Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch - Ymgartrefu

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn edrych ar beth gallwch chi ei wneud i'ch helpu eich hun i setlo yn eich prifysgol neu eich coleg newydd.

Cyflwyniad

Rydych chi wedi gwneud y gwaith caled i gael y graddau roeddech chi eu hangen ar gyfer eich cwrs addysg uwch. Nawr rydych chi am i'r newid o fod yn yr ysgol i fynd i brifysgol neu goleg fod mor llyfn â phosib. Mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud i'ch helpu eich hun.

Cynllunio i fynd

Fe allai eich cynllunio chi ddechrau mor gynnar â'r diwrnod agored cyntaf rydych chi'n mynd iddo. Gwnewch nodyn o'r llety rydych chi'n ei hoffi yn y brifysgol rydych chi wedi'i dewis. Gwnewch gais amdano cyn gynted ag y gallwch chi, ar ôl derbyn cynnig. Fel hyn, rydych chi'n fwy tebygol o gael eich dewis cyntaf.

Ar ôl cael gwybod lle byddwch chi'n byw, fe allwch chi benderfynu beth fydd arnoch chi ei angen gyda chi. Bydd arnoch angen pethau fel:

 • dillad gwely
 • digon o ddillad
 • lamp ddarllen
 • ffolderi gwaith
 • papur ysgrifennu
 • cyfrifiadur, gliniadur neu ddyfais dabled efallai.

Gwnewch yn siwr eich bod chi'n trefnu i fynd ag eitemau personol sy'n bwysig i chi gyda chi, fel lluniau, cerddoriaeth neu gemau, i'ch helpu i deimlo'n gartrefol.

Os ydych chi'n gwneud cais am lety hunanarlwyo, gwnewch yn siwr bod gennych chi ddigon o lestri a chyllyll a ffyrc ac ati. Os nad ydych chi wedi arfer coginio i chi eich hun, fe allech chi ofyn i deulu a ffrindiau ddangos dipyn o ryseitiau hawdd a rhad i chi, a'u hymarfer dros wyliau'r haf. Hefyd, gwnewch yn siwr eich bod chi'n gwybod sut mae golchi eich dillad a gofalu amdanyn nhw.

Yr wythnos gyntaf

Mae prifysgolion a cholegau'n trefnu hyd at wythnos fel rheol o weithgareddau i fyfyrwyr newydd. Wythnos y Glas ydi'r enw ar hyn fel rheol. Bydd digwyddiadau cymdeithasol a chyfle i chi ddod i adnabod y bobl sy'n rhannu ystafell, fflat neu dy gyda chi, a chydfyfyrwyr, y brifysgol a'r ardal gyfagos.

Fe ddylech chi wneud yn siwr hefyd eich bod chi'n dod i arfer â'r llwybr rhwng lle rydych chi'n byw a'r brifysgol; efallai bod rhaid i chi fynd ar fws, tram, trên, beic neu gerdded. Penderfynwch faint o'r gloch fydd rhaid i chi adael bob bore er mwyn cyrraedd eich darlithoedd ar amser. Cofiwch am ddiogelwch personol, ond heb boeni gormod am hynny chwaith.

Bydd llawer o gyfleoedd i fynd allan a mwynhau eich hun yn ystod yr wythnos gyntaf yma, a llawer o demtasiwn i or-wneud pethau a gwario gormod o arian. Efallai bod eich benthyciad myfyriwr chi wedi cyrraedd, ond peidiwch â'i wario i gyd ar unwaith. Cofiwch fod raid iddo bara tan y Nadolig i chi - penderfynwch faint fydd rhaid i chi ei wario ar fwyd, trafnidiaeth, llyfrau ac ati, a faint fedrwch chi ei roi i chi eich hun ar gyfer adloniant.

Bydd cyfle i chi ymuno â grwpiau, cymdeithasau a thimau chwaraeon; ceisiwch ymuno ag o leiaf un grwp - mae hon yn ffordd ragorol o wneud ffrindiau newydd. Er hynny, ceisiwch osgoi'r demtasiwn i ymuno â gormod, neu byddwch yn treulio gormod o amser oddi wrth eich gwaith coleg. Cydbwysedd iach sy'n bwysig yn ystod yr wythnosau cyntaf, ym mhopeth rydych chi'n ei wneud.

Bydd cadw mewn cysylltiad â'ch teulu a'ch ffrindiau ysgol yn eich helpu o bosib, ond peidiwch â dibynnu ar hen ffrindiau yn lle gwneud rhai newydd hefyd.

Byddwch yn ofalus o'ch iechyd; gwnewch yn siwr eich bod chi'n cofrestru gyda'r gwasanaeth meddygol a deintyddol i fyfyrwyr. Cofiwch fwyta'n rheolaidd a cheisio cael digon o gwsg ac ymarfer dipyn.

