Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Connexions

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod gwasanaeth Connexions a sut gallai eich cynorthwyo.

Beth yw Connexions?

Mae Connexions yn wasanaeth cymorth ieuenctid – ar gael mewn rhai rhannau o’r wlad – sydd wedi’i anelu at bobl 13-19 oed.

Nod Connexions yw annog pobl ifanc i gyflawni cymaint ag y gallant, trwy eu cynorthwyo i oresgyn rhwystrau rhag dysgu, hyfforddi neu weithio.

Mae canolfannau Connexions yn llefydd ble gall pobl ifanc gael cyngor a gwybodaeth amyriol. Mae rhai yn rhedeg clinigau iechyd a gweithdai ynghylch pynciau megis technegau cyfweliadau neu ysgrifennu CV.

Cynghorwyr personol

Gall cynghorwyr personol gynnig cymorth a chyngor ynghylch dysgu a dewisiadau gyrfa, a phethau eraill hefyd. Yn gyntaf, byddant yn canfod beth yw’r materion y mae arnoch angen cymorth yn eu cylch.

Gall cynghorwyr personol eich cynorthwyo â materion megis:

 • datrys rhesymau dros beidio parhau i ddysgu
 • dewis y cyrsiau iawn
 • canfod yr wybodaeth briodol ynghylch gyrfaoedd
 • cael cymorth ychwanegol â sgiliau sylfaenol
 • gwella eich hyder
 • datblygu eich sgiliau cyfathrebu
 • problemau bwlio y gallech fod yn eu hwynebu
 • cynnwys eich teulu yn eich cynllun dysgu, os oes angen hynny.

Gallant hefyd eich cynorthwyo i gael cyngor ynghylch problemau cyffredinol megis:

 • tai neu ddigartrefedd
 • teithio a chludiant
 • perthnasau
 • iechyd
 • arian
 • cymorth i droseddwyr ifanc
 • trefniadau gofal plant
 • camddefnyddio alcohol a chyffuriau
 • eich hawliau a’r gyfraith.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English