Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch (Ar ôl Canlyniadau'r Arholiadau)

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn trafod beth sy'n digwydd yn ystod proses UCAS ar ôl i chi gael eich canlyniadau arholiad ym mis Awst.

Fideo - : Canlyniadau Safon Uwch siomedig

Cyflwyniad i UCAS

UCAS yw sefydliad canolog y DU ar gyfer prosesu ceisiadau am leoedd ar gyrsiau addysg uwch amser-llawn. UCAS yw'r ddolen rhyngoch chi a'r prifysgolion a'r colegau rydych wedi ymgeisio iddyn nhw.

Cynigion rydych wedi'u cadw

Bydd UCAS yn diweddaru'ch cofnod ymgeisio ar-lein bob tro y byddwch yn cael cynnig neu'n cael eich gwrthod. Os ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost dilys, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch i roi gwybod i chi am y newidiadau hyn.

Efallai byddwch chi'n cael cynnig diamod, sy'n golygu bod lle pendant gennych. Fel arfer, nid yw cynigion diamod yn cael eu gwneud heblaw bod gennych chi'r gofynion mynediad angenrheidiol yn barod.

Efallai byddwch chi'n cael cynnig amodol, sy'n golygu bod eich lle'n dibynnu ar gyflawni canlyniadau arholiad penodol.

Rydych chi'n gallu derbyn un cynnig fel derbyniad cadarn ac un (fel arfer ar raddau is) fel derbyniad wrth gefn. (Ni fyddwch yn gallu gwneud derbyniad wrth gefn os byddwch wedi derbyn cynnig cadarn diamod). Os ydych yn bodloni amodau'r cynnig cadarn, rydych wedi ymrwymo wedyn i'r sefydliad hwnnw.

Os byddwch yn methu bodloni amodau'ch cynnig cadarn, ond yn bodloni amodau'ch cynnig wrth gefn, rydych wedi ymrwymo wedyn i sefydliad eich cynnig wrth gefn.

Rhaid i chi wrthod pob cynnig arall wedyn. Bydd angen i chi dderbyn neu wrthod eich cynigion erbyn y dyddiad sydd wedi'i argraffu ar eich llythyr gan UCAS.

Os oes gennych broblem iechyd neu broblem arall a allai effeithio ar eich canlyniadau arholiad, rhowch wybod i'r sefydliadau sydd wedi gwneud cynnig i chi. Mae'n bwysig gwneud hyn (neu ofyn i athro neu'ch canolwr wneud hyn) cyn gynted ag y bydd y sefyllfa'n codi. Yn achos cyflwr meddygol, dylech gynnwys llythyr gan eich meddyg.

Cynigion UCAS Extra rydych wedi'u cadw

Os ydych wedi defnyddio'r pum dewis i gyd a chithau heb gael cynnig o gwbl, neu os ydych wedi gwrthod eich cynigion, rydych chi'n gallu gwneud dewis ychwanegol drwy UCAS Extra rhwng tua diwedd mis Chwefror a diwedd mis Mehefin. Byddwch yn cael gwybod yn awtomatig os ydych yn gymwys.

Bydd prifysgolion a cholegau sydd â lleoedd gwag yn eu rhestru ar wefan UCAS yn ystod y cyfnod hwn. Os na fydd eich dewis Ychwanegol cyntaf yn gwneud cynnig i chi, gallwch wedyn wneud cais am gwrs Ychwanegol arall.

Os na fydd cynnig gennych ar ôl bod drwy UCAS Extra, gallwch ymuno â'r System Glirio a chysylltu â sefydliadau pan gewch chi'ch canlyniadau.

Canlyniadau arholiad

Os ydych yn bodloni amodau eich cynnig cadarn, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw aros am gadarnhad gan UCAS. Os ydych wedi newid eich meddwl a byddai'n well gennych fynd i sefydliad eich cynnig wrth gefn, nid ydych yn gallu gwrthod eich cynnig cadarn yn syml.

