Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch - Myfyrwyr Anabl

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod y cymorth a’r gefnogaeth y gellir eu cynnig i chi os ydych yn ymgeisio am gyrsiau addysg uwch ac mae gennych anghenion ychwanegol, er enghraifft, oherwydd anabledd corfforol, nam ar y synhwyrau, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol megis dyslecsia.

Cyflwyniad

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb [sydd wedi cymryd lle'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd] yn datgan na ddylai prifysgolion na cholegau wahaniaethu yn erbyn myfyrwyr anabl, naill ai yn ystod y broses dderbyn neu wrth ddarparu gwasanaethau i fyfyrwyr. O dan y Ddeddf Cydraddoldeb, mae'n rhaid iddyn nhw wneud addasiadau rhesymol fel nad ydi myfyrwyr anabl yn wynebu anfantais sylweddol.

Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i bob sefydliad addysg uwch fod â Chynllun Cydraddoldeb Anabledd yn ei le, sydd wedi'i gyhoeddi, yn datgan sut mae'n bwriadu gwella cydraddoldeb anabledd i staff a myfyrwyr. Gall darpar fyfyrwyr edrych ar y cynllun hwn ar wefan y sefydliad neu ofyn am gopi.

Dewis eich cwrs

Mae'n bwysig dechrau chwilio am brifysgol neu goleg yn seiliedig ar y cwrs rydych chi eisiau ei astudio, yn union fel pawb arall. Ar ôl i chi benderfynu beth rydych chi eisiau ei astudio, a lle, fe ddylech chi chwilio am wybodaeth am gefnogaeth benodol. Fel arall, mae perygl mai dim ond at y darparwyr addysg uwch sy'n ymddangos fel pe bai ganddyn nhw ddarpariaeth dda ar gyfer myfyrwyr anabl fyddwch chi'n anfon cais, neu'r rhai agosaf at eich cartref.

Edrychwch ar yr erthygl Penderfyniadau Ynghylch Cyrsiau Addysg Uwch am ragor o wybodaeth.

Pethau i'w holi cyn gwneud cais

Bydd gennych chi lawer o gwestiynau a phryderon am sut mae gwneud cais am gyrsiau addysg uwch. Bydd llawer o'r rhain yr un fath â chwestiynau a phryderon pob myfyriwr arall. Er hynny, mae rhai cwestiynau penodol y dylech chi eu holi wrth chwilio am brifysgolion a cholegau. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Lle mae'r cydlynydd anabledd wedi'i leoli?
  • Pwy fydd yn helpu i drefnu cefnogaeth i mi?
  • Ydi pob rhan o bob adeilad yn hygyrch yn gorfforol?
  • Oes unrhyw ystafelloedd sydd wedi'u haddasu'n arbennig mewn neuaddau preswyl, os yn briodol?
  • Pa help sydd ar gael yn ystod arholiadau neu asesiadau?
  • Oes myfyrwyr eraill gydag anableddau/anawsterau dysgu penodol?
  • Pa gyfleusterau cefnogi penodol sydd ar gael?
  • Lle mae posib addasu deunyddiau cwrs yn fformat addas?
  • Pa help fydd ar gael i mi i wneud cais am gymorth ariannol ychwanegol os bydd arnaf angen hynny?

Ar y llaw arall, mae gennych chi gyfrifoldeb hefyd i ddweud wrth y brifysgol neu'r coleg rydych chi wedi'i ddewis gymaint â phosib am eich cyflwr a'ch anghenion, fel eu bod yn gallu paratoi i roi'r help a'r gefnogaeth iawn i chi. Er enghraifft, efallai y bydd rhaid i rai o'r staff gael hyfforddiant ychwanegol.

Ymweld â phrifysgolion a cholegau

Mae'n bwysig iawn ymweld ag unrhyw brifysgolion a cholegau rydych chi'n eu hystyried, i wneud yn siwr eich bod yn gallu cael mynediad i'r holl gyfleusterau angenrheidiol. Ceisiwch fynd i ddiwrnod agored (neu drefnu ymweliad drwy'r swyddog anabledd os nad ydych chi'n gallu mynd i ddiwrnod agored). Mae'n well mynd yn ystod y tymor, er mwyn cael cyfle i gyfarfod unrhyw fyfyrwyr eraill sydd ag anableddau/anawsterau dysgu. Bydd hynny'n fanteisiol oherwydd byddan nhw'n gallu rhannu eu profiadau gyda chi.

Rhowch wybod ymlaen llaw i'r brifysgol neu'r coleg os bydd arnoch chi angen help ychwanegol wrth ymweld, er enghraifft, lle parcio, dehonglydd a help corfforol i symud o gwmpas.

Help ariannol

Mae'r Lwfans Myfyrwyr Anabl yn eich helpu chi gyda chostau ychwanegol y bydd rhaid i chi eu talu efallai oherwydd eich anabledd neu eich anhawster dysgu penodol. Does dim rhaid talu hwn yn ôl ac nid yw'n dibynnu ar incwm eich teulu. Mae'r Lwfans yn gallu eich helpu chi gyda chost offer arbenigol, help heb fod yn feddygol, fel rhywun i gymryd nodiadau, a chostau teithio ychwanegol.

Mae ffurflenni'r Lwfans ar gael ar y wefan Cyllid Myfyrwyr sy'n berthnasol i chi; mae gwefannau ar wahân ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

Mae canllaw y Lwfans Myfyrwyr Anabl ar gael ar wefan GOV.UK.

Ffactorau eraill

Efallai y bydd rhaid i chi feddwl am y ffordd benodol y mae'r cwrs sydd o ddiddordeb i chi'n cael ei drefnu. Er enghraifft, a fyddai disgwyl i chi fynd ar dripiau maes? Oes elfen o waith ymarferol yn rhan o'r cwrs? Beth yw'r ffactorau iechyd a diogelwch? Bydd posib i chi siarad am y rhain gyda'r tiwtor derbyn neu'r pennaeth adran pan fyddwch chi'n ymweld.

Lle mae cael gwybodaeth

Mae'n hanfodol edrych ar brosbectws y brifysgol a'r coleg (naill ai'r copi papur neu ar-lein) cyn gwneud penderfyniad terfynol ynghylch beth, ble a sut byddwch chi'n astudio. Casglwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch chi. Hefyd, gofynnwch am gyngor gan athrawon, cynghorwyr personol a'r prifysgolion a'r colegau rydych chi'n bwriadu gwneud cais iddyn nhw.

UCAS ydi'r sefydliad canolog yn y DU ar gyfer prosesu ceisiadau i gyrsiau addysg uwch llawn-amser. Mae gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr anabl ar wefan UCAS ac yn y deunyddiau y mae wedi'u hargraffu.

Mae gan Disability Rights UK linell gymorth am ddim i fyfyrwyr anabl ac i bobl sy'n ffonio ar eu rhan. Y rhif ffôn ydi 0800 328 5050.

Yn ogystal â thaflenni a llyfrynnau gwybodaeth, mae Disability Rights UK yn cynhyrchu cyhoeddiad blynyddol o'r enw Into Higher Education.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Disability Rights UK

Cyfeiriad 12 City Forum, 250 City Road, London EC1V 8AF

Ffôn 020 7250 3222

E-bost enquiries@disabilityrightsuk.org

Gwefan www.disabilityrightsuk.org

Disability Rights - Guide

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/rights-disabled-person

Disabled Students' Allowances (DSAs)

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/disabled-students-allowances-dsas

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English