Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Y Diploma

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod y Diploma a gyflwynwyd yn Lloegr ym Medi 2008.

Mae’r erthygl yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y Diplomâu a’r amrywiaeth o bynciau a lefelau sydd ar gael.

(Daliwch sylw: oherwydd newidiadau a gyflwynwyd gan y Llywodraeth, bydd llawer o gyrff dyfarnu (ond nid pob un) yn stopio cynnig y cymhwyster hwn ar ôl 2013.)

Beth ydynt?

Cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-19 oed ydi Diplomas. Maen nhw'n cyfateb i TGAU a lefel A.

Gwahanol rannau'r Diploma

Mae pob Diploma yn cynnwys chwech rhan, sef:

 • Y prif ddysgu
 • Sgiliau swyddogaethol
 • Sgiliau personol, dysgu a meddwl
 • Dysgu ychwanegol neu arbenigol
 • Prosiect
 • Profiad gwaith.

Prif Addysg

Yn y rhan yma o'r Diploma, fe fyddwch chi'n edrych ar y pwnc/maes gwaith rydych chi wedi'i ddewis. Felly, ar gyfer y Diploma Technoleg Gwybodaeth, fe fyddwch chi'n dysgu popeth am bethau fel y gwahanol swyddi sydd yn y maes hwnnw. Fe fyddwch chi hefyd yn edrych ar sut mae technoleg yn cael ei defnyddio yn y gweithle.

Mae'r prif ddysgu fel rhan o'r Diploma'n bwysig iawn oherwydd mae eich gradd derfynol yn cael ei chyfrif gan ddefnyddio eich marciau o'r adran yma, a hefyd marciau eich prosiect chi.

Sgiliau swyddogaethol

Yn y rhan yma o'r Diploma, fe fyddwch chi'n astudio TGCh, Saesneg a mathemateg, ond fe fyddwch chi'n eu hastudio nhw mewn sefyllfaoedd go iawn a gwaith sy'n berthnasol i'r pwnc rydych chi wedi'i ddewis. Felly, er enghraifft, yn y Diploma Creadigol a'r Cyfryngau, efallai y byddwch chi'n llwyfannu drama ac angen gwybod faint o docynnau fydd arnoch chi angen eu gwerthu i logi'r lleoliad.

Sgiliau personol, dysgu a meddwl (SPDM)

Dyma sgiliau sydd yn bwysig iawn ar gyfer bywyd a gwaith. Dyma'r rhai y byddwch chi'n canolbwyntio arnyn nhw:

 • Gwaith tîm - gallu gweithio'n dda gydag eraill.
 • Ymchwilio annibynnol - gallu cynllunio a chynnal ymchwil.
 • Hunanreolaeth - gallu eich trefnu eich hun a'ch baich gwaith.
 • Dysgu adlewyrchol - gallu adolygu eich cynnydd a darparu adborth ar eich gwaith chi eich hun a gwaith pobl eraill.
 • Cymryd rhan effeithiol - gallu chwarae rhan lawn ym mywyd eich ysgol, coleg neu weithle.
 • Meddwl yn greadigol - gallu bod yn greadigol a dod o hyd i wahanol ffyrdd o ddatrys problemau.

Bydd y ffordd rydych chi'n dysgu ac yn datblygu'r sgiliau yma'n dod o'r holl rannau eraill o'r Diploma. Er enghraifft, bydd rhaid i chi weithio gydag eraill fel rhan o'ch profiad gwaith, gan ddatblygu sgiliau gwaith tîm. Ond hefyd byddwch yn cael cyfle i ddatblygu'r un sgiliau yn elfen prif ddysgu eich cwrs.

Dysgu ychwanegol neu arbenigol

Yn ogystal ag astudio'r maes gwaith rydych chi wedi'i ddewis, yn y Diploma, fe allwch chi hefyd ddewis gwneud cyrsiau cysylltiedig, neu gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Er enghraifft, fe allech chi wneud TGAU gwyddoniaeth neu iaith ochr yn ochr â'ch Diploma.

Prosiect

Mae pob myfyriwr Diploma'n gorfod cwblhau prosiect cysylltiedig â'r maes gwaith mae wedi'i ddewis. Mae'r math yma o waith yn dda am baratoi pobl sydd eisiau mynd i Addysg Uwch.

Chi fydd yn dewis pwnc y prosiect, ond bydd rhaid i chi gael cymeradwyaeth eich athro neu eich mentor.

Profiad gwaith

Rhan olaf y Diploma ydi 10 diwrnod o brofiad gwaith gorfodol. Efallai y cewch chi gyfle i wneud mwy na 10 diwrnod, ond dyma'r isafswm y mae'n rhaid i chi ei wneud.

Pa bynciau sydd ar gael?

Yn 2008, cafodd pum pwnc eu cyflwyno. Y rhain oedd:

 • Adeiladau a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Creadigol a Chyfryngau
 • Peirianneg
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Cymdeithas, Iechyd a Datblygiad.

Yna ym mis Medi 2009, cafodd y pump yma eu cyflwyno:

 • Tirol ac Amgylchedd
 • Dylunio Cynnyrch a Gweithgynhyrchu
 • Astudiaethau Gwallt a Harddwch
 • Gweinyddiad a Chyllid Busnes
 • Lletygarwch ac Arlwyo.

Yn olaf, ym mis Medi 2010, ychwanegwyd pedwar pwnc arall:

 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Manwerthu
 • Teithio a Thwristiaeth.

Pa lefelau sydd ar gael?

Ceir tair lefel o Ddiploma:

 • Gelwir Lefel 1 yn Ddiploma Sylfaen ac mae'n gyfwerth â thua pump TGAU.
 • Gelwir Lefel 2 yn Uwch Ddiploma ac mae'n gyfwerth â thua saith TGAU.
 • Gelwir Lefel 3 yn Ddiploma Pellach ac mae'n gyfwerth â thair a hanner Lefel A.

Bydd hefyd rhywbeth caiff ei alw'n Ddiploma Dilyniant. Mae hyn yn gymhwyster Lefel 3 fydd gyfwerth â dwy Lefel A.

Sut cânt eu graddio?

Caiff y Diplomau eu graddio fel hyn:

 • Diploma Sylfaen: A*, A, B neu anraddedig (U)
 • Diploma Uwch: A*, A, B, C neu anraddedig (U)
 • Diploma Pellach: A*, A, B, C, D, E neu anraddedig (U).

Mae gofyn i chi lwyddo ym mhob rhan o'r Diploma i gael gradd derfynol, ond y prif rannau dysgu a phrosiect yn unig fydd yn cyfrif tuag at y radd gewch chi.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English