Astudiaeth Achos: Dylunydd Arddangosfeydd - Katherine

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n gyfarwyddwr creadigol gyda chwmni arddangos. Yn ogystal â bod yn uwch-ddylunydd arddangosfeydd, rwyf hefyd yn gyfrifol am reoli'r adran ddylunio, gosod nodau ar gyfer yr adran a threfnu amserlenni prosiectau.

Rwyf hefyd yng ngofal recriwtio a hyfforddi staff, ac rwy'n gyfrifol am ansawdd cyffredinol y gwaith dylunio a chyflwyno.

Beth yw'ch cefndir?

Rwyf wedi mwynhau tynnu lluniau erioed. Roeddwn i'n mwynhau celf a mathemateg yn yr ysgol, a roeddwn am gyfuno'r ddau beth. Penderfynais y byddai gwaith dylunio'n rhoi gwell cyfleoedd ariannol i mi na'r celfyddydau cain.

Yn y brifysgol astudiais am radd mewn technoleg dylunio pensaernïol. Rwyf hefyd wedi cwblhau rhai cyrsiau coleg mewn dylunio trwy gymorth cyfrifiadur.

Pan adewais y brifysgol nid oeddwn yn gallu dod o hyd i waith gyda chwmni pensaernïol, felly ymgeisiais am swydd gyda chwmni arddangos. Cefais gyfweliad, ond ni chefais y swydd nes i'r person cyntaf a gafodd ei gyflogi ganddynt fethu â gwneud yn dda iawn.

Dringais yr ysgol gan ddechrau fel dylunydd ar lefel is a datblygu fy mhortffolio ac enw da i mi fy hun.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae angen i chi allu meddwl am syniadau creadigol a gwreiddiol. Mae'n rhaid i ddylunwyr feddwl yn barhaus am syniadau newydd neu ffyrdd newydd o gyflwyno pethau.

Dylech chi hefyd fod yn mwynhau dysgu. Mae gwaith dylunio'n newid drwy'r amser gan baratoi'r ffordd ar gyfer ffasiynau newydd, ac mae dylunwyr arddangosfeydd ar flaen y gad o safbwynt y newidiadau hynny.

Mae dylunio hefyd yn oddrychol, felly dylech chi fod yn hyblyg ac yn gallu derbyn newidiadau (er enghraifft, newidiadau gan gleientiaid) nad ydych chi bob amser yn cytuno â nhw.

Mae cael agwedd agored a chadarnhaol yn ddefnyddiol wrth wrando ar gleientiaid ac ymdrin â nhw. Mae'n rhaid i chi esbonio sut bydd eich cynllun yn effeithio ar ddelwedd eu cwmni a gwerthiant eu cynnyrch. Felly, mae cael sgiliau cyfathrebu da yn angenrheidiol hefyd.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Mae dylunwyr arddangosfeydd yn gallu gweithio mewn sawl maes, er enghraifft dylunio arddangosfeydd mewn amgueddfeydd a dylunio ym maes gwyddoniaeth. Gallen nhw hefyd ddefnyddio eu sgiliau dylunio i weithio ym maes cynllunio tai, manwerthu a dylunio llwyfannau ar gyfer y theatr.

Gan fod dylunwyr yn dod i gysylltiad â gwerthwyr a rheolwyr prosiectau, gallent weithio yn un o'r meysydd hynny hefyd.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n credu y bydd y galw am ddylunwyr arddangosfeydd yn cynyddu ychydig. Mae angen i gwmnïau arddangos eu cynnyrch mewn tri dimensiwn neu gynnal arddangosiadau byw.

O ran y ffordd rydym yn gweithio, mae dylunio trwy gymorth cyfrifiadur yn newid y ffordd y mae cyflwyniadau a manylion yn cael eu cynhyrchu. Mae ebost a'r rhyngrwyd yn golygu bod cynlluniau'n gallu cael eu trosglwyddo'n electronig.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Mae ceisio bod mor greadigol ag sy'n bosibl gan gadw at y cyfyngiadau o ran amser a chyllideb yn her gyson. Un her arall yw perswadio cleientiaid i roi cynnig ar rywbeth newydd neu wahanol, sy'n siwr o lwyddo yn eich tyb chi ond sydd ychydig yn fentrus yn eu tyb nhw.

Yn olaf, mae dilyn y datblygiadau diweddaraf o ran technoleg yn gallu bod yn her. Mae rhaglenni dylunio trwy gymorth cyfrifiadur yn newid ac yn cael eu diweddaru drwy'r amser.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae'n gallu fod yn anodd dechrau yn y diwydiant hwn. Mae angen i chi gael portffolio o waith dylunio a'r gallu i weithio ar brosiectau manwl. Mae angen i chi gael agwedd gadarnhaol a bod yn uchelgeisiol ac yn barod i weithio'n galed hefyd. Yna, dylech geisio trefnu cyfweliadau gyda chwmnïau dylunio, neu gael ychydig o waith ar eich liwt eich hun fel dylunydd ar lefel is.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae gweithio fel dylunydd arddangosfeydd yn yrfa gyffrous oherwydd rwy'n dysgu rhywbeth newydd o hyd. Rwyf wedi dylunio arddangosfeydd ar gyfer cynnyrch diwydiannol, cynnyrch gofal iechyd a chwmnïau cyfrifiaduron. Mae pob un o'r prosiectau hyn yn cyflwyno cyfleoedd newydd ac unigryw o ran dylunio sy'n mynnu eich bod chi'n dysgu am y cynnyrch a'r gwasanaethau yn ogystal ag am athroniaeth a delwedd y cwmni.

