Twf Swyddi Cymru yn rhoi hwb i yrfa merch ifanc o Ben-y-bont ar Ogwr

Sylweddolodd Josie Aitken, o Ben-y-bont ar Ogwr, ei bod yn frwdfrydig am ffisiotherapi ar ôl cael cyfle arbennig gyda chlinig Niwro Ffisiotherapi arbenigol drwy Twf Swyddi Cymru.

Ar ôl y brifysgol, cafodd Josie sawl swydd ran-amser cyn gwneud cais am swydd fel Cynorthwyydd Ffisiotherapi drwy raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

Cafodd Josie ei derbyn gan Neuro Physio Wales, ym Mynydd Cynffig, sy’n darparu triniaeth ac adferiad i unigolion sydd ag anafiadau i’r ymennydd a’r cefn a chyflyrau niwrolegol eraill.

Yn dilyn y cyfle am swydd chwe mis, cafodd y rôl ei gwneud yn un barhaol. Erbyn hyn, mae wedi bod gyda’r cwmni ers dwy flynedd a mwy, ac wedi cael dyrchafiad i rôl Rheolwr Clinig ac mae wedi bod yn allweddol hefyd wrth i’r cwmni sefydlu gwasanaeth hydrotherapi..


"Dydw i ddim wedi difaru o gwbl"

"Mae Twf Swyddi Cymru wedi rhoi cyfle i mi ddod o hyd i yrfa sydd wrth fy modd "

Dywedodd Josie: “Dilynais gwrs mewn seicoleg yn y brifysgol ac ar ôl graddio, roedd y ffaith nad oeddwn i’n gallu dod o hyd i swydd barhaol yn fy nigalonni. Yn y diwedd roedd yn rhaid i mi gymryd swyddi rhan-amser ond doeddwn i ddim yn gallu dod o hyd i swydd a oedd yn fy nhanio.

“Newidiodd hynny pan welais y cyfle gyda Twf Swyddi Cymru. Penderfynais fynd amdani a dydw i ddim wedi difaru o gwbl. Rydw i wrth fy modd yma ac yn teimlo ei bod yn fraint fy mod wedi cael y fath gyfle i weithio i gwmni mor arbenigol a chefnogol.Dechreuais weithio gyda gweithwyr proffesiynol hyfforddedig a’u cleientiaid gan helpu i hwyluso rhaglenni triniaeth. Rydw i’n cydweithio â therapyddion yng nghartrefi’r cleientiaid hefyd. Yn y cyfnod byr rydw i wedi bod yn gweithio yma, rydw i wedi cael dyrchafiad i swydd Rheolwr Clinig ac erbyn hyn rydw i’n goruchwylio’r gwaith o reoli’r clinig o ddydd i ddydd.” 

“Mae Twf Swyddi Cymru wedi rhoi cyfle i mi ddod o hyd i yrfa sydd wrth fy modd – i’r graddau mod i’n dychwelyd i’r brifysgol ym mis Medi fel myfyriwr hŷn i fod yn Ffisiotherapydd Siartredig cymwys, gan barhau i weithio i’r cwmni yn rhan–amser.”


Twf Swyddi Cymru – Pawb ar ei ennill

Meddai Sara Davis, Cyfarwyddwr Clinigol Neuro Physio Wales: “Roeddwn i wrthi’n agor clinig newydd ac ar y pryd doedd gen i ddim yr adnoddau i gyflogi aelod staff llawn amser. Clywais am Twf Swyddi Cymru, ac roeddwn i’n teimlo y byddai’n ffordd berffaith o gael y cymorth oedd ei angen arnaf ar adeg bwysig i fy musnes.

“Erbyn hyn mae Josie yn rhan hanfodol o’r tîm ac mae ei chymorth wedi bod yn amhrisiadwy. Doedd gen i ddim amheuaeth ynglŷn â chynnig swydd llawn amser iddi ar ôl ei chwe mis cyntaf yma. Mae cyflogi Josie nid yn unig wedi dod â manteision sylweddol i’r busnes, ond mae wedi ei helpu i ddod o hyd i’w galwedigaeth ddelfrydol, felly mae pawb yn hapus! Heb os, byddwn yn argymell Twf Swyddi Cymru i gyflogwyr eraill sy’n chwilio am bobl ifanc brwdfrydig.”

Meddai Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Mae Twf Swyddi Cymru yn cynnig cyfle perffaith i oedolion ifanc rhwng 16-24 sy’n awyddus i weithio ac sydd angen hwb i’w gyrfa gan ennill profiad gwerthfawr mewn swydd gyda thâl yr un pryd. Mae’r rhaglen nid yn unig yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, ond mae’n gam cyntaf hollbwysig ar yr ysgol yrfaol hefyd. ““Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ein sgiliau a’n rhaglenni cyflogadwyedd yn cefnogi pobl ifanc fel Josie yn eu hymdrechion i ganfod swyddi gwerth chweil, gan roi cyfle hefyd i gwmnïau ledled Cymru i oroesi, ffynnu ac ehangu.”.”


Cymerwch y cam cyntaf tuag at eich gyrfa.

Chwilio am swyddi gwag a dod i wybod sut i wneud cais am Twf Swyddi Cymru

Dilyn @twfswyddicymru ar Twitter

 Hoffi tudalen TwfSwyddiCymru ar Facebook.

Ydych chi’n gyflogwr gyda diddordeb? Dewch i wybod mwy?

Angen mwy o help? Cysylltwch â ni

 
Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English