Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch - UCAS

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn astudio UCAS a'r ffordd mae'n gallu'ch helpu chi gyda'ch penderfyniadau am gyrsiau addysg uwch (AU), ymgeisio a chyngor defnyddiol arall.

Gair am UCAS

UCAS yw sefydliad canolog y DU ar gyfer prosesu ceisiadau am leoedd ar gyrsiau addysg uwch amser-llawn. Mae gwybodaeth am gyrsiau amser-llawn, a sut mae ymgeisio amdanyn nhw, ar wefan UCAS ac yn ei ddeunydd print.

Mae UCAS hefyd yn rheoli ceisiadau i'r Gofrestrfa Hyfforddi Athrawon Graddedig (GTTR), i'r conservatoires cerddoriaeth (CUKAS) ac i rai cyrsiau ôl-raddedig (UKPASS).

Ymchwilio i gyrsiau

Ar wefan UCAS, mae gwahanol ffyrdd o chwilio am gyrsiau er mwyn cael gwybod mwy amdanyn nhw. Drwy'r dewis Chwilio Cwrs, rydych chi'n gallu chwilio yn ôl pwnc (geiriau allweddol), gan ddewis o restr A-Y. Ar gyfer llawer o bynciau, fe welwch restr o bynciau perthnasol eraill a allai fod o ddiddordeb i chi. Mae hyn yn gallu'ch helpu i ehangu eich ymchwil drwy restru cyrsiau nad ydych yn gwybod amdanyn nhw.

Rydych chi hefyd yn gallu chwilio yn ôl rhanbarth a math o gwrs, neu edrych ar bwnc penodol mewn prifysgol benodol i weld pa gyrsiau sydd ar gael yno.

Ar gyfer llawer o'r cyrsiau sy'n cael eu rhestru, mae'r llythrennau EP wrth ymyl teitl y cwrs. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw broffil mynediad llawnach gyda gwybodaeth ychwanegol, er enghraifft, gofynion mynediad, y sgiliau sydd eu hangen, cynnwys y cwrs, dulliau asesu a chamu ymlaen yn eich gyrfa.

Mae gwybodaeth ar gael hefyd am lety prifysgolion a cholegau, niferoedd y myfyrwyr a diwrnodau agored.

Mae gwybodaeth hefyd ar wefan UCAS am raddau sylfaen (o'r dudalen 'Dewis cwrs') a dolen i gyrsiau Diploma Mynediad i Addysg Uwch (o'r dudalen 'Myfyrwyr/Ble i ddechrau/Myfyrwyr hyn').

Trowch at yr erthygl Penderfyniadau Cwrs Addysg Uwch i gael gwybod rhagor.

Tariff UCAS

System yw Tariff UCAS sy'n dyfarnu pwyntiau i wahanol gymwysterau a allai gael eu derbyn am le ar gyrsiau addysg uwch (AU). Mae'r Tariff yn cael ei ddangos a'i egluro ar wefan UCAS. Rydych chi'n gallu defnyddio'r Tariff i gyfrifo beth yw gwerth cyfan eich cymwysterau mewn pwyntiau.

Er enghraifft, efallai bod gennych chi un Safon Uwch ar radd B (100 pwynt), dau arall o bynciau Safon UG ar raddau A ac C (60 a 40 pwynt) a Diploma Cyfrannol Cenedlaethol BTEC ar lefel Teilyngdod (80 pwynt). Mae hwn yn gyfanswm o 280 o bwyntiau.

Nid oes rhaid i brifysgol neu goleg dderbyn pwyntiau o bob cymhwyster ar gyfer rhai cyrsiau, felly bydd angen i chi ddarllen prosbectysau yn ofalus. Er enghraifft, ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau gradd, rhaid bod eich pwyntiau tariff yn dod o ddwy Safon Uwch o leiaf yn hytrach na nifer o Safonau UG.

Proffiliau Cyflogadwyedd y DU gyfan

Ar wefan UCAS, mae Proffiliau Cyflogadwyedd maes pwnc ar gael o'r dudalen chwilio cyrsiau (am gwrs unigol, edrychwch ar waelod penawdau'r proffil mynediad). Ar gyfer pob maes pwnc, maen nhw'n amlinellu'r prif sgiliau y bydd myfyrwyr yn eu hennill yn nodweddiadol drwy astudio'r pwnc hwnnw. Hefyd, mae rhestr o sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw, a syniadau o ran sut i arddangos bod y sgiliau hynny gennych chi.

