Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Bagloriaeth Cymru

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod Bagloriaeth Cymru. Gallwch ganfod gwybodaeth ynghylch beth yw’r cymhwyster, lefelau astudio’r cymhwyster a sut mae’n cymharu â chymwysterau eraill.

Beth yw Bagloriaeth Cymru?

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster i fyfyrwyr 14 – 19 mlwydd oed yng Nghymru. Nid oes arholiadau i'w sefyll ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Yn lle hynny, mae dysgwyr yn ymgymryd â heriau gwahanol ac yn llunio portffolio o dystiolaeth i ddangos sut mae sgiliau wedi cael eu datblygu.

Beth yw'r gofynion?

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster sy'n cynnwys 3 elfen: 1. Tystysgrif Her Sgiliau: Dyma brosiect unigol a 3 her 2. TGAU Saesneg Iaith neu Gymraeg Iaith a TGAU Mathemateg - Rhifedd 3. Cymwysterau ategol fel TGAU eraill, cymwysterau Safon Uwch/AS a chymwysterau galwedigaethol

Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae Sgiliau Hanfodol Cymru yn cwmpasu’r chwe maes a ystyrir yn bwysig mewn addysg, bywyd a gwaith:

 • Cyfathrebu
 • ICT
 • Cymhwyso Rhif
 • Gweithio Gydag Eraill
 • Datrys Problemau
 • Gwella’ch Dysgu a’ch Perfformiad Eich Hun.

Cymru, Ewrop a'r Byd

Fe wnewch ddysgu rhagor am Gymru a’i pherthynas ag Ewrop a’r Byd. Gallwch astudio modiwl iaith fel rhan o’r adran hon o’r Fagloriaeth.

Addysg cysylltiedig â gwaith

Mae'r rhan hon o'r cwrs yn cynnwys gweithio gyda chyflogwr a chymryd rhan mewn gweithgaredd tîm a helpu myfyrwyr i ddeall sut mae busnesau'n gweithio.

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Mae hyn yn cwmpasu maes sylweddol iawn. Gallech fod yn ystyried pynciau megis iechyd, perthnasau a dinasyddiaeth.

Byddwch hefyd yn trafod materion sy’n ymwneud â’r amgylchedd, megis cynaliadwyedd.

Ymchwiliad Unigol

Yn y rhan hon, fe gewch gyfle i wneud gwaith ymchwil a chwblhau prosiect sy’n ymwneud â phwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Tystysgrif Her Sgiliau

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cynnwys pedwar asesiad mae'n rhaid i'r dysgwr eu cwblhau.

1. Prosiect Unigol: Dyma aseiniad seiliedig ar ymchwil, ar bwnc mae'r dysgwr yn ei ddewis. Bydd y dysgwr yn gweithio'n annibynnol ar y prosiect hwn i arddangos y wybodaeth a'r sgiliau i gynhyrchu ymchwiliad ysgrifenedig, gydag ymchwil ysgrifenedig yn ei gefnogi.

2. Her Menter a Chyflogadwyedd: Mae'r her hon yn annog dysgwyr i ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd i wella cyflogadwyedd. Gallai'r heriau hyn gael eu cynllunio gan ganolfan (ysgol/coleg), cyflogwr neu gan sefydliadau cenedlaethol eraill.

3. Her Dinasyddiaeth Fyd-eang: Bydd dysgwyr yn dangos dealltwriaeth o fater byd-eang ac yn ymateb yn briodol iddo. Gallai'r heriau hyn gael eu cynllunio yn lleol neu yn genedlaethol.

4. Her Gymunedol: Bydd dysgwyr yn amlygu, yn datblygu ac yn cymryd rhan mewn cyfleoedd sydd o fudd i'r gymuned. Gallai'r heriau hyn gael eu cynllunio yn lleol neu yn genedlaethol.

Lefelau Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n cael ei dyfarnu ar dair lefel: 1. Bagloriaeth Cymru Sylfaen (lefel 1 - yn gyfwerth ag TGAU graddau D, E, F, G) i'w defnyddio yng Nghyfnod Allweddol 4 neu yn y cyfnod ôl-16 – rhoddir graddau Llwyddiant* a Llwyddiant 2. Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol (lefel 2 - yn gyfwerth â graddau TGAU A*, A, B, C) i'w defnyddio yng Nghyfnod Allweddol 4 neu yn y cyfnod ôl-16 – rhoddir graddau A*, A, B ac C 3. Bagloriaeth Cymru Uwch (lefel 3 - yn gyfwerth â Safon Uwch, A/S,) i'w defnyddio yn y cyfnod ôl-16 yn unig - rhoddir graddau A*-E

Addysg uwch

Gallwch ddefnyddio’r Fagloriaeth Gymreig i gael lle ar gwrs addysg uwch. Fel arfer, bydd myfyriwr sy’n astudio’r Fagloriaeth ar lefel uwch yn cyfuno hynny â dau neu ragor o bynciau Safon Uwch, neu gymwysterau cyfwerth.

Mae’r rhaglen graidd lefel uwch yn cyfateb i 120 o bwyntiau UCAS, neu gymhwyster Safon Uwch â gradd A.

Sgiliau Hanfodol a Chyflogadwyedd

Yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru, mae sgiliau hanfodol dysgwyr yn cael eu hasesu. Mae'r holl sgiliau hyn yn cael eu datblygu mewn ffyrdd gwahanol ar draws y cwricwlwm a thrwy gydol dysgu a bywyd. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys:

 • Llythrennedd
 • Rhifedd
 • Llythrennedd Digidol
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
 • Cynllunio a Threfnu
 • Creadigedd ac Arloesi
 • Effeithiolrwydd Personol

Addysg uwch

Gallwch ddefnyddio Bagloriaeth Cymru i fynd ymlaen i addysg uwch. Fel arfer, byddai myfyriwr sy'n astudio'r Fagloriaeth ar lefel uwch yn cyfuno'i astudiaethau â dau Safon Uwch neu fwy, neu gyfwerth.

I gael A* ar lefel uwch, mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn werth 56 pwynt tariff.

Mae'n werth holi UCAS (https://qips.ucas.com/qip/advanced-welsh-baccalaureate-skills-challenge-certificate) a'r Brifysgol rydych chi wedi'i dewis am gymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Gwybodaeth Bellach

Careers Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0800 100900

E-bost post@careerswalesgyrfacymru.com

Gwefan www.careerswales.com

Welsh Baccalaureate Qualification

Welsh enquiries

Gwefan www.welshbaccalaureate.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English