Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Cyrsiau Addysg Uwch

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod y mathau gwahanol o gyrsiau addysg uwch (AU) sydd ar gael, gofynion mynediad gwahanol fathau o gyrsiau addysg uwch, y mathau o strwythurau cyrsiau sydd ar gael, a rhai o’r pynciau y gellwch eu hastudio.

Cyflwyniad

Cyrsiau addysg uwch (AU) ydi'r cyrsiau sy'n cael eu dewis fel rheol gan fyfyrwyr sydd â chymwysterau lefel A, Edexcel (BTEC) Cenedlaethol, Diploma'rFagloriaeth Ryngwladol (BR), Diploma Cyn Prifysgol Caergrawnt, Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gyfatebol.

Mae miloedd o gyrsiau addysg uwch (AU) yn cael eu cynnig gan gannoedd o brifysgol a cholegau ar hyd a lled y wlad. Mae posib astudio'r cyrsiau'n llawn-amser, yn rhan-amser neu drwy ddysgu o bell.

Mae cyrsiau newydd yn cael eu datblygu drwy'r adeg, ac efallai y bydd cynnwys y cyrsiau presennol yn newid, neu'r dull o'u cyflwyno. Felly, wrth benderfynu ar unrhyw gwrs, mae'n gwbl hanfodol edrych ym mhrosbectws y coleg/brifysgol am y wybodaeth ddiweddaraf.

UCAS ydi'r sefydliad canolog yn y DU sy'n prosesu ceisiadau ar gyfer mynediad i gyrsiau addysg uwch llawn-amser. Mae gwybodaeth am y cyrsiau hyn i gyd, a sut mae ymgeisio amdanyn nhw, ar gael ar wefan UCAS. Ar gyfer cyrsiau rhan-amser a dysgu o bell, gwnewch gais uniongyrchol i'r brifysgol neu'r coleg.

Mae nifer o lyfrau a gwefannau perthnasol eraill ar gael hefyd. Yn olaf, mae bob amser yn syniad da gofyn am gyngor gan athrawon, staff cynghori ac arwain, a'r prifysgolion a'r colegau rydych chi'n bwriadu gwneud cais iddyn nhw.

Edrychwch ar yr erthygl Penderfyniadau am Gyrsiau Addysg Uwch am ragor o wybodaeth.

Mathau o gyrsiau addysg uwch

You can choose from many different courses at this level. Take a look at the options open to you below.

Graddau cyntaf (israddedig)

Mae llawer o raddau cyntaf yn cymryd tair blynedd i'w cwblhau. Maen nhw'n para pedair blynedd os oes blwyddyn 'rhyngosod' (o brofiad ymarferol yn y gweithle, neu flwyddyn dramor) yn rhan o'r cwrs. Mae rhai cyrsiau gradd sy'n arwain at gymwysterau proffesiynol, fel meddygaeth neu wyddoniaeth filfeddygol, yn gallu para hyd at bum neu chwe blynedd.

Mae rhai prifysgolion yn cynnig gradd dwy flynedd gywasgedig gydag astudio ychwanegol dros yr haf.

Mae llawer o raddau cyntaf yn arwain at ddyfarnu teitl Baglor yn y Celfyddydau (BA) gydag Anrhydedd ar gyfer pynciau celfyddydol, neu Faglor Gwyddoniaeth (BSc) gydag Anrhydedd ar gyfer pynciau gwyddonol.

Mae rhai pynciau'n cynnwys teitl penodol, er enghraifft, mae gradd gyntaf yn y gyfraith yn arwain at Faglor yn y Gyfraith (LLB), ac mae gradd beirianneg yn arwain at Faglor mewn Peirianneg (BEng).

Mae graddau cyntaf mewn rhai pynciau gwyddonol a thechnoleg wedi cael eu datblygu sy'n arwain at ddyfarnu, er enghraifft, MSci (Meistr mewn Gwyddoniaeth) neu MEng (Meistr mewn Peirianneg) - teitlau sy'n gysylltiedig fel rheol ag ail radd (ôl-raddedig). Mae'r rhain yn cymryd pedair neu bum mlynedd i'w cwblhau yn aml.

