Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch (Llwybrau at)

Crynodeb

'Mae (Llwybrau At Addysg Uwch' yn ystyried y gwahanol ffyrdd o gael lle ar gyrsiau megis graddau, graddau sylfaen a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HNDs).

Beth ydi addysg uwch?

Mae addysg uwch yn disgrifio amrywiaeth eang o gyrsiau, sy'n cael eu cynnal yn bennaf gan brifysgolion a cholegau addysg uwch.

Mae'r cyrsiau hyn yn cynnwys graddau, TGU a DCU, graddau sylfaen, cymwysterau ôl-radd a chyrsiau proffesiynol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae prifysgolion a cholegau addysg uwch wedi ehangu eu polisïau mynediad.

Mae hyn yn golygu bod y rhan fwyaf erbyn hyn yn annog ceisiadau gan bobl heb lefel A ond sydd, yn hytrach, yn gallu cynnig profiad, sgiliau neu gymwysterau eraill.

Y prif lwybrau at addysg uwch

Mae gwahanol lwybrau at addysg uwch. Y rhai mwyaf cyffredin ydi:

  • Safon Uwch
  • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
  • Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru
  • cymwysterau Cenedlaethol lefel 3 Edexcel (BTEC)
  • cymwysterau proffesiynol
  • cyrsiau Mynediad.

Ar ôl lefel A

Ar gyfer cyrsiau gradd, fel rheol, fe ddylech chi fod â dwy neu dair lefel A, TGAU gradd C ac uwch yn eich pynciau lefel A, a dau neu dri o bynciau TGAU eraill (A*-C), gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg yn aml.

Ar gyfer mynediad i DCU a TGU, fel rheol mae arnoch chi angen un lefel A a phedair TGAU (A*-C).

Ar gyfer rhai cyrsiau, mae'n rhaid i chi fod wedi astudio dau bwnc lefel A a phasio un ohonyn nhw o leiaf.

Nid oes gofynion mynediad penodol ar gyfer cyrsiau gradd sylfaen. Mae'r prifysgolion a'r colegau sy'n cynnig graddau sylfaen yn gosod eu gofynion eu hunain. Byddant yn penderfynu a ydi eich rhinweddau personol, eich sgiliau neu eich cymwysterau'n eich gwneud chi'n addas ar gyfer y cwrs. Efallai y bydd arnoch chi angen o leiaf un lefel A (neu gyfatebol) a rhwng tair a phump TGAU (A*-C). Efallai y bydd posib i chi fynd i mewn heb gymwysterau, er enghraifft, os oes gennych chi rinweddau personol a sgiliau addas ar gyfer y cwrs.

Ar ôl Edexcel (BTEC) lefel 3 Cenedlaethol

Yn aml gwnaiff prifysgolion dderbyn cymwysterau Cenedlaethol lefel 3 yn lle Lefelau A. Serch hynny, fe all rhai prifysgolion fynnu o hyd bod ganoch y Lefelau A penodedig er mwyn cael eich derbyn ar y cwrs, felly gorau oll os porwch drwy'r prosbectysau yn ofalus.

Fe all prifysgolion a cholegau addysg uwch ofyn am bwnc Edexcel (BTEC) lefel 3 Cenedlaethol penodol gyda graddau penodol. Er enghraifft, fe all bod raid i chi gael nifer o raddau gyda rhagoriaeth a nifer o raddau eraill gyda theilyngdod.

Ni fydd rhai darparwyr cyrsiau eraill yn gwneud cynigion safonol; yn hytrach, byddant yn dwyn i ystyriaeth y math o gwrs byddwch am ei gymryd, ac unrhyw brofiadau eraill y teimlant sy'n berthnasol.

Ar gyfer rhai cyrsiau, fe all bod angen TGAUau ar raddau A* i C arnoch mewn pynciau penodol (er enghraifft, Mathemateg a Saesneg), yn ogystal â'ch Edexcel (BTEC) lefel 3 Cenedlaethol.

Gyda phrofiad gwaith/cymwysterau proffesiynol

Mae prifysgolion a cholegau addysg uwch yn ystyried llawer o gymwysterau proffesiynol fel cymwysterau sy'n cyfateb i lefel A.

Rydych chi'n eu hennill nhw yn eich gwaith ac maent yn ymwneud â galwedigaethau penodol.

Efallai y bydd prifysgolion a cholegau addysg bellach yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sydd ddim yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Er enghraifft, efallai eu bod nhw'n rhoi mwy o bwyslais ar rinweddau personol, sgiliau perthnasol rydych chi'n wedi'u dysgu ar brofiad gwaith, a'ch gallu chi i astudio ar lefel addysg uwch. Edrychwch yn ofalus ar y prosbectws ac, os oes angen, cysylltwch â darparwr y cwrs i drafod eich cais.

Ar ôl cyrsiau Mynediad

Os nad ydych yn cyflawni’r gofynion mynediad academaidd arferol i gael lle ar gwrs addysg uwch, efallai byddwch yn gallu dilyn cwrs Mynediad (Diploma Mynediad at Addysg Uwch) mewn maes perthnasol. Colegau addysg bellach sy’n rhedeg y rhan fwyaf o gyrsiau Mynediad.

Cynlluniwyd cyrsiau Mynediad i sicrhau fod gennych y sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen arnoch i lwyddo ar gwrs gradd neu fath arall o gwrs addysg uwch.

Ni fydd unrhyw ofynion mynediad penodol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol am hyn.

Mae gan rai cyrsiau Mynediad gysylltiad uniongyrchol â chwrs gradd, felly gallwch gael lle yn awtomatig ar y cwrs os byddwch yn llwyddiannus.

Fel arfer, bydd cyrsiau Mynediad amser llawn yn cymryd blwyddyn a bydd cyrsiau rhan amser yn cymryd dwy flynedd (neu ragor0 i’w cwblhau. Maent ar gael hefyd fel cyrsiau dysgu o bell.

Dylech holi darparwr cyrsiau addysg uwch i sicrhau ei fod yn derbyn pobl sydd wedi gwneud cyrsiau Mynediad.

Cymwysterau derbyniol eraill

Un opsiwn arall yn lle lefel A ydi Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Efallai y bydd prifysgolion yn derbyn cymwysterau lefel 3 eraill, gan gynnwys cymwysterau Technegol Caergrawnt a chymwysterau cysylltiedig â gwaith City & Guilds.

Mae nifer o gymwysterau sy'n bodloni anghenion myfyrwyr mewn gwledydd y tu allan i'r DU, yn ogystal â myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio yng ngholegau'r DU.

Mae'r rhain yn cynnwys Tystysgrif Gyffredinol Ryngwladol mewn Addysg Uwchradd (IGCSE) a'r Dystysgrif Addysg Genedlaethol Uwch (AICE).

Os nad ydych chi'n siwr a ydi eich cymwysterau chi'n dderbyniol ar gyfer cwrs penodol, edrychwch yn ofalus ar y prosbectws, ewch i wefan UCAS neu cysylltwch yn uniongyrchol â darparwr y cwrs.

Gwybodaeth Bellach

Access to Higher Education

Cyfeiriad The Quality Assurance Agency for Higher Education, Southgate House, Southgate Street, Gloucester GL1 1UB

Ffôn 01452 557000

E-bost access@qaa.ac.uk

Gwefan www.accesstohe.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English