Astudiaeth Achos: Prynwr - Stephen

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n rheoli tîm o brynwyr. Ar ôl cwrdd â grwpiau o ddefnyddwyr yn ein cwmni a phenderfynu ar eu hanghenion a'u gofynion, rydyn ni'n ymchwilio i gyflenwyr perthnasol.

Yna rydyn ni'n cysylltu â chyflenwyr ac yn cael cynigion ganddyn nhw, sy'n golygu gofyn am eu prisiau a gwybodaeth am y cynnyrch. Wedyn, rydyn ni'n dadansoddi eu cynigion. Os ydyn nhw'n bodloni ein gofynion, rydyn ni'n cyd-drafod cytundebau â nhw.

Beth yw'ch cefndir?

Ar ôl ysgol, es i i'r brifysgol a graddio gyda gradd mewn busnes. Yna treulies i ychydig o flynyddoedd gyda chwmni cyfathrebu, gan ddechrau mewn swydd lefel mynediad a gweithio fy ffordd i fyny.

Pan ddechreues i yn fy swydd bresennol, dim ond dau oedd yn yr adran. Roeddwn i'n gwneud pob dim bron. Yn y diwedd tyfodd yr adran i dros 20 o staff, ac roedd llawer mwy o gyfrifoldeb gen i. Erbyn hyn rwy'n rheoli'r adran.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae'n rhaid i chi gael sgiliau pobl da ar gyfer y swydd hon, oherwydd rydych chi'n treulio llawer o amser yn cyd-trafod â chyflenwyr a phobl yn eich cwmni. Mae'n rhaid i chi fod yn bendant hefyd.

Mae cael meddwl dadansoddol yn bwysig hefyd ar gyfer prynu. Ac mae'n rhaid i chi fod yn drefnus.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Rwy'n meddwl y gallech chi ddefnyddio'r sgiliau rydych yn eu datblygu fel prynwr mewn gyrfa fel dadansoddwr ariannol, rheolwr marchnata, neu reolwr deunyddiau a logisteg.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rydyn ni i gyd yn symud tuag at weithlu mwy symudol. Mae gwaith contract yn fwyfwy cyffredin erbyn hyn, ac er nad yw'n cynnig cymaint o sicrwydd â gwaith cyflogedig traddodiadol, mae'n syniad da yn aml i newid swyddi bob blwyddyn neu ddwy i ddatblygu eich sgiliau a gwella eich gyrfa.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Rwy'n meddwl mai delio ag agweddau gwleidyddol ar sefydliad yw un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu prynwr. Mae'n golygu dod â phobl at ei gilydd o wahanol lefelau ac adrannau i ddod i gytundeb.

Weithiau mae pobl yn eich gweld chi fel "rhwystr", rhywun sy'n eu hatal nhw rhag gwneud eu gwaith.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Y ffordd orau o ddechrau ym maes prynu yw cael swydd iau a dysgu sut mae adran brynu yn gweithio. Yna gallwch chi ddechrau gweithio eich ffordd i fyny.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Y peth gorau am fy swydd yw nifer y tasgau a'r prosiectau y bydda i'n eu hwynebu o ddydd i ddydd.

Gallai olygu cytuno ar drwyddedu meddalwedd, neu brynu eitem fawr, neu ddelio â gwasanaeth neu nwyddau anarferol fel teithio, er enghraifft, ar gyfer y sefydliad cyfan.

Rwy'n teimlo fy mod i'n cyfrannu at y cwmni, yn gwneud arbedion, gwella effeithlonrwydd a helpu'r sefydliad i wneud pethau'n well. Mae hynny'n rhoi llawer o foddhad i mi.

Mae angen llawer o sgiliau gwahanol i wneud y gwaith yma ac mae hynny'n braf. Rwy'n mwynhau defnyddio'r holl sgiliau rydw i wedi'u dysgu yn ystod fy mlynyddoedd ym myd prynu.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Un o'r pethau dydw i ddim yn hoffi am fod yn brynwr yw'r wleidyddiaeth fewnol sy'n rhan o'r swydd yn aml. Mae'n anodd mynd trwy hynny - a llwyddo i wneud eich gwaith.

Mae'n rhaid i ni wneud llawer o waith papur hefyd i sicrhau ein bod ni'n cael y fargen orau a'r prisiau gorau. Ac mae hynny'n rhan o'r gwaith dydw i ddim yn ei hoffi.

Mae cael eich gweld fel rhwystr gan rai o'r grwpiau eraill yn agwedd dydw i ddim yn ei hoffi chwaith.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Fy nghyngor i i bobl sydd am weithio yn y proffesiwn prynu fyddai siarad â phrynwyr yn gyntaf i gael syniad o beth meant yn ei wneud.

Byddwn i hefyd yn dweud y dylech chi fuddsoddi ynddoch chi'ch hun a chael addysg dda. Pan fyddwch chi'n dechrau gweithio'n amser llawn, mae'n fwy anodd i addysgu eich hun a chael y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi.

Diwrnod ym mywyd

8:00 yb - 9:00 yb

Edrych ar ohebiaeth; cynllunio'r diwrnod; anfon negeseuon e-bost.

9:00 yb - 10:00 yb

Mynychu cyfarfodydd; adolygu cynigion; drafftio rhai dogfennau.

10:00 yb - 12:00 yh

Dychwelyd galwadau ffôn; cael eglurhad ar gynigion; siarad â staff am brosiectau; gwneud cais am ddyfynbrisiau gan gyflenwyr.

12:00 yh - 1:00 yh

Cinio.

1:00 yh - 2:00 yh

Cwrdd â grwpiau mewnol i drafod prosiectau.

2:00 yh - 3:00 yh

Adolygu dogfennau a chontractau; ailysgrifennu neu barhau i gyd-drafod.

3:00 yh - 4:00 yh

Gweithio ar adroddiadau ar y cyfrifiadur.

4:00 yh - 5:00 yh

Cwrdd â'r rheolwr i drafod prosiectau presennol a phrosiectau yn y dyfodol.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English