Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Gweithio o Gartref

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod rhai o’r materion y dylech eu hystyried os ydych yn dymuno cychwyn gweithio gartref.

Y gweithle yn eich cartref

Fe all gweithio o gartref ymddangos fel y ffordd o fyw perffaith. Dim bws na thrên i'w dal, dim tagfeydd traffig, dim tywydd drwg i ddelio ag o. Codi pryd y mynnoch, gweithio pan deimlwch fel gwneud, a chymryd amser i ffwrdd pryd bynnag y dymunwch. Ydy'r cyfan yn swnio'n ormod o baradwys i fod yn wir?

I rai pobl, gweithio o gartref ydy'r ateb perffaith. Er enghraifft, gall gynorthwyo pobl wrth geisio cyfuno gyrfa ag ymrwymiadau teuluol. Bydd eraill yn canfod eu bod colli cwmpeini eu cyd-weithwyr.

Serch hynny, hyd yn oed os oes gennych le adref i greu gofod gwaith, a hyd yn oed os canfyddwch y syniad busnes iawn - mae llawer eto i'w ystyried.

Ble i roi'ch gofod gwaith

Y lolfa, llofft sbâr, cwt yn yr ardd, neu fwrdd y gegin - bydd gweithwyr cartref yn sefydlu eu gofod gwaith ble bynnag y gallant. Lle bynnag y penderfynwch leoli'ch hun, bydd angen i chi feddwl sut y bydd yn effeithio ar weddill y teulu.

Os oes angen heddwch a thawelwch arnoch, er enghraifft, mae'n debyg na fyddai'n syniad da lleoli'ch gofod gwaith lle mae gweddill y teulu yn tramwyo drwyddo byth beunydd.

Fe all bod angen i chi hefyd i ystyried lle mae'r pwyntiau trydan yn yr ystafell, a fydd angen cysylltiad neu linell ffôn ychwanegol arnoch, neu a fyddwch chi angen storfa - a allai fod yn eich modurdy. Gan ddibynnu ar y math o fusnes y byddwch yn ei redeg, fe allech chi orfod wneud newidiadau mawr i'ch cartref.

Bydd angen i chi hefyd i ystyried materion iechyd a diogelwch, fel sicrhau bod y goleuo a'r sedd yn iawn i chi. Fe allech chi hefyd orfod ystyried gwneud eich gofod gwaith yn ddiogel.

Cymdogion a chaniatâd

Yn gryno, fe allai gweithio o gartref olygu:

 • cael caniatâd gan gymdeithas adeiladu/landlord
 • cael caniatâd yr awdurdod lleol
 • talu trethi busnes ar ran o'ch eiddo
 • trwyddedau hylendid bwyd
 • tystysgrifau tân
 • asesiad o beryglon iechyd a diogelwch
 • arolwg yswiriant.

Pobl a all gynorthwyoOs ydy hyn oll yn ymddangos yn drafferthus, cofiwch fod yna bobl a all gynorthwyo gyda chyngor a gwybodaeth - gyda pheth ohono am ddim. Cysylltwch â'ch:

 • rheolwr banc
 • swyddfa TAW
 • adran
 • Gyllid a Thollau EM
 • llyfrgell
 • swyddfa'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Gall gweithwyr proffesiynol eraill fel cyfrifwyr, cyfreithwyr, cynghorwyr ariannol ac ymgynghorwyr busnes hefyd fod yn ddefnyddiol os ydych yn barod i dalu am eu gwasanaeth.

Cewch gyngor hefyd ynglyn â dechrau busnes a bod yn hunangyflogedig o wefan y llywodraeth GOV.UK - gwelwch 'Busnesau a'r Hunangyflogedig' o dan Gwybodaeth Bellach.

Delio ag ymyriadau

Cwyn gyffredin gan weithwyr cartref ydy y bydd rhywun yn galw - yn aml deulu neu gyfeillion - pan fyddant yn ceisio canolbwyntio. Mae'n ddoeth ar y cychwyn i atgoffa pobl yn garedig eich bod yn gweithio gartref.

Gallwch geisio sefydlu adegau penodol ar ddyddiau penodol pan fyddwch ar gael am sgwrs dros baned o de. Cyn hired â'ch bod yn cadw rheolaeth dros bryd y byddwch ar gael, mae cadw cysylltiad â phobl yn beth da.

Gweithio ar eich pen eich hun

Rydym o natur yn greaduriaid cymdeithasol, felly dydy gweithio ar eu pennau'u hunain am gyfnodau hir ddim yn cytuno â phawb. Fe all peth gwaith wedi ei leoli yn y cartref, o'i natur, fod yn hynod unig. Hyd yn oed os ydych mewn cysylltiad â phobl drwy e-bost neu ar y ffôn, fe allech gael y diffyg cyswllt personol yn anodd ymdopi ag o.

