Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch yn Ewrop

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried beth sydd ar gael i bobl sy’n dymuno astudio yn Ewrop, pa benderfyniadau mae angen iddynt eu gwneud, a ble gallant edrych am rhagor o gymorth a gwybodaeth.

Fideo - Various: Addysg Uwch yn Ewrop

Cyflwyniad

Mae yna nifer o fanteision i astudio yn Ewrop. Er enghraifft:

 • gallai'r profiad roi hwb i'ch hyder a gwella'ch sgiliau bywyd
 • gall ffioedd dysgu hefyd fod yn llawer llai nag yn y DU – ac mewn rhai gwledydd nid oes yna ffioedd dysgu o gwbl
 • bydd yn creu argraff dda ar nifer o gyflogwyr eich bod wedi astudio a byw mewn gwlad dramor
 • mae yna lawer o sefydliadau addysg o'r radd flaenaf ledled Ewrop
 • gallwch astudio llawer o ieithoedd gwahanol, er enghraifft Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg neu Sbaeneg
Mae'n debyg na fu erioed well cyfle i ymgymryd â rhan neu'r cyfan o'ch addysg uwch yn Ewrop. Fel gwladolyn Prydeinig, gallwch gael mynediad i unrhyw un o aelod wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd (UE) i astudio – ac ni ellir gwrthod mynediad i addysg uwch i chi oherwydd eich cenedligrwydd. Ar hyn o bryd, ni wyddom sut y bydd y ffaith bod y DU yn gadael yr UE yn effeithio ar hyn. Mae astudio mewn gwledydd Ewropeaidd y tu allan i'r UE yn dal i fod yn bosibl, ond efallai na fydd hawl gennych i gael yr amrywiaeth o fuddiannau cymdeithasol a buddiannau eraill (fel rhaglenni cyfnewid) sy'n bodoli rhwng aelod wladwriaethau'r UE.

Am faint ddylech chi fynd

Bydd a fyddwch chi'n penderfynu treulio eich addysg uwch i gyd, neu ran ohoni, yn Ewrop yn dibynnu ar yr hyn fyddwch chi'n ei gael o'r profiad. Er enghraifft, efallai eich bod chi eisiau dysgu am ddiwylliant gwahanol, neu gael cymhwyster arbenigol o bosib o brifysgol benodol.

Cyn penderfynu, cofiwch bod llawer o'r cyrsiau sy'n cael eu cynnig yn sefydliadau'r DU yn cynnwys cyfnod o astudio dramor (edrychwch ar y Rhaglenni Cyfnewid isod) a fydd yn bodloni eich gofynion chi efallai.

Dim ots am faint fyddwch chi'n mynd, bydd astudio yn Ewrop yn gyfle i chi wneud y canlynol:

 • Darganfod mwy am ddiwylliant arall.
 • Profi eich gallu i ymdopi mewn amgylchedd dieithr.
 • Gwella eich gwybodaeth am iaith arall.
 • Datblygu persbectif gwahanol o ran y pwnc academaidd rydych chi wedi'i ddewis.
 • Ychwanegu sgiliau at eich CV.
 • Gwneud cysylltiadau a fydd yn ddefnyddiol yn nes ymlaen efallai os byddwch chi'n penderfynu chwilio am waith yn y wlad honno.

Dewis gwlad

Ceir nifer o ffactorau a fedr ddylanwadu ar ble y dewiswch i astudio yn Ewrop. Er enghraifft, fe all bod gennych deulu neu gyfeillion yn byw yno. Serch hynny, yn aml y gallu i siarad yr iaith leol ydy un o'r prif resymau y bydd pobl yn ei roi am ddewis lle penodol.

Mae gallu'r iaith leol yn gallu bod o help mawr. Rydych yn debygol o gael gwersi iaith bob dydd ar ddechrau'ch rhaglen, ond byddant ar wahan i'ch prif ddarlithoedd.

Ar gyfer nifer o gyrsiau, bydd medrau cryfion yn yr iaith leol yn angenrheidiol. Holwch gyda'r brifysgol neu'r coleg yr ydych yn ymgeisio am le ynddo/ynddi, i ganfod ym mha iaith y bydd y darlithoedd.

Dewis sefydliad addysgol

Mae strwythur addysg uwch yn y rhan fwyaf o wledydd Ewropeaidd yn wahanol iawn i strwythur y DU ar hyn o bryd. Felly mae'n hanfodol gwneud rhywfaint o waith ymchwil ar y brifysgol neu'r coleg rydych chi'n bwriadu gwneud cais iddo. Un ffordd o wneud hyn ydi drwy edrych ar wefannau sefydliadau unigol ar y rhyngrwyd.

