Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Profiad Gwaith

Crynodeb

Mae 'Profiad Gwaith’ yn egluro sut gallai ennill profiad eich cynorthwyo. Mae’n awgrymu dulliau o ganfod cyflogwr addas ac yn cynnig ychydig o awgrymiadau ynghylch sut gallwch wneud y gorau o’ch profiad gwaith.

Fideo - Various: Profiad Gwaith

Beth ydi profiad gwaith?

Mae profiad gwaith yn gyfle i chi 'flasu cyn neidio' i yrfa. Fe gewch chi wybodaeth werthfawr am fyd gwaith a chyfle i weld a fyddech chi wir yn hoffi gwneud swydd benodol yn y dyfodol.

Hyd yn oed os byddwch chi'n gweld nad ydych chi'n addas i'r gwaith, ac yn dewis swydd hollol wahanol yn y diwedd, fe all y profiad fod yn ddefnyddiol iawn i chi. Fe fydd yn gyfle i chi fagu hyder a datblygu sgiliau pwysig, er enghraifft, cyfathrebu a gwaith tîm.

Os byddwch chi'n cael y gorau o'ch lleoliad, bydd y profiad yn edrych yn dda ar eich CV ac efallai y cewch chi eirda gan y cyflogwr hefyd.

Mae profiad gwaith yn gallu bod mewn llefydd amrywiol, gan gynnwys swyddfeydd, siopau, ffatrïoedd, awdurdodau lleol, cwmnïau gweithgynhyrchu, peirianneg a TG, ffermydd a chanolfannau garddio - felly fe ddylech chi allu dod o hyd i leoliad mewn maes sydd o ddiddordeb i chi.

Yn wir, yr unig anfantais ydi na fyddwch chi'n cael eich talu!

Dod o hyd i gyflogwr

Dechreuwch drwy feddwl am y math o sefydliad yr hoffech chi weithio iddo, yn seiliedig ar eich diddordebau.

Fe allwch chi holi ffrindiau, rhieni, athrawon a chynghorwyr/athrawon gyrfaoedd am gyngor a chysylltiadau posib.

Mae gan rai ysgolion a cholegau gydlynydd profiad gwaith a fydd yn gallu dod o hyd i leoliad i chi. Dylai eich cydlynydd neu eich cynghorydd/athro gyrfaoedd fod â rhestr hir o gysylltiadau cyflogaeth.

Fel arall, mae posib i chi ddod o hyd i gyflogwyr a fydd yn gallu cynnig profiad gwaith drwy edrych mewn papurau newydd lleol, ar wefannau ac yn yr Yellow Pages. Gwnewch restr fer o gyflogwyr yr hoffech chi weithio iddyn nhw, a gofynnwch am help i gysylltu â nhw.

Cyn i'r lleoliad ddechrau, efallai y bydd rhaid i chi lenwi ffurflen gais neu ysgrifennu CV, a mynd i gyfweliad gyda'r cyflogwr. Bydd y broses yma'n dysgu sgiliau hanfodol i chi, dim ots pa yrfa fyddwch chi'n ei dilyn yn y pen draw. Peidiwch â phoeni - bydd posib i chi holi eich cydlynydd profiad gwaith neu'r cynghorydd gyrfaoedd personol am help.

Rhai awgrymiadau defnyddiol

I wneud y gorau o’ch profiad gwaith a gwneud yr argraff iawn ar y cyflogwr, dylech:

  • ddangos diddordeb yn y sefydliad ble byddwch yn gweithio. Ceisiwch ganfod ychydig o wybodaeth am y cwmni cyn cyrraedd, er enghraifft, pa nwyddau neu wasanaethau a ddarperir ganddo a phwy yw ei gwsmeriaid?
  • cofiwch sicrhau eich bod yn gwybod ble mae’r sefydliad a sut i gyrraedd yno
  • cofiwch gyrraedd yn brydlon, oherwydd mae bod yn hwyr yn creu argraff wael
  • oherwydd yr un rheswm, gwisgwch yn ofalus. Os gallwch, holwch am unrhyw reolau ynghylch dillad cyn mynd yno (ffurfiol, taclus/anffurfiol er enghraifft)
  • peidiwch ag ofni holi cwestiynau. Mae hyn yn ffordd wych o gael gwybod sut swydd yn union yw hi. Peidiwch ag ofni holi cwestiynau - mae’r rhan fwyaf o bobl yn hoff iawn o drafod eu swyddi. Cofiwch fod yn gwrtais bob amser a sicrhau na fyddwch yn amharu ar waith neb
  • sicrhewch fod pobl yn gwybod eich bod yn frwdfrydig a bod gennych ddiddordeb. Os byddwch yn canfod nad fyddwch wedi cael digon o waith, holwch rywun a allwch ei helpu - mae'n debyg y gwnânt neidio ar y cyfle! Ceisiwch beidio treulio eich amser yn gwneud dim byd

Waeth pa mor awyddus fyddwch chi, na pha mor dda fydd y cyflogwr wedi trefnu eich amser, efallai bydd rhaid i chi wneud rhai tasgau ailadroddus. A dylech fod yn barod i wneud paned hefyd – cyn belled nad hynny fydd eich unig ddyletswydd.

Ceisiwch beidio digalonni - y peth pwysig yw ceisio cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau a gwybodaeth newydd pan allwch wneud hynny.

Ble i gael rhagor o help, gwybodaeth a chyngor

Dylech siarad â Chydlynydd Profiad Gwaith neu Gynghorydd/Athro Gyrfaoedd eich ysgol/coleg.

Gwybodaeth Bellach

National Council for Work Experience (NCWE)

Publisher: Graduate Prospects

Cyfeiriad Prospects House, Booth Street East, Manchester M13 9EP

E-bost enquiries@prospects.ac.uk

Gwefan www.work-experience.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English