Serch hynny, mae yna strategaethau a fedr gynorthwyo:

 • Anogwch ymweliadau byrion gan deulu a chyfeillion ar amseroedd wedi eu trefnu o flaen llaw. Cadwch y rhain i amseroedd call, er enghraifft, amser cinio pan fyddwch mwy na thebyg am gymryd saib beth bynnag.
 • Trefnwch i gyfarfod cyd-weithiwr neu gyfaill i ffwrdd o'r ty ar amser y cytunwch arno unwaith neu ddwywaith yr wythnos.
 • Os ydych yn perthyn i gymdeithas broffesiynol, mynychwch gyfarfodydd o'ch cangen leol.

Cynllunio'ch diwrnod gwaith

Gan nad oes yna bennaeth yn eich annog i weithio, bydd angen y gallu i ysgogi'ch hun arnoch. Os nad ydych erioed wedi gweithio ar eich pen eich hun, mae hyn yn rhywbeth bydd angen i chi ei ddysgu. I weithio'n llwyddiannus o gartref, bydd angen i chi fod:

 • yn hunan-ddisgybledig
 • wedi'ch cymell yn dda
 • â'r gallu i drefnu'ch amser yn effeithiol
 • â'r gallu i flaenoriaethu eich gwaith.

Yr hyn a gollwch ac a enillwch

Fe allech chi weithio o gartref a pharhau i fod yn gyflogedig gan gwmni - yn yr achos yna fe allech chi gael y gorau o'r ddau fyd.

Byddai'r cwmni yn dal yn gyfrifol am eich talu, ac am eich hyfforddi. Fel arfer bydd raid iddo asesu'ch iechyd a diogelwch a chyfrannu at gost eich offer a'ch costau gweithredol. Byddwch hefyd yn gallu galw ar wasanaethau cefnogol fel cymorth TG.

Serch hynny, bydd y sefyllfa'n newid os penderfynwch weithio o gartref fel unigolyn hunangyflogedig.

Yn gyfnewid am eich annibyniaeth, fe allech chi orfod rhoi i fyny rhai buddion y cymeroch yn ganiataol fel person cyflogedig. Er enghraifft:

 • Byddwch yn gyfrifol am eich tâl salwch a thâl gwyliau eich hun.
 • Efallai na fyddwch chi'n gallu gwarantu llif reolaidd o waith, nac incwm rheolaidd.
 • Mae'n debyg y bydd raid i chi drefnu'ch pensiwn eich hun.

Y costau o weithio gartref

I ddechrau, fe allech chi orfod buddsoddi symiau sylweddol o arian, neu fenthyca arian i dalu am offer a gwasanaethau. Ni ellir pwysleisio gormod pa mor hanfodol ydy hi i chi gael cyngor diduedd, proffesiynol cyn buddsoddi unrhyw arian mewn unrhyw fusnes.

Bydd maint y buddsoddiad, wrth reswm, yn dibynnu ar y math o waith rydych am ei wneud. Gellir sefydlu nifer o weithgareddau gwaith yn y cartref am gymharol ychydig o gost.

Serch hynny, mae i bob busnes ei gostau rhedeg - fel isafswm, bydd hyn yn debygol o olygu cynnydd yn eich biliau trydan, nwy, ffôn a rhyngrwyd, ac o bosib eich taliadau yswiriant. Sicrhewch eich bod yn cyllidebu'n ofalus ar gyfer cost yr offer dechreuol yn ogystal â chostau rhedeg.

Nodyn: peidiwch byth ag anfon unrhyw arian o flaen llaw at gwmni sy'n hysbysebu am weithwyr cartref. Hysbysebir nifer o gynlluniau ffug lle y galwech golli'ch arian.

Pa fath o waith?

Ceir nifer o ffyrdd o weithio o gartref. Dyma rhai syniadau efallai eich bod am eu hystyried.

Gweithio i'ch hunan

Fe allech benderfynu bod yn hunangyflogedig yn eich crefft neu'ch proffesiwn presennol. Os gellir cyflawni'ch swydd gartref, fe allech benderfynu gweithio'n annibynnol. Efallai i chi deimlo y gallwch ennill mwy o arian, bod yn fwy effeithlon neu gost-effeithiol na busnes eich cyflogwr, neu efallai eich bod dim ond am newid eich ffordd o fyw.

