Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch (Sut i wneud Cais)

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod proses ceisiadau UCAS, yn cynnwys: sut i lenwi’r ffurflen gais ar-lein, ysgrifennu eich datganiad personol, gofyn am eirda, a dyddiadau cau’r ceisiadau.

Cyflwyniad

Mae cyrsiau addysg uwch yn cynnwys graddau, graddau sylfaen, Diplomau Cenedlaethol Uwch (HND) a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC), a Diplomau Addysg Uwch. Cânt eu dysgu'n bennaf mewn prifysgolion a cholegau addysg uwch.

Unwaith i chi fod wedi astudio prosbectysau a chyfeirlyfrau addysg uwch, ac wedi mynychu diwrnodau agored a chynulliadau addysg uwch, dylech fod â rhestr o gyrsiau a sefydliadau posib. Nawr byddwch am gyflwyno'ch cais.

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser, ymgeisiwch yn uniongyrchol i golegau a phrifysgolion. Ar gyfer cyrsiau llawn-amser, dilynwch y drefn a ddisgrifir yn yr erthygl hon.

Llenwi'ch ffurflen gais

I ymgeisio, bydd angen i chi lenwi ffurflen cais i UCAS; gwneir hyn ar-lein. Mae UCAS yn rhestru pob cwrs llawn-amser ar ei wefan, a cheir arweiniad manwl ar y safle ynglyn â sut i lenwi'ch ffurflen gais.

Os ydych yn ymgeisio drwy ysgol neu goleg, byddwch wedi cael 'su-air' i'w ddefnyddio ar ddechrau'r cais. Ar ddechrau'r cais ar-lein, bydd angen i chi gofrestru a dewis cyfrinair, fel y gallwch ddychwelyd at eich cais sawl gwaith cyn ei roi i'ch canolwr.

Unwaith i chi ymgeisio, gallwch fewngofnodi i 'Track', sy'n cofnodi sut mae'ch cais yn symud ymlaen.

Os ydych yn ymgeisio'n annibynnol (nid drwy ysgol neu goleg), bydd angen i chi ateb rhai cwestiynau i sicrhau eich bod yn gymwys, cyn y gallwch ddechrau ar eich cais ar-lein.

Dewis eich cyrsiau

Gallwch ddewis hyd at bum cwrs ar eich ffurflen gais. (Yr uchafswm o gyrsiau meddygaeth, deintyddiaeth neu filfeddygaeth y gallwch eu dewis ydy pedwar).

Gan ddefnyddio'r manylion ar wefan UCAS, sicrhewch eich bod yn debygol y gael y graddau neu bwyntiau fydd eu hangen arnoch i gael mynediad i'ch cyrsiau dewisedig.

Fe all bod yn bwysig i chi ddewis rhai cyrsiau sydd angen graddau is neu lai o bwyntiau nac y disgwyliwch eu cael, fel dewisiadau wrth gefn.

Bydd angen i chi hefyd i sicrhau bod y pynciau angenrheidiol ganoch i gael mynediad i'r cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi.

Os ydych am gymryd blwyddyn i ffwrdd cyn dechrau ar eich cwrs, dylech ofyn i'r prifysgolion a'r colegau yr ydych yn anfon ceisiadau atynt a ydynt yn fodlon derbyn cais mynediad gohiriedig. Ymgeisiwch yn y modd arferol, ond rhowch dic yn y blwch 'Mynediad gohiriedig'. Mae'n ofynnol i chi ymgeisio erbyn yr un terfynau amser.

Yn ogystal â'ch dewis o gyrsiau, bydd angen i chi roi manylion personol a gwybodaeth am eich addysg, cymwysterau (gan gynnwys arholiadau a fethwyd neu a gafodd eu hail-sefyll) a chyflogaeth, lle bo hynny'n addas. Gallwch fewnbwnio graddau unedau ar gyfer unedau UG a Lefel A os dymunwch. Bydd angen i chi hefyd ysgrifennu datganiad personol.

