Astudiaeth Achos: Golygydd Cyhoeddi - Marguerite

Beth ydych chi'n ei wneud?

Fel uwch olygydd i gwmni cyhoeddi mawr, rwy'n ymwneud â sawl agwedd wahanol ar y busnes. Un o'm cyfrifoldebau yw gweithio gydag awduron, golygyddion, dylunwyr ac argraffwyr i bennu cynllun, neu 'edrychiad' llyfr.

Rwyf hefyd yn goruchwylio'r broses gynhyrchu, gan sicrhau nad oes unrhyw ddiffygion yn nhestun neu ddyluniad y llyfr a bod popeth wedi ei gwblhau ar amser.

Beth yw'ch cefndir?

Astudiais radd mewn Ffrangeg a Sbaeneg yn y brifysgol. Cyn ymwneud â golygu, roedd gennyf ystod eang o swyddi. Roeddwn yn addysgu Saesneg a Ffrangeg fel ail iaith i oedolion a phlant. Roeddwn hefyd yn ysgrifennu datganiadau i'r wasg ar gyfer y llywodraeth, ac rwyf wedi gwneud sawl math gwahanol o waith clercio.

Yn ffodus, tra'r oeddwn yn gwneud un o'r swyddi hyn, sylwodd uwch reolwr bod gennyf ormod o gymwysterau ar gyfer y swydd yr oeddwn yn ei gwneud, a chynigiodd swydd i mi fel golygydd cynorthwyol. Ers hynny, rwyf wedi gweithio fel golygydd ar gyfer sawl cwmni gwahanol, gan dderbyn mwy o gyfrifoldebau'n raddol.

Rwy'n credu bod unrhyw lwyddiant yr wyf wedi ei gael oherwydd parodrwydd i weithio'n galed a helpu eraill.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae golygydd yn gweithio fel rhan o dîm o gynllunwyr, gwerthwyr, argraffwyr a golygyddion eraill, felly mae'n rhaid iddo ef neu hi feddu ar sgiliau rhyngbersonol datblygedig.

Mae manylder yn bwysig hefyd, oherwydd bydd golygyddion yn gyfrifol am unrhyw ddiffygion mewn llyfr neu erthygl unwaith y mae wedi cyrraedd y cyhoedd. Ac, wrth gwrs, mae'n rhaid bod gan olygydd afael dda iawn ar yr iaith.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gallai golygyddion weithio ym maes marchnata, cysylltiadau cyhoeddus neu unrhyw yrfa arall sy'n ymwneud â chyfathrebu. Gellir defnyddio'r profiad gweinyddol a busnes cyffredinol a gewch fel golygydd mewn nifer o swyddi.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Mae'n rhaid i chi weithio ar lawer o brosiectau ar yr un pryd a chyrraedd eich terfynau amser. Er enghraifft, efallai fydd yn rhaid i mi weithio ar bum prosiect gyda'r un terfyn amser. Fodd bynnag, pan fyddwch yn llwyddo, mae'n deimlad gwych.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae yna gyfleoedd, yn arbennig ar gyfer y rheiny â sgiliau iaith cryf, a gall ychwanegu math arall o arbenigedd at eu gwaith. Mae'n rhaid i chi, fodd bynnag, fod yn barod i weithio eich ffordd i fyny i fod yn olygydd ac i swyddi golygyddol uwch.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Rwyf wrth fy modd gyda llyfrau ac yn y swydd hon rwy'n gweld popeth o lofruddiaethau dirgel i erthyglau ar dueddiadau economaidd a gwleidyddol yn y DU. Rwy'n hoffi bod yn rhan o'r broses greadigol; mae hyn yn fy ngalluogi i benderfynu sut y dylai llyfr edrych - popeth o'r lliwiau ar y clawr i'r mathau o ffont a ddefnyddir yn y destun.

Mae gwneud y swydd hon yn eich hysbysu ynghylch yr hyn sy'n digwydd yn y byd. Rwyf bob amser yn darllen am syniadau newydd a digwyddiadau.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Gorfod bod yn ymwybodol o'r manylion drwy'r amser (er enghraifft, tudalennau yn eu trefn, geiriau wedi eu camsillafu, llinellau ar goll yn y testun).

Gall awduron nad ydynt yn gweithio i derfynau amser fod yn broblem.

Ac, os nad yw rhywbeth wedi cael ei ysgrifennu'n dda, gall fod yn rhwystredig i'w olygu. Weithiau mae'n rhaid i chi ofyn i awduron ailysgrifennu eu herthygl cyn y gallwch ei olygu.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Os nad ydych yn hoffi llyfrau, nid yw'r swydd hon yn addas i chi. Mae'n rhaid eich bod yn gallu darllen ac ysgrifennu'n dda i wneud y swydd hon. Ewch ar gwrs cyhoeddi, os gallwch, am y bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau.

Diwrnod ym mywyd

9:00 yb - 10:00 yb

Ffeilio a llungopïo deunydd ac ymateb i negeseuon gan gydweithwyr.

10:00 yb - 10:30 yb

Anfon llawysgrifau i awduron, prawfddarllenwyr a mynegeiwyr gyda chludwr.

10:30 yb - 12:00 yh

Gwirio llawysgrifau wedi eu diwygio er mwyn sicrhau bod y newidiadau wedi cael eu gwneud yn gywir.

12:00 pm - 1:00 pm

Bwyta cinio.

1:00 yh - 2:00 yh

Cyfathrebu gydag awduron, prawfddarllenwyr a golygyddion copi.

2:00 yh - 3:00 yh

Ymdrin ag anfonebau gan olygyddion llawrydd, archebu cyflenwadau swyddfa ac offer golygu.

3:00 yh - 5:00 yh

Gwirio drafft terfynol llawysgrif am wallau cyn ei anfon at yr argraffydd.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English