Fe allai'ch gwybodaeth, profiad a chysylltiadau sy'n bodoli'n barod ddarparu dechrau da i chi. Serch hynny, bydd angen i chi fod yn gymharol sicr y gallwch gadw'r llif gwaith i fynd. Dylech hefyd bori drwy'ch cytundeb gyflogaeth bresennol. Fe all hon gynnwys amod sy'n eich rhwystro rhag gweithredu yn yr un busnes â'ch cyflogwr mewn ardal benodol neu am gyfnod penodol o amser.

Fe allech chi ystyried troi'ch diddordeb yn fusnes. Byddai hyn yn rhoi cyfle i chi ennill bywoliaeth o'r hyn rydych yn ei fwynhau fwyaf.

Bydd rhai pobl yn troi eu cartref yn fusnes. Fe allech chi ystyried rhedeg busnes gwely a brecwast neu, os ydy'r lle ganoch, siop de/coffi neu oriel gelf/crefft, er enghraifft. Os ydy'ch gardd yn ddigon mawr, fe allai hi fod yn bosib i chi dyfu a gwerthu'ch cynnyrch eich hun.

Gweithio i rywun arall

Fe allech chi fedru cadw'ch swydd bresennol, ond yn gweithio o gartref. Bydd hyn, wrth reswm, yn dibynnu ar y math o waith y gwnewch. Mae gwaith clercyddol a gweinyddol yn neilltuol yn cynnig ei hun i weithio o gartref. Mae swyddi gwerthu yn aml yn caniatáu gweithio o gartref.

Mae'n bosib cysylltu eich cyfrifiadur gartref gyda rhwydwaith eich cyflogwr. Gellir gwneud ystod o swyddi, o raglennu cyfrifiaduron a rheoli cronfeydd data i reoli stoc a chadw llyfrau yn y modd yma.

Fel arall, os nad ydy'ch swydd yn un sy'n cynnig ei hun i weithio gartref, fe allech ystyried ail-hyfforddi mewn medrau fyddai'n fwy addas ar gyfer gweithio o'r cartref.

Bydd rhai deiliaid tai yn cydosod nwyddau, yn pacio cynhyrchion neu'n gwneud dillad. Fe allech chi sicrhau cyflenwad rheolaidd o waith o un neu fwy o fusnesau. Sicrhewch y byddwch yn gweithio am raddfa resymol yr awr a gofynnwch am gytundeb. Peidiwch byth ag anfon arian o flaen llaw i gwmni sy'n hysbysebu am weithwyr cartref.

Masnachfreintiau

Ystyriwch fusnes masnachfraint addas y gellid ei redeg o gartref. Mae cwmnïau masnachfraint yn caniatáu i chi brynu eich lle mewn busnes sydd eisoes yn sefydledig. Bydd deiliaid masnachfraint fel arfer ag ardal unigryw i fasnachu ynddi, ac fe allant dderbyn offer, cyngor, hyfforddiant a chefnogaeth farchnata gan y breiniwr.

Yn ogystal â'ch buddsoddiad gwreiddiol, byddwch yn talu canran o'ch elw i'r breiniwr. Fel gydag unrhyw fuddsoddiad busnes, mae'n hanfodol eich bod yn cael cyngor diduedd, proffesiynol ar delerau unrhyw fasnachfraint i chi ei hystyried.

Mae gan y Gymdeithas Masnachfraint Brydeinig restr o freinwyr sy'n aelodau, ac maen nhw hefyd yn rhedeg seminarau ar gyfer pobl sy'n ystyried dod yn ddeiliaid masnachfraint.

Gwybodaeth Bellach

Health and Safety Executive (HSE)

Gwefan www.hse.gov.uk

Businesses and Self-Employed

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/browse/business

SFEDI Awards

Cyfeiriad Enterprise House, 18 Parsons Court, Welbury Way, Aycliffe Business Park, Durham DL5 6ZE

Ffôn 0845 2245928

E-bost customerservice@sfediawards.com

Gwefan www.sfediawards.com

Enterprise Nation

E-bost hello@enterprisenation.com

Gwefan www.enterprisenation.com

British Franchise Association

Cyfeiriad 85f Milton Park, Abingdon OX14 4RY

Ffôn 01235 820470

Gwefan www.thebfa.org

Homeworking.com

Cyfeiriad c/o Knowledge Computing Ltd, PO Box 208, Sandbach CW11 5DL

E-bost admin@homeworking.org

Gwefan www.homeworking.com

Telework Association

Cyfeiriad 61 Charterhouse Road, Orpington, Kent BR6 9EN

Ffôn 0800 616800

E-bost enquiries@telework.org.uk

Gwefan www.tca.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English