Astudiaeth Achos: Meddyg Teulu - Teresa

Beth ydych chi'n ei wneud?

Fel pob meddyg teulu arall, rwy'n ceisio atal afiechyd. Mae hynny'n golygu rhoi digon o wybodaeth i bobl a'u hannog i feithrin ffordd iach o fyw. Rwyf hefyd yn trin salwch acíwt neu gronig.

Yn wahanol i rai meddygon teulu eraill, rwy'n gweithio mewn clinig cymunedol gyda meddygon eraill ac yn gweithio hefyd mewn canolfan iechyd prifysgol. Rwy'n delio â chleifion o bob oed. Rwy'n gweithio ar benwythnosau o bryd i'w gilydd hefyd.

Beth yw'ch cefndir?

Cefais fy nenu at fy swydd gan yr her o geisio cyfuno 'crefft' meddygaeth â gwyddor meddygaeth wrth ddelio â chleifion a datblygiadau meddygol newydd.

Dewisais fod yn feddyg teulu oherwydd fy mod i'n teimlo nad oedd bod yn arbenigwr neu'n llawfeddyg yn addas ar fy nghyfer. Roeddwn i'n hoffi'r syniad o fod yn feddyg teulu, oherwydd mae'n eich galluogi i wneud tipyn bach o bopeth a delio ag amrywiaeth eang o gleifion a phroblemau.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Rhaid i feddygon teulu fod yn ddymunol a dangos empathi, oherwydd mae angen iddynt allu cyd-dynnu'n dda â'u cleifion a chydymdeimlo â'u problemau.

Mae'n rhaid i feddygon fod yn fedrus ym maes meddygaeth hefyd. Rhaid bod ganddynt y wybodaeth i ddiagnosio salwch, a rhaid eu bod yn gallu cymhwyso'r wybodaeth honno.

Mae'n hollbwysig bod meddygon teulu'n foesegol, oherwydd mae'n rhaid i ni wneud yr hyn sy'n iawn i'n cleifion a'r gymuned.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Mae gan feddygon teulu'r sgiliau i wneud unrhyw swydd lle mae angen delio â'r cyhoedd. Gallai hynny gynnwys meysydd megis addysg neu waith cymdeithasol.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n credu y bydd y galw am feddygon teulu'n cynyddu yn y dyfodol. Wrth i ganran y bobl hyn sydd yn y boblogaeth gynyddu, bydd angen mwy o ofal meddygol.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Rwy'n credu mai rhan fwyaf heriol fy swydd fel meddyg teulu yw dysgu am y datblygiadau meddygol diweddaraf. Mae afiechydon, triniaethau, technolegau a chyffuriau newydd yn dod i'r amlwg yn gyson, ac mae'n rhaid i ni ddiweddaru ein gwybodaeth gymaint ag sy'n bosibl er lles ein cleifion.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae cyfleoedd ar gael i bobl sydd â diddordeb mewn bod yn feddyg teulu. Mae meddygon teulu'n brin mewn nifer o leoedd yn y DU, neu mae'r rhan fwyaf ohonynt yn hyn ac am ymddeol ac nid oes meddygon newydd yn dod drwy'r system.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Wel, rwy'n hoffi dod i adnabod fy nghleifion a datblygu perthynas â nhw.

Mae hefyd yn braf gwybod fy mod i'n gwneud rhywbeth da i'r gymuned ar ddiwedd y dydd, boed drwy atal afiechyd, rhoi gofal brys neu wneud rhywbeth mor syml â chwnsela cleifion a siarad â nhw.

Yn olaf, ond nid yn lleiaf, mae'r swydd hon yn cadw'r meddwl yn effro. Rwy'n dysgu rhywbeth bob dydd am ddatblygiadau meddygol newydd a allai fy helpu yn fy ngwaith.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Wel, y peth gwaethaf am fy swydd yw gweld iechyd cleifion yn gwaethygu a methu â gwneud dim byd drostynt. Mae hynny'n rhan o feddygaeth yn anffodus, ond nid yw'n rhywbeth yr ydych yn dod i arfer ag ef.

Un peth nad yw'n rhan o feddygaeth ac rwy'n casáu ei wneud yw llenwi ffurflenni diddiwedd.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Mae ysgolion meddygol yn chwilio'n fwyfwy aml am fyfyrwyr cyflawn. Er enghraifft, nid yw llawer o ysgolion meddygol yn gofyn erbyn hyn am dri chymhwyster Safon Uwch mewn gwyddoniaeth. Ar gyfer y trydydd cymhwyster Safon Uwch, byddant yn derbyn pwnc ym maes y celfyddydau, neu'n ei ffafrio hyd yn oed.

Felly, datblygwch eich diddordebau y tu allan i wyddoniaeth, a gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod am bethau sy'n digwydd yn y gymdeithas, er enghraifft materion megis iechyd meddwl, dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, anhwylderau bwyta, y pwysau sydd ar feddygon teulu a'r hyn y gall y llywodraeth ei wneud i helpu.

Diwrnod ym mywyd

8:30 am - 9:00 am

Cynnal archwiliad corfforol llawn o glaf yn y clinig (gan gynnwys y llygaid, y clustiau, y trwyn, y gwddf, yr ysgyfaint a phwysedd gwaed). Trafod pryderon y claf a gofyn ac ateb cwestiynau.

9:00 am - 11:00 am

Gweld cleifion yn ystod apwyntiadau sy'n para rhwng 10 a 15 munud yr un. Mae ganddynt amrywiaeth eang o anhwylderau meddygol, er enghraifft heintiau neu ysigiadau.

11:00 am - 11:30 am

Cwnsela claf sy'n dioddef o iselder difrifol oherwydd argyfwng teuluol.

11:30 am - 12:00 pm

Cinio.

12:00 pm - 3:00 pm

Gweld cleifion yn ystod apwyntiadau sy'n para rhwng 10 a 15 munud yr un.

3:00 pm - 4:00 pm

Delio ag achos brys - babi â gwres.

4:00 pm - 5:30 pm

Gwneud gwaith papur, er enghraifft diweddaru ffeiliau cleifion ac ysgrifennu adroddiadau. Cysylltu ag arbenigwr efallai i drafod un o fy nghleifion.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English