Ysgrifennu'ch datganiad personol

Mae'r datganiad personol yn rhan bwysig o'r cais. Dyma eich unig gyfle i werthu'ch hunan i'r bobl sy'n rheoli derbyniadau. Gall datganiad wedi ei ysgrifennu'n dda wneud gwahaniaeth rhwng cael eich derbyn neu eich gwrthod.

Dylai'r datganiad gynnwys y canlynol:

  • eich nod gyrfaol neu gynlluniau at y dyfodol
  • eich rhesymau dros ymgeisio
  • diddordebau allanol perthnasol
  • medrau yr ydych wedi eu dysgu a pham y byddech yn llwyddo ar y cwrs
  • unrhyw brofiad gwaith neu waith gwirfoddol i chi ei wneud
  • eich llwyddiannau eraill, fel gwobrau chwaraeon neu gerddoriaeth.

Wrth ysgrifennu am y pynciau a restrir uchod, mae'n syniad da, lle'n bosib, i geisio eu perthnasu â'r cwrs (neu gyrsiau) yr ydych yn ymgeisio am le arnynt. Hefyd, yn eich datganiad, dylech ddangos eich anogaeth a'ch brwdfrydedd dros y cwrs. Peidiwch â chopïo dim oddi ar y rhyngrwyd, llyfrau, na chyfeillion - dylai hyn fod eich gwaith chi'n unig.

Os ydych yn ceisio am fynediad gohiriedig, byddwch mor fanwl ac y gallwch ynglyn â'ch cynlluniau a datganwch eich rhesymau dros ohirio'ch mynediad.

Os ydych wedi dewis cyrsiau mewn pynciau gwahanol, detholwch yr elfennau a'r sgiliau sy'n gyffredin iddynt i gyd, ac eglurwch pam i chi eu hoffi a sut yr ydych yn dda arnynt.

Cynhwyswch fanylion am eich cyflogaeth bresennol a blaenorol, lle bo hynny'n addas. Nodir: mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad i osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i addysg neu hyfforddiant, oni bai iddynt allu dangos bod angen gwirioneddol i gael y cyfyngiadau hyn.

Yn olaf, gwiriwch eich sillafu ac argraffwch eich cais fel y gallwch gyfeirio ato yn ddiweddarach os bydd angen i chi fynychu cyfweliadau. Mae'n syniad da i ofyn i rywun arall i edrych drwy'ch drafft terfynol, gan mae'n bosib y gwnân nhw sylwi ar gamgymeriadau na fasech chi'n ei wneud.

Cael geirda

Mae sicrhau eich bod yn dewis y person iawn i fod yn ganolwr i chi yn rhan bwysig o'r broses gais. Fel arfer athro neu diwtor sy'n eich adnabod yn dda ydy'r dewis gorau.

Bydd y canolwr yn datgelu manylion ynglyn â sut yr ydych yn gwneud yn eich astudiaethau (gan gynnwys graddau a graddau y disgwylir i chi eu cael) a'ch addasrwydd ar gyfer addysg uwch. Mwy na thebyg fe fyddant yn crybwyll eich gweithgareddau allgwricwlar a hefyd yn son am eich iechyd a materion personol (gyda'ch caniatâd chi).

Unwaith i'r geirda a'r holl adrannau eraill gael eu cwblhau, bydd yr ysgol neu goleg yn anfon eich cais at UCAS.

Os ydych yn ymgeisio fel unigolyn yn hytrach na thrwy ysgol neu goleg, anfonwch eich cais eich hunan unwaith i'r geirda a'r adrannau eraill i gyd gael eu cwblhau.

Dyddiadau cau ar gyfer ymgeisio

Fe allwch chi anfon eich cais wedi'i gwblhau i UCAS o ganol mis Medi ymlaen yn ystod y flwyddyn cyn i chi ddechrau mewn addysg uwch (ond fe allwch chi ddechrau llenwi'r ffurflen ar-lein yn gynharach). Mae UCAS yn dechrau prosesu ceisiadau o ddiwedd mis Medi ymlaen. Y dyddiad cau ar gyfer y rhan fwyaf o'r cyrsiau ydi 15fed Ionawr yn ystod y flwyddyn pryd byddwch chi'n dechrau ar y cwrs.

