Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch (Ar ôl i chi wneud cais)

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn astudio beth sy'n digwydd yn ystod proses UCAS rhwng yr amser y byddwch yn gwneud cais a'r amser y cewch chi'ch canlyniadau arholiad.

Cyflwyniad

Mae cyrsiau addysg uwch yn cynnwys cyrsiau gradd, gradd sylfaen, Diploma Cenedlaethol Uwch (HND), Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), a Diploma Addysg Uwch. Maen nhw'n cael eu haddysgu'n bennaf mewn prifysgolion a cholegau addysg uwch.

Rydych chi'n ymgeisio am gyrsiau amser-llawn drwy UCAS. Pan fyddwch wedi gwneud eich cais UCAS, mae'n bosibl y bydd nifer o wahanol sefyllfaoedd yn codi.

Sylwch: os ydych yn ymgeisio am gyrsiau rhan-amser, mae hyn yn cael ei wneud yn uniongyrchol gyda'r brifysgol neu'r coleg.

Dilyn cynnydd eich cais

Pan fyddwch wedi gwneud cais, bydd UCAS yn rhoi Rhif Adnabod Personol i chi ac yn anfon eich cais at y sefydliadau a ddewisoch.

Rydych chi'n gallu defnyddio'ch Rhif Adnabod Personol a'ch cyfrinair i fewngofnodi i Track (ar wefan UCAS). Rydych chi'n gallu defnyddio Track i ddilyn cynnydd eich cais a rhoi ateb i'ch cynigion.

Cyfweliadau

Cyn i gynigion gael eu gwneud, efallai byddwch yn cael gwahoddiad i gyfweliad neu glyweliad, felly mae angen i chi feddwl am y cwestiynau a allai gael eu gofyn. Efallai bydd gofyn i chi ddweud pam rydych wedi dewis cwrs a sefydliad penodol, beth rydych chi'n ei fwynhau am eich astudio presennol a beth rydych chi'n ei wybod yn barod am y cwrs neu'r pwnc.

Efallai byddwch chi'n cael gwahoddiad ar-lein i fynd am gyfweliad neu glyweliad. Os felly, rhaid i chi ateb ar-lein, gan ddefnyddio Track.

Efallai hefyd y bydd angen i chi ateb cwestiynau am faterion cyfoes neu gwestiynau penodol mewn perthynas â'ch cwrs cyfredol. Mae'n syniad da cael ychydig o'ch cwestiynau'ch hun i'w gofyn i'r cyfwelydd.

Cynigion

Bydd UCAS yn diweddaru'ch cofnod ymgeisio ar-lein bob tro y byddwch chi'n cael cynnig neu'n cael eich gwrthod. Os ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost dilys, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch i roi gwybod i chi am y newidiadau hyn.

Efallai byddwch chi'n cael cynnig diamod, sy'n golygu bod gennych le pendant. Fel arfer, ni fydd cynigion diamod yn cael eu gwneud heblaw bod y gofynion mynediad angenrheidiol gennych yn barod.

Efallai byddwch yn cael cynnig amodol, sy'n golygu bod eich lle'n dibynnu ar gael canlyniadau penodol yn eich arholiadau.

Gallwch dderbyn un cynnig fel derbyniad cadarn ac un (fel arfer ar raddau is) fel derbyniad wrth gefn. (Nid ydych chi'n gallu gwneud derbyniad wrth gefn os ydych yn derbyn cynnig cadarn diamod). Os byddwch yn bodloni amodau'r cynnig cadarn, byddwch wedi ymrwymo wedyn i'r sefydliad hwnnw.

Os na fyddwch wedi bodloni amodau'ch cynnig cadarn, ond wedi bodloni amodau eich cynnig wrth gefn, byddwch wedi ymrwymo wedyn i sefydliad eich cynnig wrth gefn.

Rhaid wedyn i chi wrthod pob cynnig arall. Bydd angen i chi dderbyn neu wrthod eich cynigion erbyn y dyddiad sydd wedi'i argraffu ar eich llythyr gan UCAS.

UCAS Extra

Os ydych wedi defnyddio'r pum dewis i gyd a chithau heb gael cynnig o gwbl, neu os ydych wedi gwrthod eich cynigion, gallwch wneud dewis ychwanegol drwy UCAS Extra rhwng diwedd mis Chwefror a diwedd mis Mehefin. Byddwch yn cael gwybod yn awtomatig os ydych yn gymwys.