Bydd angen i chi gysylltu â'r sefydliad wrth gefn i gael gwybod a fyddai'n eich derbyn petai sefydliad y cynnig cadarn yn eich rhyddhau (ac nid oes rhaid i sefydliad y cynnig cadarn wneud hynny).

Os ydych wedi methu o drwch blewyn â bodloni'r gofynion ar gyfer eich cynnig cadarn, mae'n bosibl y bydd cyfle o hyd i chi gael eich derbyn. Os na fyddwch yn cael ei derbyn gan eich sefydliad dewis cyntaf, y gobaith yw y byddwch yn bodloni'r amodau ar gyfer eich cynnig wrth gefn.

Os na fyddwch wedi bodloni amodau'r naill gynnig na'r llall, ceisiwch gysylltu â'r sefydliadau i weld a fydd un ohonyn nhw'n fodlon eich derbyn o hyd. Efallai byddan nhw'n cynnig lle i chi ar wahanol gwrs, cwrs sy'n dechrau ar wahanol ddyddiad neu ar wahanol bwynt mynediad. Yna byddwch yn gwybod a ddylech ddechrau neu beidio edrych ar gyrsiau â lleoedd gwag mewn prifysgolion neu golegau eraill.

Y System Glirio

Os nad yw'ch dewis cyntaf na'ch ail ddewis o sefydliad wedi'ch derbyn, gallwch ymuno â'r System Glirio. System yw hon sydd wedi'i chynllunio i helpu i roi myfyrwyr yn ôl ar ben ffordd os nad ydyn nhw wedi cael y graddau roedden nhw'n eu disgwyl.

Yn y System Glirio, rydych yn cysylltu'n uniongyrchol â phrifysgolion a cholegau. Mae modd dod o hyd i leoedd gwag mewn papurau newydd ac ar wefan UCAS o'r diwrnod canlyniadau hyd ddiwedd mis Medi. Bydd angen i chi fod ar gael yn bersonol ar yr adeg hon i ddelio â thiwtoriaid derbyn a gwneud penderfyniadau. Rydych yn gallu ymgeisio am unrhyw gwrs sydd â lleoedd yn weddill o hyd.

Os nad ydych eisiau ymuno â'r System Glirio neu os nad allwch chi gael lle drwy'r System Glirio, mae'n bosibl i chi ystyried ail-ymgeisio am addysg uwch y flwyddyn ganlynol. Efallai byddwch am ailsefyll rhai o'ch arholiadau. Ond byddwch yn ofalus. Mae llawer o sefydliadau'n mynnu graddau uwch nag arfer os oes rhaid i chi ailwneud pynciau.

Os ydych chi wedi gwneud yn well na'r disgwyl

Os ydych chi wedi cael graddau uwch na'r disgwyl, efallai y byddwch chi eisiau gweld a oes posib i chi gael eich derbyn ar gwrs gwahanol neu gan brifysgol wahanol i'ch cynigion presennol chi.

Mae'n rhaid i chi fod wedi bodloni a rhagori ar holl amodau eich cynnig amodol sydd wedi'i dderbyn yn bendant. Os felly, am gyfnod byr, fe fyddwch chi'n gallu edrych am gwrs arall sydd â llefydd ar gael o hyd, ond gan gadw'r cynnig rydych chi wedi'i dderbyn yn bendant hefyd. Addasiad ydi'r gair am hyn.

Mae'n rhaid i chi gofrestru yn Trac i ddefnyddio Addasiad, fel bod prifysgolion a cholegau eraill yn gallu edrych ar eich cais chi. Wedyn mae'n rhaid i chi gysylltu'n uniongyrchol â phrifysgolion a cholegau, i drafod llefydd gwag posib gyda nhw.

Edrychwch ar y wefan UCAS am ragor o fanylion.

Pobl a fydd yn gallu eich helpu chi

Bydd cynghorwyr gyrfaoedd, athrawon, tiwtoriaid, rhieni a ffrindiau'n gallu eich helpu chi i wneud penderfyniadau a rhoi cyngor ar adegau allweddol, fel adeg canlyniadau.

Edrychwch ar yr erthygl Penderfyniadau Ynghylch Cyrsiau Addysg Uwch am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English