Astudiaeth Achos: Gweithiwr garddwriaeth amwynder - Mo

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n arwain tîm bach o weithwyr tirlunio mewn parc thema. Mae llawer o lwyni, coed a phlanhigion blodeuol ar dir y parc, a fy mhrif waith i yw eu cynnal a'u cadw - gwneud yn siwr eu bod nhw'n iach ac yn hawdd eu trin.

Beth yw'ch cefndir?

Roeddwn i'n arfer gweithio fel glanhäwr hunangyflogedig, ond dechreuais i weld bod pobl yn lleihau costau ac yn glanhau eu cartrefi eu hunain, felly dechreuais i chwilio am yrfa arall.

Rwyf wedi mwynhau gweithio mewn gerddi erioed. Rwy'n dda yn yr ardd ac rwy'n dwlu ar flodau, felly es i astudio garddwriaeth yn y coleg.

Tra oeddwn i yn y coleg, es i sioe flodau ac roedd cynrychiolwyr o'r sw lleol yno. Gofynnais a oedd angen help arnynt, ac fe wnaethant awgrymu y dylwn i anfon fy CV atynt.

Fis yn ddiweddarach, cefais gyfweliad a llwyddais i gael y swydd. Roeddwn i'n gofalu am y planhigion trofannol, ond nid oedd yn swydd lawn amser. Felly, symudais i swydd lle roeddwn i'n gofalu am blanhigion dan do mewn lle mawr llawn swyddfeydd. Gadewais y swydd honno er mwyn cael fy swydd bresennol yn y parc thema.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae angen i chi fod yn hyblyg. Bydd gennych wahanol dasgau bob dydd, a bydd problemau annisgwyl yn codi y bydd angen delio â nhw, er enghraifft rheoli pryfed.

Mae angen hefyd i chi fod yn heini. Mae'n rhaid i chi fod yn gryf i wneud y gwaith, ac mae'n rhaid bod gennych y dyfalbarhad i allu gweithio diwrnodau hir yn ystod y tymor prysuraf. Mae hynny'n golygu gweithio mewn tywydd poeth. Ond yn y swydd hon, bydd gofyn hefyd i chi weithio mewn tywydd garw.

Mae'n bwysig cael sgiliau da ar gyfer ymwneud â phobl. Yn aml, byddwch yn gweithio'n rhan o dîm gyda gweithwyr garddwriaethol, garddwyr a thyfwyr coed eraill. Yn ogystal, bydd ymwelwyr bob amser yn gofyn cwestiynau yn y man lle rwyf i'n gweithio. Felly, mae angen i chi fod yn gyfeillgar, yn gwrtais ac yn wybodus.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Mae llawer o opsiynau o ran gyrfa ar gael ym maes garddwriaeth. Gallech chi fynd i drefnu a gofalu am blanhigion dan do, tirlunio neu adeiladu tirweddau, tyfu coed, trefnu blodau, lluosogi planhigion, gweithio mewn planhigfa neu dy gwydr, gofalu ar ôl grîn neu reoli plâu.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n credu y bydd y galw'n cynyddu. Mae mwy a mwy o bobl yn cymryd diddordeb yn y ffordd y mae'r pethau o'u cwmpas yn edrych.

O ran y ffordd y gallai ein swyddi newid, mae planhigion, cemegolion ac offer newydd yn cael eu cyflwyno o hyd ac mae angen dysgu o hyd am blâu newydd, ond dydw i ddim yn credu y bydd y swydd ei hun yn newid llawer.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Yn fy swydd bresennol, sy'n swydd oruchwylio, mae'n her sicrhau bod y tîm bob amser yn hapus ac yn frwd, er mwyn i'r gwaith gael ei wneud mor effeithlon ag sy'n bosibl.

Mae ceisio diweddaru fy ngwybodaeth am blanhigion newydd yn her. Mae'n rhaid i mi ddysgu pa amodau y mae'r planhigion yn eu hoffi a sut maent yn lluosogi ac ati.

