Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: TGAU a sut y gallwch chi eu defnyddio

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn ystyried y cymwysterau eu hunain a'r hyn gallant arwain ato.

Fideo - GCSE Options:

Beth mae TGAU yn ei gynnwys?

Mae TGAU yn gwrs astudio dwy flynedd fel rheol, mewn nifer o bynciau gwahanol, ar gyfer myfyrwyr ym Mlynyddoedd 10 ac 11.

Er hynny, caiff pobl o bob oedran ddilyn pynciau TGAU:

  • mae colegau addysg bellach a rhai ysgolion yn cynnal cyrsiau blwyddyn ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ychwanegu at nifer y pynciau maen nhw wedi llwyddo ynddyn nhw yn 16 oed
  • mae pobl o bob oedran yn astudio TGAU mewn dosbarthiadau nos. Maen nhw'n gwneud hyn am eu bod nhw angen pynciau penodol i ddilyn gyrfa arbennig, neu am fod ganddyn nhw ddiddordeb yn y pwnc.

Ydych chi'n cael dewis pa bynciau i'w cymryd?

Mae rhai pynciau yn yr ysgol y mae'n rhaid i chi eu hastudio. Pethau fel Saesneg, mathemateg, Cymraeg (yng Nghymru), a TGCh.

Er hynny, byddwch yn cael cyfle hefyd i ddewis rhai o'r pynciau rydych chi'n eu hastudio. Fe all y pynciau hyn fod yn rhai cyfarwydd i chi eisoes, neu'n gwbl newydd. Mae'n dibynnu ar beth mae eich ysgol yn ei gynnig.

Cynnwys

Mae'n amrywio gyda phob pwnc. Yn ychwanegol at waith ysgrifennu, fe allai gynnwys unrhyw gyfuniad o'r canlynol:

  • gwaith ymarferol
  • gwaith maes
  • prosiectau

Asesu

There are many different ways of being assessed in your GCSEs. Take a look at the examples below.

Asesiad Dan Reolaeth

Mae asesiad dan reolaeth wedi cael ei gyflwyno'n rhan o bynciau TGAU. Mae wedi cymryd lle gwaith cwrs. Roedd posib gwneud gwaith cwrs y tu allan i'r ystafell ddosbarth, ond bydd asesiad dan reolaeth yn cael ei fonitro'n fanylach gan athrawon.

Arholiadau

Mae arholiad traddodiadol yn cael ei sefyll yn y pynciau i gyd. Fel rheol, mae'r arholiadau'n para rhwng awr ac awr a hanner ac efallai y bydd angen traethawd fel ateb, neu gyfuniad o draethawd a chwestiynau aml ddewis.

Yn y rhan fwyaf o bynciau, mae'r ymgeiswyr yn cael eu gosod mewn un o ddau fand. Maen nhw naill ai'n sefyll arholiad ar gyfer y rhai y mae disgwyl iddyn nhw ennill gradd C i G, neu un ar gyfer y rhai y mae disgwyl iddyn nhw ennill gradd A* to D. Mae lefel anhawster y papurau ar gyfer y ddau grwp yn wahanol.

Meysydd llafur modiwlaidd

Mewn maes llafur modiwlaidd mae mwy nag un arholiad yn cael ei sefyll. Wrth i fodiwl neu adran o'r maes llafur gael ei gwblhau yn ystod y cwrs, mae marc yn cael ei roi. Mae'r myfyrwyr yn gwybod felly pa mor dda maen nhw'n gwneud wrth symud ymlaen drwy'r cwrs. Er hynny, mae'n rhaid i'r arholiad terfynol gyfrif am o leiaf 50% o'r marciau.

Arholiadau llafar

Mae'r rhain yn cael eu cynnal mewn ieithoedd modern. Yn y gorffennol, byddent wedi cynnwys un prawf gydag athro, gyda'r canlyniadau'n cael eu harchwilio gan gymedrolwr allanol.

Er hynny, yn dilyn adolygiad gan y llywodraeth, mae myfyrwyr yn wynebu cyfres o brofion llafar drwy gydol y flwyddyn yn awr. Penderfynwyd bod hyn yn adlewyrchiad tecach o allu rhywun nag un arholiad llafar unigol yn para deng munud.

Graddio

Ar hyn o bryd, mae marciau TGAU yn cael eu dyfarnu fel graddau A - G neu 9 - 1. Mae gradd ychwanegol o A* neu 9/8 ar gael am waith eithriadol o dda.

Fodd bynnag, yn Lloegr, o fis Medi 2015 ymlaen, bydd y mwyafrif o TGAU yn cael marc o 9 - 1 (gyda 9 yn cynrychioli'r marc uchaf).

Bydd mwy o bynciau'n symud i'r system raddio newydd hon yn 2016 ac yna yn 2017.

Ar ôl TGAU

Mae TGAU yn gallu arwain at unrhyw un o'r opsiynau canlynol:

  • swydd
  • lle ar raglen hyfforddi'r llywodraeth - fel Prentisiaeth Lefel Ganolraddol neu Brentisiaeth Lefel Uwch
Os ydych chi'n aros yn yr ysgol neu goleg, gallai TGAU arwain at bethau fel:
  • lefel A neu AS
  • Cymwysterau BTEC neu City & Guilds

Addysg Bellach

Neu mewn geiriau eraill, lefel A a lefel AS, a chymwysterau cyfatebol.

Mae gan y rhan fwyaf o ysgolion a cholegau ofynion penodol o bedair TGAU gradd C/4 neu uwch (neu gyfatebol) ar gyfer dilyn rhaglen lefel A/AS. Er hynny, mae gwahanol sefydliadau'n amrywio. Efallai fod rhai'n gofyn am nifer uwch ac mae rhai'n gofyn am raddau uwch nag C/4 mewn rhai o'r pynciau a fydd yn cael eu hastudio. Mae'n bwysig holi ysgolion a cholegau unigol.

Does dim rhaid llwyddo mewn pwnc ar lefel TGAU i'w astudio fel lefel A bob amser. Er hynny, mae'n arferol llwyddo mewn ieithoedd a gwyddoniaeth, oherwydd fe all fod yn anodd ymdopi â gofynion y maes llafur lefel A heb brofiad yn y pynciau hyn.

Prentisiaethau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, efallai bydd rhaid i chi sefyll to sit an prawf dawn yn cynnwys mathemateg a datrys problemau. Efallai bydd rhaid i chi sefyll prawf llythrennedd hefyd.

I gychwyn Prentisiaeth Lefel Ganolradd, bydd arnoch angen pump TGAU â graddau C neu well fel arfer, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Cyflogaeth

Mae llai o gyflogwyr yn recriwtio pobl ifanc sy'n gadael yr ysgol yn 16 oed i fynd i gyflogaeth lawn-amser yn awr - ond mae'r sefyllfa'n amrywio ledled y wlad. Mewn rhai ardaloedd, mae digon o gyfleoedd cyflogaeth ar gael o hyd; mewn ardaloedd eraill, does dim ar gael bron.

Bydd union nifer y pynciau TGAU fydd eu hangen, a'r graddau, yn amrywio o gyflogwr i gyflogwr. Efallai na fydd angen dim ar gyfer rhai swyddi; graddau D i G mewn ambell bwnc ar gyfer rhai eraill; pedair neu fwy o raddau C neu uwch ar gyfer rhai. Mae hyn yn dibynnu fel rheol ar ddisgwyliadau'r cyflogwr i chi ennill rhagor o gymwysterau.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English