Bydd rhaid i chi gael gwybod am enw da'r brifysgol neu'r coleg, a hefyd am y dref neu'r ddinas y byddwch yn byw ynddi. Os ydych chi ar raglen gyfnewid, mae'n bur debyg y bydd pobl eraill yn eich prifysgol gartref chi a fydd yn gallu rhoi cyngor i chi am y lleoliad lle byddwch chi'n astudio.

Dewis cwrs

Mae angen rhoi cymaint o feddwl gofalus i hyn â phe byddech chi'n dewis cwrs yn y Deyrnas Unedig. Yn ychwanegol, mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod y cwrs y bwriadwch ei wneud wedi ei osod ar y lefel y dymunwch.

Gall y termau 'gradd', 'diploma' a 'thystysgrif' olygu gwahanol bethau mewn gwahanol sefydliadau mewn gwahanol wledydd. Er enghraifft, bydd sefydliadau addysg uwch nad ydynt yn brifysgolion yn aml yn rhedeg cyrsiau byrrach ac yn rhoi cymwysterau gwahanol i rai prifysgolion.

Mae Ardal Addysg Uwch Ewrop yn cwmpasu 47 gwlad ac yn ceisio sicrhau strwythur addysg uwch sydd wedi ei rannu ar draws Ewrop, gan wneud symudedd myfyrwyr addysg uwch yn haws.

Ymysg ffactorau eraill i'w ystyried:

 • Canfyddwch pa mor hawdd fysai hi i newid cwrs pe canfyddech eich bod wedi gwneud camgymeriad.
 • Canfyddwch pa ddull y defnyddia'r sefydliad i asesu'ch gwaith. Er enghraifft, asesiad parhaol, arholiad terfynol, neu gyfuniad o'r ddau.
 • Canfyddwch a ydy'ch dewis sefydliad yn defnyddio'r Gyfundrefn Drosglwyddo a Chronni Ewropeaidd (ECTS), sy'n sicrhau y caiff eich astudiaethau gydnabyddiaeth academaidd dramor.
 • Canfyddwch a ydy'ch dewis sefydliad yn darparu Atodiad Diploma, sy'n rhoi disgrifiad llawn o'r cwrs a'r cymhwyster a enillir mewn fformat safonol.

Ymgeisiadau ac anghenion mynediad

Mae'r drefniadaeth ymgeisio yn amrywio o wlad i wlad felly mae'n rhaid i chi edrych drwy brosbectysau y sefydliadau am fanylion ynglyn â phryd a lle i ymgeisio. Mae'r cymwysteraumynediad hefyd yn amrywio. Y sefydliadau unigol wnaiff benderfynu os ydy'ch cymwysterau'n dderbyniol ai peidio.

Rhaglen Erasmus

Rhaglen addysg uwch (AU) yw Erasmus, sy'n cynnig y cyfle i astudio mewn prifysgol yn Ewrop am gyfnod o 3 i 12 mis. Gall y cyfnod astudio hwn ddigwydd unrhyw bryd ar ôl blwyddyn gyntaf cwrs, a gallai gynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn y wlad sy'n lletya. Gallai'r unedau y byddwch yn eu hastudio ddod yn rhan o'ch cymhwyster cyffredinol, a ddyfernir o hyd gan eich prifysgol yn y DU. Os byddwch yn astudio am flwyddyn academaidd lawn, ni fyddwch yn talu unrhyw ffioedd dysgu i'ch prifysgol yn y DU. Mae cyllid ar gyfer Erasmus hefyd yn rhoi lwfansau i fyfyrwyr i dalu am gostau byw a theithio ychwanegol mewn rhai gwledydd. I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau, ac am y sefydliadau a'r gwledydd sy'n eu cynnig, ewch i wefan Erasmus (rhan o wefan y British Council).

Rhaglen Erasmus

Mae Erasmus yn rhaglen addysg uwch sy'n cynnig cyfle i astudio am rhwng tri a 12 mis mewn prifysgol Ewropeaidd. Gall y cyfnod astudiaeth hwn ddigwydd ar unrhyw bryd ar ôl blwyddyn gyntaf y cwrs ac fe all gynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn y wlad mewn cwestiwn.

Fe all yr unedau y byddwch yn eu hastudio ddod yn rhan o'ch cymhwyster cyffredinol, gaiff ei roi o hyd gan brifysgol yn y Deyrnas Unedig. Os astudiwch am flwyddyn academaidd lawn, ni fyddwch yn talu unrhyw ffioedd dysgu i'ch prifysgol gartref. Mae'r ariannu ar gyfer Erasmus hefyd yn rhoi lwfans i fyfyrwyr er mwyn talu am gostau ychwanegol teithio a chostau byw mewn rhai gwledydd.

Am ragor o wybodaeth am gyrsiau, a'r sefydliadau a'r gwledydd sy'n eu cynnig, gwelwch wefan Erasmus (rhan o wefan y Cyngor Prydeinig).

