Astudiaeth Achos: Milfeddyg - Helena

Beth ydych chi'n ei wneud?

Er fy mod i'n gwneud rhywfaint o waith rhan amser gydag anifeiliaid bach, milfeddyg ceffylau wyf yn bennaf. Mae'r rhan fwyaf o fy nghleifion yn geffylau neidio neu'n geffylau hela. Rwy'n teithio gryn dipyn i ymweld â'r ceffylau y mae arnynt angen gofal gen i. Gall y gwaith gynnwys llawer o waith brys yn hwyr yn y nos ac ar benwythnosau.

Beth yw'ch cefndir?

Roeddwn i bob amser yn mwynhau helpu anifeiliaid pan oeddwn yn blentyn. Felly, pan ddechreuais i farchogaeth yn fy arddegau cynnar, roeddwn i'n gwybod yn syth fy mod i am fod yn filfeddyg ceffylau. Gan anelu at hynny, felly, cefais gymaint o brofiad ag a oedd yn bosibl gyda chymaint o wahanol anifeiliaid ag a oedd yn bosibl cyn cynnig am le mewn ysgol filfeddygaeth.

Ar ôl dechrau astudio yn yr ysgol filfeddygaeth, treuliais bob haf ac unrhyw amser rhydd arall a oedd gen i'n gweithio yn rhan amser mewn clinigau anifeiliaid bach a gyda milfeddygon profiadol a oedd yn trin ceffylau.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae'n amlwg bod yn rhaid i filfeddyg fod yn gysurus yn delio ag anifeiliaid. Mae'n rhaid i filfeddygon fod yn hyblyg hefyd.

Mae mathau newydd o driniaethau, therapïau a thechnolegau'n datblygu o hyd, ac mae'n rhaid i ni sicrhau bod gennym y wybodaeth ddiweddaraf. Mae hefyd yn bwysig cael sgiliau cyfathrebu da - mae'n bwysig rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i berchnogion pryderus.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gallai milfeddyg ddewis symud ymlaen i fod yn werthwr i gwmni cynnyrch fferyllol i anifeiliaid neu'n ymgynghorydd maeth i gwmnïau yn y sector amaeth. Bydd rhai milfeddygon yn defnyddio eu sgiliau i fridio, hyfforddi neu arddangos anifeiliaid.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Mae bod yn berchen ar geffyl a chadw ceffyl yn mynd yn fwyfwy drud, felly mae llai o bobl yn prynu ceffylau.

O ganlyniad, mae'n bosibl y bydd llai o alw am filfeddygon ceffylau yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae anifeiliaid bach, mwy fforddiadwy megis cwn a chathod yn dal yn boblogaidd. Felly, dylai fod digon o alw o hyd am filfeddygon sy'n trin anifeiliaid bach.

Mae milfeddygon sy'n trin anifeiliaid mawr yn dechrau defnyddio technolegau symudol sy'n eu galluogi i ddiagnosio problemau meddygol yn y fan a'r lle.

Yn ogystal, mae milfeddygon yn gyffredinol yn gorfod dysgu delio â chleientiaid soffistigedig a gwybodus sy'n gofyn llawer am eu harian.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Gall milfeddygon weithio mewn gwahanol ffyrdd. Bydd llawer yn gweithio mewn trefi a dinasoedd yn trin anifeiliaid dof yn bennaf, er enghraifft anifeiliaid anwes. Bydd milfeddygon eraill yn gweithio mewn ardaloedd gwledig yn unig, a bydd rhai'n gwneud ychydig bach o'r ddau. Yna, bydd rhai milfeddygon fel fi'n arbenigo ymhellach.

Fodd bynnag, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn filfeddyg, dylech chi sylweddoli bod cystadleuaeth fawr am leoedd mewn ysgolion milfeddygaeth. Ond os ydych chi'n meddwl eich bod yn addas ar gyfer y gwaith, ewch amdani.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Yn gyntaf, rwyf wrth fy modd yn teithio o le i le. Rwy'n hoffi mynd i leoedd newydd a gweld gwahanol bobl a gwahanol geffylau.

Yr ail beth rwy'n ei hoffi am fy swydd yw darganfod beth yw problem ceffyl sy'n sâl a datrys y broblem.

Y trydydd peth rwy'n ei hoffi am fy swydd yw'r ffaith eich bod yn gweld problemau newydd a gwahanol o hyd.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Yn gyntaf, rwy'n casáu'r diwrnodau hir. Weithiau, byddaf yn cael galwad i fynd allan am 3 o'r gloch y bore, byddaf yn mynd allan eto am 7 yb a byddaf yn cyrraedd adref am 8 yh. Mae diwrnod o'r fath yn hir iawn, iawn.

Yn ail, mae'n waith corfforol iawn, yn enwedig wrth ddelio â cheffylau arbennig o fawr.

Yn drydydd, ac yn bennaf am wn i, rwy'n casáu ceisio casglu arian am waith rwyf wedi'i wneud. Mae'n dasg wirioneddol anodd, a dydych chi ddim yn cael eich dysgu sut i wneud hynny yn yr ysgol filfeddygaeth.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Allwch chi ddim penderfynu bod yn filfeddyg oherwydd eich bod chi'n dwlu ar anifeiliaid. Nid yw'r gwaith mor hawdd ag y mae'n ymddangos. Mae'n rhaid i chi fod yn barod i wneud rhai pethau nad ydych yn hoffi eu gwneud, megis difa anifeiliaid.

Diwrnod ym mywyd

9:00 yb - 10:00 yb

Galw yn y swyddfa i gael negeseuon, siarad â chleientiaid ar y ffôn, trefnu amserlen ar gyfer y diwrnod, rhoi fy offer mewn trefn.

10:00 yb - 4:00 yh

Ymweld â chleientiaid a'u hanifeiliaid.

4:00 yh - 7:00 yh

Ymateb i alwad frys: rhoi llawdriniaeth i anifail sydd wedi'i anafu.

7:00 yh - 8:00 yh

Gyrru adref, rhoi'r offer i gadw a sicrhau fy mod i'n cael unrhyw negeseuon.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English