Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Cyllid i Bobl Ifanc ar gyfer Astudio

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried y ffynonellau cymorth ariannol sydd ar gael i bobl ifanc sy’n parhau â’u haddysg.

Addysg Bellach

Os ydych chi'n meddwl am fynd i'r coleg ond yn poeni am gostau, mae'n werth gwybod bod posib i chi gael help gyda'r pethau hyn:

  • teithio i goleg
  • llyfrau ac offer
  • costau gofal plant
  • ffioedd cofrestru ac arholiadau
  • costau byw eraill.

Os ydych chi ar gwrs llawn-amser, does dim rhaid i chi dalu ffioedd y cwrs fel rheol. Os ydych chi'n 19 oed neu'n hyn ac ar gwrs rhan-amser, efallai y bydd rhaid i chi eu talu. Os ydych chi'n 18 oed neu'n iau, 'fyddwch chi ddim yn talu ffioedd cofrestru nac arholiadau fel rheol.

Cronfa Gefnogi Ddewisol

Mae Cronfeydd Cefnogi Dewisol ar gael i helpu gyda chostau astudio. I gael gwybod a oes help ar gael i chi, siaradwch gyda'ch Awdurdod Lleol neu eich swyddog cefnogi/lles myfyrwyr.

Os oes rhaid i chi dalu eich ffioedd eich hun, efallai bod help ar gael. Er enghraifft, efallai bod gan y coleg rydych chi'n mynd iddo Gronfa Mynediad at Ddysgu; bwrsari neu efallai bod dyfarniad arall ar gael.

Yn gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n mynd i goleg lleol yn byw gyda'u rhieni, felly mae'r costau byw yn eithaf isel. Er hynny, os ydych chi'n byw oddi wrth eich rhieni, bydd rhaid i chi feddwl sut rydych chi'n mynd i dalu eich costau byw, fel rhent, bwyd a thrafnidiaeth.

Addysg Uwch

Mae unrhyw gwrs sy'n arwain at radd, gradd sylfaen, DCU (Diploma Cenedlaethol Uwch)/TGU (Tystysgrif Genedlaethol Uwch) neu DipAU (Diploma Addysg Uwch) yn cyfrif fel addysg uwch. Ar gyfer y cyrsiau hyn, bydd rhaid i chi gael hyd i'r arian ar gyfer eich ffioedd hyfforddi a'ch costau byw.

Ffioedd hyfforddi

Efallai y bydd posib i chi gael help gyda ffioedd hyfforddi. Bydd faint fyddwch chi'n ei dalu'n dibynnu ar eich incwm chi ac incwm eich teulu. Edrychwch ar wefannau'r prifysgolion i weld faint mae pob un yn ei godi am y cyrsiau.

Benthyciadau myfyrwyr

Bydd rhaid i chi dalu eich holl gostau byw hefyd ac mae disgwyl yn gyffredinol i chi ddefnyddio benthyciadau myfyrwyr i dalu'r rhain.

Benthyciadau Datblygiad Proffesiynol a Gyrfa (PCDL)

Os ydi'r cwrs rydych chi eisiau ei wneud yn un nad oes benthyciad myfyrwyr ar gael ar ei gyfer, efallai y bydd posib i chi gael PCDL. Mae'r benthyciad yr un fath â benthyciad gan fanc, ond rydych chi'n ei dalu'n ôl ar ôl gorffen y cwrs.

Mae PCDL ar gyfer pobl sydd eisiau astudio cwrs proffesiynol neu alwedigaethol (cysylltiedig â gwaith - sy'n gallu cynnwys graddau a chymwysterau ôl-radd). Mae'r cyrsiau'n gallu para rhwng wythnos a dwy flynedd (tair blynedd os ydi'r cwrs yn cynnwys profiad gwaith).

Hyfforddiant sy'n cael ei noddi gan y llywodraeth

Mae cynlluniau hyfforddi sy'n cael eu noddi gan y llywodraeth yn helpu pobl ddi-waith i symud i waith. Eu pwrpas ydi cynnig cyfleoedd i bobl ddi-waith yn y tymor hir ddysgu'r sgiliau y bydd arnyn nhw eu hangen yn y gweithle.

I gael rhagor o wybodaeth am beth sydd ar gael, cysylltwch â'r Ganolfan Byd Gwaith.

Ffyrdd o gyllido astudiaethau

Yn ogystal â benthyciadau, mae posibiliadau eraill y gallech chi edrych arnynt ar gyfer cyllido eich astudiaethau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Nawdd o bob math
  • Ysgoloriaethau a dyfarniadau elusennol
Bydd rhai cyflogwyr (cwmniau mawr yn bennaf), y lluoedd arfog, a rhai cyrff proffesiynol yn talu am ffioedd dysgu a chostau byw. Fel arfer, byddent yn gwneud hyn ar gyfer cyrsiau HND a gradd megis y gwyddorau, peirianneg, a chyrsiau sy'n ymwneud â busnes o bryd i'w gilydd. Disgwylir i'r myfyrwyr sy'n cael eu noddi fynd i weithio i'r cwmniau yn ystod y gwyliau. Wedi iddynt raddio, efallai bydd disgwyl iddynt weithio'n llawn amser gyda'r noddwr, ond nid yw hynny'n wir ar gyfer pob achos. Math arall o nawdd yw pan fydd eich cyflogwr yn talu i chi gwblhau cwrs rhan amser, neu trwy ddysgu o bell. Os nad ydych yn credu y gallech fforddio mynd i'r coleg yn llawn-amser, neu os hoffech chi ennill cyflog wrth astudio, efallai dylech ystyried hyn. Mae Bwrsariaethau ar gael i dalu am gostau astudio rhai cyrsiau proffesiynol eu naws. Fel rheol, mae'r rhain i'w cael gan y cyrff aelodaeth sy'n gysylltiedig â phroffesiwn penodol. Mae Bwrsariaeth GIG Cymru ar gael gan GIG Cymru. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn rhedeg Cynllun Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol.