Unistats

Mae gan wefan UCAS ddolen i Unistats, sef crynodeb o'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol ar gyfer pob maes pwnc. Mae modd cyrraedd hwn o dudalennau UCAS amrywiol, gan gynnwys y dudalen 'Dewis prifysgol neu goleg'.

Confensiynau ac arddangosfeydd

Mae UCAS yn trefnu digwyddiadau cyffredinol ledled y wlad lle rydych chi'n gallu siarad â chynrychiolwyr o brifysgolion a cholegau am gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim ac wedi'u hanelu'n bennaf at fyfyrwyr ym Mlwyddyn 12 neu'r cyfnod cywerth. Yn y digwyddiadau, cewch wybod rhagor hefyd am gyllid, ceisiadau a gweithgareddau blwyddyn i ffwrdd.

Hefyd, mae rhai digwyddiadau arbenigol i bobl sydd â diddordeb mewn pynciau fel celf a dylunio, neu gerddoriaeth. Trowch at wefan UCAS am fanylion a dyddiadau.

Yougofurther

Yougofurther (neu Yougo, fel mae'n cael ei alw'n aml) yw ap Facebook UCAS, sydd ar gael i bobl sy'n ystyried gwneud cais am gwrs addysg uwch. Mae aelodaeth ar gael hefyd i bobl sy'n ymgeisio am gyrsiau a phobl sy'n astudio yn y brifysgol neu'r coleg.

Mae aelodau'n cael gwybodaeth, cyngor, fforymau trafod, bwletinau e-bost a cherdyn disgownt UCAS yn ddi-dâl. Mae'n rhad ac am ddim ymuno â Yougo. Mae modd cyrraedd Yougo o safle UCAS.

Cael gwybod am gyllid

Mae'r cyrsiau sy'n cael eu dangos ar wefan UCAS yn cynnwys manylion ffioedd a chymorth ariannol, gan gynnwys unrhyw fwrsariaethau sydd ar gael. Rydych chi'n gallu cymharu bwrsariaethau am wahanol gyrsiau drwy eu hychwanegu nhw at restr ddethol ac yna defnyddio'r botwm Arddangos Bwrsariaethau Dethol.

Mae hefyd erthyglau ar wefan UCAS sy'n rhoi gwybod am:

  • ffioedd, grantiau a benthyciadau
  • cymorth arbennig
  • rheoli'ch arian
  • gweithio tra byddwch yn astudio.

Ymgeisio

Mae UCAS yn rheoli'r broses ymgeisio gyfan am gyrsiau amser-llawn ar-lein. Mae canllawiau sy'n rhoi gwybod sut a phryd i ymgeisio ar y wefan. Hefyd trowch at yr erthygl Addysg Uwch (Sut i Ymgeisio).

Cynigion a lleoedd

Mae system Olrhain UCAS yn rhoi gwybod i chi pan fydd prifysgolion a cholegau'n ateb eich ceisiadau, naill ai i wneud cynnig i chi neu'ch gwrthod. Trowch at yr erthyglau Addysg Uwch (Ar ôl i chi Ymgeisio) ac Addysg Uwch (Ar ôl Canlyniadau Arholiad) am fanylion pellach.

Cymorth arall

Mae tudalennau o wybodaeth wedi'u hanelu'n benodol at rieni pobl sy'n ystyried dechrau cwrs addysg uwch. Mae'r tudalennau hyn yn egluro sut mae'r broses ymgeisio'n gweithio, pa gymorth ariannol sydd ar gael a sut mae cefnogi'ch mab neu'ch merch gyda'r dewisiadau.

Mae hefyd cyngor a chymorth arbenigol ar gael i fyfyrwyr sydd heb fod o'r DU ac i fyfyrwyr anabl.

Ble i gael gwybodaeth

Mae'n hanfodol edrych ar brosbectysau prifysgolion a cholegau (naill ai ar ffurf brintiedig neu ar-lein) cyn penderfynu'n derfynol beth fyddwch chi'n ei astudio, a ble a sut. Casglwch gymaint o wybodaeth â phosibl. Hefyd, gofynnwch am gyngor gan athrawon, cynghorwyr personol a'r sefydliadau rydych chi'n bwriadu gwneud cais iddyn nhw.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Higher Education Courses: Find and Apply

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/higher-education-courses-find-and-apply

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English