Astudiaeth Achos: Gwneuthurwr modelau - Rhonda

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n wneuthurwr modelau ac rwy'n gweithio ar fodelau pensaernïol yn bennaf, er fy mod hefyd yn gwneud rhai prototeipiau o offer diwydiannol. Yn fy ngwaith rwy'n adeiladu modelau a phrototeipiau tri dimensiwn ar sail cynlluniau, yn peintio'r manylion ar y darnau sydd wedi'u torri ac yn rhoi'r cyfan at ei gilydd.

Beth yw'ch cefndir?

Ar ôl astudio dylunio tri dimensiwn, roeddwn yn gwybod fy mod i am wneud rhywbeth artistig a gweithio â fy nwylo. Nid oeddwn yn sylweddoli y byddwn i'n wneuthurwr modelau yn y pen draw.

Ar ôl graddio o'r brifysgol, cynigiais am sawl swydd wahanol a chefais fy nerbyn yn wneuthurwr modelau dan hyfforddiant. Rwyf wedi bod yn gweithio fel gwneuthurwr modelau ers 15 mlynedd.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Dylai pob gwneuthurwr modelau fod yn berffeithydd a rhoi sylw mawr i fanylion. Mae'n rhaid hefyd ein bod yn dda gyda'n dwylo a'n bod yn gallu meddwl mewn tri dimensiwn.

Mae'n bwysig ein bod yn gallu dysgu pethau newydd (yn enwedig wrth i dechnoleg ddatblygu), ac mae gallu datrys camgymeriadau'n fedrus yn fantais hefyd (oherwydd nid yw byth yn bosibl osgoi camgymeriadau'n gyfan gwbl).

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gall gwneuthurwr modelau symud ymlaen i fod yn wneuthurwr patrymau (sy'n creu modelau manwl iawn o gydrannau peiriannau), yn emydd, yn gerflunydd neu'n saer coed. Mae'n bosibl symud ymlaen i unrhyw swydd sy'n gofyn am grefftwaith manwl gywir.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n credu y bydd y galw am wneuthurwyr modelau'n aros yr un fath, fwy neu lai. Rwy'n meddwl y bydd angen bob amser i bobl gael rhywbeth go iawn a thri dimensiwn i edrych arno pan fyddant yn ystyried cynnyrch neu adeilad, a dim ond i ryw raddau y mae efelychiadau cyfrifiadurol yn gallu bod yn effeithiol.

Yn y dyfodol, bydd angen gwneud mwy o ddefnydd o gyfrifiaduron i ddylunio a thorri darnau o fodelau (ond nid i'w rhoi at ei gilydd). Bydd hynny'n galluogi'r darnau a'r model cyfan i fod yn fwy manwl gywir.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Rhan fwyaf heriol fy ngwaith yw gwirio'r dyluniadau cychwynnol i weld a wyf wedi gadael rhywbeth allan neu wedi gwneud unrhyw gamgymeriadau, a datrys y problemau hynny gyda'r pensaer. Weithiau nid yw'r cleient yn rhoi digon o wybodaeth i mi, ac weithiau dydw i ddim yn sylwi ar ryw gamgymeriad y mae ef neu hi wedi'i wneud. Y naill ffordd neu'r llall, mae hynny'n arwain at ddiffyg ac mae'n rhaid i mi feddwl am ffordd o ddatrys y broblem.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae cyfleoedd ar gael i wneuthurwyr modelau. Rwy'n awgrymu y dylech ymweld â gwahanol gyflogwyr a dangos eich portffolio iddynt a'ch awydd i weithio. Mae'n help os oes gennych sgiliau cyfrifiadurol da.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae'r swydd hon yn amrywiol iawn, sy'n sicrhau ei bod yn parhau'n ddiddorol. Mae rhywfaint o'r gwaith yn cael ei wneud ar beiriannau a rhywfaint ohono'n cael ei wneud â llaw. Mae rhai rhannau o'r gwaith yn haws nag eraill, ac mae llawer o waith datrys problemau i'w wneud yn aml.

Yn ogystal, mae gwneuthurwyr modelau'n gallu defnyddio eu sgiliau artistig. Rydym yn gweithio llawer gyda lliwiau a gweadau er mwyn gwneud i'r model edrych fel adeiladau go iawn sy'n cynnwys gwydr, brics a metel.

Mae'r swydd yn rhoi llawer o foddhad i mi hefyd. Mae pobl sy'n gweld ein gwaith bob amser yn rhyfeddu at y manylder ac at ba mor real mae'r gwaith yn edrych.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae rhai pethau yn y swydd hon yn gallu achosi rhwystredigaeth. Mae gwneuthurwyr modelau'n tueddu i fod yn berffeithwyr. Ond gall cymaint o bethau fynd o chwith pan fyddwch yn adeiladu model, felly mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar, cymryd eich amser a datrys problemau.

Mae terfynau amser tynn yn gallu bod yn lladdfa hefyd, oherwydd maent fel rheol yn golygu bod yn rhaid i chi weithio llawer o ddiwrnodau hir a nosweithiau hwyr.

Yn olaf, nid yw rhai cleientiaid yn rhoi digon o wybodaeth i chi, neu maent yn newid eu meddwl hanner ffordd drwy'r gwaith. O ganlyniad, efallai y bydd yn rhaid i chi dynnu rhan o'r model yn ddarnau, sy'n gallu golygu bod safon y gwaith gorffenedig yn gostwng. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddechrau o'r dechrau unwaith eto!

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Fy hoff beth am y swydd hon yw'r ffaith bod y gwaith yn artistig ac yn ymarferol. Gall fod yn anodd pan nad oes digon o waith ar gael, ond at ei gilydd gellwch ennill bywoliaeth dda o'r swydd.

Diwrnod ym mywyd

8:00 yb - 8:30 yb

Glanhau a threfnu'r ardal waith; gwneud coffi.

8:30 yb - 9:30 yb

Parhau i adeiladu model o adeilad mawr roeddwn i eisoes wedi'i ddechrau. Mesur y darnau o ddeunydd acrylig clir, eu torri, eu gludo a'u haddasu wrth i mi weithio.

9:30 yb - 10:00 yb

Creu darn olaf y model. Mae'n golygu defnyddio llif fwrdd i dorri'r darn i'r onglau a'r mesuriadau union gywir, llyfnu'r darn er mwyn ei gael i ffitio'n berffaith, a defnyddio peiriant gloywi i'w gael i sgleinio eto.

10:00 yb - 12:00 yh

"Ysgrifellu" llinellau fertigol ar y model o'r adeilad i gynrychioli paneli'r ffenestri.

12:00 yh - 12:30 yh

Cinio.

12:30 yh - 2:00 yh

Cwrdd â phensaer i drafod model arall rwy'n gweithio arno. Cael ei chymeradwyaeth a gwneud nodiadau ynghylch y manylion ychwanegol mae am i mi eu cynnwys yn y darn.

2:00 yh - 3:00 yh

Gweithio ar y model rwyf newydd fod yn ei drafod, er enghraifft cywiro un rhan ohono drwy dynnu'r holl ddarnau cyfagos allan, creu rhai darnau newydd, ailadeiladu'r model a thwtio'r gwaith peintio.

3:00 yh - 4:00 yh

Gweithio ar y gwaelod mae'r model yn sefyll arno, drwy ychwanegu rhagor o fanylion ato.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English