Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Blwyddyn Allan cyn Addysg Uwch

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod y cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dymuno cymryd blwyddyn allan cyn mynd i goleg neu brifysgol.

Fideo - Various: Blwyddyn i Ffwrdd

Cyflwyniad

Ar ôl mwy na deng mlynedd o ysgol, gwaith cartref, astudio ac arholiadau, i rai pobl mae'n amser cymryd seibiant cyn mynd i'r coleg neu'r brifysgol. I rai, mae cymryd blwyddyn allan yn gallu bod yn brofiad bythgofiadwy.

Y peth pwysig ydi pwyso a mesur manteision ac anfanteision cymryd blwyddyn allan, gwneud penderfyniadau pendant am beth rydych chi'n bwriadu ei wneud, ac wedyn cynllunio'n ofalus i wneud yn siwr bod popeth yn mynd yn iawn.

Y pethau da am flwyddyn fwlch

  • mae blwyddyn allan yn cynnig seibiant oddi wrth astudio a chyfle i chi feddwl am eich dyfodol
  • cyfle i weld llefydd a diwylliannau newydd
  • fe allwch chi ennill arian, a'i ddefnyddio i ariannu eich teithiau efallai, neu brynu rhywbeth mawr, fel car, neu ei gadw i'ch helpu pan fyddwch yn fyfyriwr
  • fe fyddwch chi'n datblygu fel person ac yn fwy annibynnol, ac yn barod am fywyd fel myfyriwr ac fel oedolyn

Y pethau drwg am flwyddyn fwlch

  • ar ôl gwneud fel y mynnwch chi, fe all fod yn anodd mynd yn ôl i fod yn fyfyriwr eto
  • os ewch chi i deithio, efallai y byddwch chi'n ei chael yn anodd setlo'n ôl i fywyd normal bob dydd
  • os na fyddwch chi wedi cynllunio'n ofalus a rhoi trefn ar eich arian, efallai y bydd gennych chi broblemau ariannol

Beth allwch chi ei wneud yn ystod eich blwyddyn allan?

Mae eich dewisiadau chi'n syml:

  • gweithio
  • astudio
  • teithio

Wrth gwrs, fe allwch chi wneud cymysgedd o'r rhain, neu ddim ond un. Meddwl am sut byddwch chi'n talu am bethau sy'n bwysig. Os ydych chi'n lwcus iawn, fe fydd gennych chi gynilion, ond mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o bobl weithio naill ai cyn blwyddyn allan neu yn ystod y flwyddyn honno rywdro.

Gweithio yn ystod eich blwyddyn allan

Gwaith cyflogedig

Os ydych chi wedi penderfynu ar yrfa ar gyfer y dyfodol yn barod, dyma gyfle perffaith i chi gael rhywfaint o brofiad gwaith perthnasol.

Er enghraifft, os ydych chi eisiau mynd i fyd y gyfraith, fe allech chi chwilio am waith mewn swyddfa cyfreithiwr; os ydych chi'n gobeithio dilyn gyrfa fel rheolwr siop, fe allech chi gael rhywfaint o brofiad adwerthu. Bydd hyn yn edrych yn dda ar eich CV chi.

Fe allech chi weithio dramor wrth gwrs. Mae gwefannau amrywiol wedi'u sefydlu i'ch helpu chi i ddod o hyd i swyddi gwag. Chwiliwch am rywbeth fel 'gweithio dramor' i weld beth ddaw i'r golwg. Neu edrychwch ar y dolenni ar ddiwedd yr erthygl yma. Cofiwch ymchwilio i gefndir unrhyw sefydliad sy'n cynnig swyddi gwag. Mae'n benderfyniad mawr felly peidiwch â bod yn rhy fyrbwyll.

Gwaith gwirfoddol

Un man cychwyn da ar gyfer dod o hyd i wybodaeth am waith gwirfoddol ydi'r wefan Volunteering England. Ar ôl mynd i'r wefan, cliciwch ar 'I want to volunteer' ac wedyn chwilio am naill ai gyfleoedd gwirfoddoli gwag gan ddefnyddio'r bas data 'Do-it' neu chwilio am eich canolfan leol gan ddefnyddio'r 'Volunteer Centre Finder.'

