Astudiaeth Achos: Rheolwr Rheoli Ansawdd - Mark

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rheolwr rheoli ansawdd ydw i sy'n golygu fy mod yn goruchwylio pob mater sy'n ymwneud ag ansawdd gan gynnwys rheoli ac arolygu. Mae'r cwmni rwy'n gweithio iddo yn gwneud plastig wedi'i fowldio drwy chwistrelliad sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer popeth o ddangosfyrddau ceir hyd at dagiau allweddi, ffrisbis, mygiau coffi a chlociau.

Beth yw'ch cefndir?

Ar ôl gweithio mewn sawl swydd ar lawr y ffatri, cefais fy hun yn ddiwaith. Clywais fod hyfforddiant ar gael ym maes rheoli ansawdd ac roeddwn i'n teimlo y dylwn i roi cynnig arni gan fy mod i erioed yn fath o berson sy'n medru

dod o hyd i nodwydd mewn tas wair.

Astudiais reoli ansawdd a sicrwydd ansawdd yn y coleg a bues yn gweithio fel arolygydd rheoli ansawdd am dair blynedd cyn dod yn rheolwr.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Dylai rheolwyr ansawdd fod yn dda am reoli straen gan fod yn rhaid i ni wneud llawer o benderfyniadau anodd. Hefyd, rhaid bod golwg graff gyda ni a chof da am fanylion a rheoliadau.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gall rheolwyr ansawdd symud i faes rheoli'r ffatri oherwydd ein bod ni'n deall y broses weithgynhyrchu a phopeth sydd ynghlwm wrthi. Hefyd, gallem ni symud i swyddi rheolwyr cynhyrchu am yr un rhesymau.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n credu y bydd y galw am reolwyr ansawdd yn cynyddu oherwydd bod ansawdd yn dod yn flaenoriaeth uwch i bawb. Oherwydd y gystadleuaeth fydeang y mae llawer o gwmnïau nawr yn ei hwynebu, mae nhw'n poeni llai am niferoedd a mwy am ansawdd.

Yn y dyfodol, bydd technoleg yn gwneud y gorchwylion mwyaf syml ac ailadroddus y mae arolygwyr ansawdd yn eu gwneud. Hefyd, bydd hynny'n sicrhau canlyniadau cyflymach ym maes datrys problemau.

Er enghraifft, bydd cyfrifiadau yn fwy cyflym a dim ond ailraglennu syml fydd yn rhaid i atgyweirio peiriannau yn hytrach nag addasiadau â llaw.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Rhan fwyaf heriol bod ym maes rheoli ansawdd yw ailddiffinio ystyr ansawdd i bobl sydd yn gwneud rhywbeth ers cyfnod hir.

Rhaid i ni berswadio pobl bod ansawdd cynnyrch yn holl bwysig, ynghyd â'i ymddangosiad, y modd y mae wedi'i bacio a'i amser danfon. Rwy'n ceisio gwneud i bobl weld ansawdd fel athroniaeth, yn hytrach na dim ond rhan o'r broses.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Oes, mae cyfleoedd ym maes rheoli ansawdd. Rwy'n awgrymu eich bod chi'n hogi'ch sgiliau mathemategol ac yn cael rhywfaint o brofiad o weithio mewn ffatri i gyfarwyddo â'r broses. Dylech mewn gwirionedd gael cymhwyster da ym maes rheoli ansawdd neu sicrwydd ansawdd.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Credwch chi neu beidio, ond rwy'n wirioneddol hoff o weithio o dan straen. Rwyf wrth fy modd yn brysur a bod â llawer o bethau i'w gwneud yr un pryd. Rwy'n ffynnu ar y cyfrifoldeb.

Hefyd, mae'n braf gwybod y gallaf wneud gwahaniaeth mewn cwmni - y bydd fy syniadau a fy ngweithredu yn cael gwir effaith ar y ffordd y mae pethau'n cael eu gwneud.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Un broblem yn y swydd hon yw nad fi yw'r bachan mwyaf poblogaidd yn y cwmni bob amser.

Os byddwn yn gwneud camgymeriad mawr yn y cynhyrchu, fi yw'r un sy'n gorfod dweud wrth y gweithwyr a'r rheolwyr. Rwy'n gorfod gwneud penderfyniadau anodd, gan gynnwys cau'r cynhyrchu oherwydd bod rhywbeth wedi mynd o'i le.

Mae'n peri rhwystredigaeth i bawb, ond fi yw'r un sy'n gorfod rhoi fy nhroed i lawr os bydd y safonau yn disgyn.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Mynnwch gymaint o brofiad a hyfforddiant ym maes ansawdd ag y gallwch. Cadwch y wybodaeth a rhowch hi ar waith; efallai y byddwch yn darganfod eich bod yn symud i fyny'r ysgol yn gyflym os byddwch chi'n gwneud gwaith da.

Diwrnod ym mywyd

9:00 yb - 11:00 yb

Cerdded o amgylch y ffatri, gweithio i ddatrys unrhyw broblemau a ddaeth i'r amlwg yn y sifftiau blaenorol, siarad â'r rheolwr cynhyrchu, yr arolygwyr a'r gweithwyr cynnal a chadw.

11:00 yb - 12:00 yh

Mynychu cyfarfod y bwrdd ansawdd (rheolwr y ffatri, rheolwr cynhyrchu a'r prif weithredwr), adolygu problemau sy'n ymwneud ag ansawdd yn y broses gynhyrchu, trafod yr arferion presennol ac a ydyn nhw yn effeithiol.

12:00 yh - 12:30 yh

Bwyta cinio.

12:30 yh - 1:00 yh

Gwirio'r cynhyrchion gorffenedig (e.e. tagiau allweddi), gan sicrhau bod y labelau yn gywir.

1:00 yh - 2:00 yh

Diweddaru'r ddogfennaeth ar y cyfrifiadur.

2:00 yh - 4:00 yh

Paratoi gwaith papur ar gyfer cyfarfodydd, gwneud crynodeb o ganlyniadau archwiliadau rwyf wedi'u gwneud o wahanol gamau'r broses gynhyrchu.

4:00 yh - 5:00 yh

Sicrhau nad oes problemau i'r sifft sydd i ddod ymdrin â nhw.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English