Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Ymddiriedolaeth y Tywysog

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod rhaglenni Ymddiriedolaeth y Tywysog a sut gallent eich cynorthwyo chi.

Beth yw hi?

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn helpu pobl 13 i 30 oed i ddatblygu hyder a sgiliau, cael gwaith a dechrau eu busnesau eu hunain.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn targedu pobl sy'n ddiwaith neu sy'n gadael gofal, pobl sydd heb gymwysterau a phobl sydd â chofnod troseddol.

Mae dros 870,000 o bobl wedi cymryd rhan yn rhaglenni'r Ymddiriedolaeth ers i EUB Tywysog Cymru ei sefydlu ym 1976.

Rhaglenni Ymddiriedolaeth y Tywysog

Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog

Deuddeg wythnos o raglen datblygiad personol i bobl ddiwaith 16 i 25 oed yw Tîm. Mae pob Tîm, sy'n cynnwys tua 15 o bobl, yn cymryd rhan mewn prosiectau cymunedol. Mae aelodau'r tîm hefyd yn treulio wythnos ar gwrs preswyl, yn derbyn sialens tîm ac yn cwblhau lleoliad gwaith.

Maen nhw'n cael cyngor ar yrfaoedd, cymorth gyda'u CV a help i chwilio am waith. Mae rhaglen Tîm yn rhad ac am ddim, ac mae'r bobl sy'n cymryd rhan yn gallu hawlio budd-daliadau o hyd.

Mae'r aelodau tîm yn gallu creu portffolio o dystiolaeth yn ystod y 12 wythnos; mae hwn yn gallu arwain at gymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol.

Mae rhaglenni Tîm yn digwydd gyda chymorth colegau, gwasanaethau tân ac achub a phartneriaid eraill yr Ymddiriedolaeth.

Y Rhaglen Fenter

Mae'r cynllun hwn yn cynnig cymorth i bobl 18 i 30 oed. Mae angen bod syniad busnes gennych a'ch bod yn ddiwaith neu'n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos. Bydd angen i chi fethu codi'r holl arian y bydd ei angen arnoch i ddechrau'ch busnes.

Mae'r Rhaglen Fenter yn helpu pobl i:

 • archwilio a phrofi eu syniadau busnes
 • ysgrifennu cynlluniau busnes
 • dechrau eu busnes eu hunain, neu
 • gyrraedd nodau eraill mewn addysg, hyfforddiant neu waith.

Efallai byddwch yn gallu cael:

 • hyfforddiant sgiliau busnes
 • cyllid dechrau busnes
 • cymorth a chyngor busnes gan, er enghraifft mentor gwirfoddol
 • llinell gymorth gyfreithiol a system gyfrifyddu ar-lein sy'n rhad ac am ddim
 • arweiniad ynghylch patentau, hawlfraint a nodau masnach

Cyrsiau Dechrau Arni

Rhaglen yw Dechrau Arni i bobl ddi-waith sy'n 16-25 oed sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth, chwaraeon neu'r celfyddydau creadigol.

Mae pob cwrs yn para wythnos. Gallech chi gael y cyfle i weithio gyda gweithwyr proffesiynol yn eich maes chi i ddatblygu'ch sgiliau a rhoi hwb i'ch hyder.

Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim ac mae'ch costau teithio'n cael eu talu.

Ar ôl y cwrs, bydd yr Ymddiriedolaeth yn eich cefnogi a'ch helpu i symud i hyfforddiant, addysg, rhaglenni pellach, gwirfoddoli neu swydd.

Cyrsiau Agor Drws

Rhaglen yw Agor Drws sy'n darparu hyfforddiant sgiliau mewn meysydd gwaith penodol lle mae swyddi ar gael. Mae'r rhaglen i bobl 16 i 25 oed sy'n ddi-waith.

Mae'r cyrsiau fel arfer yn para rhwng pythefnos a chwe wythnos, ac maen nhw'n cael eu harwain gan weithwyr proffesiynol cymwysedig. Byddwch mewn tîm sy'n cynnwys hyd at 15 o bobl, a byddwch yn dysgu ac yn ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnoch i'ch helpu i gael gwaith yn y maes hwnnw. Mae'n bosibl y cewch chi wythnos o brofiad gwaith yn rhan o'r cwrs, os oes modd.

Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim. Bydd eich costau teithio'n cael eu talu; bydd costau gofal plant rhieni sengl yn cael eu talu hefyd.

Byddwch chi'n cael eich gwahodd i ddiwrnod blas cyn i'r cwrs ddechrau, er mwyn i chi benderfynu ai hwn yw'r maes cywir i chi. Ar ddiwedd y cwrs, bydd digwyddiad cyflwyno lle byddwch chi'n cael tystysgrif. Bydd cyflogwyr posibl yn y digwyddiad hefyd.

Ar ôl y cwrs, bydd yr Ymddiriedolaeth yn eich cefnogi a'ch helpu i ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni cais a pharatoi ar gyfer cyfweliadau.

Troseddwyr a chyn-droseddwyr

Mae hanes o droseddu'n gallu bod yn rhwystr enfawr rhag mynd ymlaen â'ch bywyd. Mae gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cefnogi troseddwyr a chyn-droseddwyr drwy eu helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwy, hyder a rhagolygon gwaith.

