Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Dulliau Dysgu

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod arddulliau dysgu a pham mae’n ddefnyddiol gwybod pa arddull neu ba gyfuniad ohonynt sy’n fwyaf addas i chi.

Beth yw arddulliau dysgu?

Yn syml, ystyr arddulliau dysgu yw dulliau gwahanol o ddysgu a ddefnyddir gan bobl. Byddwn yn ystyried tri arddull yn yr erthygl hon: gweledol, clywedol (yn syml, gwrando yw ystyr hyn) ac ymarferol (a elwir gan amlaf yn ‘ginesthetig’, sy’n derm anoddach ei ddeall). Weithiau, caiff yr arddulliau hyn eu cynnwys o dan y teitl VAK.

Mae ymchwilwyr wedi cynnig rhagor o arddulliau, ond mae’r tri arddull a ystyrir gennym yn fan cychwyn da.

Yn gyffredinol, mae gennym oll gymysgedd o arddulliau, ond mae un yn gryfach na’r gweddill. Efallai byddwn yn ffafrio un o’r arddulliau i wneud gweithgaredd penodol hefyd. Mae llawer o bobl sy'n gallu ymateb yn dda i amrywiaeth o arddulliau yn ddysgwyr effeithiol dros ben.

Mae’n bwysig cofio na ellir ystyried bod unrhyw gymysgedd o arddulliau yn gymysgedd gywir. Mae’n bwysig cofio hefyd y gall yr arddulliau sy'n gweddu i chi newid dros gyfnod o amser.

Y dulliau

Un ffordd dda o feddwl am ddulliau dysgu yw edrych ar ychydig o sefyllfaoedd syml a dychmygu sut byddech chi'n ymateb.

Er enghraifft, petaech chi'n ceisio dysgu gair a chofio sut i'w sillafu, a fyddech chi'n ei ddweud yn uchel, neu'n ei ysgrifennu ar bapur? Byddai dysgwr clywedol (rhywun sy'n ymateb yn dda i synau) yn fwy tebygol o gofio'r gair petai'n ei ddweud yn uchel, a byddai dysgwr ymarferol yn fwy tebygol o'i gofio petai'n ei ysgrifennu ar bapur.

Un enghraifft arall fyddai rhywun yn ysgrifennu gair nifer o weithiau i weld pa sillafiad sy'n edrych yn gywir. Yn fwy na thebyg, byddai'r dull hwn yn cael ei ddefnyddio gan rywun sy'n ddysgwr gweledol.

Yn yr adran nesaf, byddwch yn gweld rhagor o enghreifftiau o'r ffordd mae gwahanol ddysgwyr yn mynd ati i astudio. Darllenwch drwyddyn nhw er mwyn ceisio cael gwybod pa un yw'ch dull dysgu cryfaf chi.

Dysgwyr gweledol

Mae dysgwyr gweledol yn hoff o ddysgu pethau drwy:

 • edrych ar wybodaeth
 • gwneud nodiadau manwl, a hynny'n aml gan ddefnyddio pennau lliwddangos i'w helpu i gofio
 • tynnu lluniau neu ddiagramau
 • gwylio fideos

Efallai bydd dysgwyr gweledol yn cael trafferth yn cofio cyfarwyddiadau llafar am fod eu meddyliau'n tueddu i grwydro.

Dysgwyr clywedol

Mae dysgwyr clywedol yn hoff o ddysgu pethau drwy:

 • siarad am bethau â phobl eraill
 • gwrando'n ofalus ar beth mae athro neu athrawes yn ei ddweud, a gwneud nodiadau'n nes ymlaen
 • darllen yn uchel unrhyw wybodaeth mae angen iddyn nhw ei chofio
 • gofyn i aelodau o'r teulu eu holi am eu gwaith

Efallai bydd dysgwyr clywedol yn chwarae cerddoriaeth tra byddan nhw'n gwneud eu gwaith cartref, am fod hyn yn aml yn gallu eu helpu. Ond byddai rhai pobl yn methu canolbwyntio petaen nhw'n gwrando ar gerddoriaeth wrth weithio.

Dysgwyr cinesthetig/ymarferol

Mae dysgwyr cinesthetig yn gwneud eu gorau pan fyddan nhw:

 • yn gweld arddangosiadau ymarferol o waith
 • yn gwneud rhywbeth, yn gwneud camgymeriadau ac yn dysgu gan eu camau eu hunain
 • yn symud o gwmpas tra byddan nhw'n astudio
 • yn dysgu mewn safle hamddenol, felly heb fod mewn cadair unionsyth

Yn aml, nid yw gwersi a dulliau addysgu traddodiadol yn addas i ddysgwyr cinesthetig. Mae hyn yn gallu golygu eu bod weithiau'n cael eu labelu ar gam yn rhai aflonyddgar neu araf.

Casgliad

Drwy feddwl am y ffordd rydych chi'n dysgu orau, dylech fod yn gallu meddwl am ffyrdd gwell i chi gofio'r pethau rydych chi'n eu hastudio. Wrth gwrs, nid yw'r syniadau hyn yn berthnasol i'r pethau rydych chi'n eu dysgu yn yr ysgol neu'r coleg yn unig. Mae angen i bob un ohonom gofio a dysgu pethau yn ein bywydau y tu allan i addysg, felly dylai'r syniadau sy'n cael eu trafod fod yn ddefnyddiol ym mhob rhan o'ch bywyd.

I ffwrdd o'r ysgol neu'r coleg, fe allech ddefnyddio'r dulliau sy'n cael sylw yn yr erthygl hon i'ch helpu gydag aseiniadau gwaith cwrs. Er enghraifft, os ydych chi'n credu mai dysgwr gweledol ydych yn bennaf, beth am ddefnyddio lliw yn eich nodiadau i'ch helpu i gofio pwyntiau allweddol o daflen. Os ydych chi'n credu mai dysgwr clywedol ydych chi, beth am siarad am y pethau rydych wedi'u dysgu â phobl eraill yn eich gwers.

Mae cryn dipyn o wefannau gydag adrannau am ddulliau dysgu. Ar lawer ohonyn nhw, mae holiaduron a fydd yn rhoi syniad llawer manylach o'ch dull dysgu chi, ond cofiwch nad oes unrhyw un dull yn gywir, nac unrhyw gyfuniad o ddulliau chwaith.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English