg, mae fy swydd yn ymwneud â dylunio graffeg a chelf cynhyrchu.

Beth yw'ch cefndir?

Ar ôl gorffen yr ysgol, enillais gymhwyster City & Guilds mewn Cynllunio Arwyddion. Dechreuais i weithio i'r cwmni rwy'n gweithio iddo ar hyn o bryd fel argraffwr â sgrîn, ac yna dysgais sut i engrafio (gan ddefnyddio engrafwr cyfrifiadurol). Yna, symudais ymlaen i wneud gwaith gweinyddol (prosesu archebion a rheoli cyfrifon) a chysodi cyn cael fy swydd bresennol fel dylunydd graffeg/arlunydd cynhyrchu.

Fi sefydlodd yr adran graffeg, a dweud y gwir, oherwydd sylweddolais ein bod yn rhoi llawer o waith allan ar gontract, a oedd yn waith a allai gael ei wneud yn fewnol pe baem yn cael yr offer cywir. Trefnais fod y cyfrifiaduron yn cael eu prynu, dysgais sut i'w defnyddio a chafodd yr adran graffeg ei sefydlu. Rwyf wedi bod yn cynllunio arwyddion ers 10 mlynedd.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Dylai cynllunwyr arwyddion fod yn bobl drefnus sy'n gallu meddwl yn rhesymegol. Mae'n rhaid i ni fod yn greadigol hefyd er mwyn cadw'r cleientiaid yn hapus a chael mwy o gontractau.

Mae sgiliau da wrth ddatrys problemau hefyd yn bwysig, oherwydd dyw pethau byth yn rhedeg yn hollol esmwyth. Mae'n rhaid ein bod yn gallu delio'n gyflym ac yn effeithiol â phroblemau dylunio (a phroblemau eraill) wrth iddynt godi.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gall cynllunwyr arwyddion symud ymlaen i weithio ym maes dylunio graffeg (ee, cyhoeddi pen desg neu hysbysebu) neu weithio ym maes gwerthu.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n credu y bydd technoleg yn agor ac yn cau drysau i gynllunwyr arwyddion. Bydd y galw am ein gwaith yn parhau, ond bydd technoleg yn golygu y bydd mwy o alw am arlunwyr sydd wedi cael hyfforddiant arbennig ac sy'n fedrus iawn. Mae hynny'n golygu y bydd rhai drysau'n cau. Ar y llaw arall, bydd technoleg yn darparu rhai adnoddau creadigol gwych i ni, felly bydd drysau'n agor hefyd.

Yn ogystal, rwy'n credu bod posibilrwydd y bydd y cynnydd mewn gwaith celf a wneir trwy gymorth cyfrifiadur yn arwain at awydd i gael pethau sydd wedi'u creu â llaw. Felly, bydd sgiliau traddodiadol yn parhau'n werthfawr.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Rhan fwyaf heriol fy swydd yw meddwl am arwyddion creadigol a chost-effeithiol. Mae hefyd yn anodd meddwl beth mae ei angen ar y cleient weithiau, yn enwedig pan fydd yn newid ei feddwl yn barhaus am yr hyn mae am ei gael neu faint o arian mae am ei dalu.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae angen i chi gael ychydig o hyfforddiant ym maes cynllunio arwyddion neu gelfyddydau graffig ac yna gysylltu â chwmnïau i gael gwybod am gyfleoedd.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Rwy'n mwynhau'r agwedd ymarferol: cynllunio arwydd ac arbrofi gyda gwahanol fathau o ddyluniadau a chynlluniau.

Mae gweld fy ngwaith yn cael ei arddangos yn gyhoeddus yn rhoi llawer o foddhad i mi hefyd. Er enghraifft, rwy'n gweld y byrddau bwydlenni rwy'n eu dylunio drwy'r amser mewn bwytai bwyd cyflym, a hyd yn oed ar y teledu ac mewn hysbysebion.

Un peth arall sy'n gwneud y swydd yn ddiddorol o hyd yw'r gwahanol gleientiaid rydym yn eu cael a'r safleoedd rydym yn gweithio arnynt. Rydym yn cynllunio arwyddion ar gyfer popeth, o stadia i fwytai lleol. Mae pob lle yn cyflwyno heriau gwahanol i ni.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae cleientiaid sy'n gofyn llawer a therfynau amser amhosibl yn gallu achosi cryn dipyn o straen. Er enghraifft, bydd cleient yn dod i mewn weithiau ac yn gofyn i ni greu arwydd cymhleth dros nos gan fod ei siop yn agor y diwrnod wedyn. Mae sefyllfaoedd felly'n golygu bod yn rhaid i mi weithio diwrnodau hir iawn a gweithio tan berfeddion y nos.

Mae problemau'n codi o hyd - problemau technegol, problemau cyfrifiadurol, mae'r arwydd yn rhy fawr neu'n rhy fach, dyw'r arwydd ddim yn ffitio neu mae'r cleient wedi newid ei feddwl. Ond mae hynny'n rhan o'r gwaith ac mae'n gwneud y gwaith yn fwy diddorol.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Edrychwch o gwmpas a sylwch ar y gwahanol fathau o arwyddion sydd ar siopau, strydoedd, ysgolion a lorïau. Maent ym mhobman. Edrychwch i weld pa rai rydych yn eu hoffi a pha rai byddech yn hoffi eu creu. Os byddwch yn penderfynu mynd i faes cynllunio arwyddion, byddwch yn barod i wynebu ychydig o feirniadaeth oherwydd bydd eich gwaith yn llygad y cyhoedd. Mae angen i chi fod yn berson croendew.

Diwrnod ym mywyd

8:00 yb - 9:00 yb

Darllen negeseuon ebost a gwrando ar unrhyw negeseuon ar y peiriant ateb, gan nodi pwy bydd angen i mi eu ffonio'n ôl ac ynghylch beth. Blaenoriaethu tasgau ac asesu gwaith ar gyfer y diwrnod a'r wythnos sydd i ddod. Gwneud gwaith papur.

9:00 yb - 10:00 yb

Mynychu cyfarfod cynhyrchu gyda'r penaethiaid argraffu â sgrîn, y rheolwr cynhyrchu a rheolwr y cyfrif. Trafod y tasgau mae'n rhaid i ni eu gwneud dros y mis nesaf, gwneud yn siwr nad oes neb ar ei hôl hi a thrafod unrhyw broblemau sydd wedi codi.

10:00 yb - 11:00 yb

Penderfynu pa ddeunyddiau mae eu hangen arnom, a'u harchebu.

11:00 yb - 11:30 yb

Cinio.

11:30 yb - 5:00 yh

Cynhyrchu arwyddion:

  • cael y gwaith celf gan gleient (neu ddechrau o'r dechrau)
  • sganio'r gwaith celf i mewn i fy nghyfrifiadur
  • ei "dacluso" a'i olygu
  • addasu'r maint a'r mesuriadau
  • argraffu'r gwaith ar bapur er mwyn i'r cleient ei gymeradwyo
  • dechrau ar y prosiect nesaf
  • creu cynlluniau ar gyfer cleientiaid eraill
  • siarad ar y ffôn.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English