Gan ddibynnu ar eich graddau neu eich canlyniadau asesu, bydd eich gradd yn cael ei dosbarthu fel gradd Dosbarth Cyntaf, Ail Ddosbarth Uchaf (sy'n cael ei ysgrifennu fel 2:1 yn aml), ac Ail Ddosbarth Isaf (sy'n cael ei ysgrifennu fel 2:2) neu radd Trydydd dosbarth.

Diplomas a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch

Mae Diplomas Cenedlaethol Uwch (DCU) yn gymwysterau addysg uwch cysylltiedig â gwaith ac maen nhw'n cymryd dwy flynedd i'w cwblhau fel rheol. Yn gyffredinol, mae gan gyrsiau DCU elfennau galwedigaethol ac ymarferol cryfach na graddau.

Fel rheol, mae Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (TCU) yn cael eu hastudio'n rhan-amser mewn coleg am ddwy flynedd, tra mewn gwaith. Mae posib astudio rhai TCU yn llawn-amser, am flwyddyn fel rheol.

Ar ôl astudio am DCU neu TCU, yn aml iawn mae'n bosib ymuno â gradd gyntaf.

Diplomas Addysg Uwch (DipAU)

Fel rheol, mae cyrsiau DipAU yn cyfateb i ddwy flynedd gyntaf gradd. Maen nhw ar gael mewn amrywiaeth o bynciau. Weithiau, mae darparwyr y cyrsiau'n cynnig opsiwn i barhau i drydedd blwyddyn cwrs gradd mewn maes cysylltiedig.

Diplomas arbenigol/proffesiynol

Fe all y rhain bara rhwng blwyddyn a thair blynedd, gan ddibynnu ar y cwrs. Maen nhw ar gael mewn meysydd pwnc cysylltiedig â gyrfaoedd penodol, fel cyfrifyddiaeth, marchnata, celf a dylunio, dawns, drama, newyddiaduraeth, cerddoriaeth ac ati. Fel rheol maen nhw'n cael eu dyfarnu gan sefydliadau proffesiynol, er enghraifft, y Sefydliad Marchnata Siartredig.

Mae rhai'n cynnig hyfforddiant proffesiynol llawn ac mae eraill yn gweithredu fel cwrs sylfaen neu gyflwyniadol, i'w ddilyn gan naill ai gwrs gradd neu gan hyfforddiant pellach yn y gwaith.

Cymwysterau ôl-radd

Ail raddau ydi'r rhain ac mae'r bobl sy'n eu dilyn nhw wedi ennill gradd gyntaf eisoes, ac wedi ennill 2:1 neu uwch fel rheol.

Mae tystysgrifau a diplomas ôl-radd ar gael yn llawn-amser ac yn rhan-amser mewn amrywiaeth o feysydd, er enghraifft, Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR).

Mae graddau Meistr yn cael eu haddysgu neu'n rhaglenni ymchwil ac yn cymryd 12 mis yn llawn-amser fel rheol. Mae posib eu dyfarnu fel MSc ar gyfer pynciau gwyddoniaeth, ac MA ar gyfer pynciau celfyddydol, neu MBA ar gyfer busnes a gweinyddu, er enghraifft.

Mae Doethur mewn Athroniaeth (PhD) yn radd ymchwil mewn unrhyw bwnc, sy'n cael ei dyfarnu ar ôl cwblhau rhaglen gymeradwy o ymchwil dan oruchwyliaeth yn llwyddiannus. Fel rheol, mae gradd PhD yn cymryd tair blynedd o leiaf.

Mae rhai cymwysterau proffesiynol ar lefel ôl-radd.

Graddau sylfaen

Mae graddau sylfaen yn gymwysterau cysylltiedig â gwaith sy'n cael eu cynllunio a'u cyflwyno ar y cyd â chyflogwyr er mwyn bodloni'r prinder sgiliau ar lefel technegydd uwch a phroffesiynol cyswllt.

