Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Sgiliau Ymarferol

Crynodeb

Mae'r erthygl yma'n esbonio beth ydi Sgiliau Swyddogaethol ac ar gyfer pwy maen nhw.

Beth yw Sgiliau Swyddogaethol?

Mae Sgiliau Swyddogaethol mewn Saesneg, TGCh a mathemateg yn eich helpu chi i fod yn hyderus ac yn llwyddiannus, nid dim ond mewn gwaith ac addysg, ond yn eich bywyd bob dydd. Maen nhw'n ymarferol - yn eich helpu chi i ddatrys problemau a bod yn annibynnol.

Rydyn ni angen Sgiliau Swyddogaethol i wneud pethau fel:

  • penderfynu ar gyllideb
  • darllen a deall cyfarwyddiadau
  • creu cyflwyniad gan ddefnyddio cyfrifiadur
  • ysgrifennu llythyr yn ymgeisio am swydd
  • trafod materion pwysig
  • gweld beth sy'n werth am arian
  • dod o hyd i'r hyn rydyn ni ei angen ar-lein

Mae cyflogwyr yn gweld gwerth mawr mewn Sgiliau Swyddogaethol. Gyda Sgiliau Swyddogaethol da, fe fyddwch chi'n barod hefyd am addysg bellach neu uwch. Mae Sgiliau Swyddogaethol yn eich helpu chi i feithrin eich sgiliau datrys problemau, gwrando a rheoli amser.

Mae'n rhaid i chi wybod sut a phryd mae defnyddio Sgiliau Swyddogaethol, gan ddefnyddio'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu mewn gwahanol sefyllfaoedd yn eich bywyd bob dydd.

Ar gyfer pwy maen nhw?

Mae Sgiliau Swyddogaethol ar gyfer pobl ifanc ac oedolion. Maen nhw ar gael ar eu pen eu hunain fel cymwysterau 'unigol'. Maen nhw hefyd yn rhan o gymwysterau eraill neu'n cael eu dysgu fel rhan ohonyn nhw:

  • TGAU Saesneg, Mathemateg a TGCh
  • Prentisiaethau Lefel Ganolraddol/Prentisiaethau Lefel Uwch
  • rhaglenni Dysgu Sylfaen.

Mae pobl ifanc 11-14 oed yn datblygu Sgiliau Swyddogaethol yng Nghyfnod Allweddol 3.

Sgiliau Swyddogaethol a Dysgu Sylfaen

Mae Dysgu Sylfaen yn rhoi i chi eich rhaglen eich hun o ddysgu a chefnogaeth. Mae'n eich helpu chi i gael cymwysterau ar lefel Mynediad a lefel 1. Mae pob rhaglen yn cynnwys Sgiliau Swyddogaethol, yn ogystal â datblygiad personol a chymdeithasol, a'r dysgu fel rhan o'ch pwnc chi neu'n gysylltiedig â gwaith.

Sgiliau Swyddogaethol a TGAU

Mae TGAU mewn Saesneg, mathemateg a TGCh yn cynnwys llawer o Sgiliau Swyddogaethol. Mae hyn yn golygu y gallai cael Sgiliau Swyddogaethol da eich helpu chi i gael graddau uwch yn y pynciau hyn.

Er hynny, mae Sgiliau Swyddogaethol yn gymwysterau ar wahân (unigol) i TGAU, felly does dim rhaid i chi gael lefel 2 mewn Saesneg swyddogaethol i gael gradd A*- C neu 9 - 4 mewn TGAU Saesneg, ac ati. Bydd posib i chi gymryd rhan mewn asesiadau Sgiliau Swyddogaethol cyn, ochr yn ochr â, neu ar ôl eich arholiadau TGAU.

Efallai y gwelwch chi fod Sgiliau Swyddogaethol yn bwysig ar draws eich TGAU i gyd. Efallai y byddwch chi'n defnyddio'r rhyngrwyd i gael hyd i wybodaeth mewn gwers Hanes, er enghraifft. Mae hyn yn eich helpu chi i wybod sut mae defnyddio'r Sgiliau Swyddogaethol mewn sefyllfaoedd amrywiol.

Does dim rhaid i chi wneud Sgiliau Swyddogaethol yn ogystal â TGAU. Er hynny, efallai y bydd eich ysgol yn cynnig cyfle i chi eu gwneud. Y rheswm am hyn yw am nad ydi A*- C neu 9 - 4 mewn Saesneg, mathemateg neu TGCh yn dangos o angenrheidrwydd i gyflogwyr bod gennych chi'r ystod lawn o Sgiliau Swyddogaethol. Mae ysgolion yn cael eu hannog i gynnig cymwysterau Sgiliau Swyddogaethol unigol am y rheswm yma.

Sgiliau Swyddogaethol a Phrentisiaethau

Mae cymwysterau Sgiliau Swyddogaethol wedi cymryd lle Sgiliau Allweddol mewn Prentisiaethau Lefel Ganolraddol/Prentisiaethau Lefel Uwch.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i bawb sy'n dechrau ar Brentisiaeth Lefel Ganolraddol/Uwch ennill cymwysterau Sgiliau Swyddogaethol mewn Saesneg a Mathemateg (a TGCh, os ydi hyn yn berthnasol i'r math o hyfforddiant rydych chi'n ei wneud).

Bydd rhaid i chi lwyddo yn lefel 1 y Sgiliau Swyddogaethol o leiaf ar gyfer Prentisiaeth Lefel Canolraddol a lefel 2 ar gyfer Prentisiaeth Lefel Uwch. Mae'n rhaid i chi lwyddo yn eich profion Sgiliau Swyddogaethol cyn y gallwch chi gwblhau eich hyfforddiant.

Sut byddaf yn cael fy asesu?

Mae Sgiliau Swyddogaethol mewn Saesneg, mathemateg a TGCh ar gael ar lefel mynediad, lefel 1 a lefel 2. Fe fyddwch chi'n gwneud tasgau neu brofion i ddangos a ydych chi'n gallu defnyddio Sgiliau Swyddogaethol mewn sefyllfaoedd go iawn mewn bywyd. Gallai'r rhain gynnwys atebion hir a byr, amlddewis, asesiadau ymarferol a phrofion ar gyfrifiadur.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English