Un peth arall rwy'n ei hoffi am ddylunio arddangosfeydd yw'r berthynas agos sydd gennyf â chydweithwyr a chleientiaid. Pan fyddaf yn dechrau ar brosiect mae angen i mi gwrdd â'r cleient i drafod ei weledigaeth ar gyfer yr arddangosfa. Yna, rwy'n cynhyrchu syniadau gyda dylunwyr eraill ac yn trafod costau ac amserlenni'r prosiect â rheolwr y prosiect. Yna, rwy'n cwrdd â'r seiri dodrefn a'r weldwyr yn ein siop i weld sut gall fy syniadau gael eu hadeiladu.

Yn olaf, rwy'n mwynhau gweithio ar brosiect sy'n cymryd llai na dau i chwe mis i fynd o'r cysyniad i'r cynnyrch terfynol.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Gan nad yw rhai cleientiaid yn deall faint o amser y mae'n ei gymryd i ddylunio, adeiladu a gosod eich arddangosfa, mae gan y rhan fwyaf o brosiectau derfynau amser tynn. Mae hynny'n gallu bod yn rhwystredig oherwydd ychydig iawn o amser sy'n gallu cael ei dreulio'n ymchwilio syniadau neu'n dod o hyd i ddeunydd unigryw er mwyn datblygu gwaith dylunio creadigol.

Er bod technoleg gyfrifiadurol yn golygu bod modd cael cysondeb mewn gwaith dylunio a bod modd trosglwyddo gwybodaeth yn haws ac yn gynt, mae'n cymryd mwy o amser i ddysgu dylunio trwy gymorth cyfrifiadur yn fedrus. Mae'n cymryd cryn dipyn o amser i ddysgu defnyddio rhai rhaglenni meddalwedd.

Un arall o fy nghas bethau yw'r ffaith nad yw llawer o gleientiaid yn deall y gost sydd ynghlwm â dylunio arddangosfeydd. Mae hynny'n gallu creu anawsterau wrth ddylunio'r hyn y mae ei angen arnynt neu wrth sicrhau bod yr arddangosfa'n edrych fel yr oedden nhw'n dymuno.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Mae'r diwydiant dylunio arddangosfeydd yn ddiwydiant cyffrous sy'n datblygu'n gyflym. Mae'n rhaid i chi ddysgu gweithio ar fwy nag un prosiect ar y tro a bodloni terfynau amser. Mae'n rhaid eich bod chi'n mwynhau dysgu a newid, oherwydd mae deunyddiau, ffasiynau, dulliau adeiladu a thechnoleg newydd yn cael eu datblygu drwy'r amser.

Mae'r gallu i ddylunio a bod yn greadigol yn dibynnu ar brofiad - profiad personol a phrofiad yn y gwaith. Felly, mae'n rhaid i chi ddisgwyl y bydd yn cymryd mwy o amser i ddatblygu'r sgiliau hyn.

Diwrnod ym mywyd

8:30 yb - 9:30 yb

Rwy'n cyrraedd y gwaith ac yn ateb unrhyw negeseuon ebost a negeseuon sydd ar y peiriant ateb. Yna, rwy'n darllen drwy'r manylion ar gyfer cyfarfodydd a cheisiadau newydd am waith dylunio.

9:30 yb - 11:00 yb

Mynychu cyfarfod dylunio i drafod strategaethau ar gyfer prosiectau a phenderfynu pwy sy'n gwneud beth. Rydym yn trafod problemau, llwyth gwaith a pha wybodaeth y mae ei hangen ar gyfer prosiectau penodol.

11:00 yb - 12:00 yh

Adolygu lluniadau ar gyfer prosiect ar ôl cael mewnbwn gan gleient. Cael cyfarfod cyflym â gwerthwr.

12:00 yh - 1:00 yh

Cinio.

1:00 yh - 3:00 yh

Delio â chais newydd am waith dylunio. Cwrdd â chleient neu werthwr i drafod y cyfeiriad y mae cysyniadau'n mynd iddo.

3:00 yh - 4:00 yh

Datblygu cysyniadau drwy baratoi brasluniau. Edrych drwy gylchgronau neu lyfrau'n ymwneud â dylunio. Meddwl am syniadau ar gyfer brasluniau pensil.

4:00 yh - 5:00 yh

Trafod cysyniadau gyda gwerthwr er mwyn iddo eu cymeradwyo. Trafod manylion gwaith adeiladu newydd gyda chydweithiwr. Adolygu cyllidebau gyda rheolwr y prosiect.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English