Y Rhaglen Ddysgu Gydol Oes

Yn ogystal ag Erasmus, mae'r Rhaglen Ddysgu Gydol Oes yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, athrawon, graddedigion, hyfforddeion a dysgwyr sy'n oedolion.

Er enghraifft, mae'r rhaglen symudedd Leonardo yn cynnig lleoliadau gwaith yn Ewrop. Gall myfyrwyr prifysgolion a graddedigion diweddar ymgymryd â chyfnodau o hyfforddiant galwedigaethol gyda chwmnïau mewn aelod wladwriaethau eraill.

Gall lleoliadau barau am hyd at 12 mis, a gall rhaglen Leonardo gynorthwyo gyda chostau hyfforddiant iaith, teithio a byw o ddydd i ddydd.

Ariannu eich astudiaethau

Bydd cyllid yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Yn gyffredinol, mae cyrsiau sy’n gymwys i gael cymorth â ffioedd hefyd yn gymwys i gael benthyciadau. Fodd bynnag, rhaid ystyried costau byw hefyd.

I wneud cais am fenthyciad i fyfyrwyr, cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr. Dylech wneud hyn yn syth ar ôl cyflwyno eich cais. Bydd hyn yn sicrhau fod digon o amser i drefnu’r cyllid cyn ichi gychwyn eich cwrs.

Gwaith ac astudiaeth

Bydd rhai myfyrwyr sy'n astudio mewn gwlad arall yn canfod gwaith rhan-amser er mwyn ennill arian ychwanegol. Serch hynny, mae'n bwysig i ystyried a fydd hyn yn debygol o ymyrryd gyda'ch astudiaethau, neu eu cynorthwyo (er enghraifft, drwy ddod yn fwy cyfarwydd gydag iaith).

Pe byddech am weithio ac astudio, fe all bod angen trwydded waith arnoch os ydy'r wlad oddi allan i'r UE.

Hanfodion teithio

Pa bynnag wlad y penderfynwch deithio iddi, bydd angen pasbort deng mlynedd gyfredol arnoch a rhai lluniau maint-pasbort ychwanegol. Oddi allan i'r UE, fe allech fod angen teitheb myfyriwr (ymgeisiwch yn y Deyrnas Unedig i lysgenhadaeth y wlad rydych yn bwriadu astudio ynddi). Fe allech chi hefyd fod angen:

 • yswiriant iechyd
 • Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd: ymgeisiwch ar-lein neu cewch ffurflen gais o swyddfa bost
 • trwyddedau: bydd angen trwyddedau preswylio mewn rhai gwledydd Ewropeaidd. Holwch ynglyn â threfniadaethau ymgeisio cyfredol a'r anghenion mynediad gyda llysgenhadaeth y wlad dramor yn y Deyrnas Unedig cyn mynd
 • cyfieithiadau o'ch tystysgrif genedigaeth lawn a'ch cymwysterau academaidd cyfredol (er enghraifft, tystysgrifau Lefel A) i iaith y wlad y bwriadwch astudio ynddi. Fe all y bydd angen copïau ychwanegol o'ch tystysgrif genedigaeth yn ogystal

Gwneud newidiadau

Gall astudio mewn gwlad newydd fod yn brofiad cyffrous, ond fe all gymryd peth amser i chi ddod i arfer gyda'ch ffordd o fyw gwahanol. Er enghraifft:

 • ni fydd ganoch y math o gefnogaeth y gallwch ddibynnu arno fel arfer, megis teulu a chyfeillion
 • fe allech chi orfod ddod i arfer â chyfundrefnau anghyfarwydd, er enghraifft, wrth ddelio gyda landlordiaid lleol neu gael mynediad at ofal iechyd
 • mewn rhai gwledydd Ewropeaidd, mae'n bosib na allwch brynu'r mathau o fwyd y medrwch eu cael yn hawdd yn y Deyrnas Unedig

Sicrhewch eich bod wedi ystyried yn ofalus o flaen llaw sut y byddwch yn ymdopi gyda'r gwahaniaethau hyn.

Gwybodaeth Bellach

Erasmus

Cyfeiriad Bridgewater House, Manchester

Ffôn 0161 9577755

E-bost erasmus.enquiries@britishcouncil.org

Gwefan www.britishcouncil.org/erasmus

Leonardo UK National Agency

Cyfeiriad Ecorys UK Ltd, Vincent House, Quay Place, 92-93 Edward St, Birmingham B1 2RA

Ffôn 0845 1992929

E-bost leonardo@uk.ecorys.com

Gwefan www.leonardo.org.uk

UK NARIC

International qualification comparison information from ECCTIS Ltd

Cyfeiriad Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Gloucestershire GL50 1XP

Ffôn 0871 3307033

Gwefan www.naric.org.uk

Portal on Learning Opportunities throughout the European Space (PLOTEUS)

Publisher: European Commission

Gwefan ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en

Study in Europe

Publisher: European Commission

Gwefan ec.europa.eu/education/study-in-europe/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English