Astudiaeth Achos: Gwneuthurwr Crochenwaith Ceramig - Harry

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n cynhyrchu fy nghrochenwaith fy hun i'w werthu. Rwy'n gwerthu bron popeth rwy'n ei wneud yn fy siop fy hun.

Rwy'n gweithio mewn llawer o wahanol arddulliau ac yn cynhyrchu tri math gwahanol o waith yn bennaf: crochenwaith caled o dân uchel sy'n cyflawni ei ddiben (llestri, eitemau i'r gegin etc), gwaith porslen gan gynnwys arddulliau dwyreiniol clasurol, a darnau cerfluniol o dân isel, fel masgiau addurniadol.

Beth yw'ch cefndir?

Tra oeddwn i'n astudio seicoleg yn y brifysgol, bues yn byw gyda chrochenydd a oedd yn brentis. Ar ddiwedd pob diwrnod, roeddem yn sgwrsio am ein gwaith a dechreuais ddarganfod fod ei waith yn apelio llawer yn fwy ataf i. Ond gorffennais fy ngradd p'un bynnag, gan sefydlu practis seicolegydd tra fy mod yn cymryd cymaint ag y bo modd o gyrsiau crochenwaith.

Cymerais flwyddyn i ffwrdd i wneud mwy o hyfforddiant. Wedyn, bues wrthi'n gwneud crochenwaith, gan ei werthu mewn sioeau crefft lleol a rhanbarthol. Yn 1980, symudais i fy stiwdio bresennol, gan ganolbwyntio mwy ar werthu oddi yno.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae bron popeth y mae gwneuthurwyr crochenwaith ceramig yn ei wneud yn weledol yn ei natur. Rhaid i chi fedru llunio darlun o syniad mewn tri dimensiwn ac wedyn bwrw ymlaen ag ef. Dylai unrhywbeth y gallwch chi ei ddychmygu fod yn bosibl. Mae clai yn ofnadwy o hyblyg.

Rhaid bod eich bryd ar grochenwaith oherwydd bod iddo gryn ansicrwydd, yn enwedig ar y dechrau. Mae'n rhaid ymddiried yn eich gallu i'w gwneud hi drwy'r amserau hynny.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Byddai profiad o'r broses greadigol yn ei gwneud yn haws i wneuthurwyr crochenwaith ceramig symud i fathau eraill o waith artistig a chrefft. Hefyd, mae llawer yn dysgu crochenwaith.

Hefyd, mae'n beth cyffredin i wneuthurwyr crochenwaith wneud swydd arall yn rhan amser i ychwanegu at eu hincwm, yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar. Os na fyddan nhw am wneud crochenwaith mwyach, gallant ddilyn yr yrfa arall honno.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Un peth na fydd yn newid yn sylweddol fydd y ffordd y mae gwneuthurwyr crochenwaith yn gwneud eu gwaith - mae'r un broses yn cael ei defnyddio ers miloedd o flynyddoedd. Gall cemeg wella'r gwydreddau a gall cyfrifiaduron reoleiddio tymheredd yr odyn yn well, ond nid yw'r datblygiadau hyn yn achosi newidiadau dirfawr yn y ffurf.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Rwy'n cael fy nenu at waith arbrofol. Dyna yw fy natur. Mae'n fwy o her ac o gyffro. Serch hynny, mae realiti ariannol ennill bywoliaeth ddigonol yn fy nhynnu tuag at greu crochenwaith sy'n mynd i werthu. Rwyf byth a beunydd yn faes y gad i'r ddau ewyllys gwrthgyferbyniol hyn. Mae'n galed pwyso a mesur fy amser yn effeithiol.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Rwy'n credu ei bod yn fwy anodd cychwyn fel gwneuthurwr crochenwaith ceramig heddiw nag y bu hi yn y gorffennol. Mae gwybod yr hyn yr ydych yn ei wneud yn hanfodol ac mae'n ymddangos fel bod llai o raglenni hyfforddiant o safon bellach. Hefyd, mae'n galetach dod o hyd i le i gynnal eich celf oherwydd y cynnydd ym mhrisiau eiddo.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Gwneud darn gwirioneddol lwyddiannus fwy na thebyg yw'r peth sy'n rhoi'r boddhad mwyaf i wneuthurwr crochenwaith ceramig. Weithiau, pan fyddaf yn tynnu fy mhotiau o'r odyn ar ôl eu tanio, bydd canlyniad un neu ddau ddarn yn well nag y gallwn i fod wedi'i ddisgwyl. Y darnau hudolus hyn sydd yn fy nghadw i fynd.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae arian yn her gyson. Mae ail swydd gan lawer o wneuthurwyr crochenwaith ceramig ac mae'r rhai sy'n ddigon ffodus i weithio yn y maes yn llawn amser angen gweithio'n galed iawn i ennill bywoliaeth dda.

Nid llusgo gwaith ac arddangosiadau i ffeiriau yw fy hoff weithgarwch ac mae'n rhywbeth nad wyf yn ei wneud lawer mwyach. Serch hynny, mae cynnal siop yn eich rhwymo i oriau manwerthu. Nid oes atebion perffaith.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Ceisiwch ddod i rywfaint o gysylltiad â gwneud crochenwaith. Rhowch gynnig arni, cymerwch gyrsiau neu weithio â chrochenydd profiadol. Fe fyddwch chi'n gwybod a yw'r gwaith yn addas i chi.

Os byddwch yn penderfynu dilyn gyrfa fel gwneuthurwr crochenwaith ceramig, mynnwch gymaint o addysg ag y gallwch chi. Bydd addysg dda yn rhoi'r wybodaeth dechnegol i chi ac yn eich rhoi mewn cysylltiad â syniadau a fydd yn eich galluogi i ddatblygu gydol eich gyrfa.

Diwrnod ym mywyd

8:00 yb - 8:30 yb

Tanio'r odyn (ffwrn sy'n caledu'r crochenwaith) a'i llwytho â chrochenwaith.

8:30 yb - 9:30 yb

Cymysgu sawl math o glai i ffurfio cyfuniad rwy'n hoff o weithio ag ef.

9:30 yb - 10:30 yb

Rhoi rhywfaint o'r clai i ffwrdd am ddiwrnod arall a thylino'r clai y byddaf yn ei ddefnyddio yfory.

10:30 yb - 12:30 yh

Taflu clai (gan ddefnyddio'r droell i ffurfio sawl pot).

12:30 yh - 1:00 yh

Cinio.

1:00 yh - 2:30 yh

Dangos fy ystafell arddangos i gwsmeriaid. Cael comisiwn gan rywun i wneud pot yn ôl y dewis.

2:30 yh - 4:30 yh

Gwastadu clai a'i dorri i siapiau i greu amryw o wrthrychau.

4:30 yh - 5:00 yh

Dadlwytho'r odyn.

5:00 yh - 6:00 yh

Cofnodi costau a gwerthiannau'r dydd.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English