Astudiaeth Achos: Dylunydd propiau ym maes ffilm a theledu - Dexter

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n darparu'r propiau ar gyfer cynyrchiadau ffilm a theledu. Mae gen i lawer o brofiad o wneud gwaith coed a gwaith trydanol. Mae hynny'n golygu fy mod i'n gallu adeiladu rhai o'r propiau arbennig y gallai fod eu hangen ar gyfer sgriptiau ffantasi neu sgriptiau sydd wedi'u lleoli yn y dyfodol. Mae'r cwmni cynhyrchu'n arbed arian drwy beidio â threfnu i'r pethau hyn gael eu creu'n arbennig am bedair neu bum gwaith y gost.

Beth yw'ch cefndir?

Mae fy swydd yn gyfuniad o fy niddordebau a fy nghefndir ym maes ffilmiau. Treuliais fy ieuenctid yn tynnu teclynnau trydanol fy rhieni'n ddarnau a'u hailadeiladu.

Rwyf hefyd yn hoffi casglu pethau rhyfedd, ac mae'r rhain yn aml yn ddefnyddiol wrth greu propiau. Mae fy addysg yn cynnwys cynhyrchu ar gyfer ffilm a'r cyfryngau, ond mae'r holl hyfforddiant ac addysg rwyf wedi'u cael wedi bod yn ddefnyddiol i mi.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae'n rhaid i chi fod yn drefnus ac yn barod i deilwra'r propiau ar gyfer yr actorion. Dylech hefyd feddwl yn greadigol a chael y dychymyg i addasu propiau pan fo angen gwneud hynny.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Mae'n broffesiwn arbenigol iawn, ond o ddatblygu sgil fel gwaith coed a'i gyfuno â sgiliau artistig, gallwch gael gwaith arall. Mae'n bosibl symud ymlaen i brynu pethau prin.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Bydd mwy o alw am ddylunwyr propiau wrth i'r diwydiant adloniant dyfu. Yn y gorffennol dim ond rhai gorsafoedd teledu oedd ar gael, ond bellach mae teledu lloeren a theledu cebl yn cynnig llawer mwy o ddewis, ac yn aml mae gan sinemâu wyth sgrîn neu ragor. Mae mwy o gynyrchiadau'n golygu y bydd angen mwy o griwiau.

Bydd y swydd yn debyg, ond bydd y cynnwys yn newid wrth i ffilmiau adlewyrchu realiti wahanol. Er enghraifft, mae ffuglen wyddonol wedi datblygu llawer o olygfeydd gwahanol a chyfrifiadurol. Bydd cyfrifiaduron yn cymryd lle rhai arbenigeddau, er enghraifft dylunio golygfeydd, paentio a chreu tirweddau. Ond bydd angen bob amserpropiau go iawn ar actorion.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae'r maes wedi tyfu'n aruthrol, gyda datblygiad cyfryngau newydd, er enghraifft ffilmiau cartref, gemau rhyngweithiol a thechnoleg CD. Bydd galw am ein sgiliau ni bob amser.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Rwy'n mwynhau bod yn rhan o'r broses greadigol o greu ffilm. Efallai eich bod chi'n un o gant o bobl sy'n gweithio ar set ffilm, ond mae'r gwaith rydych chi'n ei wneud yr un mor bwysig â gwaith pawb arall. Rydych chi wir yn teimlo eich bod chi'n gweithio'n rhan o dîm.

Mae'n bosibl y byddwch chi'n gweithio'n galed iawn am chwe i wyth wythnos ac yna'n cael cyfle i gymryd cymaint o amser i ffwrdd ag sydd ei angen arnoch.

Un peth arall rwy'n ei hoffi yw'r ffaith eich bod chi'n gallu dod ymlaen yn dda yn y diwydiant hwn (sy'n ddiwydiant enfawr) wrth i'ch gwaith wella. Gellwch symud yn eich blaen yn gyflym os ydych yn dymuno.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Does dim llawer o bethau nad wy'n eu hoffi. Wedi dweud hynny, dydw i ddim yn mwynhau gorfod glanhau ar ôl pob golygfa.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Fy nghyngor gorau yw y dylech wylio llawer o ffilmiau. Os byddwch yn gweld rhywbeth gwych sy'n gwneud i chi ryfeddu at sut cafodd ei greu, cymerwch amser i ddod o hyd i'r ateb - ymchwiliwch neu gofynnwch i rywun.

Diwrnod ym mywyd

8:00 yb - 8:30 yb

Llwytho propiau ar gerbyd yn barod i'w cludo i'r lleoliad.

8:30 yb - 10:00 yb

Paratoi propiau yn y swyddfa (e.e. gynnau ar gyfer ffilm llawn antur, poteli siampên ar gyfer golygfa briodas).

10:00 yb - 2:00 yh

Gweithio ar y set; paratoi propiau ar gyfer pob golygfa a glanhau propiau sydd wedi cael eu defnyddio a'u rhoi i gadw.

2:00 yh - 3:00 yh

Cinio.

Delio ag argyfwng ar y set: mae actor sy'n lysieuwr yn gwrthod bwyta cig yn ei fyrgyr. Mae'n rhaid i mi goginio byrgyr llysieuol sy'n edrych fel cig.

3:00 pm - 6:00 pm

Gorffen ffilmio a glanhau unrhyw bropiau sydd ar ôl.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English