Bydd prifysgolion a cholegau sydd â lleoedd gwag yn eu rhestru ar wefan UCAS yn ystod y cyfnod hwn. Os na fydd eich dewis Ychwanegol cyntaf yn gwneud cynnig i chi, gallwch wneud cais wedyn am gwrs Ychwanegol arall.

Os na fyddwch wedi cael cynnig ar ôl defnyddio UCAS Extra, gallwch ymuno â'r System Glirio a chysylltu â sefydliadau pan gewch chi'ch canlyniadau.

Canlyniadau arholiad

Os ydych yn bodloni amodau eich cynnig cadarn, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw aros am gadarnhad gan UCAS. Os ydych wedi newid eich meddwl a byddai'n well gennych fynd i sefydliad eich cynnig wrth gefn, ni allwch chi wrthod eich cynnig cadarn yn syml.

Bydd angen i chi gysylltu â'r sefydliad wrth gefn i gael gwybod a fyddai'n eich derbyn chi petai sefydliad eich cynnig cadarn yn eich rhyddhau chi (ac nid oes rhaid i sefydliad y cynnig cadarn wneud hynny).

Os byddwch yn methu o drwch blewyn â bodloni'r gofynion ar gyfer eich cynnig cadarn, mae'n bosibl y bydd cyfle o hyd i chi gael eich derbyn. Os na fyddwch yn cael eich derbyn gan eich sefydliad dewis cyntaf, y gobaith yw y byddwch chi'n bodloni'r amodau i'ch cynnig wrth gefn.

Os nad ydych wedi bodloni amodau'r naill gynnig na'r llall, ceisiwch gysylltu â'r sefydliadau i weld a fydd un ohonyn nhw'n eich derbyn o hyd. Yna, byddwch chi'n gwybod a ddylech chi ddechrau edrych neu beidio ar gyrsiau â lleoedd gwag.

Trowch at yr erthygl Addysg Uwch (Ar ôl Canlyniadau Arholiad) i gael gwybod rhagor.

Y System Glirio

Os nad yw'ch dewis cyntaf na'ch ail ddewis o sefydliad wedi'ch derbyn chi, gallwch ymuno â'r System Glirio. System yw hon sydd wedi'i chynllunio i helpu i roi myfyrwyr yn ôl ar ben ffordd os nad ydyn nhw wedi cael y graddau roedden nhw'n eu disgwyl.

Yn y System Glirio, rydych chi'n cysylltu'n uniongyrchol â phrifysgolion a cholegau. Mae modd dod o hyd i leoedd gwag mewn papurau newydd ac ar wefan UCAS o'r diwrnod canlyniadau tan ddiwedd mis Medi. Bydd angen i chi fod ar gael yn bersonol ar yr adeg hon i ddelio â thiwtoriaid derbyn a gwneud penderfyniadau. Gallwch chi wneud cais am unrhyw gwrs sydd â lleoedd yn weddill o hyd.

Os nad ydych eisiau ymuno â'r System Glirio neu os na allwch chi gael lle drwy'r System Glirio, gallech ystyried ail-ymgeisio am addysg uwch y flwyddyn ganlynol. Efallai byddwch chi am ailsefyll rhai o'ch arholiadau. Ond byddwch yn ofalus. Mae llawer o sefydliadau'n mynnu graddau uwch nag arfer os oes rhaid i chi ailwneud pynciau.

Os yw pethau'n newid

Os yw'ch amgylchiadau'n newid ar ôl i chi wneud cais, mae angen i chi roi gwybod i rywun yn syth. Er enghraifft, os byddwch yn penderfynu gohirio'ch cais am flwyddyn, cysylltwch â'ch prifysgolion a'ch colegau i weld a fyddan nhw'n fodlon eich derbyn flwyddyn yn ddiweddarach.

Os oes gennych broblem iechyd neu broblem arall a allai effeithio ar eich canlyniadau arholiad, rhowch wybod i'r sefydliadau sydd wedi gwneud cynnig i chi. Mae'n bwysig gwneud hyn (neu gofyn i athro neu'ch canolwr wneud hyn) cyn gynted ag y bydd y sefyllfa'n codi. Efallai bydd angen i chi ddarparu llythyr gan eich meddyg.

Os byddwch yn symud ty, neu'n newid eich rhif ffôn neu'ch cyfeiriad e-bost, cofnodwch y newidiadau ar Track neu ffoniwch Uned Gwasanaeth Cwsmeriaid UCAS ar 0871 468 0 468.

Trowch at wefan UCAS am ragor o enghreifftiau o newidiadau rydych chi'n gallu eu gwneud.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English