Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Gwobr Dug Carerdin

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn cymryd golwg sydyn dros beth ydy Gwobr Dug Caeredin a sut y gallwch gymryd rhan.

Fideo - Various: Gwobr Dug Caeredin

Beth ydyn nhw?

Ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi eu hanelu at bobl ifanc ydy Gwobrau Dug Caeredin. Drwy gymryd rhan, cewch gyfle i ddatblygu medrau newydd a gwella'r rhai sydd ganoch yn barod. I gymryd rhan, mae angen i chi fod rhwng 14 a 25 oed.

Mae'r Gwobrau ar gael ar dair lefel wahanol:

  • Efydd - i bobl 14 oed a hyn
  • Arian - 15 a hyn
  • Aur - 16 a hyn.

Efydd

Fel arfer fe gymer tua chwe mis i gwblhau'r Wobr Efydd.

Arian

Os ydych eisoes wedi gwneud Gwobr Efydd Dug Caeredin, dylai'r wobr Arian gymryd tua chwe mis. Os ewch yn syth i mewn i'r Arian, dylai gymryd tua 12 mis.

Aur

Fe gymer Gwobr Aur Dug Caeredin tua 18 mis i'w chwblhau, ond os ydych eisoes wedi gwneud yr Arian, fe ddylai gymryd tua 12 mis.

Beth fydd raid i mi ei wneud?

Mae'r ystod o bethau y gallwch eu gwneud ar gyfer eich Gwobr Dug Caeredin yn eang iawn. Gall nifer o'r gweithgareddau y gwnewch eisoes yn eich bywyd bob dydd gael eu cyfrif tuag at y rhaglen. Gallai fod yn rhywbeth fel cymryd rhan mewn camp neu gêm, neu efallai rhywbeth creadigol fel celfyddyd neu gerddoriaeth.

Ar gyfer Efydd ac Arian, bydd raid i chi wneud pedwar gwahanol fath o weithgaredd:

  • Gwirfoddoli
  • Corfforol
  • Medrau
  • Alldaith.

I gwblhau'r Wobr Aur, bydd raid i chi hefyd wneud gweithgaredd preswyl.

Gwirfoddoli

Medr y rhan gwirfoddoli o'ch Gwobr Dug Caeredin fod yn unrhyw beth o rywfaint o waith rhan-amser mewn siop elusen i gynorthwyo gyda phrosiect amgylcheddol lleol.

Corfforol

Ar gyfer yr adran hon, yr oll sydd raid i chi ei wneud ydy rhywbeth a fydd yn eich gwneud yn fwy heini ac yn gwella gweithgaredd corfforol. Gallai hyn fod yn gamp, wrth gwrs, ond gallai hefyd fod yn rhywbeth fel dawns neu ioga.

Medrau

Gallai hyn fod yn rhywbeth y gwnewch ar hyn o bryd, ee, peintio, ysgrifennu, canu'r gitâr, neu gallai fod yn rhywbeth yr ydych wastad fod eisiau rhoi cynnig arno.

Alldaith

Ar gyfer hyn, byddwch yn aros oddi cartref ac yn ymgymryd â gweithgaredd lle byddwch yn gweithio fel rhan o dîm. Bydd y cyfnod y treuliwch i ffwrdd yn dibynnu ar lefel y Wobr yr ydych yn gweithio arno.

Preswyl

Gwnewch hwn dim ond os byddwch yn mynd am eich Gwobr Aur Dug Caeredin. Byddwch i ffwrdd o gartref am bum diwrnod a phedair noson. A bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn gweithgaredd ar y cyd â phobl nad ydych wedi eu cyfarfod o'r blaen.

Pam ei wneud?

Mae cynlluniau gwirfoddoli fel Gwobrau Dug Caeredin yn werth eu gwneud am nifer o resymau:

  • rydych yn rhoi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned
  • byddwch yn datblygu sgiliau sydd ganoch yn barod neu'n dysgu rhai newydd, a fydd yn ddefnyddiol mewn addysg, byd gwaith ac yn eich bywyd bob dydd hyd yn oed
  • byddwch yn cyfarfod â phobl newydd

A gan ddibynnu ar beth a wnewch chi ar gyfer eich gwobr, mae gobaith gwirioneddol y bydd yn eich cadw'n iach a heini.

Beth nesaf?

I gychwyn, bydd angen i chi ganfod eich canolfan Gwobrau Dug Caeredin agosaf. Y ffordd rwyddaf o wneud hyn ydy drwy fynd i wefan Gwobrau Dug Caeredin a chanfod y ddolen ar gyfer cysylltiadau lleol. Bydd eich cyswllt lleol yn gallu'ch arwain drwy'r holl broses ymuno.

Gydol y rhaglen, cewch gymorth gan amrywiol bobl wahanol. Gwnaiff eich Arweinydd eich cynorthwyo i feddwl am syniadau ar gyfer gweithgareddau, a'ch helpu i drefnu prosiectau. Bydd angen i chi hefyd i wirio gyda'ch Arweinydd pa rai o'r pethau y gwnewch yn barod all gyfrif tuag at eich Gwobr.

Gwybodaeth Bellach

The Duke of Edinburgh's Award

Ffôn 01753 727400

E-bost info@dofe.org

Gwefan www.dofe.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English