I wirfoddoli dramor, fe allech chi gysylltu â VSO. Dyma sefydliad uchel ei barch sy'n bodoli ers 1958.

Yn ogystal â VSO, mae nifer o sefydliadau eraill a allai eich helpu chi i ddod o hyd i waith gwirfoddol. Ond fel gyda gwaith cyflogedig, fe ddylech chi ymchwilio i hanes cwmnïau cyn gwneud unrhyw benderfyniadau mawr.

Teithio yn ystod eich blwyddyn allan

Os byddwch chi'n penderfynu teithio yn ystod eich blwyddyn allan, mae'n rhaid i chi gynllunio hynny ymlaen llaw a gwneud yn siwr bod gennych chi ddigon o arian. Os byddwch chi'n penderfynu teithio yn Ewrop neu ymhellach i ffwrdd, mae nifer o bethau y byddwch chi eisiau eu hystyried.

Mae gan wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO) gyngor cyffredinol defnyddiol iawn am gymryd blwyddyn fwlch, a gwybodaeth hefyd am wledydd penodol.

Arian

Efallai y byddwch chi eisiau gweithio i godi arian ar gyfer eich trip cyn i chi fynd, neu fentro efallai a gobeithio cael hyd i waith am gyfnodau byr wrth i chi deithio. Mae'n syniad da gwneud yn siwr bod gennych chi ddigon o arian ar gael i dalu am eich bwyd a'ch llety.

Yswiriant

Gwnewch yn siwr bod gennych chi yswiriant ar gyfer eich eiddo a'ch costau meddygol. Os ydych chi'n teithio yn Ewrop, gwnewch yn siwr bod gennych chi Gerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC). Fe allwch chi wneud cais ar-lein am un o'r rhain neu drwy ffurflen gais (ar gael o brif swyddfeydd post).

Mae'r cerdyn EHIC yn rhoi hawl i chi gael gofal iechyd am ddim neu am bris is yng ngwledydd Ardal Economaidd Ewrop (AAE) neu yn y Swisdir. Gwledydd AAE ydi'r rhai yn yr Undeb Ewropeaidda hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Ond fe fydd arnoch chi angen yswiriant yr un fath, hyd yn oed gyda'r EHIC. Os ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau antur tra byddwch chi dramor, gwnewch yn siwr bod eich yswiriant yn cynnwys y rhain.

Visas

Os ydych chi'n teithio y tu allan i'r UE, mae'n debygol y bydd arnoch chi angen visa. Dim ond ar gyfer teithio yn y wlad mae rhai visas, ac efallai y bydd arnoch chi angen trwydded arall os byddwch chi eisiau gweithio yno.

Mae pobl sy'n gweithio heb y gwaith papur priodol yn gallu cael eu taflu allan o'r wlad os byddan' nhw'n cael eu dal; mewn rhai achosion, fe allan' nhw gael eu gwahardd rhag dychwelyd am byth (hyd yn oed am wyliau).

Cysylltwch â llysgenhadaeth neu swyddfa conswl y wlad rydych chi'n bwriadu ymweld â hi i gael gwybodaeth am y gofynion visa.

Iechyd

Efallai y bydd arnoch chi angen rhai brechiadau cyn mynd i deithio, yn enwedig ar gyfer Asia, De a Chanolbarth America ac Affrica. Bydd eich meddyg teulu'n gallu dweud wrthych chi beth fydd arnoch chi ei angen ar gyfer pob gwlad.

Os ydych chi'n cymryd unrhyw feddyginiaeth yn rheolaidd, gwnewch yn siwr eich bod yn mynd i weld eich meddyg teulu ymlaen llaw i gael cyflenwad. Gwnewch yn siwr bod eich meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn gyfreithlon yn y wlad rydych chi'n mynd iddi. Cadwch y feddyginiaeth yn ei phecyn gwreiddiol ac ewch â nodyn gan eich meddyg gyda chi.

