Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Prentisiaethau

Crynodeb

Mae Prentisiaethau yn gynlluniau hyfforddi sy’n caniatáu i chi ddysgu ac ennill cymwysterau wrth weithio, gan ennill cyflog go iawn. Mae’r erthygl yn ystyried y Prentisiaethau gwahanol sydd ar gael, a beth allant arwain ato.

Fideo - Various: Prentisiaethau

Fideo - Anna: Prentis Peiriannydd

Cyflwyniad

Gall prentisiaethau eich cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau a chael yr hyfforddiant a’r cymwysterau y mae eu hangen arnoch i wneud swydd benodol. Byddwch yn hyfforddi gyda chyflogwr, a byddwch naill ai yn cael cyflog neu lwfans hyfforddi.

Mae prentisiaethau ar gael mewn amrywiaeth helaeth o feysydd, yn cynnwys cyllid, therapi harddwch, peirianneg, amaethyddiaeth, iechyd a gofal cymdeithasol, ac adeiladu.

Mae gwahanol fathau o brentisiaethau ar gael, yn dibynnu ar eich oedran, eich profiad a’r cyfleoedd yn eich ardal leol.

Mae’r mathau gwahanol yn cynnwys:

 • Prentisiaethau Lefel Canolradd
 • Prentisiaethau Lefel Uwch
 • Prentisiaethau Uwch.
 • Gradd-brentisiaethau

Mae’r sefyllfa yng Nghymru ychydig yn wahanol i Loegr. Yng Nghymru, mae Prentisiaethau Sylfaen yn debyg i Brentisiaethau Lefel Canolradd, ac mae Prentisiaethau yn debyg i Brentisiaethau Lefel Uwch.

Efallai fod y sefyllfa yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Holwch gynghorydd gyrfa.

Dysgu Cyn Prentisiaeth a Mynediad at Brentisiaethau

Gall Dysgu Cyn Prentisiaeth sicrhau fod gennych y sgiliau a’r wybodaeth sy’n angenrheidiol i’ch galluogi i wneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd a chanfod swydd.

Gallech weithio tuag at gymhwyster lefel 1 a datblygu Sgiliau Gweithredol mewn Saesneg, TGCh a Mathemateg.

Bydd Mynediad at Brentisiaethau yn cynorthwyo pobl ifanc 16-24 oed y mae arnynt angen rhagor o gymorth cyn cychwyn gwneud Prentisiaeth lawn.

Ni ddylech fod

 • mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant ar y diwrnod y byddwch yn cychwyn, a/neu dylai fod arnoch
 • angen cymorth dysgu ychwanegol.

Byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn y gweithlu, yn dysgu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn eu ceisio. Cewch gymorth i symud i Brentisiaeth lawn ymhen 3-6 mis, Fel arfer, byddwch yn cychwyn gwneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd; gallech hefyd gychwyn gwneud Prentisiaeth Lefel Uwch yn syth.

Prentisiaethau Lefel Ganolradd a Lefel Uwch

I bwy maen nhw?

Mae Prentisiaethau Lefel Ganolradd a Lefel Uwch ar gael i unrhyw un sydd dros 16 mlwydd oed. Nid oes uchafswm oedran.

Sut maent yn gweithio?

Byddwch naill ai yn cael eich cyflogi'n uniongyrchol neu' byddwch yn cael lleoliad yng ngweithle'r cyflogwr

Faint o amser sydd angen i'w cwblhau?

Gall hyn amrywio, yn dibynnu ar eich sgiliau, y cymhwyster rydych yn ceisio’i ennill a’r maes rydych yn hyfforddi ynddo. Er enghraifft, gallai Prentisiaeth Lefel Ganolradd gymryd dwy flynedd i’w gwblhau, ac efallai bydd angen tair blynedd i gwblhau Prentisiaeth Lefel Uwch. Gellir bod yn hyblyg, er mwyn caniatáu i chi gael rhagor o amser i orffen eich hyfforddiant.

Ym mha feysydd maent ar gael?

