Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Bagloriaeth Ryngwladol

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn trafod Rhaglen Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IB).

Yr IBO

Mae’r Fagloriaeth Ryngwladol (IB) yn sefydliad addysgol dielw a leolir yn Genefa, y Swistir. Mae’n cynnig pedair rhedeg astudio i ysgolion:

  • rhaglen y Diploma i bobl ifanc 16-19 oed.
  • y Dystysgrif gysylltiedig â gyrfaoedd i bobl ifanc 16-19 oed
  • Rhaglen Blynyddoedd Canol i bobl ifanc 11-16 oed.
  • Rhaglen Blynyddoedd Cynnar i blant 3-12 oed
Bydd yr erthygl hon yn canolbwyntio ar Raglen y Diploma. I gael gwybodaeth am y rhaglenni eraill, trwoch at wefan IB.

Beth yw Rhaglen Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol?

Mae Rhaglen Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol (DP) yn gwrs chweched dosbarth dwy flynedd. Caiff ei gydnabod yn helaeth fel llwybr mynediad i gael lle mewn prifysgol.

Beth mae'r cwrs astudio'n ei gynnwys?

Mae Rhaglen y Diploma'n cymryd dwy flynedd i'w chwblhau.

Fe fyddech chi'n dewis un pwnc o bob un o'r chwe grwp canlynol:

  • grwp 1 astudiaethau mewn iaith a llenyddiaeth yn eich iaith gyntaf
  • grwp 2 ail iaith - gallai hon fod yn iaith dramor fodern neu'n iaith glasurol fel Lladin neu Roegaidd Glasurol
  • grwp 3 unigolion a chymdeithasau - mae'r maes yma'n astudio economeg, daearyddiaeth, hanes, busnes a rheolaeth, technoleg gwybodaeth mewn cymdeithas fyd-eang, seicoleg, athroniaeth ac anthropoleg gymdeithasol
  • grwp 4 gwyddorau arbrofol - mae'r maes yma'n cynnwys bioleg, cemeg, ffiseg, systemau amgylcheddol a thechnoleg dylunio

  • grwp 5 mathemateg a gwyddoniaeth cyfrifiaduron

  • grwp 6 y celfyddydau

Fel rheol, mae'n rhaid i chi gymryd tri o'r rhain ar lefel uwch a thri ar lefel safonol.

Bydd rhaid i chi gyflwyno traethawd hyd at 4,000 o eiriau. Bydd hyn yn datblygu eich sgiliau ymchwil annibynnol ac yn datblygu maes o ddiddordeb arbennig. Mae'r math yma o brosiect yn cael ei ystyried fel paratoad da ar gyfer y math o waith y byddwch chi'n ei wneud os byddwch yn mynd ymlaen i brifysgol.

Byddwch hefyd yn dilyn y cwrs theori gwybodaeth. Mae hyn yn helpu i ateb cwestiynau fel 'Sut rydym yn gwybod?' a bod yn ymwybodol ohonoch chi eich hun fel meddyliwr.

Byddwch hefyd yn dilyn rhaglen Creadigrwydd, Gweithredu a Gwasanaeth yn ystod y ddwy flynedd. Mae hyn yn golygu treulio amser yn ymwneud â'r theatr, cynyrchiadau cerddorol, chwaraeon neu wasanaeth cymunedol, gan ddatblygu eich ymwybyddiaeth o waith tîm a dysgu sut mae ymwneud â phobl yn gyffredinol.

Sut rydych chi'n cael eich graddio?

Mae dulliau asesu amrywiol, fel gwaith cwrs, gwaith ymarferol, ac arholiadau llafar ac ysgrifenedig. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Rhaglen y Diploma'n sefyll eu harholiadau i gyd ar ddiwedd y ddwy flynedd. Er hynny, mae rhai'n dewis cymryd un neu ddau arholiad ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf.

Ble gallwch chi astudio ar gyfer Rhaglen y Diploma?

Er bod Rhaglen y Diploma wedi'i bwriadu'n wreiddiol ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn byw yn eu gwlad eu hunain, mae llawer o fyfyrwyr Prydeinig yn dilyn y cymhwyster yn y DU yn awr.

Bellach ceir mwy na 130 o ysgolion a cholegau yn y DU lle gallwch chi wneud Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol. Fe allwch chi chwilio amdanyn nhw ar wefan y Fagloriaeth.

Mynediad i brifysgol

Mae bron pob prifysgol yn y DU yn derbyn Rhaglen Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol fel cymhwyster mynediad. Fe allwch chi holi UCAS am y pwyntiau y mae prifysgolion Prydain yn gofyn amdanynt. Hefyd mae'n bosib defnyddio eich Diploma i fynd i brifysgol y tu allan i'r DU.

Os ydych chi wedi meddwl am radd benodol, fe ddylech chi ofyn am gyngor am y pynciau y bydd rhaid i chi eu hastudio ar lefel uwch.

Os nad ydych chi eisiau mynd i brifysgol, fe allech chi ddefnyddio Rhaglen y Diploma fel cymhwyster gadael ysgol cydnabyddedig i fynd yn uniongyrchol i yrfa.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

International Baccalaureate (IB)

Gwefan www.ibo.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English