Weithiau mae'r graddau hyn ar gael yn rhan-amser neu drwy ddysgu o bell yn ogystal â llawn-amser. Ar ôl gorffen eich cwrs, mae'n bosib symud ymlaen i raglen gradd anrhydedd. Fel rheol, mae cyrsiau llawn-amser ym cymryd dwy flynedd i'w cwblhau; mae cyrsiau rhan-amser yn gallu cymryd tair i bedair blynedd.

Mae nifer o Brentisiaethau Uwch wedi cael eu cyflwyno mewn rhai meysydd. Maen nhw'n gallu arwain o Brentisiaeth Lefel Uwch, fel eich bod chi'n gallu astudio am radd sylfaen gan ddal ati i ennill arian.

Prentisiaethau Gradd

Mae Prentisiaethau Gradd yn bartneriaeth newydd gyffrous rhwng cyflogwyr a phrifysgolion. Eu bwriad yw rhoi cyfle i bobl ifanc gael gradd ochr yn ochr â phrofiad gwaith go iawn.

Fel Prentis Gradd, byddwch yn rhannu'ch amser rhwng astudio yn y brifysgol a'r gweithle. Byddwch yn cael eich cyflogi am y cyfnod cyfan, bydd eich ffioedd dysgu yn cael eu talu i chi a byddwch yn ennill gradd neu HND/HNC o brifysgol tra'n ennill cyflog a chael profiad yn y gwaith.

Bydd hyd eich prentisiaeth gradd yn amrywio yn ôl y cwrs a'r diwydiant. Fel arfer, byddant yn cymryd rhwng 4 a 6 blynedd i'w cwblhau.

Mae'r Prentisiaethau Gradd canlynol ar gael ar hyn o bryd:

 • Tirfesur Siartredig
 • Peirianneg Systemau Electronig
 • Peirianneg Awyrofod
 • Datblygu Meddalwedd Awyrofod
 • Peirianneg Systemau Amddiffyn
 • Gwyddor Labordy
 • Niwclear
 • Systemau Pwer
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Digidol
 • Peirianneg Modurol
 • Rheolwr Perthynas Bancio
 • Adeiladu

Gofynion mynediad

To be admitted onto a higher education course, you'll usually need to meet entry requirements of some kind. This page explains these in more detail.

Cyrsiau gradd

Ar gyfer mynediad i gwrs gradd, y gofynion fel rheol ydi:

 • 2/3 lefel A
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill.

Mae'r gofynion mynediad yn amrywio'n fawr o gwrs i gwrs. Weithiau mae cymwysterau cysylltiedig â gwaith cyfatebol, fel Diplomas Cenedlaethol Edexcel (BTEC), yn cael eu derbyn yn lle lefel A. Edrychwch ar y prosbectws yn ofalus iawn.

Efallai y bydd prifysgolion a cholegau'n manylu ar y nifer o bwyntiau tariff UCAS sy'n ofynnol ar gyfer cael mynediad i gwrs, neu efallai y byddant yn gofyn am raddau lefel A penodol mewn pynciau arbennig, neu'r ddau. Efallai y byddant hefyd yn dweud bod rhaid i chi gael pynciau penodol ar lefel TGAU (gradd C neu uwch), Saesneg a Mathemateg fel rheol.

Cofiwch bod dwy AS yn cyfateb i un lefel A. Er hynny, ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau gradd, bydd rhaid i chi gael o leiaf dwy lefel A lawn, yn hytrach na bod eich holl bwyntiau tariff yn dod o bynciau AS amrywiol.

Mae rhai ymgeiswyr yn dilyn cwrs gradd ar ôl cwblhau Rhaglen Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol yn llwyddiannus. Edrychwch ar yr erthygl ar y Fagloriaeth Ryngwladol i gael rhagor o fanylion. Neu mae posib i chi ddilyn cwrs gradd ar ôl cwblhau Diploma Cyn Prifysgol Caergrawnt.