Dyma ychydig o enghreifftiau:

 • therapi harddwch
 • cyfrifeg
 • peirianneg
 • bwyd a diod
 • iechyd – gwasanaethau fferyllfeydd
 • trin gwallt

Mae llawer iawn o feysydd eraill.

Cymwysterau a hyfforddiant

Bydd Prentisiaethau Lefel Canolradd yn arwain at gymwysterau lefel 2. Bydd Prentisiaethau Lefel Uwch yn arwain at gymwysterau lefel 3.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymhwyster technegol, efallai trwy fynd i’r coleg un diwrnod bob wythnos. Gallai cymwysterau technegol gynnwys rhai BTEC neu City & Guilds sy’n berthnasol i’r swydd, er enghraifft.

Mae’n rhaid i bawb sy’n cychwyn Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Lefel Uwch ennill cymwysterau Sgiliau Gweithredol mewn Saesneg a mathemateg (a TGCh, os yw hyn yn berthnasol i’r math o hyfforddiant rydych yn ei wneud).

Bydd Sgiliau Gweithredol yn eich helpu i fod yn hyderus a llwyddiannus, nid yn unig wrth eich gwaith ac mewn addysg, ond ym mhob rhan o’ch bywyd bob dydd hefyd. Maent yn ymarferol - byddant yn eich cynorthwyo i ddatrys problemau a bod yn annibynnol. Mae arnom angen Sgiliau Gweithredol i wneud pethau megis llunio cyllideb, ysgrifennu llythyr cais am swydd a chanfod gwybodaeth ar-lein.

Bydd angen i chi ennill cymwysterau Sgiliau Gweithredol lefel 1 o leiaf i wneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd a rhai lefel 2 i wneud Prentisiaeth Lefel Uwch. Bydd rhaid i chi basio eich profion Sgiliau Gweithredol cyn gallwch orffen eich hyfforddiant.

Pan fyddwch yn ymuno â rhaglen, byddwch yn cael cytundeb hyfforddi. Bydd hwn yn datgan yn glir beth yw eich cyfrifoldebau a rhai’r cyflogwr. Bydd gennych gynllun ysgrifenedig sy’n amlinellu pob cam o’r hyfforddiant.

Gall Prentisiaethau Lefel Canolradd arwain at:

 • swydd barhaol
 • Prentisiaeth Lefel Uwch
 • cwrs addysg bellach (coleg) amser llawn.

Ar ôl cwblhau Prentisiaeth Lefel Uwch, efallai byddwch yn cychwyn:

 • swydd barhaol
 • astudiaethau addysg uwch, er enghraifft, HND neu radd sylfaen. Efallai byddwch hefyd yn gallu cychwyn cwrs gradd. Dylech ddarllen prosbectysau yn ofalus
 • Prentisiaeth Uwch

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion academaidd penodol i wneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd na Phrentisiaeth Lefel Uwch. Fodd bynnag, gellir gofyn am bedwar neu bump TGAU (A*-C neu 9 - 4) neu gymwysterau cyfwerth fel un o ofynion mynediad Prentisiaeth Lefel Uwch, neu fynnu bod ymgeiswyr wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Prentisiaethau Uwch

Mae nifer fechan o Brentisiaethau Uwch wedi cael eu cyflwyno. Mae’r rhain yn cynnwys cymwysterau ar yr un lefel ag addysg uwch. Gallech ennill cymhwyster proffesiynol cydnabyddedig.

Ble allaf i gael rhagor o wybodaeth?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy holi cynghorydd gyrfaoedd neu athro.

Yn Lloegr, mae’r wefan Prentisiaethau yn rhestru’r holl Brentisiaethau sydd ar gael, a gallwch chwilio ar-lein i weld beth sydd ar gael yn eich ardal leol.

Yng Nghymru, gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy droi at wefan Gyrfa Cymru.

Efallai fod y sefyllfa yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Holwch gynghorydd gyrfaoedd.