Astudio yn ystod eich blwyddyn allan

Efallai y byddwch chi'n penderfynu eich bod chi eisiau astudio dramor tra rydych chi ar flwyddyn allan. Y fantais fwyaf o astudio dramor ydi gwella eich sgiliau iaith ac mae llawer o gyflogwyr yn edrych yn ffafriol ar ymgeiswyr sy'n gallu siarad iaith arall.

Mae sawl sefydliad yn gallu eich helpu chi i drefnu trip astudio. Er enghraifft, mae CESA Languages (aelod o'r Year Out Group) yn cynnig rhaglenni astudio mewn nifer o wledydd. Er hynny, fe fydd rhaid i chi dalu am y rhaglenni yma.

Beth i'w wneud am eich cais i'r brifysgol

Fe allwch chi wneud cais i brifysgol ac wedyn gohirio'r mynediad tan ar ôl eich blwyddyn allan. Gwnewch gais i UCAS fel pawb arall ac wedyn dewis gohirio'r cwrs am flwyddyn.

Mae'r rhan fwyaf o brifysgolion yn edrych yn ffafriol ar ymgeiswyr sydd eisiau gohirio eu cwrs am flwyddyn, dim ond eich bod chi'n nodi'n glir ar eich ffurflen UCAS sut rydych chi'n bwriadu treulio eich amser. Esboniwch eich bod chi'n cymryd blwyddyn fwlch a beth rydych chi'n gobeithio ei gyflawni yn ystod y flwyddyn honno. Os bydd cysylltiad rhwng yr hyn fyddwch chi'n ei wneud â'r cwrs fyddwch chi'n ei gymryd, cofiwch grybwyll hynny hefyd.

Gwybodaeth Bellach

The Conservation Volunteers (TCV)

Cyfeiriad Sedum House, Mallard Way, Doncaster DN4 8DB

Ffôn 01302 388883

E-bost information@tcv.org.uk

Gwefan www.tcv.org.uk

Foreign & Commonwealth Office (FCO)

Cyfeiriad King Charles Street, London SW1A 2AH

Ffôn 020 7008 1500

E-bost fcocorrespondence@fco.gov.uk

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Volunteer Work Abroad (VSO UK)

Cyfeiriad 27a Carlton Drive, Putney, London SW15 2BS

Ffôn 020 8780 7500

E-bost enquiry@vso.org.uk

Gwefan www.vso.org.uk

TheSite.org

Support and information services for 16-25 year-olds

Gwefan www.thesite.org

BUNAC

Working Adventures Worldwide

Cyfeiriad 16 Bowling Green Lane, London EC1R 0QH

Ffôn 020 7251 3472

E-bost enquiries@bunac.org.uk

Gwefan www.bunac.org.uk

Camp America

Ffôn 020 7581 7373

Gwefan www.campamerica.co.uk

Community Service Volunteers (CSV)

Cyfeiriad 237 Pentonville Road, London N1 9NJ

Ffôn 020 7278 6601

E-bost information@csv.org.uk

Gwefan www.csv.org.uk

Gapwork.com

Ffôn 0113 2660880

E-bost info@gapwork.com

Gwefan www.gapwork.com

vInspired

Volunteering opportunities

Cyfeiriad 5th floor, Dean Bradley House, 52 Horseferry Road, London SW1P 2AF

Ffôn 020 7060 7000

E-bost info@vinspired.com

Gwefan vinspired.com

Year Out Group (YOG)

Gwefan www.yearoutgroup.org

Gap Advice.org

Cyfeiriad 12 Hutchings Road, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 2BB

Ffôn 07973 548316

E-bost info@gapadvice.org

Gwefan www.gapadvice.org

The Gap-year Guidebook 2013

Editor: Jonathan Barnes Publisher: John Catt Educational Ltd

Your Gap Year

Author: Susan Griffith Publisher: Vacation Work

Gwefan www.gapyear.com/plan

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English