Astudiaeth Achos: Athro/Athrawes Uwchradd - Barbara

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n addysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd fawr. Nid yw bod yn athro'n ymwneud ag addysgu yn unig; rwyf hefyd yn gwneud pethau eraill fel helpu i drefnu clybiau.

Mae rhan fawr o'm diwrnod yn cael ei threulio mewn ystafell ddosbarth gyda myfyrwyr. Mae fy nosweithiau, fodd bynnag, yn aml yn cael eu treulio yn llunio cynlluniau gwersi ar gyfer y diwrnod nesaf.

Beth yw'ch cefndir?

Gweithiais mewn siop fawr unwaith. Gwnes i hynny er mwyn cael profiad mewn maes arall rhag ofn na fyddai addysgu yn gweithio. Ond mae addysgu wedi bod yn swydd sefydlog iawn, a dyma'r cyfan yr wyf wedi eisiau ei wneud erioed. Rwyf bob amser wedi bod wrth fy modd yn yr ysgol, hyd yn oed yn blentyn.

Astudiais Saesneg yn y brifysgol, yna gwneud TAR er mwyn gallu addysgu fy mhwnc mewn ysgol.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Yn gyntaf, rhaid bod athrawon yn hoff o fyfyrwyr. Rydych yn delio â llawer ohonynt ac nid ydynt bob amser yn sicr eu bod am ddysgu rhywbeth. Rhaid i chi boeni digon amdanyn nhw i weithio gyda nhw a gwneud iddynt nhw fod eisiau dysgu. Mae angen i chi fod yn amyneddgar a chreadigol.

Hefyd, mae angen i chi fod yn drefnus. Dim ond hyn a hyn o amser sydd gyda chi i ddysgu'r pethau i'r myfyrwyr y mae'n rhaid iddyn nhw'u dysgu. Rhaid i chi ddilyn trywydd pob un o'ch myfyrwyr.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Mae meysydd eraill lle gallwch ddefnyddio eich sgiliau addysgu. Dim ond y pwnc sydd yn newid. Gallech fod yn swyddog hyfforddiant neu'n ymgynghorydd. Neu gallwch ddefnyddio eich sgiliau cyfathrebu a threfnu i fynd i mewn i gysylltiadau cyhoeddus neu reolaeth.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Mae cyfrifiaduron yn gweddnewid yr ystafell ddosbarth, gan integreiddio i'r amgylchfyd. Fwy na thebyg y bydd fersiynau ar-lein yn disodli'r llyfrau a'r llyfrgelloedd traddodiadol. Byddwn yn mynd yn fwy o hwyluswyr wrth i fyfyrwyr ddefnyddio'r rhyngrwyd i ddysgu eu hunain.

Ond bydd yr agosatrwydd dynol bob amser yn angenrheidiol. Hefyd, rwy'n credu y bydd athrawon yn gwneud mwy o waith cymdeithasol a chwnsela.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Mae ymddygiad y myfyrwyr yn medru gwneud y swydd hon yn her ar adegau. Mae rhai myfyrwyr yn ymddwyn mewn modd llai na pherffaith.

Hefyd, mae'n drueni nad oes modd diweddaru ein hadnoddau yn amlach. Nid yw hen werslyfrau a hen gyfrifiaduron yn gymaint o gymorth i fyfyrwyr â rhai newydd.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Bydd unrhyw brofiad gwaith y gallwch ei gael gyda phobl ifanc o gymorth mawr. Gwirfoddolwch mewn clwb ieuenctid. Manteisiwch ar fywyd prifysgol a chael geirdaon da. Bydd hyn i gyd yn edrych yn well na chymhwyster addysgu yn unig.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Wel, mae'n rhaid mai'r agwedd orau yw gweithio gyda'r myfyrwyr a'u hannog nhw i feddwl mewn modd annibynnol. Gall y gefnogaeth a gewch chi oddi wrth athrawon eraill hefyd fod yn wych.

Un peth arall rwy'n hoff ohono yw'r creadigrwydd. Does yna ddim dwy wers sy'n mynd yn union yr un fath. Rydych bob amser yn creu dull newydd o wneud pethau, fel defnyddio 'mapiau meddwl' mewn gwers i apelio at fyfyrwyr sy'n dysgu mewn modd gweledol.

Ac a dweud y gwir, mae'n braf cael gwyliau hir yn yr haf. Mae gwirioneddol angen yr amser hwnnw arnoch chi i ffwrdd o'r ystafell ddosbarth i fagu nerth newydd. Hefyd, mae'n rhoi cyfle i chi ddal i fyny â datblygu proffesiynol a pharatoi ar gyfer y flwyddyn ysgol nesaf.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae'n rhwystredig pan nad yw myfyrwyr yn cyrraedd eu potensial. Fel athro, rydych yn ceisio helpu pob myfyriwr i gyrraedd ei botensial, ond nid yw hynny'n digwydd bob amser.

Hefyd, mae fy maich gwaith yn trymhau o hyd. Mae hyn yn creu straen ac mae'n rhoi llai o amser i mi ryngweithio gyda chydweithwyr.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Dewiswch addysgu am eich bod yn hoffi myfyrwyr ac yn poeni amdanynt. Dyna'r peth pennaf fydd yn eich helpu trwy rannau anodd y swydd hon.

Gwnewch waith gwirfoddol mewn cymaint o ystafelloedd dosbarth ag y gallwch, i weld a ydych yn ei hoffi ac i ganfod pa lefel neu bwnc yr hoffech ei addysgu.

Diwrnod ym mywyd

8:00 yb - 9:00 yb

Paratoi ar gyfer gwersi yn yr ysgol: llungopïo dogfennau a rhoi nodiadau ar y bwrdd du.

9:00 yb - 9:15 yb

Cymryd y gofrestr a siarad â fy nosbarth i.

9:15 yb - 10:30 yb

Dysgu dosbarth Blwyddyn 7 sut mae ysgrifennu traethodau.

10:30 yb - 11:45 yb

Dysgu nofel i ddosbarth Blwyddyn 11.

11:45 yb - 12:45 yh

Cinio a goruchwylio'r man bwyta.

12:45 yh - 2:00 yh

Defnyddio cyfnod 'rhydd' i gynllunio mwy o wersi a marcio gwaith.

2:00 yh - 3:15 yh

Dysgu dosbarth Blwyddyn 10 sut mae gwneud astudiaeth lyfrau.

3:15 yh - 6:00 yh

Mwy o baratoi ar gyfer gwersi yfory.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English