Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Amser i Hyfforddi

Crynodeb

Mae'r erthygl yma'n esbonio beth ydi 'amser i hyfforddi' ac mae'n rhoi cyngor i chi ar sut mae gwneud cais.

Beth ydi amser i hyfforddi?

Os oes 250 neu fwy o bobl lle rydych chi'n gweithio, fe allwch chi ofyn am amser i gael hyfforddiant ('amser i hyfforddi').

Fe allwch chi ofyn am gael hyfforddi (neu astudio) mewn maes a fydd yn eich gwneud chi'n well yn eich gwaith, neu a fydd yn gwella busnes eich cyflogwr. Fe allech chi wneud cwrs sy'n arwain at gymhwyster cydnabyddedig neu gael hyfforddiant byrrach i ddatblygu sgil newydd.

Ydw i'n cael gofyn am amser i hyfforddi?

Bydd rhaid i chi fod wedi bod yn eich swydd am 26 wythnos o leiaf, yn ddi-dor. Dydi amser i hyfforddi ddim yn cynnwys gweithwyr asiantaeth, y lluoedd arfog na rhai pobl eraill. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK (Edrychwch ar 'Rhagor o Wybodaeth').

Beth allwn i ei wneud?

Fe allech chi wneud unrhyw beth sy'n eich helpu chi i wneud eich gwaith yn well neu'n gwella'r ffordd mae eich sefydliad yn gweithio. Does dim cyfyngiad amser ar yr hyfforddiant y gallwch chi ofyn amdano. Does dim rhaid i'r hyfforddiant fod yn y gweithle - fe all fod mewn coleg, gyda darparwr hyfforddiant arall neu gartref, drwy ddysgu o bell.

A fyddaf yn cael fy nhalu?

Does dim rhaid i'ch cyflogwr dalu am eich hyfforddiant chi, ond efallai y bydd yn dewis gwneud hynny.

Sut mae gwneud cais?

Bydd rhaid i chi wneud hyn yn ysgrifenedig. Mae'n rhaid rhoi dyddiad ar eich llythyr ac mae'n rhaid iddo gynnwys rhai pethau penodol:

  • Dyma gais o dan 'Adran 63D o Ddeddf Hawliau Cyflogaeth 1996'.
  • Pa hyfforddiant (neu astudiaeth) fyddech chi'n hoffi ei wneud.
  • Pwy fyddai'n rhoi neu'n goruchwylio eich hyfforddiant (er enghraifft, coleg neu rywun a allai oruchwylio hyfforddiant mewn swydd).
  • Pa gymhwyster fyddwch chi'n ei gael (os o gwbl).
  • Pam rydych chi'n meddwl y bydd yr hyfforddiant yn eich gwneud chi'n well yn eich swydd neu'n gwella busnes eich cyflogwr.
  • A ydych chi wedi gwneud cais am amser i hyfforddi o'r blaen ac, os felly, pa bryd?

I weld beth sydd raid i chi ei gynnwys i gyd, ewch i wefan GOV.UK. Efallai y bydd gan eich cyflogwr ffurflen i chi ei llenwi.

Dim ond un cais sydd raid i'ch cyflogwr ei ystyried gennych chi bob blwyddyn.

Oes raid i'm cyflogwr gytuno?

Nid oes raid i'ch cyflogwr roi amser i chi i hyfforddi. Serch hynny, ni ddylent wrthod oni bai fod ganddynt resymau busnes da, er enghraifft:

  • ni chredant y byddai'r hyfforddiant yn eich helpu i gyflawni'ch swydd yn well
  • byddai'r gost i'r busnes yn ormod
  • ni fysan nhw'n gallu ad-drefnu'r gwaith i gael rhywun arall i wneud eich gwaith tra byddech i ffwrdd.

Mae gan eich cyflogwr 28 diwrnod i feddwl am y peth. Ar ôl hynny, mae'n rhaid iddynt un ai dderbyn eich cais neu gyfarfod â chi i'w drafod. Yn sgil y cyfarfod, bydd ganddynt 14 diwrnod i roi penderfyniad terfynol ysgrifenedig i chi.

Apelio

Os ydych yn anfodlon gyda'r penderfyniad, gallwch ofyn i'ch cyflogwr i newid eu meddwl (apelio). Bydd angen i chi wneud hyn oddi fewn i 14 diwrnod o'r penderfyniad. Cewch wybodaeth bellach ar wefan GOV.UK. Hefyd fe ganfyddwch wybodaeth yna ynglyn â pha gamau y gallwch eu cymryd os na fydd eich apêl yn datrys y broblem.

Gwybodaeth Bellach

Training and Study at Work: Your Rights

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/training-study-work-your-rights

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English