Mae diagnosio problemau gyda phlanhigion yn dipyn o her ar adegau hefyd. Yn aml, bydd yn amlwg beth yw'r broblem gyda phlanhigyn. Bryd arall, efallai na fydd yn glir a yw'r broblem yn ymwneud â diffyg maetholion, pridd gwael neu blâu sy'n ymledu.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Ceisiwch gael ychydig o addysg a phrofiad gwaith (yn wirfoddol os oes angen); bydd hynny'n rhoi cyfle da i chi gael swydd. Gorau oll os yw eich profiad gwaith yn eithaf heriol.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Rwy'n hoffi gweithio yn yr awyr agored yng nghanol y tywydd. Mae'n wirioneddol braf gallu anadlu awyr iach, ac mae'n iachach o lawer. Pryd bynnag y byddwch yn gweithio dan do, rydych yn debygol o ddal annwyd neu'r ffliw gan eich cydweithwyr. Fel hyn, dydw i ddim yn gorfod poeni am hynny.

Rwy'n hoffi'r newid cyson hefyd. Pan fyddwch chi'n gweithio gyda phlanhigion, bydd y tasgau'n newid gyda'r tymhorau a gyda'r tywydd o ddydd i ddydd.

Mae'r awyrgylch lle rwy'n gweithio'n wych. Mae gofalu am blanhigion fel pe bai'n gwneud i bobl deimlo'n eithaf hapus. Mae fy nghydweithwyr yn bobl hamddenol ac rwy'n cael hwyl yn eu cwmni.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae rhai o'r tasgau'n ailadroddus a gallant fod yn ddiflas iawn mewn swydd fel hon. Dydych chi ddim yn dod ar draws llawer o amrywiaeth neu bethau annisgwyl pan fyddwch yn tynnu chwyn, ond mae'n dasg angenrheidiol os ydych yn gweithio yn y maes hwn.

Rwy'n mwynhau gweithio ym mhob math o dywydd, fwy neu lai, ond mae bron yn amhosibl gwneud unrhyw waith pan fydd hi'n arllwys y glaw. Weithiau, mae'n braf cael diwrnod i ffwrdd oherwydd y tywydd. Ond ni fyddwch yn cael eich talu pan na fyddwch yn gweithio.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Byddwch yn barod i gymryd swydd sy'n talu llai os bydd y swydd honno'n rhoi profiad i chi ac yn edrych yn dda ar eich CV. Gallai helpu eich gyrfa maes o law.

Yn ogystal, cofiwch fod garddwriaeth yn faes enfawr sy'n cynnig llawer o opsiynau o ran gyrfa. Peidiwch â mynd i rigol. Dylech chi fod yn barod bob amser i roi cynnig ar bethau newydd.

Diwrnod ym mywyd

6:15 am - 6:30 am

Cwrdd â'r goruchwylydd i benderfynu beth mae angen ei wneud. Casglu'r offer.

6:30 am - 8:00 am

Chwynnu gerddi; defnyddio peiriant strimio i dacluso ymylon y gerddi; rhoi dwr a gwrtaith i'r gerddi.

8:00 am - 10:00 am

Tocio coed a llwyni; cael gwared ar dyfiant marw'r gaeaf; tocio planhigion yn sylweddol er mwyn cael tyfiant newydd.

10:00 am - 10:30 am

Cael 'cinio'.

10:30 am - 11:30 am

Chwynnu a thrin gwelyau blodau.

11:30 am - 12:30 pm

Ceisio adnabod pla sydd wedi bod yn niweidio planhigion. Ceisio dod o hyd i'r ffordd orau o gael gwared ar y pla.

12:30 pm - 2:00 pm

Plannu llwyni newydd: cloddio tyllau, paratoi'r pridd, plannu'r planhigion.

2:00 pm - 2:30 pm

Glanhau'r offer a mynd â nhw'n ôl i'r sied.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English