Mae rhestr ar wefan UCAS o fathau eraill o gymwysterau a gaiff eu derbyn efallai ar gyfer mynediad.

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn ffordd arall o gael mynediad i gwrs gradd ar gyfer pobl heb y gofynion academaidd arferol. Edrychwch ar yr erthygl ar Gyrsiau Mynediad i gael rhagor o fanylion.

Cyrsiau DCU

I gael mynediad i gwrs DCU, y gofynion fel rheol ydi:

 • 1/2 lefel A
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 2/3 o bynciau.

Efallai y bydd cymwysterau cysylltiedig â gwaith fel Diploma Cenedlaethol Edexcel (BTEC) yn cael eu derbyn ar gyfer mynediad i DCU.

Cyrsiau DipAU

Mae'r gofynion mynediad yn gallu bod naill ai yr un fath ag ar gyfer cyrsiau gradd ond gyda graddau is, neu'n debyg i'r rhai ar gyfer cyrsiau DCU.

Cyrsiau diploma arbenigol/proffesiynol

Mae'r gofynion yn amrywio gan ddibynnu ar y cwrs. Edrychwch yn ofalus ar fanylion y cyrsiau unigol.

Oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos gwir angen am y cyfyngiadau yma.

Cymwysterau academaidd

Fel rheol mae prifysgolion a cholegau'n manylu ar gymwysterau mynediad academaidd gofynnol ar gyfer cyrsiau unigol. Mae'r rhain yn gallu amrywio'n fawr gan ddibynnu ar y sefydliad a'r cwrs astudio; edrychwch ar wefan a phrosbectws y sefydliad yn ofalus.

Yr eithriad ydi'r Brifysgol Agored (OU) - nid yw'n gofyn am unrhyw gymwysterau academaidd ar gyfer mynediad i'r rhan fwyaf o'i chyrsiau. Y Brifysgol Agored ydi prifysgol fwyaf Prydain ac mae'n cynnig ei chyrsiau drwy ddysgu agored gyda chefnogaeth. Mae'r myfyrwyr yn astudio gartref yn eu hamser eu hunain gan ddefnyddio deunyddiau sydd wedi'u paratoi'n arbennig ar gyfer y cwrs. Mae mynediad ar gael i ganolfan ranbarthol a thiwtor cwrs, ac mae posib mynd i diwtorials yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn astudio.

Ar rhai cyrsiau mae'n rhaid mynd i ysgol haf breswyl, am wythnos fel rheol. Mae'n bosib cwblhau cwrs gradd gyda'r Brifysgol Agored mewn tair blynedd; er hynny, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd tua phedair i chwe blynedd.

Cyrsiau sylfaen

Does dim gofynion mynediad penodol bob amser. Efallai bod gan rai cyrsiau ofynion tebyg i gyrsiau DCU. Ar gyfer cyrsiau eraill, efallai y bydd profiad gwaith cyfredol perthnasol, Prentisiaeth Lefel Uwch neu NVQ lefel 3 yn fwy priodol na chymwysterau academaidd. Holwch y prifysgolion a'r colegau unigol.

Cyrsiau Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Bydd y rhan fwyaf o golegau'n ystyried pobl heb y cymwysterau academaidd arferol. Mae cyrsiau Diploma Mynediad i Addysg Uwch ar gael mewn amrywiaeth o bynciau. Fel rheol maen nhw'n cymryd blwyddyn yn llawn-amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser i'w cwblhau ac yn cael eu cynnig yn y rhan fwyaf o golegau addysg bellach a rhai prifysgolion ledled y DU.