Setlo yn eich cwrs

Mae cyrsiau prifysgol a choleg wedi'u trefnu'n wahanol iawn yn aml i'r gwersi fyddwch chi wedi arfer â nhw yn yr ysgol. Er enghraifft, efallai mai dim ond ychydig o ddarlithoedd ffurfiol gewch chi bob wythnos, ac fe allai'r rhain fod mewn ystafelloedd darlithio mawr iawn, gyda llawer o fyfyrwyr eraill. Bydd disgwyl i chi wneud eich nodiadau eich hun ac efallai y byddwch chi'n teimlo'n lletchwith yn gofyn cwestiynau o flaen cymaint o bobl eraill.

Hefyd bydd disgwyl i chi wneud rhywfaint o astudio ar eich pen eich hun; bydd hyn yn amrywio yn ôl eich cwrs. Ar rai cyrsiau, fe allai'r elfen hunanastudio fod yn fwy na'r elfen ddarlithio. Bydd rhaid i chi ddangos hunanddisgyblaeth a dod o hyd i le ac amser lle gallwch chi ganolbwyntio. Os ydi eich ystafell, eich fflat neu eich ty yn rhy swnllyd, fe allech chi weithio yn y llyfrgell neu'r ystafell seminar.

Peidiwch â phoeni - bydd pawb arall yn teimlo'r un fath â chi. Yn ogystal â darlithoedd ffurfiol, fel rheol bydd gennych chi seminarau hefyd, a grwpiau trafod llai gyda thiwtor seminarau. Dyma eich cyfle chi i ofyn cwestiynau, holi am bethau nad ydych chi'n eu deall a magu hyder i siarad ar adegau eraill. Hefyd byddwch chi'n dod i adnabod y myfyrwyr eraill ar eich cwrs ac yn gweld eu bod nhw'n poeni am yr un pethau â chi.

Os ydych chi'n cael trafferth gydag unrhyw agwedd ar eich cwrs, gwnewch yn siwr eich bod yn dweud wrth rywun fel eich tiwtor cyn gynted â phosib. Bydd yn gallu awgrymu ffyrdd o'ch helpu chi.

Os nad ydi pethau'n gweithio'n iawn i chi

Bob blwyddyn, am resymau amrywiol, mae rhai myfyrwyr yn penderfynu nad ydyn nhw eisiau (neu nad ydyn nhw'n gallu) dal ati gyda'u cwrs astudio presennol. Mae llawer o resymau dros fod eisiau gadael y cwrs. Er enghraifft, y canlynol:

 • yn sâl
 • ddim yn hoffi'r cwrs neu'r lleoliad lle maent yn astudio erbyn hyn
 • yn teimlo'n unig ac yn hiraethus am eu cartref
 • yn cael anawsterau yn eu perthnasoedd personol
 • yn gorfod gofalu am aelod o'u teulu
 • yn poeni am arian
 • yn methu ymdopi â'r gwaith cwrs neu'r arholiadau.

Peidiwch â chynhyrfu

Efallai eich bod chi'n teimlo'n fethiant ac eisiau dianc rhag y sefyllfa anodd yma cyn gynted â phosib. Beth bynnag rydych chi'n ei wneud, peidiwch â chynhyrfu a gwneud penderfyniad byrbwyll y byddwch chi'n edifar amdano yn nes ymlaen efallai. Ceisiwch feddwl yn gadarnhaol a chofiwch - dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

Dim ots pa mor bryderus ydi'r sefyllfa, mae digon o bobl a all helpu, gan gynnwys eich tiwtor personol. Bydd siarad gyda rhywun yn eich helpu chi i feddwl drwy eich problemau a gwneud cynlluniau synhwyrol ar gyfer y dyfodol. Ar ôl gwneud hyn, efallai y byddwch chi'n penderfynu dal ati gyda'ch cwrs presennol.

Os oes gennych chi hiraeth am eich cartref neu os ydych chi'n unig yn ystod yr wythnos neu ddwy gyntaf, ceisiwch gael help; wedyn edrychwch eto ar sut rydych chi'n teimlo ar ôl chwe wythnos. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd wedi bod yn bryderus ar y dechrau wedi newid eu meddwl erbyn hynny.

Os na, mae gwahanol opsiynau ar gael i chi. Edrychwch ar yr erthygl Gadael eich Cwrs Addysg Uwch yn Gynnar am ragor o fanylion.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

National Union of Students (NUS)

Cyfeiriad NUS HQ, 4th Floor 184-192 Drummond Street, London NW1 3HP

Ffôn 0845 5210262

E-bost nusuk@nus.org.uk

Gwefan www.nus.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English