Y dyddiad cau ydi 15fed Hydref os ydi Rhydychen neu Gaergrawnt yn rhan o'ch dewisiadau chi, neu os ydych chi'n gwneud cais am gyrsiau meddygaeth, deintyddiaeth neu feddygaeth/gwyddoniaeth filfeddygol. Y dyddiad cau ar gyfer rhai cyrsiau celf a dylunio ydi 24ain Mawrth (darllenwch yn nes ymlaen yn yr erthygl yma).

Os byddwch chi'n hwyr yn ymgeisio, bydd yn llawer mwy anodd cael lle. Bydd UCAS yn anfon eich cais chi at y sefydliadau os bydd yn ei dderbyn erbyn 30ain Mehefin, ond does dim rhaid i'r sefydliadau ei ystyried. Os byddwch chi'n ymgeisio ar ôl diwedd mis Mehefin, byddwch yn mynd yn rhan o'r System Glirio.

Mae sefydliadau'n fwy tebygol o ystyried eich cais os byddwch chi'n ymgeisio'n gynnar, felly ceisiwch wneud cais yn llawer cynt na'r dyddiad cau ym mis Ionawr.

Ar ôl i chi ymgeisio, mae UCAS yn rhoi Cyfeirnod Personol i chi ac yn anfon eich cais i'r sefydliadau.

UCAS Ychwanegol

Os ydych wedi defnyddio’ch dewisiadau i gyd a heb dderbyn unrhyw gynigion, neu eich bod wedi gwrthod eich cynigion, gallwch wneud dewis pellach drwy UCAS Ychwanegol rhwng diwedd Chwefror a diwedd Mehefin. Cewch wybod yn awtomatig os ydych yn gymwys.

Bydd prifysgolion a cholegau gyda lleoedd gwag yn eu rhestru ar wefan UCAS yn y cyfnod yma. Os na fydd eich dewis Ychwanegol yn gwneud cynnig i chi, yna gallwch ymgeisio am le ar gwrs Ychwanegol arall.

Os nad oes gennych gynnig ar ôl bod drwy broses UCAS Ychwanegol, gallwch gael mynediad i'r broses glirio a chysylltu gyda sefydliadau pan gewch eich canlyniadau.

Ymgeisio am gyrsiau celf a dylunio

Ar gyfer cyrsiau celf a dylunio, mae gennych hyd at bum dewis a dylech ymgeisio drwy ddefnyddio ffurflen gais arferol UCAS erbyn un ai 15fed Ionawr neu Mawrth 24ain. Dylech edrych ar y prifysgolion a'r colegau yr ydych am anfon ceisiadau atynt, oherwydd mae ganddynt ddewis o ba un o'r dyddiadau hyn i fynd am fel eu dyddiad cau.

Gallwch ddweud yn eich datganiad personol pryd bydd eich portffolio yn barod.

Bydd popeth arall ynglyn ag ymgeisio am gyrsiau celf a dylunio yr un fath ag unrhyw gwrs arall.

Pobl all eich cynorthwyo gyda'ch cais

Gall ymgeisio am gyrsiau addysg uwch fod yn gymhleth, felly mae'n syniad da cael eraill i'ch cynorthwyo. Gall cynghorwyr gyrfaoedd, athrawon a thiwtoriaid i gyd eich helpu i weithio'ch ffordd drwy'r cais, eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau a rhoi cyngor ar adegau allweddol fel amser y canlyniadau.

Gall eich cyfeillion a'ch rhieni gynorthwyo, yn enwedig pan ddaw hi i wirio eich datganiad personol. Er enghraifft, fe allant sylwi ar rywbeth pwysig yr ydych chi wedi ei adael allan.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Edrychwch ar yr erthyglau Addysg Uwch (Ar ôl i chi Ymgeisio) ac Addysg Uwch (Ar ôl Canlyniadau Arholiadau) i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Higher Education Courses: Find and Apply

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/higher-education-courses-find-and-apply

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English