Strwythur y cyrsiau

Mae strwythur y cyrsiau'n gallu bod fel y canlynol:

 • pwnc sengl - yn cynnig cyfle i astudio un pwnc yn fanwl
 • pynciau ar y cyd/cyfun - astudio dau bwnc yn gyfartal neu gyfuniad mwyaf/lleiaf
 • seiliedig ar fodiwlau neu gredydau - mae'r myfyrwyr yn cael dewis modiwlau neu unedau o wahanol feysydd pwnc

Pynciau

Mae dewis eang iawn o bynciau ar gael. Dyma rai ohonyn nhw. Bydd teitlau rhai o'r cyrsiau'n gyfarwydd - bydd rhaid i chi wneud mwy o ymchwil ar gyfer y lleill. Edrychwch ar bob gwefan a phrosbectws unigol gan fod cynnwys y cyrsiau'n gallu amrywio.

Cyrsiau y bydd amrywiaeth o lefel A yn cael eu derbyn ar eu cyfer efallai

Cyfrifyddiaeth, anthropoleg, pensaernïaeth, astudiaethau busnes ac ariannol, astudiaethau cyfathrebu, technoleg gwybodaeth, dawns, drama, economeg, astudiaethau ffilm, rheoli lletygarwch, y gyfraith, rheoli hamdden, astudiaethau cyfryngau, athroniaeth, cynllunio, astudiaethau eiddo, gwleidyddiaeth, seicoleg, astudiaethau crefyddol/diwinyddiaeth, cymdeithaseg, astudiaethau theatr, teithio a thwristiaeth.

Cyrsiau cysylltiedig â Bioleg

Amaethyddiaeth, anatomeg, biodechnoleg, botaneg, therapïau cyflenwol, deintyddiaeth, dieteteg, ecoleg, cadwraeth amgylcheddol, rheoli pysgodfeydd, geneteg, garddwriaeth, bioleg ddynol, gwyddorau bywyd, bioleg forol, meddygaeth, microfioleg, bydwreigiaeth, nyrsio, therapi galwedigaethol, optometreg, ffisiotherapi, ffisioleg, gwyddoniaeth planhigion, podiatreg, therapi lleferydd ac iaith, gwyddor chwaraeon, gwyddoniaeth filfeddygol, swoleg.

Cyrsiau cysylltiedig â Chemeg

Amaethyddiaeth, cemeg ddadansoddol, biocemeg, gwyddoniaeth biofeddygol, bragu, peirianneg gemegol, deintyddiaeth, dieteteg/maeth, gwyddoniaeth bwyd, garddwriaeth, gwyddoniaeth deunyddiau, meddygaeth, meteleg, ffarmacoleg, fferylliaeth, gwyddoniaeth filfeddygol.

Cyrsiau cysylltiedig â Ffiseg

Acwsteg, seryddiaeth/astroffiseg, adeiladu/adeiladwaith, rhaglennu gemau cyfrifiadurol, gwyddoniaeth gyfrifiadurol, electroneg, peirianneg (pob maes), geoffiseg, gwyddoniaeth deunyddiau, ffiseg feddygol, meteoroleg, meteleg, orthopteg, optometreg, ffotoneg, radiograffeg, gwyddoniaeth y gofod.

Cyrsiau cysylltiedig â Mathemateg

Cyfrifyddiaeth, gwyddoniaeth actwaraidd, rhaglennu gemau cyfrifiadurol, gwyddoniaeth gyfrifiadurol, gwyddoniaeth penderfyniadau, economeg, peirianneg (pob maes), mathemateg ariannol, ymchwil gweithredol, ystadegau.

Ieithoedd

Gellir cychwyn llawer o gyrsiau ieithoedd o’r dechrau ar lefel addysg uwch - ieithoedd clasurol, iaith arwyddo Prydain, ieithoedd Ewropeaidd cyffredin, eraill megis ieithoedd Dwyrain Ewrop (Tsiec neu Bwyleg er enghraifft), ieithoedd Asiaidd (er enghraifft, Tsieinëeg, Japanëeg, Thai) ac ieithoedd Affricanaidd megis Swahili.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Higher Education Courses: Find and Apply

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/higher-education-courses-find-and-apply

Unistats

E-bost unistats@hefce.ac.uk

Gwefan unistats.direct.gov.uk

HEAP 2014: University Degree Course Offers

Author: Brian Heap Publisher: Trotman

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English