Mae'r gwirfoddolwyr yn ymweld â throseddwyr ifanc yn ystod eu chwe mis olaf yn y carchar ac am chwe mis ar ôl iddyn nhw adael. Mae llawer o'r gwirfoddolwyr yn gyn-droseddwyr eu hunain.

Mae'r mentoriaid gwirfoddol yn ceisio ysbrydoli a chymell y bobl ifanc sy'n gadael y carchar. Maen nhw hefyd yn sicrhau bod yr holl wasanaethau cymorth cywir sydd eu hangen ar y bobl ifanc ar gael iddyn nhw, fel budd-daliadau a llety.

Rhaglenni eraill

Dyma rai o'r rhaglenni eraill sy'n cael eu cynnal gan Ymddiriedolaeth y Tywysog. Trowch at ei gwefan i gael manylion pellach (nid yw rhai rhaglenni ar gael ym mhob rhan o'r wlad).

Rhaglen Fairbridge

Mae'r rhaglen hon yn helpu pobl rhwng 13 a 25 oed sy'n wynebu amrywiaeth o broblemau a rhwystrau yn eu bywydau. Mae'r rhaglen yn cael ei haddasu'n arbennig i bob unigolyn ac mae'n gallu cynnwys gweithgareddau anturus, cyrsiau i wella sgiliau cymdeithasol a chynllun datblygiad personol.

Bydd pob person ifanc yn cael cymorth a chefnogaeth un ac un er mwyn gosod nodau a phenderfynu ar ei gamau nesaf.

Mentoriaid Gadael Gofal

Mae pobl ifanc sy'n gadael gofal yn cael mentor i'w hysbrydoli a'u cymell. Mae'r mentor hefyd yn sicrhau bod yr holl wasanaethau cymorth perthnasol ar gael i'r person ifanc, fel budd-daliadau a llety.

Cenhadon Ifanc

Mae'r cynllun hwn i bobl rhwng 16 a 30 oed sydd wedi cwblhau un o raglenni Ymddiriedolaeth y Tywysog. Mae'r cenhadon ifanc yn dysgu sgiliau cyfathrebu ac arwain, ac maen nhw'n cael eu hannog i gymryd rhan weithgar yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth. Maen nhw'n cymryd rhan yn y cynllun hyd at flwyddyn.

Dyfarniadau a grantiau

Dyfarniadau datblygiad

Mae dyfarniadau datblygiad ar gael:

 • i bobl 14 i 16 oed mewn addysg ac sydd mewn perygl o gael llai na phump TGAU ar radd C neu uwch.
 • i bobl 16 i 25 oed nad ydyn nhw mewn addysg, hyfforddiant na gwaith.

Mae'r dyfarniadau'n gallu helpu gydag arian am gyfarpar, cymorth neu hyfforddiant, er enghraifft.

Nid oes modd eu defnyddio i dalu am gyrsiau addysg uwch na blynyddoedd i ffwrdd, na'u defnyddio gan grwpiau neu gymdeithasau.

Dyfarniadau Arian Cymunedol

Mae Dyfarniadau Arian Cymunedol yn darparu arian (hyd at £3,000) a chyngor i grwpiau o bobl ifanc sydd â syniadau am brosiectau i helpu eu cymunedau. Maen nhw ar gael i bobl gymwys 14 i 25 oed mewn rhai ardaloedd o'r wlad.

Clybiau xl

Clybiau tîm yw'r rhain sy'n cael eu cynnal mewn rhai ysgolion a lleoedd eraill, i fyfyrwyr rhwng 13 a 19 oed. Mae myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau, gan gynnwys y rhai sydd mewn perygl o dangyflawni neu gael eu gwahardd o'r ysgol, yn cael eu gwahodd i ymuno. Mae'r clybiau'n digwydd am dair awr yr wythnos neu ragor.

Yn y clybiau xl, mae'r myfyrwyr yn cael y cyfle i wneud ffrindiau, cael gwybod am waith, ymarfer gweithgareddau maen nhw'n eu mwynhau a chymryd camau i wella eu cymuned.

Mae'r clybiau xl yn gallu helpu myfyrwyr:

 • i ystyried beth sy'n eu dal nhw'n ôl
 • i gael cymorth gan un o gynghorwyr xl pan fydd ei angen arnyn nhw
 • i benderfynu sut maen nhw'n gallu goresgyn problemau
 • i ddatblygu cymhelliant
 • i wella eu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd a gwaith
 • i weithio tuag at ddyfarniad xl.

Sut allwch chi helpu'r Ymddiriedolaeth?

Gallwch chi ymuno ag Ymddiriedolaeth y Tywysog mewn un o nifer o rolau gwirfoddoli. Mae modd i chi fod yn fentor, sy'n rhoi cymorth a chyngor i bobl ifanc wrth wneud eu penderfyniadau. Neu gallwch helpu i asesu anghenion neu ymuno yn y gweithgareddau codi arian.

Gwybodaeth Bellach

Prince's Trust

Cyfeiriad 18 Park Square East, London NW1 4LH

Ffôn 0800 842842

E-bost webinfops@princes-trust.org.uk

Gwefan www.princes-trust.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English