Os ydych chi'n dechrau ar Gwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE) llawn amser, gallech fod yn gymwys i ymgeisio am gymorth gyda'ch ffioedd dysgu a'ch costau byw trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae cymelldaliadau ITE ar gael hefyd. Dylech holi eich prifysgol amdanynt.

Ysgoloriaethau a gwobrau elusennol

Mae ysgoloriaethau yn cynnig arian am astudio heb hyfforddiant yn y gweithle. Gallent gael eu dyfarnu ar gyfer teithio neu ymchwil arbennig, neu i wobrwyo gallu rhagorol mewn chwaraeon neu gerddoriaeth. Fel rheol, prifysgolion neu sefydliadau proffesiynol fydd yn eu cynnig. Gallech geisio noddi eich cwrs trwy ofyn am gymorth elusennau ac ymddiriedolaethau. Fel arfer, mae'r nawdd yma ar gael i'r rhai sydd ag anfantais o ryw fath, neu sy'n perthyn i grwp penodol o bobl (megis grwpiau crefyddol neu ethnig).

Nawdd o bob math

Mae rhai cyflogwyr (cwmnïau mawr yn bennaf), y lluoedd arfog a rhai sefydliadau proffesiynol yn talu ffioedd hyfforddi a chostau byw myfyrwyr. Maent yn gwneud hyn yn bennaf ar gyfer cyrsiau DCU a gradd mewn peirianneg a gwyddoniaethau, a phynciau cysylltiedig â busnes weithiau.

Mae disgwyl i'r myfyrwyr a noddir weithio i'r cwmni yn ystod eu gwyliau. Ar ôl iddynt raddio, efallai y bydd disgwyl iddynt gymryd swydd barhaol gyda'u noddwr, ond nid yw hyn yn wir bob amser.

Ffurf arall ar noddi ydi pan mae eich cyflogwr yn talu i chi am wneud cwrs astudio rhan-amser neu drwy ddysgu o bell. Os ydych chi'n teimlo na allwch chi fforddio mynd i goleg yn llawn-amser neu eich bod chi eisiau ennill arian wrth ddysgu, byddai'n werth meddwl am hyn.

Mae bwrsarïau ar gael i dalu am gostau astudio rhai cyrsiau proffesiynol eu naws. Fel rheol, mae'r rhain ar gael gan y cyrff aelodaeth sy'n gysylltiedig â phroffesiwn penodol.

Ysgoloriaethau a dyfarniadau elusennol

Mae ysgoloriaethau'n darparu arian ar gyfer astudio heb hyfforddiant yn y gweithle. Efallai bod y rhain yn cael eu rhoi ar gyfer ymchwil arbennig neu deithio, neu i wobrwyo gallu cerddorol neu chwaraeon nodedig. Fel rheol maent yn cael eu rhoi gan brifysgolion neu sefydliadau proffesiynol.

Fe allech chi geisio codi arian i dalu am eich cwrs gan elusennau ac ymddiriedolaethau. Fel rheol, mae'r cyllid sydd ar gael ar gyfer pobl o dan anfantais mewn rhyw ffordd, neu bobl sy'n perthyn i grwp penodol (fel grwp crefyddol neu ethnig).

Gwybodaeth Bellach

TheSite.org

Support and information services for 16-25 year-olds

Gwefan www.thesite.org

Student Finance and Loans

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/browse/education/student-finance

National Union of Students (NUS)

Cyfeiriad NUS HQ, 4th Floor 184-192 Drummond Street, London NW1 3HP

Ffôn 0845 5210262

E-bost nusuk@nus.org.uk

Gwefan www.nus.org.uk

Scholarship Search

Gwefan www.scholarship-search.org.uk

Student Awards Agency for Scotland (SAAS)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Gyleview House, 3 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9HH

Ffôn 0300 5550505

Gwefan www.saas.gov.uk

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

Student Loans Company

Cyfeiriad 100 Bothwell Street, Glasgow G2 7JD

Ffôn 0845 3005090

Gwefan www.slc.co.uk

The Directory of Grant Making Trusts 2012/13

Author: Tom Traynor Publisher: Directory of Social Change

Student Finance England

UK government services and information

Cyfeiriad PO Box 210, Darlington DL1 9HJ

Ffôn 0845 3005090

Gwefan www.gov.uk/contact-student-finance-england

Student Finance NI

Irish enquiries

Ffôn 0845 6000662

Gwefan www.studentfinanceni.co.uk

Directory of Social Change

Cyfeiriad 24 Stephenson Way, London NW1 2DP

Ffôn 020 7391 4800

E-bost training@dsc.org.uk

Gwefan www.dsc.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English