Hyfforddeiaethau a Dysgu Cyn Prentisiaeth

Gall Hyfforddeiaeth gynnig y sgiliau a’r wybodaeth y mae arnoch eu hangen i ymgymryd â Phrentisiaeth Lefel Ganolradd a chael swydd. Gallech weithio tuag at gymhwyster lefel 1 a datblygu Sgiliau Gweithredol mewn Saesneg, TGCh a mathemateg. Byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn y gweithlu, yn dysgu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Cewch gymorth i symud ymlaen i Brentisiaeth lawn ymhen tri i chwe mis, a hynny, fel arfer, ar lefel ganolradd; fodd bynnag, gallech symud ymlaen yn syth i wneud Prentisiaeth Lefel Uwch.

Prentisiaethau Gradd

Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy holi cynghorydd gyrfaoedd neu athro.

Yn Lloegr, mae’r wefan Prentisiaethau yn rhestru’r holl Brentisiaethau sydd ar gael, a gallwch chwilio ar-lein i weld beth sydd ar gael yn eich ardal leol.

Yng Nghymru, gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy droi at wefan Gyrfa Cymru.

Efallai fod y sefyllfa yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Holwch gynghorydd gyrfaoedd.

I bwy maen nhw'n addas?

Mae Prentisiaethau Gradd ar gael i unrhyw un 18 oed neu hyn. Disgwylir i chi feddu ar o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch cyn cael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd.

Sut maen nhw'n gweithio?

Mae Prentisiaethau Gradd yn bartneriaeth gyffrous newydd rhwng cyflogwyr a phrifysgolion. Maen nhw wedi'u bwriadu i roi'r cyfle i bobl ifanc ennill gradd ochr yn ochr â phrofiad gwaith bywyd go iawn.

Fel Prentis Gradd, byddwch yn rhannu eich amser rhwng astudio yn y brifysgol a'r gweithle. Byddwch yn cael eich cyflogi drwy gydol y cyfnod, bydd eich ffioedd dysgu'n cael eu talu ar eich rhan, a byddwch yn cyflawni gradd neu HND/HNC o brifysgol ar yr un pryd ag ennill cyflog a chael profiad yn y gwaith.

Pa mor hir maen nhw'n cymryd i'w cwblhau?

Bydd hyd eich Prentisiaeth Gradd yn amrywio yn unol â'r cwrs a'r diwydiant. Fel arfer, byddant yn cymryd rhwng 4 a 6 blynedd i'w cwblhau.

Pa brentisiaethau sydd ar gael?

O fis Medi 2015 ymlaen, bydd Prentisiaethau Gradd ar gael yn y meysydd canlynol:

 • Tirfesur Siartredig
 • Peirianneg Systemau Electronig
 • Peirianneg Awyrofod
 • Datblygu Meddalwedd Awyrofod
 • Peirianneg Systemau Amddiffyn
 • Gwyddoniaeth Labordy
 • Systemau Pwer
 • Niwclear
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Peirianneg Fodurol
 • Digidol
 • Rheolwr Perthynas Fancio
 • Adeiladu

Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd. Fodd bynnag, bydd gofynion mynediad yn amrywio yn unol â'r brifysgol a'r cyflogwr rydych yn gwneud cais iddi/iddo.

Gallwch wneud cais am swyddi yn seiliedig ar eich canlyniadau Safon Uwch disgwyliedig.

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy siarad â'ch Cynghorydd Gyrfa neu'ch Athro/Athrawes.

Yn Lloegr, mae'r wefan Prentisiaethau'n rhestru'r holl Brentisiaethau sydd ar gael, a gallwch holi ar-lein i weld beth sydd ar gael yn eich ardal leol.

Yng Nghymru, gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy wefan Gyrfa Cymru.

Gallai'r sefyllfa fod yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Gwiriwch gyda Chynghorydd Gyrfa.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

TheSite.org

Support and information services for 16-25 year-olds

Gwefan www.thesite.org

Careers Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0800 100900

E-bost post@careerswalesgyrfacymru.com

Gwefan www.careerswales.com

Apprenticeships: For Students, Parents and Job Seekers

Author: Catherine Dawson Publisher: Kogan Page

Gwefan www.cedawson.co.uk/apprenticeships

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English